Pracovní náplň českých IT zaměstnanců

Největší část dne přibližně jednu pětinu zabírají IT pracovníkům českých organizací operativní úkoly spojen


Největší část dne přibližně jednu pětinu zabírají IT pracovníkům českých
organizací operativní úkoly spojené s provozem systému.

Zajímavé výsledky přineslo šetření v souvislosti s výkonem pracovní činnosti
jednotlivých účastníků výzkumu. Jednotliví zástupci dotazovaných organizací
totiž specifikovali, kterým činnostem se při výkonu své práce věnují, a dále
také odhadovali, jakou část ze své pracovní doby příslušnými aktivitami stráví.
Z odpovědí jednotlivých respondentů, kteří jsou pracovníky IT oddělení ve
vybraném vzorku institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld, je
patrné, že přibližně devět z deseti se věnuje výběru dodavatelů a zároveň se
podílí i na tvorbě koncepce IT/IS. Více než tři čtvrtiny respondentů kromě toho
vykonávají rovněž operativní úkoly spojené s provozem informačního systému ve
zkoumaných organizacích (85 %) a podílejí se též na koordinaci při zavádění
IT/IS (81 %). Přibližně sedm z deseti dotazovaných analyzuje stávající procesy
a navrhuje nové tato činnost je přitom velmi úzce spojena s ovlivňováním
firemní informační strategie a v té souvislosti také s definicí investičních a
nákupních priorit týkajících se informačního systému. Přitom je třeba
připomenout, že nejde jen o primární zodpovědnost za uvedené činnosti, ale
započítána je rovněž přímá účast na těchto úkolech.
Bez zajímavosti nejsou ani položky, které dokreslují roli pracovníků IT
oddělení v jednotlivých organizacích ve vztahu ke kolegům mimo IT oddělení. Z
konkrétních odpovědí dotazovaných respondentů je v této souvislosti zřejmé, že
73 % poskytuje svým spolupracovníkům ad hoc pomoc při práci s výpočetní
technikou a současně také 61 % věnuje alespoň část své pracovní doby na interní
školení ostatních zaměstnanců.

Rozdělení činností
Z detailnějšího vyhodnocení založeného na rozdílech mezi konkrétními pracovními
pozicemi (funkcemi) je patrné, že pracovní činnost CIO a ředitelů IT oddělení
vykazuje výrazně nižší zaměření na školení zaměstnanců a opravy koncových
zařízení (přesto se však tyto činnosti podílejí na jejich celkové pracovní době
přibližně dvěma až třemi procenty). Naproti tomu je u této podskupiny
dotazovaných patrný významně vyšší podíl na celkovém řízení dotazovaných
organizací, daný organizačním začleněním těchto pracovníků mezi vrcholový
management. Z identifikace specifik pracovní náplně IT manažerů dále vyplývá
rovněž jejich vyšší angažovanost při analýze procesů a při realizaci
strategických plánů managementu v IT/IS. V případě správců sítí je patrný
vysoký podíl dotazovaných, jejichž pracovní náplň zahrnuje zejména opravy
koncových zařízení a příležitostnou pomoc kolegům. Z návazného hodnocení
důležitosti jednotlivých činností pak vyplývá, že největší část IT profesionálů
(95 %) považuje za irelevantní, aby se ve své pracovní náplni zabývali opravami
koncových zařízení. Podobně vysoký podíl respondentů (88 %) je přesvědčen, že
je nepatřičné, aby se věnovali poskytování ad hoc pomoci svým kolegům, a
současně tři čtvrtiny dotazovaných se domnívají, že by jejich předmětem
činnosti nemělo být interní školení ostatních zaměstnanců a plnění operativních
úkolů spojených s provozem informačního systému.


Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.