Oracle Discoverer 3.1

V poslední době se stále častěji mluví a píše o řadě databázových technologií. Ukládat data do databází dnes n...


V poslední době se stále častěji mluví a píše o řadě databázových technologií.
Ukládat data do databází dnes není žádný problém. Na trhu je široká nabídka
systémů pro nejrůznější nasazení. Mnohem obtížnější ale je dostat z databází
nějaké smysluplné informace. Datová analýza je stále pro většinu uživatelů
noční můrou. Pro všechny, kdo vědí, jaké informace v databázi hledají, ale
nevědí vůbec nic o těchto databázích, nabízí jedno řešení i firma Oracle v
podobě produktu Discoverer.
Verze
Discoverer je dostupný ve třech verzích pro uživatele je určeno balení User
Edition a Viewer Edition (spouští se z prostředí webového prohlížeče), pro
správce pak Administration Edition (součástí je i software pro běžné
uživatele). Jedná se o standardní 32bitové aplikaci, které ke své činnosti
vyžadují přítomnost operačního systému Windows 95/98 nebo Windows NT. Mnohem
zajímavější je ale podpora jednotlivých databázových systémů. Pomocí
Discovereru lze totiž pracovat nejen se systémy Oracle verze 7 i 8 (včetně
Personal Oraclu), ale v podstatě s libovolnou databází, která podporuje
rozhraní ODBC. Není tedy problém analyzovat data uložená v tabulkách Informix,
Microsoft SQL Server, Sybase atd.
End User Layer (EUL)...
... je jedním z nejdůležitějších prvků aplikace Oracle Discoverer. Jedná se o
speciální vrstvu metadat, která skrývá před zraky běžného uživatele složitosti
a podrobnosti původní databáze. Jinými slovy řečeno, vytváří tato vrstva
rozhraní mezi konkrétními databázovými tabulkami a koncovým uživatelem. Ve
skutečnosti se ale nejedná o nic jiného než o jinak strukturované databázové
tabulky a pohledy. Příkazy SQL generuje Discoverer na základě požadavků
uživatele a informací uložených v EUL, jejichž výsledky jsou zobrazovány v
příslušné aplikaci. EUL během své práce žádným způsobem neovlivňuje data
uložená v databázi, a proto nehrozí narušení databázové integrity. Smyslem toho
všeho je poskytnout uživatelům možnost soustředit se především na práci, a
nikoliv na problémy s daty.
Příprava
Nástrojem, který slouží pro vytváření a správu EUL je Administration Edition,
který zakládá (či ruší) databázové tabulky v hostitelské tabulce. Do nich pak
ukládá informace, které jsou generovány při práci s Administration Edition.
Chcete-li pracovat s programy Administration nebo User Edition, musíte mít
přístup alespoň k jedné EUL. V rámci každé této vrstvy metadat je možné
definovat jednu nebo několik pracovních oblastí (business area). Tyto oblasti
mají již bezprostřední vztah k tomu, co uvidí uživatel při analýze dat ve své
aplikaci. Vytváření těchto oblastí zjednodušuje průvodce, který vám v 5 krocích
pomůže vybrat databázi a potřebné databázové objekty, nastavit parametry pro
automatické vygenerování návrhu oblasti (nahrazení podtržítek mezerami,
vytvoření seznamu hodnot atd.) a samozřejmě celou oblast pojmenovat.
Teprve po provedení všech potřebných kroků se zpřístupní vlastní pracovní
plocha programu Administration Edition obsahující, kromě obvyklého menu,
nástrojové lišty a hlavního okna, plovoucí seznam úloh (tasklist), které jsou
nutné pro správné nastavení pracovní oblasti. Hlavní okno je rozděleno na 4
karty určené pro práci s jednotlivými částmi návrhu pracovní oblasti.
Struktura vybraných databázových tabulek je automaticky převedena do přehledné
stromové struktury zobrazené na kartě Data. Tady lze téměř libovolně měnit
uspořádání a pojmenování jednotlivých databázových položek, určit, jaká data
budou přístupná uživatelům, nastavit přístupová práva a celou řadu dalších
parametrů. Nemusíte se ale spokojit pouze s položkami, které jste vytvořili
hned na začátku pomocí průvodce, ale můžete přidávat položky další např.
podmínky, výpočty nebo uživatelské složky.
Při analýze dat je často nutné prohlížet podrobnosti na několika úrovních.
Oracle Discoverer pro tyto účely disponuje tzv. hierarchiemi (karta
Hierarchies), které uživatelům umožňují pohybovat se ve víceúrovňové struktuře
směrem nahoru a dolů.
Karta Item classes slouží k editaci tříd položek, kde každá třída je
představována skupinou položek s obdobnými vlastnostmi (dny v týdnu, kategorie
produktů atd.). Třídy položek umožňují správci nadefinovat vlastnosti položek
pouze jednou a poté už jenom přiřazovat vytvořené třídy dalším položkám s
podobnými rysy. Existují celkem tři typy tříd seznam hodnot vybrané databázové
položky (List of Values), alternativní třídění (Alternative Sorts; sami si
určíte, jak mají být data setříděna) a procházení do podrobností (Drill to
Detail; umožňuje zobrazit detailní informace na základě vztahů mezi daty).
Analýza dat prostřednictvím položek asociovaných přímo s jednotlivými tabulkami
v produkční databázi může být někdy značně neefektivní, zejména při
zpracovávání složitějších dotazů, kdy se značně prodlužují doby odezvy a
zároveň se snižuje výkonnost databázového transakčního systému. Proto je vhodné
na kartě Summaries vytvořit složky souhrnu obsahující předsumarizovaná data, na
něž Discoverer poté přesměruje příslušné dotazy.
Oracle Discoverer také disponuje zajímavou funkcí, která umožňuje určit dobu
potřebnou pro zpracování určitého dotazu ještě před jeho spuštěním. Uživatel
tak získává nad aplikací plnou kontrolu a nemusí bezmocně hledět na přesýpací
hodiny, když potřebuje rychle výsledky.
Analýza
Pokud jste jako správce systému vytvořili všechny potřebné komponenty, mohou
uživatelé začít pracovat v aplikaci User Edition, která je dostupná i v české
verzi. S pomocí tohoto nástroje lze vytvářet sestavy a provádět analýzu dat bez
znalosti příkazů jazyka SQL a databázové struktury.
K manipulaci s daty slouží pracovní sešity (workbook), což jsou v podstatě
dokumenty obsahující definice jednotlivých dotazů. Sešity lze ukládat do
databázových tabulek nebo na souborový server a sdílet je prostřednictvím sítě
s dalšími uživateli. K dispozici je také varianta uložení souborů na lokálním
počítači.
Velmi užitečná je funkce plánování sešitu. Takovýto sešit zpracovává data
automaticky bez zásahu obsluhy, a lze tak snadno vytvářet sestavy měnící se v
pravidelných intervalech např. dnů, týdnů nebo měsíců. Výsledky jsou v databázi
uloženy do té doby, než si je vyžádáte.
Každý sešit se skládá z jednoho nebo několika listů (worksheet), na kterých
jsou zobrazovány výsledky dotazů. Vlastní uživatelské rozhraní programu User
Edition se tedy do značné míry podobá tabulkovým kalkulátorům (např. Excel). V
aplikačním okně jsou totiž, kromě menu a nástrojových lišt, zobrazeny
jednotlivé listy identifikovatelné podle záložek ve spodní části. Data lze
zobrazit jedním ze 2 základních způsobů jako tabulku (položky jsou uspořádány
do sloupců, zobrazují se všechny informace vyhovující vyhledávacím kritériím)
či jako křížovou tabulku (položky jsou uspořádány do matice řádků a sloupců,
jsou tedy znázorněny vztahy mezi jednotlivými položkami). Obě varianty lze
použít i v modifikované podobě, kdy jsou výsledky zobrazeny na více stránkách
podle určitých podmínek (např. na každé stránce jeden region).
Oracle Discoverer nabízí široké možnosti úpravy vzhledu výsledných sešitů, mezi
které patří formátování jednotlivých částí listů (hlaviček, titulků i dat),
přemísťování a změna šířky sloupců, přidání grafických pruhů jako podkladu pro
číselné položky atd. Lze také převést tabulkově uspořádaná data do grafu.
Analýzu dat výrazně usnadňuje snadný přechod mezi různými pohledy na data
uložená v databázích. Díky podpoře technologie táhni a pusť (drag-and-drop) lze
většinu operací provádět pouze myší. Aby byly lépe vidět vztahy mezi
jednotlivými informacemi, je možné přetahovat jednotlivé položky téměř
libovolně mezi záhlavím sloupců, řádků nebo celých stránek. Můžete se také
pohybovat v hierarchii směrem dolů a nahoru v závislosti na tom, zda chcete
zobrazit větší či menší podrobnosti. Pro získání lepšího přehledu lze data
samozřejmě třídit.
Důležitým prvkem je také integrace s dalšími kancelářskými aplikacemi, která se
projevuje možností exportu výsledných sestav do celé řady obecně používaných
formátů (HTML, XLS, TXT atd.). Pokud používáte systém elektronické pošty
vyhovující standardu MAPI, můžete dokonce odesílat sestavy e-mailem přímo z
prostředí User Edition.
Viewer
Chcete-li uživatelům umožnit analyzovat data téměř z libovolného počítače
vybaveného webovým prohlížečem, musíte použít Oracle Discoverer Viewer.
Detailní popis produktu přesahuje rámec tohoto článku, a proto pouze stručně.
Aplikace využívá stále oblíbenější třívrstvou architekturu (klient, server,
databáze) nabízející dostatečnou škálovatelnost při zachování snadné správy a
údržby systému. Klientskou část systému tvoří javovský applet, který poskytuje
uživatelské rozhraní a funkčnost potřebnou pro analýzu dat z databází. Nic se
tedy na stanicích neinstaluje, pouze je při prvním přihlášení nahrán příslušný
applet.
Jak lze odvodit již z názvu produktu, slouží Viewer pouze k prohlížení sešitů
vytvořených pomocí User Edition, nové sešity nelze vytvářet. Na druhou stranu,
možnosti datové analýzy jsou obdobné, jako v případě User Edition.
Závěr
Oracle Discoverer představuje velmi výkonný a přitom snadno použitelný nástroj
pro datovou analýzu. Mezi přednosti tohoto produktu patří zejména široká
podpora databází, množství nabízených funkcí a možnost pracovat s daty
prostřednictvím webového prohlížeče téměř odkudkoliv. Život uživatelům i
správcům navíc zpříjemňuje celá řada průvodců a lokalizace User a Viewer
Edition do češtiny. V lednu přijde na český trh verze Discoverer 3i, která s
nástrojem User Edition pracuje pomocí webového prohlížeče.
SHRNUTÍ
Oracle Discoverer 3.1
Nástroj pro datovou analýzu
Plus: řada průvodců, User Edition v češtině, široká podpora databází, množství
funkcí
Minus: nepracuje s daty dBase, MS Access, Paradox a MS Excel
Oracle, Praha
Tel.: 0800/16 72 25
Fax: 02/24 40 81 51
www.oracle.cz mktg@cz.oracle.com
Ceny: Viewer: 620 dolarů
User Ed.: 1 245 dolarů
Admin. Ed.: 2 495 dolarů
Platforma: Windows 95/98/NT 4.0
9 3372 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.