Podnikání v telekomunikacích

S účinností zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, dnem 1. července 2000 dochází ...


S účinností zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších
zákonů, dnem 1. července 2000 dochází k významné změně podmínek, za nichž lze
podnikat v telekomunikacích.
Nejprve malá rekapitulace situace, která byla před prvním červencem. Obecně
platilo, že provádět montáž, údržbu a servis koncových telekomunikačních
zařízení mohla fyzická nebo právnická osoba, která měla vzdělání v
elektrotechnickém oboru, byla držitelem povolení vydaného Ministerstvem dopravy
a spojů ČR Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) a které byla na základě tohoto
povolení vydána koncesní listina. V jednotné telekomunikační síti mohla
pracovat pouze právnická osoba, která byla držitelem pověření vydaným ČTÚ a
byla zapsána v obchodním rejstříku. V obou případech figurovala státní správa
telekomunikací jako povolovací orgán. Bez jejího vyjádření nemohl tedy nikdo
pracovat na koncovém zařízení či v jednotné telekomunikační síti.
Nynější zákonná úprava stanoví odlišné názvosloví, od kterého se pak logicky
odvíjí struktura zákona. Zmizely termíny jako jednotná telekomunikační síť,
povolení či pověření k podnikání apod. Dnes používáme termíny veřejná
telekomunikační síť, veřejné telekomunikační služby, licence, generální licence
apod. Tak např. generální licence je veřejně vyhlášené opatření, které je
závazné pro právnické a fyzické osoby vykonávající v zákoně specifikovanou
telekomunikační činnost. Podstatná je i změna ve výši sankcí. V předešlém
telekomunikačním zákoně byla nejvyšší možná pokuta 200 tis. Kč. Nyní je horní
hranice posunuta na 5 mil. Kč u právnických a fyzických osob podnikajících
podle živnostenského zákona; podnikáním rozumíme např. i uvedení neschváleného
či neuznaného koncového zařízení nebo rádiového zařízení na trh. V případě
opakovaného porušení povinností může být uložena pokuta až do dvojnásobné výše.
Dále je vhodné připomenout, že Český telekomunikační úřad od prvního července
t. r. již není součástí Ministerstva dopravy a spojů ČR, nýbrž je zřízen jako
správní úřad pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací.
A nyní konkrétněji k možnostem podnikání v telekomunikacích. V nové právní
úpravě již ČTÚ jako povolovací orgán v oboru podnikání nefiguruje. Znamená to
tedy, že už nedává stanovisko, ani se jinak nevyjadřuje k vydání živnostenského
listu. Držitel koncesní listiny ke zřizování, montáži, údržbě a servisu
telekomunikačních zařízení, jež byla vydána do 30. 6. 2000 včetně, má zákonnou
povinnost předložit živnostenskému úřadu, příslušnému podle sídla právnické
osoby nebo podle bydliště osoby fyzické, doklad o splnění požadované odborné
způsobilosti. Pokud tak neučiní ve lhůtě jednoho roku, bude mu živnostenské
oprávnění neprodleně zrušeno.
Zčásti analogický je postup u držitele pověření. K tomu, aby právnická osoba
mohla i nadále v telekomunikacích podnikat, musí naplnit ustanovení ! 113 odst.
2 zákona č. 151/2000 Sb., kde je uvedeno, že montáž, údržba a servis
telekomunikačních zařízení obecně patří do skupiny 205, příloha 2
živnostenského zákona Elektrické stroje a přístroje (živnost vázaná). Z toho je
zřejmé, že každý žadatel, který splní podmínky stanovené živnostenským zákonem
k provozování živnosti vázané a předloží Osvědčení o odborné způsobilosti v
elektrotechnice ! 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice, v platném znění, obdrží živnostenský list výše uvedeného
oboru. Připomínám, že Osvědčení musí být platné, tj. ne starší 3 let.
Z takto zjednodušených a zákonem stanovených podmínek tedy vyplývají nová
pravidla pro podnikání v telekomunikacích. Zrekapitulujme si je. Ten, kdo je
držitelem povolení a návazně na to koncesní listiny k podnikání na koncovém
telekomunikačním zařízení a chce i nadále vykonávat tyto činnosti, dostaví se
na místně příslušný "okresní" živnostenský úřad, kde předloží Osvědčení o
odborné způsobilosti v elektrotechnice ! 8 a požádá o vydání živnostenského
listu na obor Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení; původní
koncesní listina s povolením platí ještě necelý rok, tj. do 30. 6. 2001. Ten,
kdo je držitelem pověření a návazně na to je zapsán v obchodním rejstříku, což
ho opravňovalo do 30. 6. 2000 k činnosti v jednotné telekomunikační síti,
dostaví se (pokud možno co nejdřív) na místně příslušný "okresní" živnostenský
úřad a požádá, s předloženým Osvědčením o odborné způsobilosti v
elektrotechnice ! 8, o vydání živnostenského listu na obor Montáž, údržba a
servis telekomunikačních zařízení. Poznámka v závorce je velice důležitá,
protože právnické osoby, podnikající dle dřívější právní úpravy v jednotné
telekomunikační síti (nyní veřejná telekomunikační síť) a zapsané v obchodním
rejstříku, toto oprávnění od 1. 7. 2000 nemají. Ten, kdo chce nově, po 1. 7.
2000 podnikat v telekomunikacích obecně (bez poskytování telekomunikačních
služeb), musí být tedy držitelem živnostenského listu. Poskytování
telekomunikačních služeb má obdobná pravidla, ale o tom až někdy příště.
0 2835 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.