Počítačová angličtina v kostce

Mohutná expanze angličtiny do všech oblastí našeho života s sebou přináší i nepřeberné množství různých moudrých knih


Mohutná expanze angličtiny do všech oblastí našeho života s sebou přináší i nepřeberné množství různých moudrých knih snažících se zpřístupnit tento bezesporu světový jazyk. Zajímavým počinem v této oblasti je i kniha od nakladatelství BEN "Osobní počítače a základy elektroniky anglicky". Jedná se o první publikaci tohoto druhu u nás a jejím cílem je seznámit čtenáře s odbornou terminologií v oblasti počítačů a elektroniky. Je určena uživatelům osobních počítačů, studentům i překladatelům, ale předpokladem jejího využití je alespoň pasivní znalost obecné angličtiny a zvládnutí základů počítačů a zpracování dat.Na přibližně 470 stranách se pokusíte zvládnout odbornou terminologii a osvěžíte si své znalosti ve výše uvedené oblasti. Cvičné texty se liší svým pojetím i obsahem od běžných učebnic techniky zpracování dat, manuálů nebo dokumentace. Všechny uvedené zdroje informací totiž mají za úkol poskytnout čtenáři věcné poznatky, přičemž odborné názvosloví je v nich pouze prostředkem. Naproti tomu cvičné texty v této knize mají za úkol zvládnutí odborné anglické terminologie, takže jsou za tímto účelem sestaveny.Ale vraťme se k samotnému obsahu. Hned na začátku najdete kapitolu "Úvod do studia", která se zabývá tím, jaké jsou požadované znalosti angličtiny, doporučí doplňkové studijní materiály, jako např. správný slovník, a vysvětlí, jak příručku používat. Je zde také seznam použitých zkratek a symbolů. Následuje odborný text, který je tematicky rozdělen do pěti kapitol a nakonec je zařazeno několik příloh a seznam použité literatury.První kapitola je nazvána "Úvod do názvosloví počítačů, informační techniky a zpracování dat". Zabývá se terminologií počítačů (obecně tedy nejenom mikropočítačů), jako např. druhy počítačů, z čeho se skládají, popis jednotlivých prvků. Dále pokračuje názvoslovím informační techniky a standardizací v této oblasti (standardizační orgány a názvoslovné normy), technikou zpracování dat (struktura dat bity, byty, znaky, kódy, řetězce apod.) a v neposlední řadě i popisem ASCII tabulky. Na závěr první kapitoly jsou zařazeny aritmetické a logické operace používané přizpracování dat, jejich přesnost a chyby při výpočtech.

Druhá kapitola se zabývá "Hardwarem", neboli česky řečeno technickým vybavením osobních počítačů. Tato kapitola, na rozdíl od předcházející, je už zaměřena pouze na oblast osobních počítačů. Ty jsou zde děleny do několika kategorií IBM PC (a s nimi kompatibilní) a osobní počítače Apple a Macintosh, přičemž druhé dvě jsou zmiňovány jen okrajově a hlavní pozornost je věnována IBM kompatibilním počítačům. Jsou zde popsány stolní i přenosné počítače (laptopy, notebooky) a historický vývoj osobních počítačů od PC/XT, AT přes 386, 486 až po PowerPC. Na první pohled je zřejmé, že jsou zde opomíjeny počítače založené na procesorech Intel, které jsou zmiňovány jen sporadicky, což ale z hlediska pochopení terminologie není tak podstatné.

Dalších více jak 100 stran je věnováno samotnému hardwaru uspořádání jednotlivých komponentů PC, od základní desky, přes procesor, řadič, paměť, až po přídavné desky, karty a rozhraní. Podrobně jsou probrány principy ukládání dat pevné, pružné i optické disky, mechaniky, média, řadiče a principy činnosti. Také se dozvíte něco o elektromechanických a mechanických dílech, jako jsou ovládací a indikační prvky, napájecí zdroje, reproduktory, kabely a konektory. Dále jsou popisovány klávesnice, zobrazovací jednotky, tiskárny a plotry, myši (a jiná polohovací zařízení), modemy, čtečky,scannery, multimediální zařízení nebo zálohovací zařízení.Software, neboli programové vybavení, je název třetí kapitoly. Dozvíte se zde něco o programovacích jazycích, nástrojích a metodách programování, o programech obecně (druhy programů), o operačních systémech a velice zajímavý je i obsáhlý přehled anglických slov s příponou -ware.Čtvrtá kapitola s názvem "Názvosloví praktického využití osobních počítačů" je věnována aplikacím využívajícím počítače. Začíná obecným popisem aplikačního softwaru, dále popisuje zpracování textu a DTP, datovou komunikaci (sériová a paralelní rozhraní, LAN, videotexové služby, Internet a elektronickou poštu), databáze, počítačovou grafiku a nakonec speciální aplikace, jako řízení domácností, vzdělávání a zábavu, průmyslové a vědecké aplikace, multimediální aplikace nebo virtuální realitu. Poslední kapitola má dlouhý název "Názvosloví údržby, zabezpečení dat a působení lidského činitele v praxi osobních počítačů". Krátce se věnuje pojmům jako spolehlivost, dostupnost, údržba, chyba, selhání, porucha, nástroje pro údržbu PC, rušení provozu osobního počítače, ochrana dat a bezpečnost, počítačová kriminalita, počítačové viry, ale i ergonomie a zdravotní hlediska.Na samotném konci knihy je zařazeno několik velice užitečných příloh. První z nich je "Stručný úvod do názvosloví elektroniky pro uživatele osobních počítačů". Další příloha nazvaná "Komentáře k vybraným termínům" je jakýsi výkladový slovníček s výkladem v češtině, což může být užitečné pro lepší pochopení některých termínů. Dále se autor krátce zabývá problémem počešťování nově vznikajících odborných termínů a úplně na závěr je zařazen seznam literatury a rejstřík.

Z předchozího popisu je zřejmé, že kniha je obsahově velmi rozsáhlá a může se stát dobrým pomocníkem při pronikání do tajů počítačové angličtiny. Takže pokud si nejste v této oblasti příliš jistí, mohu ji doporučit vašemu zájmu. Trochu odrazující může být snad její cena (doporučená 399 Kč), která ale při dnešních obecně vysokých cenách počítačové a jazykové literatury není nijak mimořádná.(Miroslav Havlíček: Osobní počítače a základy elektroniky anglicky. Vydal BEN technická literatura v roce 1997, 470 stran, 399 Kč.) 8 0001 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.