Personalistika na Internetu e-business, který jde vlastní cestou

Všude kolem nás se objevují slogany s pobídkami k využívání Internetu pro přímé obchodní účely. Málokteré odv


Všude kolem nás se objevují slogany s pobídkami k využívání Internetu pro přímé
obchodní účely. Málokteré odvětví lidské činnosti se však již dnes může v tomto
směru pochlubit černými čísly. Podívejme se společně na jedno z nemnoha, kde
e-business v malinko upravené podobě již velice dobře funguje na personální
práci.
Vývoj personalistiky na Internetu
Vzhledem k tomu, že je Česká republika rok dva pozadu za nejvyspělejšími zeměmi
pokud jde o implementaci moderních internetových technologií do světa
businessu, má i začátek personalistiky na síti zhruba stejné zpoždění za
prvními pokusy v tomto směru v USA. Společně s dalšími snahami nadšenců o
vyplnění volného prostoru na novém médiu objevuje se začátkem roku 1996 i první
služba českého e-recruitmentu (jak zní nový termín) www.jobs.cz. Česká kola
personální práce na Internetu se tak začala poprvé otáčet.
O průběhu roku 1996, roku 1. českého Internetu, můžeme bez nadsázky hovořit
jako o "hře" s možnostmi technologií i myšlením lidí o to, zda nové médium
přijmou v personalistice za své. Již v roce 1997 se však Internet stává
plnohodnotným inzertním médiem. Tento fakt je zvláště patrný v oblasti tzv.
recruitmentu, neboli náborové inzerce. Vždyť potřebujete-li mladého aktivního
člověka se znalostí počítačů a oboru (nejlépe od konkurence, dodavatelů či
zákazníků), co je jednoduššího, levnějšího a rychlejšího než vystavit
připravený inzerát na svých webových stránkách?
Minulý rok se pak vyznačuje přiostřením konkurenčních vztahů mezi internetovými
firmami, vymýšlením nových sofistikovaných služeb, které mají čím dál méně
společného s holou inzer-cí a jistou standardizací, vlastní ostatním nástrojům
personalistiky. Internet se stává médiem, kde stále více rozhoduje "značka" a
sledovanost, stejně jako je tomu v případě novin a televize.
Současnost a velmi blízkou budoucnost e-recruitmentu pak najdeme ve slučování
systémů PIS (personálních IS) s intranety a specializovanými personálními
službami na Internetu (viz. Druhy služeb v personalistice).
Jaké druhy služeb v personalistice najdeme na Internetu?
Stejně jako v ostatních oborech lidské činnosti i v personalistice na Internetu
můžeme najít různé možnosti škatulkování obsahu podle způsobu a množství
uložení informací, podle uživatelů, podle grafických prvků, podle služeb, které
poskytují. Nejvýhodnější se ovšem jeví dělení podle typu vlastníka na:
Stránky firemních personálních útvarů
Služby personálních agentur (www.chaney.cz,www.start.cz, pwc.jobs.cz atd.)
Servery poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí, státními institucemi
a úřady práce (www.mpsv.cz, ssz.mpsv.cz)
Oborové služby (www.jobs.cz,www.jobmaster.cz, www.perspektiva.cz atd.)
Stánky firemních personálních útvarů
U velkých, zvláště nadnárodních společností, je dnes již zvykem, že na webových
stránkách najdete informace o vypsaném přijímacím řízení, o volných pozicích,
ale i o výhodách práce právě u této firmy. Dobře upravené stránky bývají
navštěvované jen o něco méně než produktově a marketingově zaměřené stránky,
protože uživatele Internetu většinou zajímá konkrétní přínos společnosti pro
jeho osobu. Rozhodně pak uživatel dává přednost těmto stránkám před nic
neříkajícím "Naše firma dosáhla v loňském roku obratu x mld. Kč." V našich
podmínkách však počet návštěvníků těchto stránek z okolního prostředí (tedy
kromě vlastních zaměstnanců) jen málokdy přesahuje desítky denně.
Služby personálních agentur
Tyto služby, provozované na Internetu, jsou zajímavou formou kombinace
marketingově zaměřené prezentace s elektronickým obchodem. "Surovinou" je zde
člověk, který na těchto stránkách hledá další možnosti svého uplatnění.
"Zbožím" je pak "profesionálně upravená" surovina, která umožňuje výběr
vhodného zaměstnance. To se již děje na základě přímého kontaktu v personální
agentuře. Zisk je pak generován na základě rozdílu nákladů na provoz
web-serveru personální agentury (samozřejmě s připočtením nákladů na
konzultanta, který výběr provádí) a částky, kterou zaplatí personální agentuře
zákazník.
V České republice na dobře připravené stránky personálních agentur přicházejí
denně až stovky zvědavých návštěvníků.
Servery poskytované státními institucemi
Není pravda, že státní organizace nemají zajímavé informační zdroje na
Internetu v oblasti personalistiky. Pouze neexistuje dobrý marketing těchto
služeb. Je třeba říci, že jejich úroveň se za poslední dobu výrazně zlepšila,
což možná způsobila i nelehká situace na trhu zaměstnanosti v ČR. Jako příklad
nám může sloužit server Správy služeb zaměstnanosti při Ministerstvu práce a
sociálních věcí (http://szz.mpsv.cz), kde najdete pravidelně aktualizovaný
seznam úřadů práce v České republice, přehled nabízených volných míst a řadu
dalších zajímavých informací.
Přestože údaje na těchto serverech jsou pravidelně aktualizovány, vzhledem k
velmi malé informovanosti uživatelů Internetu o jejich existenci mají pouze
desítky denních návštěvníků.
Oborové služby
Tento typ serverů je z pohledu uživatele na české části Internetu používán
zatím nejvíce. Základem oborových služeb je prezentace náborových inzerátů
klientů. Velmi často se však oborové služby zaměřují i na prezentaci dalších
informací životopisů, rad, diskusních fór atd.Velmi poučné pro e-business jsou
potom obchodní modely těchto serverů, které mohou využívat tyto formy
financování:
prostřednictvím bannerové (proužkové) reklamy
prostřednictvím platby za obsah prezentaci inzerátu
prostřednictvím preferenčního modelu
Proužková reklama je nejčastějším způsobem financování provozu zpravodajských a
oborových serverů. Inzerent tedy neplatí za umístění náborového inzerátu, ale
za reklamní proužek prezentovaný na stránkách tohoto serveru. Firmy, které
provozují tento typ služeb, se většinou moc nezajímají o obsah části určené pro
náborové inzeráty a najdete zde mnoho nabídek typu "1 000 000 Kč za týden
práce!".
Zatím jediným spolehlivým filtrem pro zajímavý a zároveň seriózní obsah
náborových služeb je placení obsahu. U takto vedených služeb se minimalizuje
riziko prezentace všudypřítomných vtipálků. Známe případy, kdy náborové
inzeráty typu: "Hledáme barové tanečnice do Španělska" či "Brigádníky na
počítání sirek v SOLO Sušice" vypadaly jako profesionálně napsané dokumenty,
měly ovšem pouze jediný cíl zahltit mailovou schránku kamaráda. Placení obsahu
inzerce však odrazuje i potenciální seriózní inzerenty z malých firem a
nepřesvědčené personalisty.
Zajímavou formou financování serveru, zaměřeného do personalistiky, je potom
preferenční model, který vymyslela česká společnost LMC Jobs provozovatel
známého serveru www.jobs.cz. Je založena na faktu, že místa na internetové
stránce nemají pro uživatele stejnou informační hodnotu. Prezentace náborového
inzerátů je na serveru zdarma, inzerent si ovšem může připlatit výhodnější
pozici, a také služby spojené s help-deskem, školením atd.
Protože informace na těchto typech serverů jsou poměrně často aktualizovány a
jsou z hlediska uživatelů potřebné, počet zájemců o špičkové služby tohoto typu
v ČR se pohybuje na úrovni několika tisíc denně.
Jak se změnila struktura uživatelů personálních serverů?
Vývoj struktury uživatelů serverů, zaměřených do oblasti personalistiky,
kopíruje do značné míry vývoj českého Internetu obecně a samozřejmě také pohyby
na trhu práce a zaměstnanosti. Obecně platí, že průměrný uživatel Internetu
stárne o něco rychleji než jen prostým věkem. Prakticky to tedy znamená, že
Internet používá stále větší procento starších lidí. Začínají se také
projevovat marketingové kampaně velkých společností a jiných médií, díky kterým
roste využívání Internetu mimo velká města.
Tyto základní tendence přivádějí na trh personalistiky po Internetu další
skupiny firem a uživatelů, mění se požadavky na prezentaci náborových inzerátů.
Zatímco v roce 1996 jste pomalu nenarazili na informace jiné než z oboru IT,
dnes již představují jen malou, nicméně velmi důležitou část serverů zaměřených
na personalistiku. Největšího rozvoje však personální inzerce po Internetu dnes
dosahuje v rámci pozic z oboru obchodu, administrativy a financí.
Jak se chovat pokud hledám práci na Internetu?
Různorodost internetového mediálního trhu dává zájemcům možnost prezentovat v
podstatě stejnou věc různým způsobem. Vždycky se ovšem vyplatí:
nespoléhat pouze na jednu firmu,
používat servery firem a služby, které jsou pro mě pochopitelné a průhledné,
používat pravidelně servery, které jsou aktualizovány,
sledovat úspěchy, marketing a značky serverů a firem tak, aby mě nepřekvapily
tisíce odkazů, které mohu najít prostřednictvím vyhledávacích serverů,
vědět, že graficky nejhezčí nemusí v konečném důsledku znamenat nejúčelnější.
Pokud budu výše uvedené zásady dodržovat, mám již dnes velkou šanci nalézt své
zaměstnání prostřednictvím Internetu v ČR.
Vývoj personalistiky po Internetu v ČR a ve světě?
Nejzajímavější rozdíl vývoje serverů, které se zabývají personalistikou u nás a
ve světě, nejsou používané technologie či množství vydělaných peněz, ale
internacionalizace a mobilita pracovníků. Zatímco firmy na západ od nás hledají
prostřednictvím inzerátů nejlepší kandidáty na volné pozice bez ohledu na
národnost či současné místo pobytu, u nás firmy předpokládají, že tito lidé
budou z českého prostředí, či lépe z města, kde firma působí.
Při prezentaci inzerátů v angličtině firmy předpokládají stejný účinek jako u
papírových novin selekci lidí, kteří umí anglicky. Na Internetu ovšem tento
předpoklad neplatí. Jaké pak asi bylo překvapení typicky české firmy, která
uveřejnila náborový inzerát na marketingového manažera v angličtině a přihlásil
se špičkový kandidát ovšem z Nového Zélandu?
Závěrem
Používání Internetu je dnes již běžnou součástí personální práce, nejvíce však
v oblasti náboru nových zaměstnanců. V tomto oboru můžeme hovořit o specifickém
druhu e-businessu, který je úzce napojen na lidský faktor. Snad právě z tohoto
důvodu ho firmy i lidé hojně využívají.

9 1310 / jafn

Statistické informace z jobs.cz
Za poslední tři roky vývoje Internetu je patrný skoro 20násobné zvýšení zájmu o
oborově orientované inernetové služby v oblasti lidských zdrojů. Také struktura
uživatelů se rapidně změnila. Jestliže v roce 1996 více než polovinu
návštěvnosti serveru
jobs.cz tvořili lidé z oboru IT, dnes je jich méně než jedna třetina.
a) Vývoj návštěvnosti oborově orientované služby jobs.cz
b)Struktura zaměstnaných uživatelů

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.