Outsourcing IT v prostředí českých firem

Nějakou z forem outsourcingu IT v současné době využívá necelá třetina z dotazovaných organizací. Otázky spojen...


Nějakou z forem outsourcingu IT v současné době využívá necelá třetina z
dotazovaných organizací.

Otázky spojené s outsourcingem IT patří s ohledem na svůj význam pro celé IT
odvětví mezi dlouhodobě sledované ukazatele v rámci tohoto výzkumného projektu.
Díky tomu je v současnosti k dispozici nejen přehled aktuálního přístupu
kompetentních zástupců podnikové sféry ke spolupráci s poskytovateli
outsourcingu IT, ale také konzistentní časový ukazatel, který dokumentuje změny
v této specifické kategorii IT služeb.
V první řadě je třeba poznamenat, že outsourcing IT není v tomto výzkumu
zužován pouze na oblast totálního outsourcingu (včetně převzetí IT
infrastruktury a personálu), ale naopak zohledňuje kromě toho také delegování
zodpovědnosti za jednotlivé dílčí oblasti IT na konkrétní dodavatele.
Z výsledků výzkumu je patrné, že nějakou z forem outsourcingu IT v současné
době využívá necelá třetina z dotazovaných organizací, které jsou
institucionálními předplatiteli časopisu Computerworld. Pozitivním závěrem je z
hlediska budoucích očekávání spojených s rozvojem outsourcingu na trhu v ČR
zjištění, že přibližně jedna desetina organizací plánuje využití outsourcingu v
blízké budoucnosti. Pokud by byly realizovány plány všech subjektů, které v
příštím období hodlají outsourcovat některou z oblastí IT, dosáhl by celkový
podíl organizací, které takovýmto způsobem delegovaly zodpovědnost za chod IT
či alespoň jeho části, dvou pětin.
Podrobnější analýza získaných údajů vypovídá o tom, že doposud se outsourcing
rozvinul zejména v největších organizacích. Platí, že nějakou formu
outsourcingu v současné době využívá přibližně polovina z organizací
zaměstnávajících více než tisíc zaměstnanců. Podobně je z výsledků výzkumu
zřejmé, že mezi organizacemi, které alokují více než 50 milionů Kč na investice
spojené se svým IS, dosahuje podíl subjektů, spolupracujících s externím
poskytovatelem, dokonce třípětinové většiny.

Kdo je uživatelem?
Z pohledu na jednotlivé vertikály je patrné, že k nejvyššímu rozšíření
outsourcingových kontraktů došlo prozatím ve finančním sektoru. Tuto skutečnost
dokládá zjištění, že v současnosti outsourcuje sedm z deseti institucí
finančního sektoru (což je více než dvojnásobek průměru).
O dynamice rozvoje outsourcingu vypovídají údaje z minulých let, které
dokumentují rozšíření outsourcingu od počátku nového milénia. Z prezentované
časové řady je patrné, že v průběhu posledních pěti let došlo v ČR k přibližně
zdvojnásobení podílu organizací, které využívají outsourcing zatímco v roce
2000 spolupracovalo s partnerem pro outsourcing přibližně 14 % organizací, po
pěti letech dosáhl podíl takovýchto subjektů téměř jedné třetiny.
V průběhu celého sledovaného období lze pozorovat postupný vývoj, který
postrádá jakékoliv výrazné zvraty či vychýlení. Penetrace aktuálního využití
outsourcingu během posledních pěti let nikdy neklesla. Spolu s neustále se
zvyšujícím podílem subjektů, které část svých úloh spojených s každodenním
provozem a správou IT přesunuly na externí společnost, se také zvyšuje celkové
povědomí a informovanost o outsourcingu. Dnes bychom již jen velmi obtížně
hledali IT profesionála, který by nevěděl, co to outsourcing je.
Vzhledem k neklesajícímu podílu organizací, které plánují, že začnou využívat
outsourcing v příštím období, lze očekávat, že dynamika růstu penetrace
outsourcingu bude srovnatelná s dosavadním tempem. Na základě toho lze
předpokládat, že v příštím roce překročí podíl organizací, jež část svých úloh
spojených se správou a provozem IT delegují na externí společnost, třetinovou
hranici. Zdrojem této dynamiky pravděpodobně budou subjekty s vysokým rozpočtem
na IT působící v oblasti služeb a obchodu (tedy "ostatní organizace"). Lze
očekávat i to, že se outsourcing bude rozšiřovat nejrychleji mezi subjekty,
které zaměstnávají méně než 100 zaměstnanců.

O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.