Outsourcing v České republice

Český trh poskytovatelů outsourcingu v oblasti informačních systémů a technologií (IS/IT) je ve srovnání s americký...


Český trh poskytovatelů outsourcingu v oblasti informačních systémů a
technologií (IS/IT) je ve srovnání s americkým trhem nebo s trhy zemí vyspělé
Evropy relativně uzavřený a tedy rozsahem omezený. Přestože trend globalizace
ve všech aspektech IS/IT zaznamenáváme i u nás, zdá se, že uzavřenost a malost
trhu ČR odraz světového vývoje zpožďuje.
Pokud se vrátíme trochu do minulosti, za outsourcing IS/IT je možné považovat i
situaci před deseti a více lety, kdy bylo pro většinu podni-ků v ČR naprosto
nedostupné zpracovávat data interně a kdy tyto služby poskytoval např.
specializovaný podnik PVT. V tomto případě však nešlo o tržní prostředí.
Outsourcing služby IS/IT pro podnik nedostupné byl považován za nevýhodu a
později s rozvojem levnějších mainframových počítačů, ale především s rozvojem
velmi dostupných osobních počíta-čů, mnoho podniků přešlo k internímu zajištění
služeb IS/IT.
Investice do IS/IT jsou specifické hlavně extrémně rychlým vývojem technologií
jak v oblasti hardwaru, tak v oblasti softwaru, a to včetně aplikačního, a také
v oblasti standardů, a to především komunikačních. Vývoj těchto oblastí je
velmi provázaný a závislý. Pro nový způsob informační integrace podniku s
okolím je nutný stále nový software a ten běží bez problémů jen na nových
počítačích. Patrně proto relativně levné vybavení pohltí mnoho investičních
prostředků jeho častou inovací. Do obvyklé doby životnosti IS/IT (hardware cca
2-3 roky, základní software 5-6 let, aplikační software 6-10 let) v poslední
době výrazně zasáhl nečekaně rychlý rozvoj Internetu, který si vyžaduje nemalé
výdaje hlavně do konektivity. Průběh dalšího vývoje a případné další vývojové
zlomy můžeme tedy dnes odhadovat jen s velkou opatrností.
Nejen vývojové zlomy, ale i předpokládaný rychlý rozvoj zvláště hardwaru jsou
spíše schopny zachytit specializované podniky, tedy poskytovatelé. A kromě toho
se nabízí opět příměr s elektrickým nebo telefonním rozvodem mnoho funkčních
částí informačního systému, jako řízení výroby, účetnictví, marketing atd., se
stává typizovanými, a tedy ne strategicky kompetitivně významnými. Není nutné
je tedy z hlediska know-how utajovat nebo střežit.
Udržení vysoké úrovně informačního systému je technologicky náročné na neustálé
sledování světových trendů, náročné na investice do inovace a na investice a
náklady na nepředvídané výkyvy světového rozvoje IS/IT. Přidáme-li další
obvyklé náklady na informační systém, zjistíme, že jeho provoz je velmi
nákladný jak na investice, tak na experty a technologie, což je pro vedení
podniku nepříjemné, zvláště když informační systém není zákaznicky orientován a
návratnost výdajů na IS nebo příjmy z nich lze vykazovat pouze nepřímo.
Patrně z podobných důvodů podniky ve vyspělé a především obchodně relativně
stabilní, euroatlantické části světa tendují k návratu k outsourcingu IS/IT.
Již nikoli z důvodu nedostupnosti, ale z důvodů uvedených v předchozí obecné
části, pro které je, jak vidíme, oblast IS/IT vhodná. Kromě toho napomáhá
rozvoji poskytovatelů outsourcingu zvláště v USA móda a velké nadšení pro
outsourcing, které zasáhlo oblast IS/IT snad nejvýrazněji. Mnoho šéfů
informatiky se snaží přehodnotit své přístupy k informačnímu systému ve
prospěch outsourcingu.

O krok pozadu
Jaké jsou bezprostřední příčiny nižší úrovně využívání outsourcingu v České
republice a jaké důsledky z toho vyplývají? Za hlavní příčiny oddělení trhu ČR
od světového a vyčlenění ČR z globálního vývoje pokládáme: specifický český
jazyk pro relativně malé území, legislativní překážky, tržní nedůvěra, platební
neschopnost.
Skutečnost, že čeština není světovým jazykem, je zábranou úspor rozsahu na
straně poskytovatelů například proto, že zahraniční experti (např. jeden
specialista pro celou Evropu) nejsou schopni se domluvit s českým uživatelem na
straně zákazníka. Zákazník v rámci kvality služeb oprávněně očekává též jednání
v českém jazyce. V případě jazykové bariéry je obtížné problémy vůbec uchopit,
natož je pak řešit.
Odlišná legislativa brání rychlé aplikaci metod a konceptů ze zahraničí. Např.
pouze překlad konceptu smlouvy na dodávku IS, aby vyhovoval české legislativě
ve všech jejích specifikách, může trvat i půl roku. U rozsáhlejších metodik (a
metodiky outsourcingu rozsáhlé jsou) může být jejich právní lokalizace natolik
nákladná, že provádět ji by bylo neefektivní.
Dalším z problémů legislativy v ČR je možnost zpochybnění platnosti smlouvy.
Vysoké penále za vady poskytování outsourcingových služeb, které mohou být pro
podnik fatální, může být v případě zpochybnění dodavatelem soudem uznáno za
nepřiměřené. To omezuje svobodu ocenění rizik outsourcingu penalizací za
neplnění.
Z hlediska legislativního a ekonomického můžeme předpokládat otevírání se a
přibližování světovému trhu, a tedy počítat s úbytkem legislativních překážek a
snižováním tržní nedůvěry a platební neschopnosti a také rozdílů v produktivitě
a v cenách.
Malý trh zapříčinil, že v ČR nesídlí extrémně velké podniky a geografická
distribuce podniků (resp. jejich organizačních struktur) nezasahuje velké
území. To je překážkou absolutní velikosti úspor z rozsahu případných
poskytovatelů outsourcingu v rámci trhu ČR.
Například pro analýzu oboustranné výhodnosti, kterou podle své metodiky
podrobně zpracovává společnost EDS jako podklad pro zahájení takové spolupráce,
je třeba na začátku vynaložit poměrně značné jednorázové náklady. Ty se potom
stávají nákladovou položkou pro poskytovatele, a proto komplexní outsourcing se
oboustranně vyplatí u větších organizací. To platí zejména tam, kde EDS v rámci
kontraktu přebírá i lidi a materiál, případ-ně budovy. Pro menší organizace a
dílčí služby je samozřejmě možno přípravné práce zredukovat, avšak vždy je
nutno celý projekt nákladově vyvážit.
Naproti tomu v ČR mají své podniky zahraniční giganti, a to jak na straně
poskytovatelů, tak na straně zákazníků. Tyto podniky malost českého trhu
přesahují a jejich vztahy v ČR mohou být obdobou vztahů mateřských podniků ve
světě. Typickým příkladem je spolupráce IBM s koncernem Continental ve světě a
IBM ČR s Barum Continental.
Důsledkem zpoždění za světovým vývojem v oblasti IT je také nenasycenost trhu
vývoje IS (respektive menší nasycenost trhu vývoje IS než v západní Evropě a
USA), která zpožďuje přirozenou emergenci outsourcingu IS/IT. Vznikl-li ve
světě trh outsourcingu přirozeným vývojem, jehož podmínky u nás zatím
nenastaly, je otázkou, jaké následky by mohlo jeho předčasné násilné zavedení
na český trh (např. z důvodu jeho popularity ve světě) mít.
Tento článek je úryvkem z knihy Outsourcing informačních systémů autorů T.
Brucknera a J. Voříška, vydané v nakladatelství Ekopress, stejně jako článek
Outsourcing informačního systému z hlediska zadavatelského podniku, uveřejněný
v Business Worldu 50/98.
8 3065 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.