PirßtstvÝ se ve svýtý dr×Ý na stabilnÝ ·rovni

Vřskyt pirßtstvÝ z¨stßvß nezmýnýn a dr×Ý se na pýtatřiceti procentech (přibli×ný ka×dř třetÝ program je pou...


Vřskyt pirßtstvÝ z¨stßvß nezmýnýn a dr×Ý se na pýtatřiceti procentech
(přibli×ný ka×dř třetÝ program je pou×Ývßn nelegßlný). Z nýj plynoucÝ globßlnÝ
ztrßty vzrostly o 1,6 miliardy dolar¨. V roce 2005 bylo 35 % softwarovřch
balÝŔk¨ nainstalovanřch na osobnÝch poŔÝtaŔÝch po celÚm svýtý nelegßlnÝch, co×
představovalo celkovou ztrßtu 34 miliard dolar¨ vyplřvajÝcÝ ze softwarovÚho
pirßtstvÝ. NicmÚný na nýkterřch nastupujÝcÝch trzÝch, jakřmi jsou ČÝna, Rusko,
Indie a region EMEA (Evropa, StřednÝ vřchod a Afrika), jsou patrnß urŔitß
zlepÜenÝ dÝky vzdýlßnÝ a politickřm i donucovacÝm metodßm.
Toto je jen jedno ze zjiÜtýnÝ vřroŔnÝ studie o globßlnÝm softwarovÚm pirßtstvÝ,
kterou vydala Business Software Alliance (BSA), mezinßrodnÝ asociace přednÝch
svýtovřch dodavatel¨ softwaru.
"Pokrok v omezovßnÝ softwarovÚho pirßtstvÝ na nýkolika nastupujÝcÝch trzÝch
sice přinßÜÝ urŔitÚ uspokojenÝ; nicmÚný před sebou jeÜtý mßme dlouhou cestu,"
řÝkß Robert Holleyman, prezident a generßlnÝ ředitel BSA. "Při vÝce ne× jednÚ
nelegßlnÝ kopii na ka×dÚ 3 originßlnÝ kousky poŔÝtaŔovÚho softwaru je na mÝstý
výnovat potlaŔovßnÝ týchto krßde×Ý co nejvÝce sil. Jde toti× o to, ×e tento
trend ohro×uje budoucnost softwarovřch inovacÝ, co× vy·stÝ ve ztrßtu pracovnÝch
mÝst i da˛ovřch přÝjm¨."
Ze studie dßle vyplřvß, ×e pirßtstvÝ mÝrný pokleslo ve vÝce ne× poloviný (51) z
celkovÚho poŔtu 97 zemÝ, kterřmi se studie zabřvala. Naopak stouplo pouze v
devatenßcti zemÝch. V obdobÝ 2004-2005 z¨stal globßlnÝ vřskyt pirßtstvÝ
nezmýnýn, jeliko× velmi vyvinutÚ zemý jako USA, stßty zßpadnÝ Evropy, Japonsko
a hrstka asijskřch zemÝ i nadßle ovlßdß softwarovř trh, přiŔem× se jejich
kombinovanß mÝra pirßtstvÝ tÚmýř nezmýnila a jejich kombinovanř vřskyt
pirßtstvÝ se sotva pohnul.
NýkterÚ pozitivnÝ zmýny byly zjiÜtýny v rychle se rozvÝjejÝcÝch zemÝch, to
znamenß v Rusku, Indii a ČÝný. Rusko v softwarovÚm pirßtstvÝ za×ilo pokles o
Ŕtyři procentnÝ body, zatÝmco plagißtorstvÝ v Indii pokleslo o dva procentnÝ
body. V obdobÝ 2004-2005 v ČÝný, kterß mß jeden z nejrychleji rostoucÝch IT
trh¨, doÜlo k poklesu o 4 procentnÝ body.
"Tento rok je druhřm v řadý, kdy v ČÝný doÜlo k poklesu softwarovÚho pirßtstvÝ.
To je velmi d¨le×itÚ, vezmeme-li v ·vahu rychlř r¨st poŔtu poŔÝtaŔ¨ na ŔÝnskÚm
IT trhu," uva×uje Holleyman.
Studie rovný× zjistila, ×e v devatenßcti z Üestadvaceti zemÝ na StřednÝm
vřchodý a v Africe byl zaznamenßn pokles pirßtstvÝ, přiŔem× ve dvanßcti zemÝch
doÜlo k poklesu o dva nebo vÝce procentnÝch bod¨. Ve střednÝ a vřchodnÝ Evropý
poklesl vřskyt pirßtstvÝ v patnßcti z osmnßcti zemÝ, jich× se studie dotřkala.
Býhem lo˛skÚho roku doÜlo jmenovitý na Ukrajiný k poklesu o 6 procentnÝch bod¨
na hodnotu 85 %.
V roce 2005 se globßlnÝ ztrßty vyplřvajÝcÝ ze softwarovÚho pirßtstvÝ vyÜplhaly
na 34 miliard dolar¨, co× představuje nßr¨st o 1,6 miliardy dolar¨ ve srovnßnÝ
s předchozÝm rokem. V zemÝch s obrovskřmi softwarovřmi trhy m¨×e pomýrný nÝzkř
vřskyt pirßtstvÝ zapřÝŔinit velkÚ ztrßty. Třeba×e USA mýly nejni×ÜÝ vřskyt
pirßtstvÝ ze vÜech sledovanřch zemÝ s 21 %, byly na jejich trhu zaznamenßny
nejvýtÜÝ individußlnÝ ztrßty, a to 6,9 miliard dolar¨. Na druhÚm mÝstý se
umÝstila ČÝna s 86 procenty, kde nejvýtÜÝ ztrßty dosahujÝ 3,9 miliardy dolar¨,
na třetÝm mÝstý skonŔila Francie se ztrßtami 3,2 miliardy dolar¨ a 47% vřskytem
pirßtstvÝ.
"Mnoho faktor¨ ovliv˛uje regionßlnÝ rozdÝly ve vřskytu pirßtstvÝ. Jednß se o
sÝlu ochrany intelektußlnÝho vlastnictvÝ, dostupnost pirßtskÚho softwaru Ŕi
trendy trh¨ orientovanřch na informaŔnÝ pr¨mysl," řÝkß John Gantz, vedoucÝ
vřzkumu v IDC. "NenÝ pochyb o tom, ×e sni×ovßnÝ softwarovÚho pirßtstvÝ vy×aduje
neustßlou prßci a investice. Tyto investice vÜak mohou odhalit obrovskÚ přÝnosy
jak pro pr¨mysl, tak pro mÝstnÝ ekonomiky."
PředchozÝ studie IDC/BSA ukßzala, ×e pokud by vřskyt globßlnÝho pirßtstvÝ
poklesl o 10 procentnÝch bod¨ na 25 %, doÜlo by k vytvořenÝ 2,4 milionu novřch
pracovnÝch mÝst, byl by zaznamenßn ekonomickř r¨st vyÜÜÝ o 400 miliard dolar¨ a
da˛ovÚ přÝjmy na svýtý by se zvřÜily o 67 miliard dolar¨.
"VýtÜÝ ochrana intelektußlnÝho vlastnictvÝ, vzdýlßnÝ a uvýdomýnÝ. To jsou
bezpochyby zßsadnÝ pojmy pro zastavenÝ pirßtstvÝ po celÚm svýtý," řekl
Holleyman. "Tak, jak bude pokraŔovat r¨st ÜirokopßsmovÚho připojenÝ k
internetu, informaŔnÝ sektor se rozÜÝřÝ, nastane přÝliv novřch u×ivatel¨ a
zvřÜÝ se dostupnosti pirßtskÚho softwaru, bude nutnÚ neustßle vyvÝjet snahy s
cÝlem snÝ×enÝ a uchovßnÝ nÝzkÚ mÝry softwarovÚho pirßtstvÝ." (pat) 6 1008

Zdroje ·daj¨
V tomto Ŕlßnku se mluvÝ o veÜkerÚm softwaru spouÜtýnÚm na osobnÝch poŔÝtaŔÝch.
Nezahrnuje vÜak software, kterř se pou×Ývß u mainfram¨, server¨ nebo software
distribuovanř ve formý slu×eb. Pro zjiÜtýnÝ souŔasnřch trend¨ v softwarovÚm
pirßtstvÝ bylo pou×ito ·daj¨ z 5 600 pr¨zkum¨ a ·daje analytik¨ IDC z 38 zemÝ.

ZajÝmavß ŔÝsla k pirßtstvÝ
V nßsledujÝcÝch 4 zemÝch, v ČÝný (4 procentnÝ body), v Rusku (4 procentnÝ
body), na Ukrajiný (6 procentnÝch bod¨) a v Maroku (4 procentnÝ body), doÜlo
býhem poslednÝho roku k nejvýtÜÝmu procentußlnÝmu poklesu pirßtstvÝ.
Zemý s nejvýtÜÝm vřskytem pirßtstvÝ - Vietnam (90 %), Zimbabwe (90 %),
IndonÚsie (87 %), ČÝna (86 %) a Pßkistßn (86 %).
Zemý s nejni×ÜÝm vřskytem pirßtstvÝ - USA (21 %), Novř ZÚland (23 %), Rakousko
(26 %) a Finsko (26 %).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.