Počítače a lidská psychika

Všudypřítomná výpočetní technika radikálně zasahuje nejen do vývoje technologií, komunikace či výzkumu, ale stál...


Všudypřítomná výpočetní technika radikálně zasahuje nejen do vývoje
technologií, komunikace či výzkumu, ale stále více se dotýká i samotného
člověka. Nemám v této souvislosti na mysli přímý kontakt člověka s počítačem,
ať už se týká jeho práce či zábavy, přestože pomocí počítačů je človíček
monitorován již dávno předtím, než se vůbec narodí. Jde o to, že počítače
nabízejí své schopnosti i v oborech, kde je původně většina lidí (snad s
výjimkou autorů sci-fi) nečekala, jako je např. oblast lidské psychologie. V
dnešním tématu se vyhneme tomu horšímu, co lze od počítačů čekat a budeme se
věnovat oblasti, kde slouží k vlastnímu tréninku mozku člověka, k sebeučení a
tím i k léčení poruch, s nimiž se klasické léčebné metody nedokázaly zcela
vyrovnat.
EEG-Biofeedback aneb učení mozku pomocí zpětné vazby
EEG-Biofeedback (EB) je metoda, díky které se člověk může naučit ovládat své
mozkové vlny. Jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby.
Díky tomu, že sledovaná osoba dostává informace o okamžitém stavu ("ladění" či
"rozladění") svých mozkových vln, může se naučit je ovládnout a uvést do
žádoucího souladu.
Pomocí této metody je možné řešit nejrůznější problémy od poruch pozornosti,
soustředění, učení či spánku, přes účinnou terapii nemocných epilepsií, až po
zlepšení stavu osob postižených úzkostmi, depresemi nebo stresem. Metoda je
založena na "hře" sledovaná osoba vidí (díky snímání pomocí elektrod) na
monitoru průběh svých mozkových vln, "přeložený" do podoby videohry. Pokud
narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměněn
úspěšnými výsledky; jakmile mozek z tohoto pásma odejde, úspěch mizí. Jde o
budování motivačních vodítek, pomocí kterých se mozek sám snaží pracovat v
žádoucím rozmezí mozkových vln.
Začalo to s kočkami...
Bylo to v 60. letech našeho století, když americký profesor Barry Sterman
pracoval na výzkumu spánku u koček a zjistil, že rytmická EEG aktivita 14 Hz je
přítomna jak ve spánku, tak v bdělém stavu. Pomocí pokusů se dvěma po sobě
následujícími signály (světelným a zvukovým), kdy kočka musela nějakou dobu
(mezi jednotlivými signály) čekat, než dosáhla pozitivního výsledku
(pochoutky), profesor zjistil, že ve fázi mezi oběma podněty se kočka nachází
ve stavu hlubokého soustředění. Snímání EEG vykázalo převahu vln ve spektrech
mezi 12-15 Hz, což je stav na rozhraní alfa a beta frekvencí, tedy stavu
relaxovaného a pasivní pozornosti a stavu aktivní vnější pozornosti. Sterman
definoval tyto frekvence jako senzomotorický rytmus (SMR) nebo jako rytmus
"odříkavého soustředění". V dalších pokusech již byly kočky stimulovány přímo k
aktivitě v žádoucích frekvencích.
...pokračovalo
to s kosmonauty
K následujícím zásadním objevům přispěla připravená náhoda. Někteří američtí
kosmonauti měli na oběžné dráze halucinace. Správně se usoudilo, že se jedná o
stav způsobený intoxikací organismu kapičkami uniklého raketového paliva. Když
profesor Sterman dostal od NASA zadání objasnit tento jev, použil své
laboratorní kočky. Tehdy zjistil, že kočky, které prošly tréninkem při
navozování SMR, byly výrazně odolnější, než kočky, které tímto výcvikem
neprošly. Tehdy bylo rozhodnuto, rozvíjet tuto metodu do oblastí, souvisejících
s dysbalancí mozkové činnosti. S úspěchem byla indikována na léčbu epilepsie u
léčení poruch pozornosti, hyperaktivního syndromu a jiných poruch dětského věku.
Nyní je tato metoda zkoumána jak na amerických univerzitách, tak i v některých
evropských zemích, např. v Německu. U nás se metoda rozvíjí díky doktoru
Tylovi, který získal vzdělání přímo v USA u profesora Stermana. V současné době
úspěšně dokončil grantový výzkum za podpory ministerstva zdravotnictví na 1. LF
UK, a pokračuje v něm v pražském Feedback Institutu.
Podstata metody
Co to tedy vlastně EB je? Začneme-li velmi obecně, potom je to
psychologicko-medicínská metoda, využívající moderní techniku, založená na
psychologických a psychoterapeutických postupech s významným vlivem
psychoterapeuta. Podstata metody spočívá v použití biologické zpětné vazby na
autoregulaci mozkové aktivity. Zařízení se skládá ze snímače a zesilovače
mozkových vln, 2 počítačů, tréninkového počítačového programu a rozhraní pro
zpětnou vazbu.
Sledované osobě je snímán záznam elektrické aktivity mozku, který je podrobně
analyzován a tříděn na frekvenční pásma. Elektrická aktivita mozku je převáděna
do podoby počítačové hry, kterou klient hraje pouze svojí myšlenkovou aktivitou
bez použití klávesnice nebo myši. Řídí auto na silnici, udržuje vodu v korytě
řeky, létá stíhačkou, dalo by se říci, že pouze silou své vůle. Fakticky jde o
to, že pokyny mozku, které se jinak převádějí třeba na pohyby rukou nebo nohou,
jsou zaznamenávány přímo na úrovni rozhodnutí mozku.
Mozek si rád hraje
Prakticky to vypadá tak, že klient, třeba dítě s lehkou mozkovou dysfunkcí, pro
které je soustředění věru obtížnou disciplínou, sleduje děj na monitoru, kde
např. jede auto po silnici. Dítě dostane za úkol dávat pozor, aby se auto
drželo v pravém pásu. Pokud se dítě soustředí, neboli jeho mozkové vlny se
nacházejí v pásmu 12-15 Hz (SMR), počítač ho "odmění" správnou jízdou,
povzbudivým pískáním, načítáním bodů apod. Tuto "hru" ovšem nehraje pouze
sledovaná osoba a počítač. Důležitým "supervizorem" je zde terapeut, který
sleduje a mění zadané podmínky tak, aby byly pro klienta optimální. Účinnost
této metody spočívá v kombinaci toho podstatného, co lidská mysl a nervová
soustava potřebuje. Mozek člověka je na jednu stranu nesmírně činorodý,
aktivní, vyžaduje nové podněty a učení, a na druhou stranu si tak jako jeho
majitel rád pohoví a uvolní se. Vcelku se dá říct, že lidský mozek se rád
naučí, jak si usnadnit řešení problémů, pokud se mu ukáže, jak na to.
EEG-Biofeedback v ČR
Jak jsme se již zmínili, průkopníkem EB u nás je doktor Tyl, který nejen metodu
studoval přímo u jejího zakladatele profesora Stermana v USA, ale s pomo-cí
konstruktérů Kamila Holuba a Miroslava Moravce dokázal vytvořit přístrojovou
sestavu dokonalejší a v neposlední řadě také levnější, než je původní americká.
Jím navržené (a používané) zařízení k aplikaci EEG-Biofeedbacku, neboli
zařízení ke zprostředkování elektrické aktivity mozku pomocí obrazové nebo
zvukové informace měřené osobě, se skládá ze 2 počítačových sestav (sestavy
terapeuta a sestavy her), komunikačního adaptéru a snímací jednotky.
Snímací jednotka zesiluje vstupní signály ze dvou nezávislých vstupních kanálů,
tvořených jednou aktivní a jednou referenční elektrodou, převádí je do jejich
číslicové podoby a vysílá je po optické lince do komunikačního adaptéru.Ten
obsahuje 2 páry konektorů pro připojení elektrod jeden konektor je určen pro
aktivní elektrodu, druhý pro referenční elektrodu příslušného kanálu. Zemní
elektroda je společná pro oba kanály. Z hlediska funkčnosti je možné zapojit
pouze jeden kanál.Optický konektor slouží pro připojení optické lin-ky ke
komunikačnímu adaptéru. Oba konce kabelu optické linky jsou funkčně identické a
zaměnitelné. Tento optický kabel zajišťuje dokonalé galvanické a tím i
bezpečnostní oddělení měřené osoby od síťové části zařízení. Napájení je řešeno
pomocí 3 tužkových článků o nominálním napětí 1,5 V (standardní velikost AA).
Použití dobíjecích článků není vhodné, nebot jejich relativně vysoký
samovybíjecí proud je několikanásobně vyšší než spotřeba proudu celé jednotky
při normální frekvenci provozu. Vypínání snímací jednotky není nutno provádět
při kratší přestávce mezi jednotlivými měřeními, neboť životnost baterií v
tomto přístroji je cca 1 000 hodin nepřetržitého provozu.
Komunikační adaptér je určen k převodu optických signálů na elektrické a ke
komunikaci s počítačovou sestavou terapeuta. Ve standardní verzi je umístěn
uvnitř skříně PC, v portable verzi je externí a připojuje se k sériovému portu
tohoto PC.
Adaptér není nutno nijak externě napájet.
Počítačová sestava terapeuta sestává z 15" monitoru, počítače a z příslušenství.
Programové vybavení je provozováno pod Windows 95 (volitelně Windows NT).
Počítačová sestava pro trénovanou osobu sestává ze 15" monitoru a počítače.
Je funkčně podřízena sestavě terapeuta a spojení mezi těmito sestavami je
zabezpečeno pomocí komunikačního kabelu zakončeného na obou koncích 25-pinovými
zásuvkami konektoru CANNON. Při propojování počítače terapeuta s počítačem her
pomocí komunikačního kabelu je třeba dbát na to, aby koncovky byly řádně
zapojeny.
Specifické indikace
Metoda je indikována na stavy mozkové dysfunkce, ať už se jedná o nadměrný
útlum, nebo nadměrné vzrušení. Tyto dysfunkce obvykle způsobují snížení či
narušení soustředění, pozornosti, vůle, schopnosti plánovat a vůbec
sebekontrolu člověka. Je zřejmé, že originální využití výpočetní techniky
nabídlo alternativu pro léčení poruch, s nimiž si klasická farmakoterapie nebo
psychoterapie neporadí. Seznam indikací je obsáhlý patří sem např. epilepsie,
porucha pozornosti a hyperaktivita, specifické poruchy učení, dyslexie, poruchy
spánku, deprese, úzkostné stavy, závislosti a v neposlední řadě i léčení stavů
po poranění mozku nebo mrtvici.
Pojďme si tak trochu hrát
EEG-Biofeedback Institut se skrývá v příjemné vile v Praze na Veleslavíně.
Návštěvník poprvé obvykle trochu bloudí, ale zdá se, že místní usedlíci již o
Institutu vědí, protože otázky na správný směr zodpovídají s bravurou, danou
zřejmě hojnou praxí. Čekárna je nevelká, ale vybavená vším, co může malý
návštěvník k ukrácení času potřebovat. Zastihla jsem zde maminku s dvěma malými
dětmi, děvčátkem a chlapcem. Daly jsme se do řeči. Řekla mi, že léčbu absolvuje
její syn, trpící autismem. Doufá, že díky ní bude moci nastoupit do školy,
výsledky jsou prý znát už nyní. Chlapec se sezení evidentně nebál, a když byl
laskavě vyhlížející ženou vyzván k odchodu do místnosti s počítačem, radostně
vyskočil. To spíš jeho sestřička se mračila, nejspíš by si také chtěla hrát.
"Nejdřív jsem se toho trochu bála," svěřila se matka, "ale nebylo čeho. Syna to
baví a rychle pochopil, co má dělat."
Chvíli na to jsem již s doktorem Tylem procházela jeho královstvím. Některé
místnosti s počítači byly prázdné, ve dvou byli klienti malý chlapec, kterého
jsem viděla v čekárně a neznámý mladý muž. Ten klidně seděl, elektrody nebyly v
hustých vlasech vidět, takže dráty vedoucí mu od hlavy k snímací jednotce
působily dost zvláštním dojmem. Upřeně sledoval monitor, na kterém se řeka více
či méně držela ve svém korytu. Chlapec byl podstatně neposednější, vrtěl se a
něco rychle říkal ženě, která seděla za ním u počítačové sestavy terapeuta. Na
monitoru se objevilo auto.
Kdo se bojí počítačů
Zeptala jsem se doktora Tyla, jestli se lidé počítačů a elektrod tak trochu
nebojí, a také, v jakém věku je jeho metoda nejúčinnější. "Vcelku podle
očekávání mají nejméně zábran malé děti a teenageři. Obvykle pro ně počítač
nepředstavuje žádnou hrozbu, ty starší ho často důvěrně znají jako společníka
svých her. Úzkostlivější bývají rodiče a vůbec starší lidé, kteří se také
častěji obávají možného selhání," odpověděl mi doktor na moji první otázku.
"Pokud jde o správný věk, pak to samozřejmě není jednoznačné. Obecně platí, že
čím dříve po vzniku problému pacient přijde, tím lépe. Děti na léčbu reagují
příznivě téměř vždy, ale rychlejšího pokroku dosahují starší děti, které již
chápou, o co jde." "Za jak dlouho se dostaví výsledky?" zajímala jsem se. "Jako
v každém procesu učení jsou i výsledky EEG tréninku viditelné postupně, během
času.
U většiny stavů by měl být počáteční pokrok zřetelný během 10-20 sezení, u
mladších dětí nebo těžkých stavů se plný účinek rozvine až po 20 sezeních,"
odpověděl doktor a pokračoval: "U dospělých, kteří netrpí žádnými vážnějšími
potížemi, se účinek projeví již po prvních sezeních. V případě, že trénink není
pro daného jedince a jeho problém vhodný, školený terapeut mu to otevřeně
sdělí."
Může EEG-Biofeedback také škodit?
Zeptala jsem se, jaké obavy mívají lidé, když prvně přijdou s EB do styku.
Přece jenom spojení počítače, elektrod a předpokládaná manipulace s mozkem může
v lidech vzbudit určitou nedůvěru, nebo znepokojení. Odpověď byla jednoznačná
ne. "EEG trénink nemá (na rozdíl od léků) škodlivé vedlejší účinky.
Trénink vede specialista psycholog, lékař nebo speciální pedagog, který
absolvoval odbornou průpravu v metodě, včetně školení v elektroencefalografii a
neurofyziologii. Při léčbě klinických případů spolupracuje každé středisko s
dalšími odborníky, zajišťuje příslušná odborná vyšetření (EEG, psychologické
testy apod.) a případně se s ošetřujícím lékařem podílí na vedení léčby.
Lze také bezpečně prohlásit, že EEG-Biofeedback nemůže vyvolat závislost, jako
např. počítačové hry nebo herní automaty. Není totiž náhražkou práce mozku, ale
naopak, jedná se o práci mozku na sobě samém. Díky tomu je účinek
EEG-Biofeedback trvalý, podobně jako umění číst a psát. Jakmile se mozek
příslušné postupy a vzorce naučí, uloží je do paměti a umí je používat
automaticky.
8 2895 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.