Outsourcing všemohoucí

V uplynulém týdnu se outsourcing informačních technologií přetřásal na každém rohu (tedy alespoň v Praze). V úter


V uplynulém týdnu se outsourcing informačních technologií přetřásal na každém
rohu (tedy alespoň v Praze). V úterý pořádala pražskou zastávku své Outsourcing
Roadshow společnost IDC. Ve středu ráno společnost Mercury představila výsledky
velkého průzkumu agentury The Economist Intelligence Unit mezi více než 750
řediteli IT v Evropě a Asii. Ve čtvrtek navíc společnost PricewaterhouseCoopers
zveřejnila výsledky ankety nazvané Manažerský barometr.
Ačkoli ze všech představovaných zdrojů vyplynulo, že outsourcing může v
budoucnu vyřešit řadu dnes aktuálních problémů (vysoké náklady na provoz IT,
nesnadná integrace aplikací, pomalé zavádění nových postupů), je nutné zachovat
obezřetnost. Faktor, na který se často zapomíná, připomněl ve své přednášce na
konferenci IDC soudní znalec Vladimír Smejkal. Tímto faktorem je kvalita
uzavíraných outsourcingových smluv. Dle Smejkala existuje mezi tuzemskými
poskytovateli a příjemci outsourcingových služeb celá řada velmi
problematických smluv, které mohou vyústit v opravdu náročné soudní spory.
Rozsah outsourcovaných provozů podle průzkumu představeného společností Mercury
roste, protože je čím dál více podnikových procesů digitalizováno a
automatizováno. S rostoucím množstvím příležitostí pro outsourcing je o to více
třeba, aby vedoucí pracovníci firem rozuměli podnikatelské hodnotě IT a byli
schopni kvalifikovaně rozhodovat, co se vyplatí outsourcovat a jak to udělat co
nejefektivněji.
Z aktuální studie PricewaterhouseCoopers zase vyplynulo, že již 75 % amerických
a evropských nadnárodních společností v následujícím období hodlá využívat
outsourcing. Jen necelá polovina společností však považuje outsourcing za
efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům.
V minulých dvou letech využilo outsourcing podpůrných procesů 72 % nadnárodních
společností v Evropě a 77 % v USA. Celkem 71 % evropských a 78 % amerických
společností má v úmyslu tyto procesy outsourcovat v následujících 12 až 24
měsících, přičemž častější je tento záměr u výrobních společností (80 %) než u
společností zaměřených na poskytování služeb (63 %).
Podle průzkumu si téměř třetina (31 %) společností myslí, že outsourcing
přináší omezené nebo malé přínosy, 9 % se domnívá, že přínosy a náklady jsou
vyrovnané, a 4 % uvedla, že z hlediska nákladů je pro ně outsourcing nevýhodný,
ale má jiné přínosy. Téměř polovina (47 %) amerických i evropských společností,
které využily outsourcing některých podpůrných procesů, buď mírně (44 %), nebo
dokonce velmi ušetřila (3 %).
Průzkum rovněž zjistil, že většina společností, které nedokázaly odhadnout
návratnost investice do outsourcingu, je přesvědčena, že by jim býval pomohl
lepší monitorovací proces nebo provedení úvodní studie proveditelnosti s
analýzou nákladů a přínosů. Celkem 54 % evropských společností tvrdí, že
návratnost investice většinou odhadly správně. Dalších 23 % evropských
společností dokázalo provést správný odhad jen někdy, a 7 % dokonce jen velmi
zřídka. V USA dokázalo návratnost investic do outsourcingu většinou správně
odhadnout jen 33 % společností.
Evropské a americké společnosti se neshodly v tom, jaké jsou největší přínosy
outsourcingu. Většina evropských společností považuje outsourcing za velmi
efektivní z hlediska bezpečnosti a diskrétnosti, dodržování termínů a
schopnosti zajistit služby včas, úrovně poradenství, kvalifikace externích
pracovníků, kontroly a kompatibility při podpoře IT a systémů.
Osobně se domnívám, že outsourcing bude v příštím roce patřit k opravdu velmi
frekventovaným pojmům. S rostoucí nabídkou služeb poskytovatelů outsourcingu
roste totiž i škála možných problémů. V Computerworldu se tomuto tématu proto
budeme věnovat i nadále.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.