Poznámka

ředitel společnosti Sigmasoft, Lutín V současné době, kdy v našich podnicích končí živelný nadšený nákup infor...


ředitel společnosti Sigmasoft, Lutín
V současné době, kdy v našich podnicích končí živelný nadšený nákup
informačních technologií, neskromné výdaje za nesmysluplnou činnost různých SW
dodavatelů a konzultantů, nejasná úloha vlastních útvarů informatiky apod.,
nastává i v ČR čas pro reálnou funkci a hmatatelné výsledky provozu podnikových
IS (ERP) a tím i čas pro poskytovatele reálných produktů a smysluplných
kvalifikovaných služeb.
Dnešní nesnadná ekonomická situace by měla v oblasti IS/IT přispívat k prodeji
takových produktů a služeb, kde kritériem výběru jsou cena, skutečná a ověřená
funkčnost, rychlost praktického nasazení související s návratností investice,
prokazatelný ekonomický efekt, rychlá a snadno dosažitelná kvalitní uživatelská
podpora atd. Přesto se v mnoha podnicích dále zbytečně plýtvá penězi.
Asi nelze vyčítat obchodníkovi přímo zainteresovanému na prodeji, že se snaží
všemi dostupnými prostředky prodat co nejvíc. Zarážející jsou však rozhodnutí
odpovědných odborných útvarů konkrétních podniků, které neúčelné a často
předražené nákupy IT doporučují nebo dokonce schvalují. Je obecně známo, že
podnikový informační systém musí v maximální míře přispívat k podpoře
podnikových strategií a dosažení stanovených cílů a ne jim vlastními nároky na
zabezpečení svého chodu bránit.
Jako ukázka optimálního řešení rozvoje organizace řízení s vazbou na požadavek
větší investice do IT může sloužit příklad z nedávné zkušenosti jednoho českého
průmyslového podniku.
Již v roce 1998 byl v tomto podniku připraven plán pro komplexní rozvoj a
strategii řízení. Tento obsáhlý plán zahrnoval kromě jiného i finančně náročný
upgrade centrálního serveru. Tím by byl zároveň vyřešen i problém Y2K. V
průběhu realizace plánu však došlo k neočekávané restrukturalizaci i k záměnám
priorit schválených investic. Dva měsíce před obávaným datem proběhla poslední
porada vedení k dané problematice. Na základě strategických analýz vycházelo
pro podnik jako mimořádně žádoucí nejméně o půl roku odložit plánovaný upgrade,
samozřejmě při zachování maximální funkce stávajícího IS.
Přes varování dodavatelů IT a jejich neochotu pomoci, vzal na sebe zodpovědnost
přímý poskytovatel služeb zabezpečení rozvoje a provozu IS tohoto podniku.
Otestoval, navrhl a provedl takové úpravy v systému a organizaci zpracování
dat, které (i přes výstrahy o nereálnosti bezchybného chodu) umožňují
managementu podniku dokončit restrukturalizaci, stanovit nové strategie a cíle,
a přitom ušetřit (po nezbytně nutnou dobu) mnohamilionovou částku při zachování
plnohodnotné funkce IS.
Vztahy mezi podnikem a poskytovatelem služeb v oblasti IS/IT by měly být
založeny na vzájemné dlouhodobé spolupráci, kde předpokladem úspěchu a
solidnosti daného řešení je také úroveň znalostí poskytovatele o daném podniku,
jeho struktuře a organizaci řízení, jeho skutečných problémech, reálných
požadavcích a potřebách. Jistě se dají očekávat výrazně lepší výsledky tam, kde
odborní pracovníci poskytovatele uživateli nejen naslouchají, ale hlavně mu
rozumí, v dané problematice se s přehledem orientují a vědí si rady i s
praktickou aplikací v reálném provozu.
Neštěstím pak jsou "konzultanti", kteří mnohdy jinde neúspěšní, pod lákadlem
slušného výdělku přijímají nabízená místa, absolvují krátká povrchní školení a
následně vstupují do podniku jako renomovaní odborníci s bohatými znalostmi a
zkušenostmi. Většinou pak trvá dost dlouhou dobu a stojí nemalé peníze, než je
uživatel odhalí a zabrání škodlivému působení těchto "expertů".
Komplexní, kvalitní a profesionální činnost poskytovatele služeb IS/IT, kdy
prioritním hlediskem je přínos IS pro podnik, vede ke snížení nákladů na provoz
a rozvoj IS, pro dodavatele pak znamená spokojeného a stálého zákazníka.
0 0102 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.