Přecházíme na Word 97: Práce se šablonami

Poslední díl našeho seriálu o Wordu 97 budu věnovat šablonám. Práce s nimi se ve verzi 97 téměř neliší od práce ...


Poslední díl našeho seriálu o Wordu 97 budu věnovat šablonám. Práce s nimi se
ve verzi 97 téměř neliší od práce ve verzích 6.0 nebo 7.0. Přesto se jim chci
věnovat trochu podrobněji, protože ze zkušeností ze školení vím, že mnoho
uživatelů má sice nějakou představu, jak se se šablonami pracuje, ale jejich
informace jsou nesouvislé.
Jak víte, šablonu vytvoříte, pokud při ukládání dokumentu v dialogovém okně
Uložit jako (nabídka Soubor) zvolíte v políčku typ souboru položku šablona
dokumentu. Šablona může obsahovat libovolný text a grafiku (včetně definic
záhlaví a zápatí), charakteristiky týkající se vzhledu stránky (příkaz Soubor,
Vzhled stránky), panely nástrojů, makra, klávesové zkratky, nabídky a příkazy v
nabídkách, položky automatického textu a odstavcové a znakové styly. Novinkou
verze 97 (těžko říci, zda pozitivní, nebo negativní) je, že panely nástrojů,
makra a klávesové zkratky již nemusíte ukládat jen do šablony, ale také do
aktivního dokumentu.
Pokud vytváříte nový dokument, musí být vždy založen na nějaké šabloně.
Jestliže stisknete klávesovou zkratku Ctrl+N nebo použijete tlačítko Nový na
panelu nástrojů Standardní, dokument se založí na šabloně Normal. Zadáte-li
příkaz Soubor, Nový, zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete vybrat
šablonu, na níž má být dokument založen. V tomto dialogovém okně se objevují
pouze šablony umístěné ve složce uživatelských šablon, ve složce šablon skupiny
a v jejich podsložkách (tyto podsložky se pak v dialogovém okně Nový zobrazují
jako karty). Složky uživatelských šablon a šablon skupiny jsou nastaveny v
dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje) na kartě Umístění souborů. Jestliže
vám tedy někdo dá šablonu a vy na ní budete chtít zakládat nové dokumenty,
musíte tuto šablonu umístit do některé z těchto složek nebo podsložek.
Po vytvoření nového dokumentu se převezme ze šablony, na níž dokument založíte,
veškerý text, nastavení týkající se vzhledu stránky a do dokumentu se ze
šablony zkopírují všechny styly, které jsou v ní definovány. Navíc se
zpřístupní panely nástrojů, makra, klávesové zkratky, nabídky a příkazy v
nabídkách a položky automatického textu, které jsou uloženy v šabloně.
Informaci, na jaké šabloně je dokument založen, získáte pomocí příkazu
Nástroje, Šablony a doplňky (ve verzi 6.0 a 7.0 pomocí příkazu Soubor,
Šablony). Název šablony je umístěn v horním políčku Šablona dokumentu (viz
obrázek).
Šablonu nemusíte chápat jako něco definitivního, ale můžete ji upravovat. Pokud
chcete upravovat text nebo grafiku v šabloně, musíte si ji otevřít stejným
způsobem jako každý jiný dokument (např. z dialogového okna Otevřít). Ostatní
prvky, obsažené v šabloně, je však možné měnit i z libovolného dokumentu, který
je na dané šabloně založen.
Panely nástrojů, položky automatického textu, makra, nabídky a příkazy v
nabídkách a klávesové zkratky změníte z dokumentu tak, že v příslušném
dialogovém okně pro úpravy těchto položek vyberete z rozevíracího seznamu název
šablony dokumentu a do ní změny uložíte. Například v dialogovém okně Makro
(příkaz Nástroje, Makra, Makro) je k dispozici seznam Prohledat, kde můžete
najít šablonu Normal, šablonu, na níž je dokument založen, a samotný dokument.
Charakteristiky týkající se vzhledu stránky můžete v šabloně změnit tak, že
otevřete libovolný dokument založený na dané šabloně a zavoláte příkaz Soubor,
Vzhled stránky. Nastavíte požadované charakteristiky a pak stisknete tlačítko
Výchozí. Zobrazí se dialogové okno upozorňující, že změny ovlivní všechny nové
dokumenty založené na dané šabloně. Změny se skutečně budou týkat nových
dokumentů, do starých nemůžete tyto změny šablony promítnout automaticky, ale
musíte je nastavit ručně.
V dokumentu je také možné měnit odstavcové a znakové styly. Pokud vytvoříte
nějaký styl, je vždy součástí dokumentu. Jestliže tedy předáváte dokument
někomu dalšímu, nemusíte mu k němu přidávat šablonu, na níž je dokument
založený, protože styly se neztratí. Vytvořený nebo změněný styl však můžete
uložit i do šablony. V okně Styl (příkaz Formát, Styl) je po stisku tlačítka
Nový nebo Upravit k dispozici políčko Přidat do šablony. Jestliže ho
zaškrtnete, styl bude nejen součástí dokumentu, ale přidá se navíc do šablony,
na níž je dokument založen. Tato změna pak opět ovlivní všechny nové dokumenty
založené na této šabloně.
Je však možné nastavit, aby se tato změna promítla i ve starém dokumentu: starý
dokument otevřete, zadejte příkaz Nástroje, Šablony a doplňky a v zobrazeném
okně zaškrtněte políčko Automaticky aktualizovat styly dokumentu (viz obrázek).
Podrobněji si o tomto políčku řekneme ještě za chvíli.
Charakteristiky písma pro styl Normální můžete v šabloně změnit také po stisku
tlačítka Výchozí v dialogovém okně Písmo (nabídka Formát), resp. Jazyk (příkaz
Nástroje, Jazyk, Nastavit jazyk).
Jestliže šablonu měníte jakýmkoliv způsobem z dokumentu, změny ještě nejsou
automaticky uloženy. Změny se do šablony ukládají až v okamžiku, kdy uložíte
dokument. Po uložení dokumentu se zobrazí okno, které se ptá, zda se mají
uložit i změny provedené v šabloně. Až když změny potvrdíte v tomto okně, jsou
změny do šablony definitivně uloženy. Šablona Normal však tvoří v tomto směru
výjimku. Změny provedené v šabloně
Normal se standardně ukládají
až v okamžiku zavření Wordu a Word se standardně na uložení změn pro šablonu
Normal neptá a uloží je automaticky. Chcete-li zajistit, aby se zobrazilo okno
pro potvrzení uložení změn v šabloně Normal, zaškrtněte políčko Výzva pro
uložení normální šablony na kartě Uložit v dialogovém okně Možnosti (nabídka
Nástroje). Toto políčko doporučuji zaškrtnout, protože tím zabráníte nechtěným
změnám v šabloně Normal. Pokud chcete šablonu Normal uložit dříve než zavřete
Word (například jste do ní nahráli poměrně dlouhé makro a chcete ho uložit),
klikněte myší na nabídku Soubor se stisknutou klávesou Shift. V rozbalené
nabídce se místo příkazu Uložit objeví příkaz Uložit vše. Po jeho volbě se
uloží nejen všechny otevřené dokumenty, ale také šablony, včetně šablony Normal.
V průběhu práce se vám může stát, že byste potřebovali dokument založit na
nějaké jiné šabloně. I to je možné. Zadejte příkaz Nástroje, Šablony a doplňky,
a stiskněte tlačítko Připojit. (viz obrázek). V dialogovém okně nalistujte
požadovanou šablonu. Tato šablona již může být umístěna kdekoliv, ne pouze v
zadaných složkách šablon. Co se stane, když připojíte novou šablonu? Žádným
způsobem se neovlivní obsah textu v dokumentu ani se nepřidá text, který
obsahuje šablona. Rovněž tak se nijak nezmění charakteristiky vzhledu stránky
(příkaz Soubor, Vzhled stránky), ty je třeba nastavit ručně.
Budou však k dispozici panely nástrojů, položky automatického textu, makra,
nabídky a příkazy v nabídkách a klávesové zkratky, které nová šablona obsahuje.
A co styly? Zde záleží na stavu políčka Automaticky aktualizovat styly
dokumentu. Jestliže není zaškrtnuté, styly v dokumentu zůstanou tak, jak byly.
Pokud ho zaškrtnete, převezmou se styly ze šablony. To znamená, že Word porovná
názvy stylů v dokumentu a v šabloně, a pokud se v dokumentu objevují styly se
stejným názvem jako v šabloně, budou tyto styly v dokumentu přepsány podle
definice v šabloně. Styly, které jsou v šabloně a nejsou v dokumentu, se ve
verzi 7.0 navíc přikopírují do dokumentu; ve verzi 97 se nepřikopírují
(přestože dokumentace tvrdí, že ano). Styly, které jsou obsaženy v dokumentu,
ale nejsou v šabloně, zůstanou ponechány. Ale pozor, jejich definice se sice
nezmění, přesto se může změnit jejich vzhled díky tzv. dědičnosti stylů.
Většina stylů je totiž založena na nějakém jiném stylu, z něhož přebírá většinu
charakteristik. Styl, na němž je jiný styl založen, můžete zjistit v okně Styl
(příkaz Formát, Styl). Dejme tomu, že v tomto okně vybereme uživatelem
definovaný styl Můj (nebyl součástí šablony), který má v oblasti Popis napsáno
například Normální + zarovnání na střed. Znamená to, že styl Můj přebírá
všechny charakteristiky stylu Normální kromě způsobu zarovnání odstavce.
Jestliže se tedy po aktualizaci změnil styl Normální například z velikosti 10
bodů na 12 bodů, styl Můj bude také zformátován velikostí 12 bodů bez ohledu na
to, že tento styl nebyl obsažen v šabloně. Styl, jehož charakteristiky nový
styl dědí, můžete nastavit, pokud v okně Styl stisknete tlačítko Nový nebo
Upravit, a v zobrazeném okně styl zvolíte ze seznamu Založit na. Nechcete-li
styl zakládat na žádném stylu, zvolte první položku v seznamu (žádný styl). Do
definice stylu se pak "natvrdo" vloží výchozí vlastnosti, které máte možnost
upravit. Dědičnost stylů platí obecně, netýká se jen aktualizace stylů ze
šablony.
Stav políčka Automaticky aktualizovat styly dokumentu se ukládá společně s
dokumentem. Můžete tedy styly zaktualizovat jednorázově, pak políčko zase
odškrtnout a dokument uložit. V tomto případě se při dalším otevření dokumentu
nebudou styly aktualizovat podle šablony. Jestliže necháte políčko Automaticky
aktualizovat styly dokumentu zaškrtnuté i při posledním uložení a zavření
dokumentu, při každém dalším otevření dokumentu se opět porovnají názvy stylů
ze šablony a z dokumentu a styly se stejnými názvy se zaktualizují podle
nastavení v šabloně. Jestliže byla šablona mezitím přesunuta nebo smazána, k
aktualizaci nedojde (ani se nezobrazí varovné hlášení).
8 1608 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.