Portály integrují aplikace i data

Firemní portál založený na standardním prohlížeči se v mnoha podnicích rychle stává univerzálním uživatelským r...


Firemní portál založený na standardním prohlížeči se v mnoha podnicích rychle
stává univerzálním uživatelským rozhraním a současně základním uzlem pro
relativně nový druh integrace i vývoje aplikací.
Nic nemůže zkomplikovat člověku práci tak, jako když se musí zdlouhavě pídit po
potřebných informacích. Glenn Kelman, viceprezident marketingu a produktového
vývoje ve firmě Plumtree Software, rád uvádí společnost Mazda Motor jako
příklad toho, jak může na uživatele zaměřený podnikový portál poskytovat
vhodnou sadu nástrojů těm, kteří by jinak museli ztrácet čas shromažďováním
informačních zdrojů rozptýlených po celé firmě.
Pro zhodnocení výkonnosti obchodních zastoupení byli zodpovědní manažeři dříve
nuceni shromažďovat papírové výtisky, vyvolat odpovídající tabulku a nechat si
sestavit report z jakýchkoliv hrubých dat získaných prostřednictvím služeb
třetích stran. "Proces přípravy na návštěvu dealera trval dva dny," popisuje
Kelman. Nyní, když Mazda nasadila portál Plumtree, který konsoliduje veškeré
nezbytné informace v jediném, na prohlížeči založeném "kontrolním panelu",
zabere proces oblastním manažerům zhruba hodinu.

Šetření s portály
Na tomto příkladu dramatického růstu produktivity lze ilustrovat, jak se
vyvinuly podnikové portály od nejasných představ o knihovnách dokumentů k
praktickým, na míru šitým řešením pro oddělení nebo pracovní funkce, které jsou
omezeny nedostatečnou integrací. Podle dodavatelů portálů, uživatelů i
konzultantů spočívá trik vedoucí k úspěšnému nasazení v identifikaci
souvisejících obchodních procesů, agregaci s nimi spojených aplikací i dat v
rámci portálového frameworku a zřízení individuálních uživatelských identit
jakožto principu uspořádání a při tom všem se vyhýbat zbytečnému psaní nového
kódu, jak jen to bude možné.
"B2E (business-to-employee) portály patřily mezi projekty, které byly v
posledních letech dále vyvíjeny i přes omezený IT rozpočet," potvrzuje Gene
Phifer, viceprezident a analytik společnosti Gartner. "Byly totiž prostředkem,
jak ušetřit peníze, konsolidovat webové zdroje a minimalizovat zdroje
požadované pro údržbu komponent plnohodnotných (fat) klientů pro tradiční
klient/serverové nebo mainframové aplikace."
Ve stejném období navíc dostupné portálové servery technologicky dozrály a
nabídly balík vlastních nástrojů pro vývoj aplikací, content management,
vyhledávací funkce či aplikace pro spolupráci, a dokonce "webifikované" verze
desktopových aplikací. Společnosti IBM, BEA Systems, Microsoft, Oracle, Sun
Microsystems, SAP, PeopleSoft a Novell nabízejí portálové servery jako součást
svých sestav aplikačních serverů, které zahrnují integrační server a schéma
implementace single sign-on (takže jediný log-in poskytuje přístup ke všem
aplikacím a datům, jež daný uživatel požaduje). EAI dodavatelé jako Tibco
Software, webMethods či SeeBeyond Technology prodávají portálové produkty,
přičemž Plumtree, Epicentric (nedávno koupená firmou Vignette) a další
"nezávislí" se vyznačují poskytováním portálových řešení, která pracují na více
platformách.
Funkce a vlastnosti se široce liší, avšak nabídky portálových řešení směřují
přibližně ke stejnému cíli: nabídnout kombinované, uživatelsky přizpůsobitelné
kontrolní panely, sestavené z existujících aplikací a dat podobné tomu, co Sun
svého času označoval termínem webtop. Zatímco budoucí verze Windows s označením
Longhorn se snaží prohloubit propojení desktopu vůči podnikové struktuře, B2E
portály přinášejí vylepšení desktopu z opačné strany poskytují tenké podnikové
klienty prostřednictvím browseru.

Portály zezdola nahoru
B2E portály se pohybují v rozmezí dvou extrémů: jedním jsou celopodnikové
domovské stránky s omezenou funkcionalitou a druhým úzce zaměřené portály,
které do hloubky pokrývají určitou skupinu příbuzných obchodních procesů.
Portály typu "broad and shallow" (široký a mělký), které sestávají z přísunu
filtrovaných novinek a firemních oznámení, se už netěší příliš velké oblibě.
Zaměstnanci firem mají tendence je prakticky ignorovat, jejich nasazení se
často ukáže složitější, než se původně očekávalo a IT manažerům činí problémy
zjišťovat návratnost investic. Namísto nich tak v podnicích potichoučku
zapustily kořeny úžeji a více do hloubky zaměřené portály.
Podle nedávného reportu společnosti Jupiter Research 80 % dotázaných firem už
portálové řešení v rámci své infrastruktury nasadilo nebo má v plánu tak učinit
v blízké budoucnosti. "Dosud bylo uvádění portálů do provozu těžší než
jednoduchý ,krabicový sen, jejž portály slibovaly koncem 90. let," tvrdí Nate
Root, senior analytik firmy Forrester Research.
"Zčásti je tomu tak proto, že se cíl odklonil od správy znalostí, kde stačilo
portál pouze nainstalovat a propojit na archiv dokumentů," dodává Root. Namísto
toho portály typicky přebírají těžší břemeno, jímž je agregace aplikací (které
mohou být často rozptýleny po celé organizaci od funkcí v systémech SAP S3 až
po specializované webové aplikace) a jejich prezentace v konzistentním, na
prohlížeči založeném uživatelském rozhraní (jenž je sestaveno na základě potřeb
daného zaměstnance).
"První fází je integrace s existujícími webovými aplikacemi," popisuje Rick
Park, ředitel portálových řešení v konzultační firmě Computer Generated
Solutions.
V portálovém okně založeném na prohlížeči se aplikace objevují jako tzv.
portlety, tedy grafické objekty, které mohou být uspořádány často tak, jako si
uživatelé mohou přizpůsobovat třeba stránky My Yahoo. Portálové servery mohou
také poskytovat návrhový princip pro budoucí vývoj aplikací nabízejí
konzistentní grafické prostředí pro webové aplikace podobně, jako Windows pro
desktopové aplikace. "Průměrný zákazník vybuduje v průběhu následujících dvou
let přes 100 webových aplikací," podotýká Kelman z firmy Plumtree. "Chtějí
proto mít framework, který jim to pomůže zvládnout a učiní z vývoje
opakovatelný proces."

Integrace na skle
Když IT oddělení vyvíjí portál, jednou z prvních příležitostí, jak dosáhnout
rychlé návratnosti, je zpřístupnit jeho prostřednictvím aplikace, které už byly
dříve vyvinuty nad aplikačním serverem. Portál pak slouží jako prezentační
vrstva pro aplikační server plus uživatelské rozhraní pro interakci se
vzdálenými aplikacemi, které mohou být integrovány s aplikačním serverem (jako
je např. obchodní logika ERP nebo mainframové transakční systémy).
Greg Crider, ředitel produktového marketingu pro podnikové portály SAPu, říká:
"Portál sám o sobě musí poskytovat prezentační vrstvu, na uživatele
soustředěnou integraci, avšak současně musí zajišťovat i integraci dat."
Avšak portály nemusejí být omezeny pouze na integraci existujících systémů.
"Můžeme provádět integraci na portálu, ve vrstvě uživatelského rozhraní," říká
Park z GSS, jehož konzultační firma nejčastěji pomáhá při nasazení řešení IBM
WebSphere Portal Server. "Můžete vytvořit stránku, která vytahuje informace ze
systémů SAP, DB2, SQL a CRM. Obsah je tak získáván z pěti odlišných oblastí,
aniž bychom museli provádět jakoukoliv integraci na úrovni back-endu. Říkáme
tomu ,integrace na skle."
Larry Bowden, viceprezident portálových a Lotus řešení v IBM, tvrdí, že jsou-li
portlety jednou nasazeny, WebSphere Portal Server vlastně koncovým uživatelům
umožňuje provádět vlastní integraci podle jejich potřeb. "Myslí si často, že se
budou muset vrátit zpět a zapsat data přecházející z jedné aplikace do druhé a
použít nový front-end. Radím jim, aby je na stránce zobrazili ve formě portletů
ať si je uživatel uspořádá, jak potřebuje. Použitá technologie detekuje ostatní
portlety na stránce, propojí je dohromady, a vytvoří tak jakýsi miniproces v
rámci několika aplikací."
Kelman z firmy Plumtree si myslí, že fráze "na skle" může implikovat, že
integrace v portálovém serveru je pouze povrchní. "Jde o vyšší úroveň
integrace," tvrdí Kelman. IT systém může dát dohromady distribuovaná
uživatelská oprávnění a profilové informace nebo uvést v soulad několik systémů
pro správu dokumentů či obsahu. "Pro rozšíření možností produktu využíváme
přístup založený na webových službách, takže uživatelé jsou schopni využít
všech výhod těch technologií, informací a dat, jež jsou k dispozici ve vnějším
prostředí. Svým způsobem jde tedy o racionalizační vrstvu jen nad daty, ale
nikoliv pouze na skle. To je dobrým výchozím bodem pro vývoj."

Nová paradigmata vývoje
Pro vývoj aplikací založených na portletech nabízí Plumtree Studio Server,
prostředí založené na wizardech (podobné nástroji IBM), které mohou používat i
"polotechničtí" manažeři. BEA nabízí programátorům WebLogic Workshop, prostředí
pro vývoj webových služeb, které umožňuje pohodlný přístup k funkcionalitě
dostupné v rámci softwarové sady BEA včetně serverů WebLogic Portal,
Application, Integration a Tuxedo.
Trendem mezi dodavateli serverových sad je umožnit pokročilým uživatelům, aby
si plně přizpůsobili portál jednoduchým vývojem složených aplikací, zatímco pro
serióznější vývoj je prezentováno integrované serverové prostředí.
Bowden z IBM používá pro určení, kde je třeba vyvíjet portálové aplikace,
empirické pravidlo. "Tam, kde jde o přechodný druh integrace a ad hoc přístup
ke strukturování jednoduchých procesů, je vhodné použít pro realizaci portál,"
doporučuje. U takových aplikací není třeba psát nový kód nebo požadovat po IT
oddělení jeho údržbu. Namísto toho mohou být základní složené aplikace ukládány
jako šablony a sdíleny mezi členy stejné pracovní skupiny. Pokud však taková
pracovní skupina začne na příslušnou šablonu spoléhat ve větší míře, bude možná
vhodnější nahradit ji robustnější aplikací postavenou na back-endovém systému.
Ačkoliv systém mySAP Enterprise Portal (který nyní běží nad novou serverovou
sadou NetWeaver) nabízí uživatelům portálu široké možnosti přizpůsobení,
odlišuje se tím, že vývojářům nabízí využití silných stránek podnikového
aplikačního softwaru tohoto výrobce. "SAP má k dispozici velký soubor
obchodních procesů," říká Crider. "Nabízí specializované expertizy v aplikacích
jako CRM, ERP, SCM (Supply Chain Management) či PLM (Product Life Cycle
Management) ve více než 20 různých odvětvích."
Podle Cridera mohou vývojáři rozložit na komponenty různé části funkcionality,
opětovně je agregovat a vytvářet nové obchodní procesy ačkoliv výsledná
aplikace musí běžet opět na platformě NetWeaver. Avšak nic nezabrání portálovým
serverům na jiných platformách, aby využívaly aplikace postavené na obchodní
logice SAPu nic kromě růstu nákladů.
A jak do tohoto portálového obrazu zapadá Microsoft? Ačkoliv se většina
odborníků shodne, že poslední verze SharePoint Portal Serveru je dobrým
produktem, je přístup firmy k podnikovým portálům poněkud rozpolcený. "A není
divu," podotýká Phifer. "Jestliže by se webtop (tj. webová prezentační vrstva)
stal realitou, Microsoft může ztratit hodně, protože Windows a jejich
funkcionalita zatím poutají v podnikové sféře největší pozornost. Pokud ovšem
náhle přejdu na webový browser zobrazující portál, budu se soustředit a
pracovat převážně s ním."

Portály budoucnosti
"Jako protiopatření," předpovídá Phifer, "Microsoft zřejmě uvede na trh
desktopovou portálovou aplikaci, jež bude integrovat funkcionalitu podnikového
portálu do Windows." Mezitím budou ostatní portálové servery pokračovat ve
zvyšování počtu funkcí a možností, zejména těch týkajících se vyhledávání,
správy obsahu a identit nebo spolupráce (včetně například instant messagingu).
Poslední verze WebSphere Portal Serveru dokonce zahrnuje browserové verze
aplikací Lotus klienta Notes, textového editoru i tabulkového procesoru.
Také firmy třetích stran se snaží obohatit svá portálová prostředí. IBM a
Plumtree byly velmi aktivní v podpoře vývoje portletů třetích stran. IT
oddělení si může namísto tvorby portletů příslušné komponenty licencovat pro
specifické platformy při minimálních nákladech. Ještě donedávna byly portlety
specificky určeny pro platformu, pro niž byly napsány avšak díky novým
standardům interoperability se situace mění. Standardizace se projeví v
akceleraci vývoje portletů, které už pokrývají široké pole vertikálních
aplikací.
Bowden z IBM rád říká, že vstupujeme do éry, kdy už jsme schopni investovat a
těžit z možností portálů. A jestliže bude například vybudována infrastruktura
pro portál jednoho oddělení, rozšíření na další bude vyžadovat pouze
inkrementální postup.
Stále jsme však ještě daleko od snu z konce 90. let o portálu překlenujícím
celý podnik, kde se každý přihlásí jednou v průběhu prvního šálku kávy a ihned
obdrží na míru šitý webtop se všemi aplikacemi a daty nezbytnými pro svou
práci. Namísto toho dnes velká část IT odvětví teprve objevuje, že integrační a
vývojové frameworky poskytované portály nabízejí praktické, dalo by se říci
dokonce elegantní řešení běžných byznysových problémů.

Jak ovládnout portál
Při nasazení portálu je třeba mít důkladně promyšlenou celou strategii od
integrace až po správu identit uživatelů. Podnikové portály jsou velmi
atraktivní díky své rozsáhlé funkčnosti i flexibilnímu všezahrnujícímu modelu.
Nicméně jejich možnosti by neměly zastínit technické aspekty, které je třeba
vyřešit při implementaci.
Správa bezpečnosti a identit: Koncoví uživatelé i administrátoři potřebují
autentizovaný, identifikovaný a zaručený přístup k portálu. Umožňuje portálový
server propojení s existujícími LDAP/Active Directory/ /SAML systémy nebo vás
nutí použít jejich komponenty pro integrovanou autorizaci, autentizaci a/nebo
správu identit? Například Java System Portal Server společnosti Sun vyžaduje
pro správu bezpečnosti a identit použití bundlovaného Sun Java System Identity
Serveru a Directory Serveru. SharePoint Server od Microsoftu je z hlediska
bezpečnosti podřízen IIS, což typicky znamená použití služeb Active Directory
či Passport pro autentizaci/identifikaci a modelů oprávnění z ISS pro
autorizaci.
Rozhraní v rámci infrastruktury: Tato problematika se stejnou měrou týká všech
dalších kritických součástí infrastruktury mohou sem patřit dříve nasazené
systémy pro správu obsahu, dokumentů či intelektuálního vlastnictví, workflow
nástroje atd. V závislosti na možnostech modularity portálového prostředí
můžete zjistit, že se ve větší míře neobejdete bez tradičního (a drahého)
vývoje softwarových komponent, aby bylo možné určité portálové řešení
"napasovat" na firemní infrastrukturu.
Implementace obchodní logiky: Mnohé z portálových prostředí nabízejí low-endové
nástroje pro implementaci integrované obchodní logiky (jako např. skriptovací
jazyky a vizuální "vývojová" prostředí). Ačkoliv slibují rychlou implementaci
logiky, často dojde ke kompromisu vůči "nedotčenosti" architektury a dlouhodobé
údržbě portálu tím, že je logika vložena přímo do komponent uživatelského
rozhraní. Tradiční design vícevrstvých aplikací předepisuje, že obchodní logika
by měla být izolována a spravována ve střední vrstvě, díky čemuž jsou
separována uživatelská rozhraní. Pak ale možná bude nezbytné vyhnout se
low-endovým nástrojům a přiklonit se k tradičnímu softwarovému vývoji ve vrstvě
aplikačního serveru.
Podpora standardů: Standardní formáty obsahu umožňují začlenit do portálu i
externí obsah při téměř nulových nákladech. Může váš portál kupříkladu přijímat
RSS data (RSS feed)? Standardní portálová API umožňují také snadné připojení
portletů třetích stran. K relativně novým standardům patří protokol WSRP (Web
Services for Remote Portlets), pro portálová prostředí založená na J2EE je k
dispozici specifikace Java Portlet Specification (JSR 168).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.