Pohled za oponu překladatelských nástrojů

Naše dnešní Téma týdne předkládá čtenářům poněkud netradiční pohled na nejdůležitější překladatelské ná...


Naše dnešní Téma týdne předkládá čtenářům poněkud netradiční pohled na
nejdůležitější překladatelské nástroje, s nimiž se v našem teritoriu setkáváme.
Vedle pohledu uživatelského, který je aplikován ve všech recenzích programového
vybavení, byl tentokrát učiněn pokus, zjistit o produktech i něco navíc,
takříkajíc ze zákulisí. Oslovili jsme jednotlivé firmy a jejich odpovědi jsou u
jednotlivých produktů zakomponovány do části Rodokmen a Výhledy do budoucna.
Tak jako každé specializované odvětví, i oblast počítačem podporovaného
překladu obsahuje řadu pojmů a termínů, které nejsou obecně známé. Úvodní
teoretický výklad spolu s vysvětlením těchto pojmů však netvoří hlavní část
Tématu týdne, jež je spíše popisem a hodnocením jednotlivých produktů
dostupných na českém trhu. (Je přitom jasné, že tematika překladatelských
nástrojů spadá do celé řady oblastí, mj. i umělé inteligence. Touto optikou
pohledu se na celý obor podíváme v ně-kterém z příštích vydání Technology
Wordu, stejně tak si všimneme i nástrojů s překladovou pamětí a počítačové
lingvistiky obecně poznámka redakce.)

1. Trocha teorie aneb nezbytný základ
V době tištěných slovníků uplynulo někdy i několik let od okamžiku začátku
práce na slovníku do chvíle, kdy tiskařskou černí vonící slovník ležel na pultě
knihkupectví. Bylo tedy jen logické, že slovníky měly platnost celá desetiletí
a jejich diverzifikace byla značně malá. S nástupem elektronického zpracování
se cyklus mnohonásobně urychlil, a tak na trhu jak tištěných, tak i
elektronických slovníků je dnes velká tlačenice.
Podívejme se na rozdělení elektronických slovníků hned z několika hledisek.
Zároveň si řekneme (resp. připomeneme), co má u každého slovníku potenciální
kupující hledat a čeho by se měl naopak vyvarovat.
1.1 Uživatelské rozhraní obslužný program
Prakticky všechny slovníky, popisované v tomto článku, mají několik základních
funkcí. Sem patří nalezení slova nebo výrazu k zadanému výchozímu řetězci,
přenos do výchozího řetězce ze schránky, historie předchozích dotazů a nápověda
využívající prostředků Windows, která je volaná z rozbalovací nabídky.
Ostatní funkce se již nevyskytují u všech produktů každý v přehledu uvedený
slovník má tedy část nazvanou prostě Funkce, jedná se však vždy o funkce nad
výše uvedené funkce základní.
Při čtení katalogového listu nebo reklamního letáku se tedy zamyslete, zda
nabízená škála funkcí plní naše potřeby způsobem, který je v souladu s
obvyklými pracovními návyky.
Další posuzovanou vlastností je vlastní Program jádro může buď využívat
kompilovaných programovacích jazyků (C++, Delphi), nebo runtime modulů
(Paradox, Access). První jsou obvykle rychlejší.
Způsob prohledávání slovníků může být textový nebo databázový. Většina produktů
dnes přechází na databázovou orientaci. V rámci záznamu je totiž možný větší
počet polí, a tudíž i hledisek zpracování.
1.2 Organizace databáze
Zřejmě veškeré dnes nabízené produkty jsou jedním ze tří typů: Adaptace tištěné
podoby, k jejímž výhodám patří doplňující informace (vazby apod.), hesla jsou
obvykle také obsáhlá. Nevýhody této varianty jsou následující: jen obtížně lze
obracet směr překladu, slovníky bývají jednosměrné, indexace cílového jazyka
nepodchycuje zdaleka vše. Rychlost bývá spíše nižší.
Organizace po heslech
Při hodnocení rozsahu je vždy důležité vědět, zda se jedná o tento typ nebo typ
po dvojicích (níže). Uváděné počty slov v databázi nelze mezi těmito dvěma typy
srovnávat!
Výhody jsou stejné jako u předešlého typu. Databáze pro opačný směr překladu
může být zcela jiná, chybí funkce kontrolního zpětného překladu.
Organizace po dvojicích
Databáze obhospodařuje dvojice výchozí termín cílový termín. Obracení směru
překladu je tedy okamžité. Většina databází však má jen dvousloupcovou tabulku,
takže chybí doplňující informace k jednotlivým významům.
1.3 Uživatel
Požadavky na překladatelský nástroj záleží v první řadě samozřejmě na
uživateli. Pokud jste potenciálním uživatelem elektronického slovníku, jste
zřejmě:
Student cizího jazyka: Vedle překladu daného hesla potřebujete co možná nejvíce
vysvětlujících textů (včetně typických vazeb a příkladů použití), možnost
zkoušení slovíček zařazených jako nově probraná (s vyhodnocením výsledků).
Významná je i zvuková stránka slov, obzvláště je-li doprovázena možností
nácviku. V případě rozhraní nezáleží tolik na rychlosti, jako spíše na
jednoduchosti spolu s možností práce i na starších počítačích (i pod operačním
systémem Windows 3.x).
Čtenář cizojazyčné knihy: Požadavky na zadávání z klávesnice jsou standardní,
vhodné jsou ukázky kontextu pro jednotlivé významy. U rozhraní požadujete
přibližně totéž jako předchozí kategorie uživatelů.
Profesionální překladatel vyžaduje co nejrozsáhlejší databázi pro nejčastěji
překládané obory, co nejrychlejší spolupráci mezi slovníkem a editorem, volání
i při zadání necelého slova, integraci ovládacích prvků slovníku do editoru,
nebo volání po výběru klávesovou zkratkou; dále vícenásobné možnosti pro volání
téže funkce (myš s tlačítky nebo rozbalovacími nabídkami, klávesnice). Každý
překladatel má určitý způsob práce, a není vhodné nutit se do změny. Znalosti
jsou na takové úrovni, že lemmatizátor není nutný. Kontextově citlivé pravé
tlačítko myši rovněž urychluje práci. Obecně: solidní dodavatel nabízí
potenciálnímu odběrateli možnost osahat si produkt v plném rozsahu (plně
funkční časově omezená demoverze, nebo s omezenou databází). Dodavateli, který
toto nenabízí, se radno vyhnout.
Co se rozhraní týče, velmi důležitá je rychlost hledání v databázi. Honorář
překladatele se totiž odvíjí od rozsahu přeloženého textu. Nepříliš vhodné jsou
tedy produkty, které jsou napsány na příklad v MS Accessu.
V elektronickém prostředí se objevily další dvě kategorie:
Občasný překladatel: S rostoucím zapojováním země do západoevropské ekonomiky
se stále častěji objevuje situace, kdy podnik potřebuje překládat dokumenty, a
přitom vzhledem k jejich rozsahu nemá dostatek prostředků na objednávku služeb
profesionálního překladatele. Překlad tedy realizují vlastní pracovníci, kteří
mají určité jazykové znalosti jazyka výchozího a dobrou znalost tematiky. V
tomto případě je podstatný co nejlepší způsob propojení mezi editorem a
slovníkem, hledání i tvarů ve slovnících méně obvyklých (množné číslo, minulé
časy sloves či přechodníky). Vhodné jsou produkty vyzbrojené le-matizátorem.
Nejlepším propojením, nabízejícím interaktivní překlad, je v tomto směru systém
pro automatizovaný překlad PC Translator.
Čtenář elektronického textu (on-line příručky, nápovědy, Internet): Důležité je
rychlé propojení prohlížeče nebo editoru, lemmatizátor, co nejdelší paměť
naposledy hledaných hesel. Výhodné jsou produkty s třetím oknem, do nějž lze
natáhnout čtený text. Co se týče rozhraní, rychlost není tolik důležitá, hlavní
je jednoduché a intuitivní rozhraní.

2. Některé slovníky dostupné na českém trhu
Následující přehledové texty jsou především pohledem pod kapotu jednotlivých
nástrojů. Pokud nemáte zájem o tento hlubší vhled a je vám celkem lhostejné, v
jakém programovacím prostředí byla celá aplikace vytvořena, věnujte vždy
pozornost podkapitolám Přehled produktů (typy slovníků, základní
charakteristiky a jejich ceny), Plány do budoucna (co se chystá) a Hodnocení.
Zejména tato pasáž je klíčová, poněvadž se z ní dozvíte, jakému druhu zákazníků
je tento typ produktů určen.
2.1 Česká slovníková databáze
K ukládání a vyhledávání dat je použit síťový datový model (program LEDA_MI),
mající následující vlastnosti:
Ukládání a obsluha objektů libovolné délky.
Libovolné propojení uložených objektů.
S objekty se ukládají i vlastnosti včetně algoritmů.
Multijazykovost možnost zpracovávat různé abecedy (a to i nezaložené na
latince) a možnost zpracovávat tvarosloví různých jazyků.
Možnost zpracovávat nejazykové prvky (symboly, vzorce) v textech.
Možnost nakládání se zvukovými a obrazovými informacemi;
Přenositelnost zajištěná realizací v jazyce C.
Uložení tvaroslovných dat
Součástí aplikace LEDA_MI je i lemmatizátor pro český jazyk (a další jazyky),
představovaný tvaroslovnými údaji (v současnosti asi pro 300 000 českých slov)
s příslušnými algoritmy. Zařazení lemmatizátoru je dáno vlastnostmi českého
tvarosloví (ale i jiných jazyků), v němž na rozdíl od angličtiny přísluší
základnímu tvaru u nejčastěji používaných slovních druhů více odvozených tvarů,
které jsou často tvořeny nepravidelně a od základního tvaru se mohou lišit na
hláskových pozicích kmene. Lematizátor je nezbytnou podmínkou pro úplné hledání
českých slov v běžných větách i pro nejjednodušší ověřování správnosti
používání slovních tvarů.
Lemmatizátor pracuje obousměrně, podává úplnou nabídku jazykově správného
slovního tvaru:
Ke tvaru českého slova na vstupu dodá základní tvar tohoto slova (lemma),
přinese informaci o slovním druhu, respektive bližší gramatické informace a
tvar identifikuje.
K základnímu tvaru českého slova na vstupu dodá všechny jeho odvozené tvary.
Spolu s doplňujícími algoritmy je schopen zvládnout:
Hledání všech výskytů zadaného slova v textu, bez ohledu na konkrétní tvary, ve
kterých se slovo vyskytuje.
Výskyty různých jazykově správných pravopisných variant, např. isomorfní
izomorfní.
Vlastnosti slov, jejichž tvary se mění podle sémantického přiřazení (např. "na
východě" "po východu slunce").
Tezaury
V databázi LEDA_MI jsou postupně definovány, založeny a vedeny tezaury pro
odborný a obecný jazyk. Uživatel tezauru obdrží informaci o vzájemné
ekvivalenci výrazů, o jejich hierarchii a o souvisejících výrazech.
Pojmové vyhledávání
Do aplikace jsou postupně zařazovány funkce pro tuto vyšší formu vyhledávání,
využívající určitých sémantických vlastností slov (vztahy synonymity,
nadřazenosti a podřazenosti). Tezaurus obsahuje např. následující synonymické
vztahy: horizontální--vodorovný, pozice-umístění.
Zadáme-li pro pojmové vyhledávání sousloví "vodorovné umístění", bude
vyhledávací algoritmus pátrat po současných výskytech kteréhokoli slova z
dvojice "horizontální-vodorovný" a zároveň "pozice-umístění". Při tom současně
bude použit i lemmatizátor, spřahující výskyty odvozených tvarů téhož slova.
Pro vzájemné předávání lexikálních dat mezi LEDA_MI a jiným prostředím je
připravován formát založený na struktuře SGML (Standard Generalised Markup
Language).
Funkce
Práce s řetězcem, který není ve výchozí databázi aplikace je vybavena
vypínatelnou funkcí "Hledat i podobné", která v případě nesprávně zadaného
řetězce nabízí podobně znějící argumenty. U slovníků obousměrných je takto
nabízená množina někdy značně široká. Slovník umožňuje zadat jednotlivá slova
ze sousloví bez ohledu na to, jak je uloženo v databázi.
Oborové členění databáze databáze obsahuje řadu samostatných slovníků (jejich
seznam nalezneme níže). Ke každému slovníku se spouští vyhledávací aplikace.
Změna směru překladu u obousměrných databází se vyhledává automaticky podle
zapsaného hledaného řetězce. Většina databází je však jednosměrná.
Zrychlené vyhledávání uživatelé MS Wordu mají možnost po vybrání slova myší
volat slovníky přes speciální tlačítko (viz obr. 2).
Způsob prohledávání vedle obvyklého hledání přes schránku je zde možnost
řetězec před spuštěním hledání upravit. Schránky se též používá při postupném
prohledávání více slovníků. Výsledky hledání lze zobrazit až ve 3 oknech
označovaných jako A, B a C to je totéž, jako kdyby bylo možné mít slovník
otevřený na 3 místech najednou. Pro vyhledávání významu slov, na něž narazíme
při čtení slovníkového hesla, slouží funkce BLOK-DOTAZ.
Vkládání nových slov je možné jak z aplikace, tak i dávkově ze souboru.
Uživatelské slovníky lze rovněž exportovat ve formátu shodném s importem.
Uživatelské heslo je možno upravovat přímo z vyhledávacího programu.
Nápověda je bublinková, uživatel ji má k dispozici ke každému tlačítku.
Přehled produktů
U nadpisu každého slovníku je v kulaté závorce uváděna cena v Kč, případně v
hranaté závorce snížená cena pro školství, zdravotnictví a jednotlivce.
Velký A-Č slovník (9 600) (7 680), resp. Velký A-Č/Č-A slovník (14 800) (11
800) autorů Haise a Hodka není zapotřebí profesionálnímu překladateli
představovat. Svými 100 000 hesly, 280 000 anglických slov a frází a 450 000
českých ekvivalentů představuje nejlepší slovník v oboru. Elektronickým
obrácením lze vyhledat 280 000 anglických a 250 000 českých slov a sousloví.
Lékařský slovník anglicko-český (2 950). Jedná se o obsáhlý A-Č lékařský
slovník (více jak 29 000 hesel, přes 54 000 ekvivalentů).
A-Č/Č-A slovník: zpracování dat, telekomunikace a kancelářské systémy (2 950)
je elektronickou verzí známého slovníku O. Minihofera, naposledy vydaného
knižně v roce 1994. Podobně jako u Velkého A-Č slovníku, je i zde provedeno
elektronické obrácení databáze. Rozsah obnáší 28 000 hesel, 10 000 podrobných
vysvětlivek a definic, přes 3 000 zkratek.
Č-A slovník (1 850). Autorem je J. Fronek z University of Glasgow. Jde o
slovník středního rozsahu.
A-Č právnický slovník (3 450) obsahuje přes 20 000 hesel a slovních spojení.
Zahrnuje základní právní odvětví, tj. právo občanské, trestní, obchodní,
ústavní, mezinárodní i evropské.
A-Č ekonomický slovník (4 260): jde o velmi rozsáhlý slovník sestavený J.
Elmanem, jehož knižní podoba vyšla v nakladatelství Victoria Publishing.
Obsahuje přibližně 80 000 anglických hesel a 100 000 českých ekvivalentů a
překladů.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (780): jedná se o elektronické
vydání stejnojmenné publikace autorů J. Filipce, F. Daneše, J. Machače a V.
Mejstříka.
Anglicko-český slovník
(1 890). Slovník je protějškem Č-A slovníku, který je ve slovníkové databázi
zařazen již přes rok. Autorem je J. Fronek z University of Glasgow. Střední
rozsah je vhodný pro překladatele odborných textů, kteří nepotřebují tak
hluboký rozsah synonym, jako nabízí ČSAV.
Plány do budoucna
Anglicko-český slovník komunikační techniky (R. Pužmanová, B. Kubín) má
obsahovat přibližně 21 000 termínů a zkratek používaných v telekomunikacích,
radiokomunikacích, datových komunikacích, Internetu a výpočetní technice.
Velký slovník cizích slov (V. Petráčková, J. Kraus a kol.) by měl být
výkladovým slovníkem, který způsobem i rozsahem zpracování překonává všechna
dosud v češtině vydaná slovníková díla tohoto druhu.
Francouzsko-český a česko-francouzský ozvučený slovník (V. Vlasák) bude obnášet
přibližně 35 000 hesel, přičemž připojená výslovnost je namluvena rodilými
Francouzi.
2.2 GED 6.1
Zkratka v názvu zastupuje databázi anglicko-českého a německo--českého slovníku
(samozřejmě i pro směr hledání opačný), určeného především pro překladatele.
Poslední verze 6.1 obsahuje i slovníky pro francouzštinu, španělštinu, ruštinu
a italštinu. Databáze jsou organizovány ve dvojicích slov.
Základem slovní zásoby jak anglického, tak i německého slovníku GED nebyl žádný
konkrétní slovník. Jako podklad slovních zásob obou jazyků byl vzat výběr
nejpoužívanějších výrazů v cizojazyčných i českých překladech, které byly k
dispozici v elektronické podobě, což představovalo rozsah přibližně 50 000
hesel (angličtina), respektive 40 000 (němčina).
Převodem do dvojic vznikl slovník mající 160 000 dvojic pro A a 100 000 pro N.
Překlady i gramatika byly kontrolovány podle spolehlivých pramenů. V průběhu
let se slovní zásoba rozrostla až na stávající stav, který je pro jednotlivé
jazyky následující (počty dvojic):
Angličtina 300 000
Němčina 300 000
Ruština 150 000
Francouzština 100 000
Španělština 90 000
Italština 90 000
Zpracování projektu slovníku GED vycházelo z jednoznačného požadavku
překladatelů na otevřenou slovní zásobu jako základ celého slovníku, včetně
modifikace dodávané slovní zásoby (opravy a mazání) a přidávání hesel
vlastních. Další požadavky uživatelů byly:
Jednotná slovní zásoba, kdy uživatel dostává vše v jednom a nemusí kupovat
zvlášť jednotlivé moduly.
Jednoduchá obsluha.
Rychlá odezva, tedy vyhledávání již během zápisu dotazu.
Funkčnost na co nejširším počtu počítačů. Aplikace tedy pracuje i pod operačním
systémem Windows 3.11, a to s minimálními nároky na konfiguraci hardwaru.
Pro ukládání se používá obousměrně vázaný seznam hesel na disku. Vyhledávání
používá index-sekvenční algoritmus. Podle prvních písmen ze zadávaného hesla se
vypočítá index určující odskok do seznamu hesel. Od tohoto místa se již
pokračuje sekvenčně k nejlépe vyhovujícímu heslu. Do programu je možno na přání
zařadit i řazení pro další jazyky v poslední době např. pro dánštinu.
Slovní zásoba se nadále rozšiřuje spoluprací s profesionálními překladateli,
jejichž doplňky, vznikající při práci na konkrétních překladech, jsou po
kontrole zařazovány do slovníku. Často se jedná o unikátní překlady, které
nelze nalézt ani ve specializovaných slovnících; jsou to většinou překlady,
vznikající na základě studia cizojazyčných výkladových slovníků, respektive
terminologických norem.
Instalace
Celý adresář zabere pro všechny jazyky celkem cca 75 MB na pevném disku.
Vyhledávací program je relativně skromný, i s nápovědou má jen 600 KB. Obslužný
program pro údržbu databáze zabere také 600 KB.
Funkce
Prohledávání je plnotextové jak u výchozího, tak i u cílového jazyka. Zadat lze
i neúplné části slov.
Zrychlený přenos mezi editorem a slovníkem: K urychlenému vyhledávání z Wordu
6.0, 95 a 97 slouží makra, která lze nainstalovat ze šablony GED60.DOT. S všemi
editory spojuje funkce "Aktivace propojení se schránkou". Po vybrání slova nebo
sousloví a stisknutí CTRL+C se automaticky vyvolá slovník s překladem.
Velikost a typ písma lze přepínat zvlášť pro každý jazyk a směr překladu.
24bodové písmo je přitom čitelné i při 1 až 2 dioptriích bez brýlí. Na první
pohled bezvýznamná vlastnost může tedy pro řadu překladatelů představovat
podstatnou přednost.
Změna směru překladu je okamžitá, realizovatelná jediným tlačítkem.
Komunikace s uživatelem je možná anglicky, česky, německy, rusky, francouzsky,
italsky a španělsky, pro netypický operační systém česky bez diakritiky
(Windows US).
Vedle rozbalovací nápovědy je i kompletní bublinková nápověda.
Program je připraven na 4 další jazyky. Je tedy jen na uživateli, aby si další
jazyky skutečně naplnil třeba slovníky "malých" jazyků, nebo si v roli dalšího
jazyka vytvořil vlastní slovník, kupř. oborových zkratek.
Obslužný program pro údržbu databáze
Program slouží k hromadné úpravě a manipulaci se slovní zásobou tedy nejčastěji
k exportu a importu do/z textového souboru. Poslední funkcí je doplňování
slovní zásoby z textového souboru. Program jej prochází a u slov, která doposud
nejsou slovníkem podchycena, žádá o ekvivalenty. Metodika je odzkoušena, lze ji
úspěšně aplikovat na vkládání nových specializovaných pojmů. Víceslovná spojení
však tímto způsobem vkládat nelze.
Obsahová stránka databáze
Posuzovány byly převážně odborné termíny (v hranatých závorkách uváděny
srovnávací slovníky). Slovník zachycuje poměrně mnoho specializovaných termínů
jak z oblasti ekonomiky (Elman: A-Č ekonomický), tak i práva (M. Chromá: A-Č
právnický). V oblasti technické terminologie strojařské a stavební testovaný
produkt poněkud zaostával (A-Č a Č-A slovník, SNTL, Elektrotechnický, SNTL), v
oblasti chemického názvosloví jej předčil. Terminologie výpočetní techniky
zastoupena jen středně. Vojenské výrazivo (Army and Air Force Technical
Dictionary, Evans Brothers) je též zastoupeno, což není v době úsilí o vstup do
NATO zanedbatelné.
Co se týče frázových sloves (L. Vodička: Slovník frázových sloves), porovnávána
byla nejpočetnější slovesa (take, get, put, look). Slovník překvapil náhodně
vybraný vzorek podchycoval přes 80 % hesel z tohoto specializovaného slovníku.
Navíc obsahuje množství sousloví typu sloveso + podstatné jméno, např. "take
cognisance", která se obvykle překládají do češtiny slovesem, a v obecných
slovnících se pracně dohledávají v rámci idiomatických významů hlavního slovesa.
Amerikanismy (J. Peprník: Slovník amerikanismů) zvládá aplikace také velmi
slušně.
Přehled produktů
Oba slovníky (A, N) jsou za 2 090 Kč včetně DPH, jeden za 1 460 Kč; ostatní
jazyky se dokupují po 1 250 Kč; zvýhodněný celý balík ostatních (F, I, Š, R) za
3 140 Kč. Všechny jazyky (A, N, F, I, Š, R) vyjdou na 5 230 Kč.
Plány do budoucna
Pracuje se na změně členění u jednotlivých hesel. Překlady nebudou členěny
pouze podle oborů (t. č. zkratka za překladem), ale u jednotlivých hesel, kde
se vyskytuje větší množství překladů, takže se stávají nepřehlednými. Překlady
budou členěny podle skupin významů, např. obecné zvlášť a odborné zvlášť.
2.3 LANGMaster Collins COBUILD Students Dictionary
Collins COBUILD Students Dictionary je zde uváděn jako příklad slovníku pro
přípravu další generace překladatelů. Není určen profesionálním překladatelům a
lze jej chápat jako výukový slovník ke kurzům ediční řady LANGMaster.
Jedná se v první řadě o výkladový slovník, který je kompletně ozvučen (včetně
příkladů) a je vhodný pro nácvik správné výslovnosti britské angličtiny. K tomu
také slouží tzv. výslovnostní dialog, v němž si student může nahrát svoji
výslovnost a porovnat ji s originální nahrávkou, a to tak dlouho, dokud se jí
co nejlépe nepřiblíží.
Slovník existuje v 21 jazykových verzích (např. češtině, němčině, španělštině,
japonštině, čínštině, vietnamštině, turečtině) jazyková verze se vybere se při
instalaci slovníku. To znamená, že nápověda, texty dialogů, poznámky k
výslovnosti a některé poznámky ke gramatice jsou přeloženy do příslušného
jazyka.
Ke všem slovníkům je možné doplnit si vlastní překlad, příklady použití apod. V
současné době slovník obsahuje české překlady všech slovíček ze 2 kurzů (The
Stranger a Room 13 and Other Ghost Stories) pro mírně pokročilé, včetně
překladů příkladů, a dále překlady vybraných slovíček do španělštiny.
Připravuje se také překlad do vietnamštiny.
Databáze a další vlastnosti
Jedná se o elektronickou verzi anglického výkladového slovníku Collins COBUILD
Students Dictionary anglického nakladatelství HarperCollins Publishers,
vydaného poprvé v roce 1990. Slovník je především určen studentům angličtiny
není proto tak obsáhlý (40 000 definic a asi 30 000 příkladů), ale měl by
zahrnovat dnes nejčastěji používaná slova, která byla vybrána z korpusu The
Bank of English, obsahujícího v současné době asi 250 milionů slov.
Celý slovník byl vytvořen na základě analýzy dat originálního slovníku, tj. na
základě toho, co bylo možné z dat v elektronickém tvaru "vytáhnout" a co bylo
možné dodělat ručně. Rozhraní bylo navrženo hned na počátku psaní programu a
již se neměnilo. Programovacím jazykem je Delphi. Hledání umožňuje pouze
inkrementální. Vlastní slovíčka není možné doplňovat, lze ale dodávat překlady
ke stávajícím slovům.
Plány do budoucna
Uvažuje se o nové verzi s fulltextovým vyhledáváním, s možností filtrů podle
slovních druhů a dalších kategorií, které jsou součástí slovníku, možná i ve
verzi pro Internet.
Navazující produkty
Dalšími tituly edice LANGMaster jsou dva CD-ROMy pro pokročilé: The Heineman
TOEFL Preparation Course (přípravný kurz), The Heineman TOEFL Practise Tests
(cvičné testy), jimž byla v nedávné době věnována v Computerworldu samostatná
recenze. Slouží jako příprava ke složení zkoušky TOEFL.
Zkouška "Test of English as a Foreign Language" (dále jen TOEFL) se používá k
hodnocení znalostí anglického jazyka u osob, pro něž angličtina není mateřským
jazykem. Připravuje ji Educational Testing Service z Princetonu v americkém
státě New Jersey. Její úspěšné složení je vyžadováno jako podmínka pro přijetí
ke studiu na vysokých školách a univerzitách v USA a i v dalších státech světa.
Představuje rovněž jednu z podmínek pro udělování mnoha stipendií či účasti na
studijních programech.
Cena produktů
Cena tohoto slovníku je 3 990 Kč včetně DPH (CD-ROM verze), respektive 2 990
včetně DPH (DVD-ROM verze). Slovník je též součástí tzv. KITu za cenu 4 990 Kč
včetně DPH k němu navíc dostaneme 4 kurzy pro výuku angličtiny.
2.4 Lingea Lexicon v. 2.01
Pod označením Lingea Lexicon se skrývají pro každý jazyk (angličtina a němčina)
dva slovníky, respektive dvě databáze mající shodné uživatelské rozhraní a
konstrukční filozofii.
Tyto překladové slovníky začaly vznikat v letech 94-95, první verze přišla na
trh v září 97. V aplikaci Lexicon došlo k integraci překladových slovníků se
slovníky synonymickými a morfologickými, které byly vytvářeny v letech 91-96.
Slovní zásoba těchto produktů vzniká zcela nově, z různých dostupných zdrojů se
postupně budují vlastní korpusy, z nichž se následně čerpají informace.
Pro angličtinu se čerpá ze slovníků nakladatelství Collins, Longman, Oxford,
Webster a dalších. Slovníky se budují s poměrně rozsáhlou dělbou práce:
příprava podkladů, zpracovávání hesel podle předem vytyčených zásad,
problematické pasáže, kontrola. Vše je naprogramováno v jazycích C a C++.
Základní moduly vznikají pod Unixem a jsou nezávislé na platformě (DOS,
Windows, Mac, Linux, IRIX, Solaris apod). Aplikace sama je naprogramována pod
Windows NT ve Visual C++.
Aplikace Lexicon provádí mnohonásobné vyhledávání. Po zadání hesla se nejprve
hledá ve tvaru, jak bylo zadáno. Pokud je zapnuto morfologické hledání, heslo
se lemmatizuje (převádí se na základní tvar), a to až trojím způsobem. Např. u
slova "nesplněného" najde postupně lemmata "nesplněný", "splněný" a "splnit".
Každé z lemmat se opětně hledá ve slovníku. Jakmile jsou všechny výskyty hesla
vyhledány, heslo se zobrazí a dohledají se všechny odkazy: synonyma, antonyma,
frázová slovesa, slovní spojení, odvozená slova nebo tematické okruhy. Každé
takové heslo se opět přenáší ze slovníku.
Na rozdíl od běžného hledání, které má složitost log n (z čehož vyplývá, že
délka hledání je závislá na velikosti slovníku), má tato aplikace hashovací
algoritmus o složitosti 1. To znamená, že heslo se vyhledá vždy stejně rychle
bez ohledu na velikost databáze. Postup je ještě kombinován s dalšími metodami
(komprimací, způsobem adresace a vlastní keší).
Funkce
Práce s řetězcem, který není přímo ve výchozí databázi: Aplikace Lexicon
používá lemmatizátoru, jehož práce byla popisována v předchozí části. V praxi
to znamená, že pokud zadáme tvar jiný než prvního pádu, automaticky dostaneme
překlad pro první pád. U sloves platí totéž. Zkoušel jsem zadávat i exotické
tvary jako "odešedši" a slovník bezchybně nabízel překlad k "odejít".
Dalším pokračováním uživatelovy práce je klepnutí na vybrané sloveso pravým
tlačítkem myši a volba Tvarosloví, která otevře tabulku s nejdůležitějšími
tvary daného slovesa (viz obr. 8). Pokud zadáme nesprávný tvar slova, vestavěný
korektor nabídne několik podobných tvarů funkce je naprosto obdobná, jako v
každém lepším textovém editoru. Pro angličtinu existuje u některých slov i
schopnost rozeznání fonetického zápisu.
Automatické rozpoznání jazyka: Pokud jsme přepnuli hledání do směru A-Č a
zadáme české slovo v angličtině neexistující, např. "přadlena", slovník se
automaticky přepne do správného směru Č-A. Vedle toho je samozřejmě možné i
klasické přepínání tlačítkem nebo z rozbalovací nabídky.
Zrychlený přenos mezi editorem a slovníkem: klepnutí pravým tlačítkem myši na
vybraný cílový překlad otevře nabídku 3 funkcí, z nichž jedna je Kopírovat.
Dále je možné zapnout volbu Vkládat, kdy slovník čeká na pozadí na vložení
textu do schránky z jiné aplikace, a poté se sám aktivuje do popředí a vyhledá
překlad.
Tvarosloví je mezi slovníky zatím ojedinělá funkce. Neobyčejně užitečná je
zejména pro němčinu, kdy k vybranému slovu klepnutím vyvoláme všechny tvary
podstatného jména, nebo ke slovesu tvary přítomného času, préterita, perfekta,
imperativu a obou konjunktivů (viz obr. 8).
Vkládání nových slov se provádí v rámci slovníku. Pro uživatele se nově zadaná
hesla jeví stejně jako normální hesla, ale nová hesla se ukládají do
samostatného textového souboru, který lze jednoduše editovat v libovolném
textovém editoru. Přidávání z externího souboru není k dispozici. V případě
přidaného sousloví se zařazuje pod první slovo ze sousloví. Vyhledávat se dá i
podle dalších slov v sousloví.
Databáze
Studijní slovníky obsahují 40 000 hesel ve směru A(N)-Č, 35 000 hesel ve směru
opačném; velký slovník obsahuje 75 000 hesel ve směru A(N)-Č, 50 000 hesel ve
směru opačném. K heslům se pojí seznamy synonym, antonym, v angličtině frázová
slovesa a v němčině rozklad na kmeny slova, podle něhož lze hledat slova
složená.
Posuzovat mohutnost této databáze je značně obtížné. Na rozdíl od obvyklých
dvojic významů, které jsou velmi snadno spočitatelné, a od knižních vydání, v
nichž lze lehce spočítat stránky, zde udání počtu hesel jen naznačuje obrys
databáze. Mnohavrstvé propojení položek a algoritmy lemmatizátoru tento počet
umocňují. Například zadáním "neodvratitelný" vyvoláme překlad k "odvratitelný".
Příponu "un" už si sám přidá opravdu skoro každý. Tak jedno heslo pokrývá
přinejmenším dvě dotazovaná slova.
Jak bylo již popsáno, databáze je organizována odlišně od typického
elektronického slovníku. Místo dvojic je zde propojená síť výrazů, které jsou
pospojovány tak, že umožňují velmi přehledné vyhledávání i ve složeninách, kde
hledaná slova jsou jinde než na začátku řetězce. Dále jsou k dispozici
tematické okruhy (viz obr. 7 vlevo dole), např. Rodina, Listnaté stromy,
Bezmasé pokrmy a mnoho dalších, do nichž jsou zařazena slova tematicky
související (vlastnost vhodná zejména pro studující).
Pro studenty jsou rovněž vhodné další dvě funkce: ozvučení výslovností
namluvené rodilými mluvčími a učení, spojené se zkoušením. Zkoušení lze
provádět buď automaticky, náhodným výběrem, nebo stále dokola. Vedle předem
sestavených témat si uživatel má možnost sestavit témata vlastní.
Přehled jednotlivých produktů
Cena studijního slovníku (A i N) je 790 Kč, velký slovník stojí 1 790 Kč, obě
ceny včetně DPH.
Plány do budoucna
Lexicon verze 3 bude opět ve dvou variantách tedy "studijní" a "velký". Druhý
typ bude po všech stránkách rozšířen: o další hesla, o další významy u
stávajících hesel, více příkladů, informace o valencích sloves, stylové
charakteristiky.
Výrazně přepracována a zlepšena má být česká strana slovníků. Záhy vyjde
obousměrný N-Č hospodářský slovník o rozsahu 60 000 hesel.
2.5 Překladový slovník 98 v.3.0 verze 3.1
Slovníky firmy Commercial Service nabízejí oborové obousměrné databáze pro
angličtinu a němčinu. V soutěži o slovník roku, vyhlašované každoročně Jednotou
tlumočníků a překladatelů, se tento slovník umístil na prvním místě.
Slovník byl sestaven kolektivem autorů na základě rozsáhlé excerpce z
britských, amerických a českých knižních a časopiseckých pramenů. Projekt
slovníku vznikal na základě dlouhodobé analýzy a struktura databáze od začátku
zůstala zachována. Projekt se dělí na databázi a její správu, (která je
vytvořena v MS Accessu) a programové rozhraní, jež je naprogramováno v Delphi.
Databáze je setříděna podle slov, která jsou následně zaklíčována. Fráze nebo
ustálená (idiomatická) spojení se připojují k základnímu slovu pomocí indexů,
což je rovněž provedeno a naprogramováno předem. K základnímu slovu se tedy
připojují i fráze, obsahující toto základní slovo v jiných tvarech, na př.
"alluvium sediments" se připojuje k základnímu slovu "sediment", i když složka
fráze je v plurálu.
V programu je upřednostněn databázový přístup před textovým z několika důvodů:
rozsah jednoho slovníku cca 750 000 slov,
uspořádání slov v definované struktuře a z toho vyplývající výhody prohledávání,
slovo (záznam) jako základní jednotka,
možnost volby vyhledávání,
rychlost hledání zaklíčovaných slov.
Funkce
Program má některé nadstandardní funkce, které ho řadí mezi velmi propracované
aplikace tohoto typu.
Základ slova práce s řetězcem, jenž není ve výchozí databázi. Tento poměrně
komplikovaný pojem znamená, že zadaný výraz se postupně odzadu odřezává, dokud
se nenajde řetězec, který ve výchozí databázi má ekvivalent. Tato funkce je
volitelná.
Clipboard automat Zrychlený přenos mezi editorem a slovníkem je rovněž
vypínatelnou funkcí. V editoru stačí označit řetězec a přenést jej do schránky,
vyvolaný slovník automaticky již zobrazí hledaný cílový text. Ve směru opačném
jen zvýrazníme volený text a po přechodu se hned (přes CTRL+V) vkládá do
editoru.
Funkce Vždy nahoře ponechá okno slovníku nad oknem Wordu či jiného externího
programu. Uspořádání vhodné při čtení z Internetu, zejména ve spolupráci s
předchozí funkcí.
Komunikace s uživatelem se odehrává (přepínatelně) ve 3 jazycích: česky,
anglicky, německy. Nápověda je však pouze česky.
Oborové členění databáze obnáší skutečnost, že dále uváděné obory lze volitelně
zapínat a vypínat, a tím omezovat počet nabízených cílových výrazů.
Velikost, barva a typ písma Pro rozsáhlé možnosti přepínání a voleb v těchto
kategoriích je aplikace vhodná pro majitele brýlí.
Změna směru překladu je okamžitá, odehraje se jediným tlačítkem.
Způsob prohledávání je přepínatelný mezi 3 různými režimy (viz obr. 10): celé
pole, začátek pole, jakákoliv část pole. První varianta najde pouze přesně
zadaný řetězec; varianta druhá najde veškeré řetězce začínající zadáním a ve
frázích (pokud jsou zapnuty) najde fráze obsahující první slovo ze zadaného
řetězce; poslední možnost vyhledá zadaný řetězec nacházející se kdekoli uvnitř
jednotlivých hesel. Před zapnutím tohoto režimu je uživatel právem varován, že
hledání může trvat dlouho (5 min. na i486, 15 s na Pentium 200). V případě
angličtiny se totiž prohledává celých 600 000 slov.
Vkládání nových slov je velmi dobře propracované. Vkládá se pouze jednou pro
oba směry hledání, vkládat lze buď přes okno, nebo dávkově ze souboru v
několika možných formátech. Nejvíce se osvědčuje formát Excelu. Uživatelských
slovníků je možné založit a udržovat i několik.
Možnost Fráze znamená, že k základnímu slovu se okamžitě připojí všechny
výskyty zadaného slova (ve frázích).
Klíče k frázím si demostrujeme na následujícím příkladu: k frázi "nepřetržitá
havarijní a nouzová služba motoristům" lze přiřadit klíčová slova nouzový a
motorista, a pak při každém vyhledání slova motorista či nouzový se vyhledá i
výše uvedená fráze.
Instalace
Vedle obvyklé instalace ze zakoupeného CD-ROMu lze i stáhnout soubory z Webu;
po zaplacení uživatel od firmy obdrží klíč, který mu zpřístupní pouze zaplacené
slovníky. Databáze je možno nainstalovat na pevný disk, nebo v případě
nedostatku místa ponechat na CD.
Přehled produktů
U každého slovníku je uváděn počet významových dvojic "jazyk výchozí-jazyk
cílový", a to vždy pro oba jazyky (angličtina/němčina). Dále je v závorce
uváděna cena (včetně DPH), neboť konečná cena produktu je v tomto případě
součtem cen jednotlivých licencí. Výjimku tvoří tzv. multioborový slovník
(všechny slovníky v jediné aplikaci) a multilicence, jejichž ceny jsou uvedeny
za posledním slovníkem.
Obecný slovník (136 000/
/87 000 dvojic, cena 1 500 Kč) rozsahově odpovídá obvyklým jednosvazkovým
slovníkům. Uvádí pouze významy, bez ukázky kontextu či vazeb. Je více méně
doplňkem ke slovníkům specializovaným.
Obchodní a právnický slovník (150 000/120 000 dvojic, cena 2 600 Kč) obsahuje
výrazy z oblasti ekonomiky, práva, finančnictví, pojišťovnictví a obchodu.
Výpočetní technika je orientována spíše uživatelsky.
Technický slovník (316 000/ /322 000 dvojic, cena 5 300 Kč) podchycuje nejen
"klasické" technické výrazy, ale též další výrazy specializované.
Lékařský slovník (50 000/
/60 000 dvojic, cena 2 000 Kč).
Chemický slovník (54 000/
160 000 dvojic, cena 2 300/3 300 Kč), v porovnávání se specializovaným
slovníkem SNTL je zde o přibližně 10 % menší rozsah, např. v oblasti solí,
oxidů a dalších základních chemikálií.
Vojenský slovník (45 000/
/60 000 dvojic, cena: 3 000/6 000 Kč)
Vzhledem k předpokládanému brzkému vstupu do NATO a nárůstu objemu
překladatelských prací jsem tomuto slovníku věnoval zvláštní pozornost.
Technické termíny jsou podchyceny dobře, najdeme zde součástky zbraní (lehká i
obrněná vozidla) a vojenské techniky (spojovací technika, meteo, ženijní),
občas chybějí některé názvy formací z taktiky.
Speciální slovník (76 000/
/100 000 dvojic, cena 3 500 Kč) obsahuje výrazy nezařazené do jiných slovníků.
Velmi silně jsou zastoupeny výrazy z dopravního inženýrství, týkající se stavby
silnic a železnic, silničního, železničního i leteckého provozu.
Za kompletní multioborový slovník verze 3.0 platíme 8 800 Kč, za verzi 3.1 pak
10 800 Kč. Rozdíl mezi verzemi stojí 3 000 Kč. Existují zde přirozeně
multilicenční slevy.
Plány do budoucna
Slovní zásoba se průběžně rozšiřuje excerpcí klientů a následné kontroly proti
zahraničním pramenům (DUDEN, T-Professional, Collins Cobuilt, Langenscheidt).
Připravuje se projekt francouzského slovníku.
2.6 PRODICT 98
ProDict 98 je souborem 18 slovníků s jednotným ovládáním a velmi rychlou
odezvou. Hesla jsou doprovázena přepisem výslovnosti a nahrávkou výslovnosti
(výslovnost je generována pomocí softwarové komponenty americké provenience).
Dále jsou podchyceny i idiomatické vazby.
Jde o zcela nový 32bitový software, který vychází z dlouholetých zkušeností s
produktem WinDict. Je celý napsán ve Visual C++. Oproti programu WinDict
obsahuje 6 nových slovníků, ostatní slovníky byly znovu podrobeny korektuře a
jsou k dispozici v kvalitnější podobě.
Funkce
Práce s řetězcem, který není ve výchozí databázi, znamená, že program se
zastaví na heslu bezprostředně následujícím za nenalezeným řetězcem.
Změna směru překladu je okamžitá, provede se na stisknutí tlačítka, z
rozbalovací nabídky nebo pomocí horkých kláves.
Zrychlené vyhledávání funkce "Překládat při psaní" okamžitě s psaním
počátečních písmen startuje hledání, takže často není ani zapotřebí napsat celé
slovo.
Způsob prohledávání obnáší to, že uživatel má možnost volit, které slovníky si
přeje prohledávat a v jakém pořadí. V levé části hlavního okna (viz obr. 11)
jsou zobrazena nabízená hesla a u každého je ikonkou zachyceno, ze kterého
slovníku pochází. Pro vybrané heslo je v horní liště okna uveden přesný název
slovníku, z něhož pochází. Dále lze volit, zda se budou nabízet pouze hlavní
hesla, všechna hesla nebo jen podhesla.
Třetí okno: v hlavním okně lze otevřít třetí dílčí okno a do něho otevřít
soubor ve formátech TXT, RTF a MS WORD 6.0. Při čtení tohoto souboru stačí
zvýraznit slovo nebo sousloví, a okamžitě se vyhledá ve slovníku.
Gramatika vedle slovníků jsou zahrnuty i anglická a německá gramatika,
uspořádané ve tvaru nápovědy Windows (viz obr. 12).
Vkládání nových slov lze provádět jak z aplikace, tak i off-line ze souboru.
Při vkládání přímo z aplikace je k dispozici bohaté členění doplňkových
informací o vkládaném hesle. Lze vkládat: výslovnost, veškeré slovní druhy,
gramatické informace (infinitiv, pasivum ap., v němčině člen), normální úroveň
(básnický, slangový, knižní výraz), oborové členění (celkem 12 různých
odborných odvětví), místní omezení (angličtina UK, US, kanadská, australská) a
řadu dalších doplňujících určení (eufemismus, zastaralý výraz...).
Při vkládání ze souboru lze použít formátů běžných v textových editorech
(oddělení tabelátorem) nebo tabulkových kalkulátorech (oddělovačem je
středník). Výše uváděné doplňkové informace lze vložit, pokud si vytvoříme
tabulku přiřazující jim znakové posloupnosti.
V manuálu ani v nápovědě jsem ji nenašel, ale celkem jednoduchým trikem ji lze
zjistit: vytvoříme jedno či více hesel s využitím požadovaných atributů a
vyexportujeme. Tak např. "9_" znamená "sloveso", "s_" znamená "právnický výraz"
atd.
Nápověda je jednak bublinková (pro všechna tlačítka), pro obsáhlejší hledání je
k dispozici klasický formát využívající jádra pro obsluhu nápovědy Windows.
Registrovaní uživatelé, kteří narazí na problém neřešitelný vlastními silami,
mají k dispozici horkou telefonickou nebo faxovou linku.
Pravé tlačítko myši třebaže to manuál výslovně neuvádí, pravé tlačítko myši je
kontextově citlivé a nabízí funkce vyvolávané jinak tlačítkem nebo z
rozbalovacích nabídek.
Přehled produktů
Produkt obsahuje následující slovníky (uváděni jsou autoři jednotlivých
slovníků a počty hesel pro jednotlivé směry):
Obecné (Eva Stormová, 25 020 A-Č hesel, 47 630 Č-A hesel);
Němčina: Obecný slovník (Olga Limburská, 27 620 N-Č hesel, 20 490 Č-N hesel);
Americká angličtina (Eva Hrabcová, 10 590 A-Č hesel);
Angličtina Odborný slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní
(M. Bočánková, D. Jírová, M. Kalina, J. Oherová, 42 010 A-Č hesel, 43 920 Č-A
hesel);
A-Č slovník frázových sloves (Lukáš Vodička, 11 590 A-Č hesel) největší český
slovník frázových sloves na našem trhu;
A-Č slovník finančních pojmů (Jaroslav Jasanský, 1 200 výkladových hesel);
Angličtina Lékařský slovník (Věra Topilová, 27 220 A-Č hesel, 17 820 Č-A hesel);
Angličtina Zemědělský slovník (Karel Sigler, Vladimír Vacata, 20 470 A-Č hesel,
21 180 Č-A hesel) pokrývá vedle zemědělství i lesnictví a myslivost, sadařství,
potravinářství, ekologii a životní prostředí;
Č-A právní a obchodní termíny (Věra Topilová, 14 470 Č-A hesel);
A-Č počítačový slovník (Jaromír Kříž, 6 000 A-Č hesel);
Němčina Ekonomický slovník (Josef Zlámal, 16 350 N-Č hesel, 10 910 Č-N hesel).
Plány do budoucna
Přidávání dalších slovníků, rozšiřování palety funkcí.
Malý výkladový slovník některých odborných termínů
Výchozí (termín, jazyk)... jazyk, ze kterého překládáme.
Cílový (termín, jazyk)... jazyk, do kterého překládáme.
Lemmatizátor... modul, jenž ze zadaného slova určí jeho základní (neměnnou)
složku daného slova. Pozor, někdy není totožné s kmenem slova, jak jej známe z
češtiny. Význam lemmatizátoru je následující: při přímém čtení z elektronické
publikace lze slovo jen vybrat a vyvolat slovník. Ten již sám určí, že "odešed"
je přechodník od "odejít", a umožní vyvolání příslušných cílových významů.
Tezaurus... databáze udávající k zadanému slovu synonymické (souznačné)
významy, někdy i antonyma (protikladné významy).
Pojmové vyhledávání... vyšší forma hledání, obvyklá spíše u výkladových
slovníků. K zadanému slovu, např. "bodná zbraň", nabízí i slova z dané množiny,
jako "dýka", "kord".
Plnotextové vyhledávání... hledání výskytu zadaného řetězce kdekoli v textu,
nejčastěji v nestrukturovaném souboru.
Korpus... množina slov daného jazyka jako celku nebo určité (odborné) oblasti.
Vzniká počítačovým zpracováním velmi rozsáhlých textových podkladů. Někdy
podchycuje i frekvenční výskyty.
Morfologie... nauka o tvarech, tvarosloví.Hodnocení produktů LEDA
Vedoucí postavení Velkého A-Č/Č-A slovníku je dnes zřejmě bezkonkurenční.
Vezmeme-li v potaz dobu, které je zapotřebí k vytvoření tak rozsáhlého díla,
bude tomu tak nejspíš i po několik následujících let. Všechny slovníky jsou
určeny svým rozsahem i cenou hlavně pro profesionální překladatele či
překladatelská oddělení.
K recenzi poskytl:
LEDA, s. r. o.
Tel./fax: 02/61219947
e-mail: leda@leda.cz
Hodnocení Databáze GED
Slovník je vhodný zejména pro profesionální překladatele A a N, jako jeden z
mála nabízí elektronické slovníky i pro další jazyky (F, Š, I, R) tím pádem se
hodí pro všechny kategorie překladatelů těchto jazyků.
Výrobce:
Sirael, s. r. o.,
Tel.: 02/30 25 444
0601/24 17 59 e-mail: ssw@sirael.cz
Web:
www.sirael.cz
Hodnocení
Jak už bylo řečeno, tento typ slovníku není určen profesionálním překladatelům.
Naopak velmi vhodný je pro studenty.
Výrobce: Dr. LANG group,
Tel.: 02/4440 3411
Fax: 02/4440 0807
e-mail: sales@epaonline.com
Web:
www.epaonline.com/czechHodnocení
Studijní slovníky jsou vhodné pro studenty nebo občasné čtenáře, velké slovníky
jsou díky rozpoznání tvarosloví vynikající pomůckou pro čtenáře elektronických
textů a překladatele občasné. Rychlost neměnná s rostoucí velikostí databáze je
učiní atraktivní i pro profesionální překladatele.
Výrobce:
Programy k recenzi poskytla firma Lingea, s. r. o.
Tel.: 05/43 23 50 26
Fax: 05/41 22 10 84
e-mail: info@lingea.cz
Internet: www.lingea.cz.
Odtud je možné si stáhnout také demoverzi produktu.
Hodnocení
V tuto chvíli se jedná o nejrozsáhlejší databáze odborné terminologie technické/
ekonomické/právní/vojenské pro všechny kategorie překladatelů pohybujících se v
této oblasti.
Výrobce: Program k recenzi poskytla firma Commercial Service, s. r. o.
tel.: 05/52 50 07
e-mail: cservice@clavis.cz
Web:
http://www.clavis.cz/cservice
Odtud je možné si také stáhnout demoverzi programu.
Hodnocení
Velké množství slovníků je atraktivní pro nejrůznější druhy překladatelů. Třetí
okno se hodí zejména pro překladatele občasné, odborné slovníky zase pro
profesionály.
Výrobce: Recenzní exemplář poskytla firma STORMWARE, s. r. o.,
Tel.: 066/29 953
Fax: 066/73 22 407;
e-mail: info@stormware.cz
Web:
http://www.stormware.cz
Hodnocení
Největší přínos znamená tento produkt pro uživatele s částečnou znalostí
výchozího jazyka, který překládá jen občas, je však schopen správně vybírat z
nabízeného vyššího počtu významů v cílovém jazyce. S pomocí PC Translatoru může
i takovýto občasný překladatel v přijatelném čase napsat již hotový a
použitelný překlad.
Uživatelé s nízkou nebo žádnou znalostí výchozího jazyka dostanou překlad spíše
orientační; znají-li však v češtině příslušný obor, je překlad celkem dobrý
vyzkoušel jsem na francouzštině, kterou vůbec neznám. Profesionální
překladatelé budou nejspíše používat samotný slovník, např. ve spolupráci s
aplikacemi MS Office. S úspěchem se využívá funkce Vždy nahoře ve spojení s
Propojením na schránku.
Důležité jsou také mutace pro další jazyky: vedle angličtiny, němčiny a
francouzštiny je zde i italština, španělština a ruština, což je jistě zajímavé
pro celou překladatelskou obec.
Výrobce: Produkt k recenzi poskytla firma
LangSoft, s. r. o.
Tel.: 0633/93 578
Tel./fax 0633/93 155
e-mail: langsoft@mail.
cybernet.cz
Web
http://www.langsoft.cz http://www.translator.cz
Hodnocení
SKIK je v současné době jediným produktem na českém trhu zaměřeným výhradně na
dávkový překlad (řešitelský tým TRANSENU se rozpadl a produkt z trhu zmizel; PC
TRANSLATOR, který lze použít rovněž pro dávkové zpracování, se jeví lepší jako
pomůcka při interaktivním překladu), který je schopen uspokojit potřeby
uživatele zavalovaného záplavou cizojazyčných textů, z nichž musí vybírat k
dalšímu zpracování, a přitom nemá k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných
překladatelů. Typickými uživateli budou veškeré instituce zasažené vstupem
České republiky do NATO a do Evropské unie.
Potenciální kupec si však musí uvědomit jednu základní vlastnost celého
systému: jako všechny produkty z oblasti umělé inteligence nabízí obálku
vybavenou nástroji, z nichž teprve zkušenosti vložené do systému vlastními
pracovníky učiní vydatného pomocníka.
Výrobce:
Produkt poskytla k recenzi firma SKIK, s. r. o.
Tel.: 02/24 21 77 22
Fax: 02/24 21 86 67
Cena produktu včetně DPH je 3 780 Kč za jeden jazyk obousměrně

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.