Počítačová angličtina v kostce

Mohutná expanze angličtiny do všech oblastí našeho života s sebou přináší i nepřeberné množství různých moudr


Mohutná expanze angličtiny do všech oblastí našeho života s sebou přináší i
nepřeberné množství různých moudrých knih snažících se zpřístupnit tento
bezesporu světový jazyk. Zajímavým počinem v této oblasti je i kniha od
nakladatelství BEN "Osobní počítače a základy elektroniky anglicky". Jedná se o
první publikaci tohoto druhu u nás a jejím cílem je seznámit čtenáře s odbornou
terminologií v oblasti počítačů a elektroniky. Je určena uživatelům osobních
počítačů, studentům i překladatelům, ale předpokladem jejího využití je alespoň
pasivní znalost obecné angličtiny a zvládnutí základů počítačů a zpracování dat.
Na přibližně 470 stranách se pokusíte zvládnout odbornou terminologii a
osvěžíte si své znalosti ve výše uvedené oblasti. Cvičné texty se liší svým
pojetím i obsahem od běžných učebnic techniky zpracování dat, manuálů nebo
dokumentace. Všechny uvedené zdroje informací totiž mají za úkol poskytnout
čtenáři věcné poznatky, přičemž odborné názvosloví je v nich pouze prostředkem.
Naproti tomu cvičné texty v této knize mají za úkol zvládnutí odborné anglické
terminologie, takže jsou za tímto účelem sestaveny.
Ale vraťme se k samotnému obsahu. Hned na začátku najdete kapitolu "Úvod do
studia", která se zabývá tím, jaké jsou požadované znalosti angličtiny,
doporučí doplňkové studijní materiály, jako např. správný slovník, a vysvětlí,
jak příručku používat. Je zde také seznam použitých zkratek a symbolů.
Následuje odborný text, který je tematicky rozdělen do pěti kapitol a nakonec
je zařazeno několik příloh a seznam použité literatury.
První kapitola je nazvána "Úvod do názvosloví počítačů, informační techniky a
zpracování dat". Zabývá se terminologií počítačů (obecně tedy nejenom
mikropočítačů), jako např. druhy počítačů, z čeho se skládají, popis
jednotlivých prvků. Dále pokračuje názvoslovím informační techniky a
standardizací v této oblasti (standardizační orgány a názvoslovné normy),
technikou zpracování dat (struktura dat bity, byty, znaky, kódy, řetězce apod.)
a v neposlední řadě i popisem ASCII tabulky. Na závěr první kapitoly jsou
zařazeny aritmetické a logické operace používané při zpracování dat, jejich
přesnost a chyby při výpočtech.
Druhá kapitola se zabývá "Hardwarem", neboli česky řečeno technickým vybavením
osobních počítačů. Tato kapitola, na rozdíl od předcházející, je už zaměřena
pouze na oblast osobních počítačů. Ty jsou zde děleny do několika kategorií IBM
PC (a s nimi kompatibilní) a osobní počítače Apple a Macintosh, přičemž druhé
dvě jsou zmiňovány jen okrajově a hlavní pozornost je věnována IBM
kompatibilním počítačům. Jsou zde popsány stolní i přenosné počítače (laptopy,
notebooky) a historický vývoj osobních počítačů od PC/XT, AT přes 386, 486 až
po PowerPC. Na první pohled je zřejmé, že jsou zde opomíjeny počítače založené
na procesorech Intel, které jsou zmiňovány jen sporadicky, což ale z hlediska
pochopení terminologie není tak podstatné.
Dalších více jak 100 stran je věnováno samotnému hardwaru uspořádání
jednotlivých komponentů PC, od základní desky, přes procesor, řadič, paměť, až
po přídavné desky, karty a rozhraní. Podrobně jsou probrány principy ukládání
dat pevné, pružné i optické disky, mechaniky, média, řadiče a principy
činnosti. Také se dozvíte něco o elektromechanických a mechanických dílech,
jako jsou ovládací a indikační prvky, napájecí zdroje, reproduktory, kabely a
konektory. Dále jsou popisovány klávesnice, zobrazovací jednotky, tiskárny a
plotry, myši (a jiná polohovací zařízení), modemy, čtečky, scannery,
multimediální zařízení nebo zálohovací zařízení.
Software, neboli programové vybavení, je název třetí kapitoly. Dozvíte se zde
něco o programovacích jazycích, nástrojích a metodách programování, o
programech obecně (druhy programů), o operačních systémech a velice zajímavý je
i obsáhlý přehled anglických slov s příponou -ware.
Čtvrtá kapitola s názvem "Názvosloví praktického využití osobních počítačů" je
věnována aplikacím využívajícím počítače. Začíná obecným popisem aplikačního
softwaru, dále popisuje zpracování textu a DTP, datovou komunikaci (sériová a
paralelní rozhraní, LAN, videotexové služby, Internet a elektronickou poštu),
databáze, počítačovou grafiku a nakonec speciální aplikace, jako řízení
domácností, vzdělávání a zábavu, průmyslové a vědecké aplikace, multimediální
aplikace nebo virtuální realitu.
Poslední kapitola má dlouhý název "Názvosloví údržby, zabezpečení dat a
působení lidského činitele v praxi osobních počítačů". Krátce se věnuje pojmům
jako spolehlivost, dostupnost, údržba, chyba, selhání, porucha, nástroje pro
údržbu PC, rušení provozu osobního počítače, ochrana dat a bezpečnost,
počítačová kriminalita, počítačové viry, ale i ergonomie a zdravotní hlediska.
Na samotném konci knihy je zařazeno několik velice užitečných příloh. První z
nich je "Stručný úvod do názvosloví elektroniky pro uživatele osobních
počítačů". Další příloha nazvaná "Komentáře k vybraným termínům" je jakýsi
výkladový slovníček s výkladem v češtině, což může být užitečné pro lepší
pochopení některých termínů. Dále se autor krátce zabývá problémem počešťování
nově vznikajících odborných termínů a úplně na závěr je zařazen seznam
literatury a rejstřík.
Z předchozího popisu je zřejmé, že kniha je obsahově velmi rozsáhlá a může se
stát dobrým pomocníkem při pronikání do tajů počítačové angličtiny. Takže pokud
si nejste v této oblasti příliš jistí, mohu ji doporučit vašemu zájmu. Trochu
odrazující může být snad její cena (doporučená 399 Kč), která ale při dnešních
obecně vysokých cenách počítačové a jazykové literatury není nijak mimořádná.
(Miroslav Havlíček: Osobní počítače a základy elektroniky anglicky. Vydal BEN
technická literatura v roce 1997, 470 stran, 399 Kč.)
8 0001 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.