Optimalizace podnikového IT

DEFINICE Optimalizované podnikové IT funguje jako běžná podnikatelská jednotka zaměřená na snižování nákladů ...


DEFINICE

Optimalizované podnikové IT funguje jako běžná podnikatelská jednotka zaměřená
na snižování nákladů a jejich co nejvyšší návratnost, na uspokojování požadavků
ostatních firemních úseků podle sjednaných SLA (Service LevelAgreement) a na
soulad svých výstupů s celopodnikovými plány a cíli.

Společnosti sledující trendy v informačních technologiích i samotné podniky
zjišťují, že při tradičním zavádění,správě a řízení IT dochází ke stále
výraznějšímu plýtvání. Hlavními důvody nehospodárnosti a malé efektivity jsou
drahá údržba stávajících systémů, vývoj nepotřebných nových systémů (a zároveň
zbytečně drahý vývoj těch potřebných) a zejména nedostatečně vyspělý management
podnikových IT potýkající se svým odtržením od reality podnikání,s chybějícími
metrikami a (což je obzvlášť paradoxní) s nedostatečnou informovaností.
BTO (Business Technology Optimization) je moderní koncept založený na
kompetenčních centrech poskytujících nástroje a nejvhodnější postupy (best
practices) pro efektivní zavádění a využívání IT v souladu se zákony a
standardy, jako je Sarbanes-OxleyAct, ITIL, COBIT, Basel II atd.

Zavádění aplikací
Zavádění aplikací (application delivery) zahrnuje všechny aktivity (především
testování a ladění), jejichž cílem je zajistit odpovídající kvalitu a výkonnost
podnikové aplikace ještě před jejím předáním do ostrého provozu.
V kompetenčním centru pro zajištění kvality probíhá automatizované testování
softwaru a podnikových procesů včetně správy testování, sledování požadavků a
defektů, funkčního a regresního testování a testování podnikových procesů. Při
funkčním testování se automaticky zaznamenávají, ověřují a přehrávají interakce
mezi uživatelem a aplikací, přičemž se identifikuje její neočekávané chování.
Zároveň se vytvářejí znovu použitelné testovací komponenty, z nichž se dají
jednoduše sestavovat jednotlivé podnikové procesy jako zadání objednávky,
správa kontaktu se zákazníkem atd. Nástroje pro testování podnikových procesů
pak umožňují byznys analytikům modelovat procesní toky vyšší úrovně,které
odpovídají skutečnému podnikovému procesu, a měřit kvalitu aplikačních výstupů.
Kompetenční centrum pro testování výkonnosti kombinuje nástroje pro integrované
zátěžové testování s aplikacemi pro ladění, diagnostiku a kapacitní plánování.
Cílem testování výkonnosti není jen určit, jak dobře bude aplikace pracovat,ale
také zjistit, zda a jak se dá její výkon vylepšit vyladěním infrastruktury či
diagnostikou. Při testování se emulují stovky až tisíce souběžně pracujících
uživatelů a zároveň se generuje konstantní, měřitelná a opakovatelná zátěž.
Přitom se měří doba odezvy klíčových podnikových procesů a transakcí a odhalují
se problémy a úzká místa ve výkonnosti aplikací. Nástroje pro diagnostiku a
ladění úzká místa izolují a řeší a nastavují optimální konfiguraci
infrastruktury vhodnou pro ostrý provoz.
Pokud ani po dokončení ladění a diagnostiky aplikace stále nesplňuje konkrétní
SLA,lze pomocí nástrojů pro kapacitní plánování určit, kolik další
infrastruktury je potřeba přidat ke splnění výkonnostních cílů.Tyto nástroje
umožňují vytvářet simulační modely skutečných podmínek ostrého provozu s cílem
optimalizovat vzájemný poměr nákladů a rizik při rozhodování o investicích do
IT.
Obě kompetenční centra jsou doplněna o společný dash board (ovládací panel)
poskytující manažerské přehledy a o společnou základnu obsahující sdílený
datový sklad, centrální administraci, monitory, virtuální uživateleatd.

Správa aplikací
Při správě aplikací v ostrém provozu (application management) uplatňuje BTO
aplikačně-centrický přístup, který začíná u koncového uživatele a postupuje
shora dolů k aplikacíma infrastruktuře. Na rozdíl od tradičního postupu zdola
nahoru,kdy se nejdříve sleduje dostupnost zdrojů a detekují problémy síťové
vrstvy, umožňuje tento nový postup získat přehled z podnikové perspektivy a
dosáhnout skutečného souladu mezi IT a podnikáním.
Ikompetenční centrum pro dostupnost aplikací sestává z dashboardu,sady logicky
seskupených skupin produktů a aplikací a výkonné společné základny. Dashboard
poskytuje podnikovým úsekům, vedení IT i zaměstnancům provozu IT agregované
přehledy informací a prostředky pro rozhodování a řízení. Mezi produkty a
aplikace patří nástroje pro správu koncových uživatelů, řízení dostupnosti
systémů, mapování aplikací, správu úrovně služeb, analýzu a diagnostiku včetně
řešení problémů. Základna sestává z nástrojů pro sledování koncových uživatelů
a systémů a přináší informace o výkonnosti aplikací ve vztahu k podnikovým
procesům.
Nástroje pro mapování aplikací a infrastruktury zobrazují vztahy mezi
aplikacemi ainfra strukturou a usnadňují správu z podnikové perspektivy.
Dynamicky aktualizovaná mapa aplikací a infrastruktury umožní pracovníkům
provozu IT vizuálně kontrolovat vzájemné závislosti a rychle vyhodnocovat
dopady selhání infrastruktury na aplikace, zákazníky a IT služby.
Správa dostupnosti systémů integruje existující produkty pro monitorování
systémů a umožňuje získané informace spravovat, prezentovat a uvádět do
vzájemných souvislostí. Ucelené aplikační přehledy určené liniovým manažerům
pomáhají lépe porozumět podnikovým procesům procházejícím různými výpočetními
systémya infrastrukturami.
Správa úrovně služeb je proces měření kvality služeb, podávání výsledků a
realizace proaktivních opatření zajišťujících,aby kvalita služby odpovídala
sjednaným parametrům SLA. Nástroje pro správu úrovně služeb umožňují definovat,
co se očekává oddané IT služby z hlediska využití v podniku, a v reálném čase
sledovat její poskytování.
Pomocí analytických a diagnostických nástrojů se přehledně zobrazují trendy ve
využívání IT a vyhledávají příčiny dlouhodobých a opakujících se problémů v
různých komponentách a vrstvách.

IT governance
Celý koncept BTO zastřešují metody a nástroje pro IT governance. Optimalizace
řídicích procesů IT začíná u správy požadavků na podnikové výpočetní
technologie,správy prostředků včetně přidělování výpočetních zdrojů aplikacím a
správy změnových řízení.
Kompetenční centrum pro IT Governance sjednocuje nabídku IT služeb i požadavky
na ně do jediné automatizované řídicí aplikace, z níž mohou žadatelé vyčíst
údaje o dostupných službách včetně zabudovaných SLA. Jejich poskytovatelé
naopak z aplikace získají údaje o povaze a rozsahu všech požadavků,na jejichž
základě je mohou průběžně a efektivně uspokojovat.
Správa změnových řízení shromažďuje všechny požadavky na změny
aplikací,aktualizace softwaru a opravy (patche) a schválené požadavky předává
vývojářům k realizaci. Nástroje pro správu změn pak automaticky"zprovozní"
balík změn v dalších prostředích obvykle napřed proběhnetestování funkčnosti a
kvality a poté se testuje výkonnost a ověřuje, zda je změna v souladu s
ostatními částmi aplikace.Po porovnání s kvalitativními a výkonnostními
metrikami se pak rozhodne o zavedení změn do aplikací v ostrém provozu. I
samotný proces zavedení může být automatizován.
Pro vyšší úrovně řízení podnikového IT existují v BTO i metody a nástroje pro
správu portfolií, projektů a harmonogramů.
Martin Ambler je ředitelem české pobočky americké společnosti Mercury.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.