Přecházíme na Word 97: Formát odstavce

V předchozím díle jsme hovořili o formátování znaků, nyní se zaměříme na formátování odstavců. Do odstavcovéh...


V předchozím díle jsme hovořili o formátování znaků, nyní se zaměříme na
formátování odstavců. Do odstavcového formátu patří všechny charakteristiky,
které lze nastavit na obou kartách dialogového okna Odstavec (např. odsazení
mezery mezi odstavci, zarovnání odstavce nebo řádkování), dále zarážky
tabulátorů, odrážky a číslování odstavců a ohraničení a stínování odstavců.
Pokud nastavujete tyto charakteristiky dodatečně, nemusíte odstavec označovat,
stačí do něj umístit kurzor. Jestliže máte označenou část dokumentu, tyto
charakteristiky se nastaví pro všechny odstavce, do kterých označení zasahuje
(třeba jen částečně). Pokud odstavec naformátujete a pak vytvoříte nový
odstavec stiskem klávesy Enter, všechny formátovací charakteristiky odstavce se
přenesou na nově vytvořený odstavec. Informace o tom, jak je odstavec
zformátován, je uložena ve znaku konce odstavce (Ž).
Dialogové okno Odstavec
Stejně jako v předchozích dílech předpokládám, že běžnou práci s formátem
odstavce ovládáte, proto upozorním jen na novinky nebo na méně známé
skutečnosti. Nejprve se podíváme na dialogové okno Odstavec (příkaz Formát,
Odstavec).
Na první kartě (Odsazení a mezery) oproti předchozím verzím přibylo políčko
Úroveň osnovy. O této charakteristice jsem se již zmínila v prvním pokračování
v části o prohlížení dokumentu na obrazovce. Úroveň osnovy umožňuje vytvořit
"ručně" strukturu dokumentu. Nastavená úroveň osnovy se uplatňuje při zobrazení
osnovy nebo při zobrazení rozvržení dokumentu. Lze nastavit úroveň 1 (nejvyšší)
až úroveň 9 (nejnižší úroveň struktury) a úroveň základního textu. Přiřazené
úrovně odstavce mají svůj význam i při tvorbě obsahu (příkaz Vložit, Rejstřík a
seznamy..., karta Obsah). Pokud do charakteristiky stylu odstavce přiřadíte
jinou úroveň osnovy než základní text, automaticky se z odstavců zformátovaných
tímto stylem vytvoří položka obsahu.
Druhá karta dialogového okna Odstavec se jmenuje Tok textu. Názvy některých
políček sice byly oproti předchozí verzi upraveny, ale jejich význam se
nezměnil. Přesto si myslím, že by bylo dobré se u této karty zastavit a
upozornit na funkce v její horní části, které se týkají stránkového zlomu.
Zaškrtnuté políčko Svázat řádky zajistí, že nedojde ke stránkovému zlomu uvnitř
odstavce (odstavec bude tedy v případě potřeby automaticky přesunut na další
stránku). Políčko Svázat s následujícím se uplatní zejména u nadpisů. Je-li
zaškrtnuté, bude daný odstavec vždy na stejné stránce jako odstavec následující
(opět v případě potřeby tam bude automaticky přesunut). A konečně zaškrtnuté
políčko Vložit konec stránky před zajistí, že bude daný odstavec začínat vždy
na nové stránce (toho se dá využít například u nadpisů kapitol). Nemusíte tedy
vkládat před odstavec zalomení stránky příkazem Vložit, Konec...
Zarážky tabulátorů
Další formátovací charakteristikou odstavce jsou zarážky tabulátorů. Tato
problematika je relativně rozsáhlá a ve verzi 97 se téměř neliší od předchozích
verzí. Proto se jí v tomto článku věnovat nebudeme. V podstatě jedinou novinkou
je, že uživatelské zarážky můžete i na pravítku zastavovat s větší přesností.
Běžným způsobem je to možné pouze po 0,25 cm (tak tomu bylo i v nižších
verzích). Stisknete-li klávesu Alt a začnete--li pomocí myši pohybovat
uživatelskou zarážkou na pravítku, objeví se na pravítku kóty. Ty vám umožní
umístit zarážku na přesnější pozici. Přesné pozice zarážek můžete samozřejmě
nastavit i pomocí příkazu Formát, Tabulátory.
Ohraničení a stínování
Tato položka patří mezi další charakteristiky formátu odstavce. Podobně jako v
předchozích verzích, je možné ho nastavit pomocí panelu nástrojů nebo z
dialogového okna.
Nejprve se podíváme na dialogové okno. Zobrazíte ho příkazem Formát, Ohraničení
a stínování... První karta Ohraničení (viz obr. 1) umožňuje nastavit ohraničení
(okraje). Způsob nastavení ohraničení je zřejmý: zvolíte styl, typ a barvu čáry
a v pravé části okna kliknete na místo, kde se má čára vytvořit. Stiskem
tlačítka Možnosti... otevřete dialogové okno, v němž můžete nastavit vzdálenost
čáry od textu. Na rozdíl od předchozích verzí můžete tuto vzdálenost nastavit
pro každý okraj zvlášť. Dokonce můžete tuto vzdálenost nastavit také přímo v
dokumentu tažením myší za příslušné ohraničení.
Novinkou je také rozevírací seznam Použít na:. Položky tohoto seznamu se mění
podle toho, co je v dokumentu právě označeno. Není-li označeno nic, je jedinou
položkou odstavec. Nastavené ohraničení se pak aplikuje na odstavec, v němž je
umístěn kurzor. Je-li označena část dokumentu, je možné v seznamu vybírat mezi
položkami text a odstavec. Je-li v označení zahrnut nějaký znak konce odstavce,
je výchozí možností odstavec, není-li v označení znak konce odstavce zahrnut,
je výchozí položkou text. Pokud je kurzor umístěn uvnitř tabulky, můžete volit
navíc i mezi položkami buňka a tabulka (v tomto případě je výchozí hodnotou
tabulka). Jak tedy vidíte, ve verzi 97 lze nově aplikovat ohraničení také na
text. Text však musí být vždy nejprve označen.
Třetí karta dialogového okna Ohraničení a stínování (s názvem Stínování)
umožňuje nastavit podbarvení odstavce, textu nebo tabulky. Na této kartě je
opět k dispozici políčko Použít na:, které má stejný význam jako v případě
ohraničení.
Vynechali jsme prostřední kartu, Ohraničení stránky. Jedná se o další novinku
verze 97. Nejde o formátovací charakteristiku odstavce, ale oddílu, proto do
této kapitolky bezprostředně nepatří. Proto jen upozorním na to, že pokud
chcete nastavovat vzdálenost ohraničení stránky, musíte kliknout na tlačítko
Možnosti... V zobrazeném dialogovém okně se pak můžete v políčku Měřeno od:
rozhodnout, zda chcete vzdálenost měřit od nastavených tiskových okrajů (pak
zvolíte položku "textu"), nebo od hrany papíru (pak zvolte "hrany stránky").
Odrážky a číslování
Poslední charakteristikou, která se týká formátování odstavce, jsou odrážky a
číslování. Opět jde o dost rozsáhlou problematiku, proto upozorním zejména na
změny, které lze najít ve verzi 97. Jestliže zadáte příkaz Formát, Odrážky a
číslování..., objeví se okno se třemi kartami. Na všech třech kartách je vidět
galerie možností. Samozřejmě, pokud vám nabízená možnost nevyhovuje, můžete ji
změnit stiskem tlačítka Vlastní... (viz obr. 2). Změna se pak promítne v
galerii (na rozdíl od předchozích verzí Wordu). Chcete-li některou z nabízených
možností vrátit do výchozího stavu, najeďte na ni kurzorem a stiskněte tlačítko
Obnovit. Jestliže jsou odrážky nebo číslování součástí definice odstavcového
stylu, název tohoto stylu je v galerii zobrazen šedou barvou.
Pokud vytvoříte seznam, za odrážku (nebo číslo) se automaticky vloží tabulátor
a na pravítko se automaticky umístí uživatelská zarážka tabulátoru. Umístění
seznamu tak můžete pohodlně nastavit na pravítku: horní trojúhelníček vlevo na
pravítku udává vzdálenost odrážky od okraje, zarážka tabulátoru vzdálenost
prvního řádku od odrážky a spodní trojúhelníček vzdálenost druhého a dalších
řádků odstavce od okraje. Jinak se práce s odrážkami neliší od předchozí verze.
Práce s jednoduchým číselným seznamem je také podobná jako v předchozích
verzích. Novinkou je možnost číslovat seznam znovu od začátku nebo navázat na
předchozí číslování (přepínač na kartě Číslování, viz obr. 2). Musíte však mít
kurzor v galerii umístěn na položce, která odpovídá použitému stylu číslování,
jinak je tento přepínač nedostupný.
Práce se seznamy má však oproti předchozí verzi také nevýhody. Seznamy, které
jsou odsazeny od okraje, mají velice často tendenci se přirazit k okraji.
Předpokládám, že se zde projevuje chyba Wordu, protože se to stává "samo" i v
průběhu práce a tlačítko Zpět se tváří, jako by se nic takového nestalo a
seznam vám do původní polohy nevrátí.
Nepříjemné překvapení také zažijete, pokud budete chtít u některého odstavce
číslování nebo odrážku vynechat (tedy ne ukončit) tak, aby text zůstal odsazen
od okraje stejně, jako je očíslovaná položka seznamu. Ve verzi 6.0 nebo 7.0 to
bylo možné řešit například místní nabídkou (příkaz Vynechat číslování) nebo
"odmáčknutím" tlačítka Odrážky nebo Číslování na panelu nástrojů Formát, pokud
byla položka seznamu uvnitř seznamu (ne na jeho konci).
Nyní se již v místní nabídce tento příkaz nevyskytuje a odmáčknutí tlačítka na
panelu nástrojů vždy způsobí ukončení číslování. Text seznamu se tedy přisune k
okraji. Pokud chcete text od okraje odsunout do pozice seznamu, musíte po
odmáčknutí tlačítka Odrážky nebo Číslování ještě stisknout tlačítko Zvětšit
odsazení na panelu nástrojů Formát. Mohou s tím však být problémy například
tehdy, má-li seznam okolo ohraničení, protože se změní levé odsazení odstavce
(viz trojúhelníčky na pravítku). Další cestou, jak vynechat odrážku nebo
číslování, je vytvořit z této položky seznam, který má jako typ odrážky zvolenu
mezeru. Pak je potřeba si opět pohrát s odsazením odstavce a odrážky.
Ještě jsem nepopsala práci s víceúrovňovým číslovaným seznamem. Zadejte příkaz
Formát, Odrážky a číslování..., zvolte kartu Víceúrovňové, zvolte typ
víceúrovňového číslování z galerie a stiskněte tlačítko Vlastní... Změny, ke
kterým došlo oproti předchozí verzi, se skrývají pod tlačítkem Více>> (tlačítko
se pak změní na Méně>>). Upozornit bych chtěla zejména na rozevírací seznam
Propojit úroveň na styl:. Pokud z tohoto seznamu zvolíte nějaký konkrétní styl
(tedy ne položku "žádný styl", která je v seznamu hned nahoře), definice tohoto
způsobu číslování se přidá do definice zvoleného stylu. Tím dojde zároveň k
tomu, že se očíslují všechny odstavce, které byly dosud tímto stylem
zformátovány.
Tento způsob se nyní nově využívá i pro číslování nadpisů kapitol. Ve verzi 97
již nemusíte používat pro nadpisy styly Nadpis. Můžete použít kterýkoli styl,
přiřadit mu příslušnou úroveň osnovy (viz výše) a na tento styl pak propojit
víceúrovňové číslování. Jestliže používáte styly Nadpis, můžete si ulehčit
práci tím, že z galerie víceúrovňového číslování vyberete tu položku, která v
sobě zahrnuje šedivá slova Nadpis. Tam jsou totiž již předem požadované úrovně
na styly Nadpis propojeny. Pokud úroveň nepropojíte na žádný styl (zvolíte
položku "žádný styl"), bude očíslován pouze jeden, právě aktivní nadpis (to v
předchozích verzích Wordu nešlo).
8 1403 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.