Přehled nemocničních informačních systémů nabízených v ČR

Využití počítačů v medicíně se dnes týká prakticky všech lékařských oborů a zároveň je oborem samostatným. T...


Využití počítačů v medicíně se dnes týká prakticky všech lékařských oborů a
zároveň je oborem samostatným. Tzv. lékařská či zdravotnická informatika má
dnes svoji evropskou i světovou společnost, které pořádají téměř každoročně
evropský sjezd a jednou za 3 roky světový kongres lékařské informatiky MEDINFO.
Pojem informační systém vznikl kolem roku 1960. Klasická definice říká, že je
to systém, který zabezpečuje sběr, uložení, zpracování a distribuci informací
potřebných pro rozhodování a řízení. Problematika informačních systémů se
rozpadá na 2 oblasti: na metody a nástroje tvorby informačních systémů, a na
proces interakce mezi informačním systémem a uživatelem.
Medicínské informační systémy pokrývají celé nemocnice (event. regiony), směrem
dolů pak mnoho specifických oblastí: klinická oddělení, jednotlivé ordinace,
lékárny, laboratoře, kuchyně, komplementy, správu a řízení nemocnice a další
činnosti. Specifičnost a komplikovanost medicínského prostředí způsobuje, že
realizace úspěšného informačního systému je obvykle velmi obtížná.
V zásadě můžeme medicínské informační systémy rozdělit do 3 základních
kategorií: na nemocniční informační systémy (NIS), laboratorní informační
systémy (LIS) a informační systémy pro jednotlivé ambulance. V dnešním článku
se budeme věnovat právě nemocničním informačním systémům.
Základní součásti NIS
U komplexního NIS se očekává, že bude vedle základní správy činností v
jednotlivých nemocničních odděleních (lůžková oddělení, ARO, JIP, operační sály
apod.), centrálního registru, přijímací kanceláře, ambulancí a poraden
zajišťovat i styk se zdravotními pojišťovnami a zabezpečí i ekonomickou agendu.
Systém by měl zajistit propojení se specializovanými provozy (lékárna,
stravování, materiálně technické zabezpečení, doprava, sanitky či zásobování),
pokud ovšem tato řešení již sám neobsahuje. Ekonomická agenda běžně zahrnuje
účetnictví, personalistiku, mzdy, operativní evidenci a materiálně technické
zásobování. Nově bývá žádáno i propojení s manažerským informačním systémem.
Hlediska posuzování NIS
Začneme technickými parametry. V první řadě je třeba se zajímat, na jakých
počítačích a sítích lze systém provozovat. Sem patří jednak koncepce HW řešení
a jednak SW prostředky, pomocí nichž je systém realizován. Zajímá nás tedy
vývojové prostředí (realizování úprav, pružnost, cena), databáze (perspektivní,
dostatečně rozšířená databáze, za kterou stojí seriózní firma, její výkon,
zajištění dat, vhodná obchodní politika slevy), a široký, distribuovaný a
včasný přístup k informacím, které často potřebujeme (pacient, účet,
laboratorní vzorek...).
Zvláštní pozornost věnujeme pružnosti systému s ohledem na přizpůsobení
požadavkům uživatele, variabilitě řešení (systém, ač je již hotový, by měl být
nabízen "jako projekt"; firma jej přizpůsobí požadavkům uživatele, doplní,
přepracuje) a možnosti modifikovat systém uživatelem (možnost "pružného"
nastavení).
Výše zmíněná hlediska ovšem pro posouzení NIS zdaleka nestačí. Je nutné hledět
též na bezpečnost a ochranu dat (zálohování, archivace, ochrana), respektování
standardů (např. datové standardy pro komunikaci) a respektování národního
prostředí a zvyklostí (zejména u zahraničního softwaru).
Speciální požadavky
Mezi speciální požadavky kladené na NIS patří zejména vyřešení centrálního
archivu, řízení styku se zdravotními pojišťovnami, kvalitní vyřešení
problematiky komplementu (LIS, RDG...) včetně on-line napojení přístrojů
(analyzátory, ECHO...), řešení problematiky "speciálních" oddělení (ARO, JIP,
dětské...), řešení "klinické nadstavby" (výpočty, interpretace grafická i
textová, návrhy výživy, rozpisy, konzultace, hodnocení křivek, prvky expertních
systémů, "repetitoria" atd.), možnost napojení potřebných zařízení
(analyzátory, monitory, diagnostické přístroje aj). Zvlášť v této věci by měl
mít zadavatel jasno již při koupi podobných zařízení, jelikož později toto
přizpůsobení vyjde mnohem dráž.
Obecné požadavky
Samozřejmostí by dnes měla být možnost napojení systému na veřejné datové sítě
(Internet), pochopitelně s dostatečnou ochranou dat. Výhodou je uživatelský
komfort, "intuitivní" ovládání a díky tomu snadná obsluha systému. Zadavatel by
se měl zajímat jak o řešení plného provozu přes počítač, tak i o možnost
kombinace práce s papírovou dokumentací a s počítačem. To je nutné vždy při
zavádění systému, a potřebné je to i později, např. pro propojení s externími
službami.
Systém však nežije sám o sobě velmi důležité je i posoudit, jaká je firma,
která za systémem stojí. Je třeba si ověřit její serióznost, schopnost plnit
zadané termíny, a posoudit, jaké záruky firma nabízí pro další rozvoj
nabízeného systému. Samozřejmostí by měly být reference neboli ověření
zkušeností z práce se systémem z jiných pracovišť. Nejošidnějším hlediskem při
výběru vhodného systému je ovšem jeho cena.
Jak hodnotit dodavatelskou firmu
Je několik základních hledisek, která při hodnocení dodavatelské firmy nesmíme
opomenout. Patří sem především: hlavní zaměření firmy, její rozvoj, úspěšnost,
ekonomické ukazatele firmy, velikost (analytici, odborníci, programátoři,
obchodníci), odhad jistoty její existence a stability, kapacita firmy (pro
kolik IS může zajistit kvalitně servis) a v neposlední řadě i její
pověst.
Tato základní hlediska v sobě obsahují i řadu dalších. Je třeba se ptát po
zkušenostech a odborném zázemí firmy, zajímat se, jaké má firma dodavatele HW a
sítí (doporučeny jsou značkové výrobky, počítače no-name se obvykle značně
prodraží). Stranou našeho zájmu by neměly zůstat zkušenosti firmy v odborné
oblasti (NIS, LIS, pojišťovny, ekonomická agenda apod.), medicínské zázemí pro
testování a další rozvoj systému či pedagogické zázemí firmy.
Při výběru firmy by neměla být opomenuta její schopnost udržovat více systémů
na rozsáhlém území. Zde se skrývá nepříliš známá komplikace firma může být
zahlcena údržbou!
Pro budoucí chod systému je nezbytné zajištění školení a možnost zajištění i
pozdějších konzultací. Právě zde je nutné nešetřit, jelikož kvalitní vyškolení
je základem úspěšného provozování systému. V zahraničí se na školení vynakládá
oproti ČR poměrně vysoká částka. Jen pro srovnání u nás se na školení počítá se
zhruba 5 % pořizovací ceny, rozumná a úměrná by byla výše 10%; nicméně např.
firma HP uvádí až 30 % pořizovací ceny. Nezapomeňme ani na možnost implementace
výukové nadstavby a nadstavby pro výzkum.
Jak hodnotit nabízený systém
Pro začátek nás zajímá především: koncepce systému (vzájemná provázanost),
komplexnost systému (rozpracování v celé šíři i v jednotlivých podrobnostech) a
variabilita systému s ohledem na specifické potřeby zákazníka a na budoucí
změny struktury zdravotnického zařízení (každý systém se musí alespoň v
některých částech upravovat podle potřeb a specifických požadavků zákazníka,
přání zákazníka musí být respektováno). Dalšími hledisky jsou stavebnicovost
systému (zda lze volit jednotlivé moduly podle přání zákazníka), etapizace
(postupný rozvoj systému), otevřenost a předpřipravenost systému, uživatelská
vlídnost (intuitivní ovládání, nápověda, nabídky, souslednost akcí, systém
přizpůsobitelný zvyklostem, grafické rozhraní), (relativní) HW nezávislost
(respektování stávajícího HW vybavení, respektování nároků na provozování
běžného SW mimo NIS, např. editory, statistické programy, DOS, Windows...) a
perspektiva dalšího rozvoje systému.
Neméně důležitá je i záruka kompatibility, ochota a možnost přijmout celostátní
standardy a pracovat s nimi, včetně perspektivy přijetí dalších standardů
(export/import dat). Je nutné se zajímat i o používané vývojové prostředí nebo
o citlivost systému na personální změny v programátorském týmu. Stranou nesmí
zůstat ani zjištění robustnosti a odolnosti systému a jeho kvalita z hlediska
norem jakosti.
Zajištění bezpečnosti dat
Zajištění bezpečnosti dat je nutné jednak z hlediska poškození nebo ztráty dat,
jednak kvůli zajištění před neoprávněným přístupem ke chráněným datům.
Zajištění z hlediska poškození nabo ztráty dat by měla zabezpečit především
vhodná databáze, antivirová ochrana, zajištění vhodných způsobů zálohování a
archivace dat.
Záruka ochrany dat z hlediska neoprávněného přístupu zahrnuje vhodnou koncepci
řešení a realizaci: ochrany záznamů, ochrany dat pacientů, ochrany archivů,
dedikování a omezení přístupových práv a ochranu komunikace. Patří sem i
propracovaný systém archivace (SW i HW) a její zajištění.
Přínosy NIS
Správně vybraný a implementovaný NIS by měl výrazně zvýšit efektivnost a
výkonnost chodu nemocnice. K dílčím přínosům nepochybně patří aktuální
centrální registr, zlepšení výkaznictví, tj. snazší zpracování výkazů
zdravotních pojišťoven a zjednodušení agendy pro NZIS (Národní zdravotní
informační systém) a jiné orgány. Nemocnice získá okamžitý přehled o
pacientech, lůžkovém fondu a personálu. Získá řadu ukazatelů potřebných pro
řízení, dojde ke sjednocení správních agend, je zjištěna alokace nákladů na
pacienta. V neposlední řadě získá vedení nemocnic něco, co zatím obvykle nemá
manažerské informace. Mělo by dojít ke zlepšení a zjednodušení komunikace s
komplementem (LIS, RDO radio-diagnostické oddělení), k lepší kontrole
hospodaření s léky (velká položka v každé nemocnici!).
Stranou nezůstane samozřejmě ani podpora zdravotnické dokumentace její
přehlednost, čitelnost a jasnost, sjednocení způsobu vedení chorobopisů, rychlý
přístup ke staré dokumentaci, přístup k informacím najednou z více míst.
Samozřejmou by se měla stát podpora programů kvality, řízení kontroly kvality a
podpora klinického výzkumu.
Podpora ze strany IPVZ
Profesor Karel Mašek, který byl až do roku 1988 přednostou oddělení klinické
biochemie v nemocnici Na Bulovce a zároveň vedoucím katedry klinické biochemie
IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví), se zasloužil o
vytvoření prvního laboratorního informačního systému (LIS) u nás. LIS byl
provozován na počítači EC1010 (s kapacitou operační paměti 64 kB) a zahájil
svůj provoz v roce 1977. Od této doby pořádá katedra klinické biochemie IPVZ
také pravidelné kurzy a školicí akce zaměřené na širokou oblast zdravotnických
informačních systémů LIS, NIS i IS, určené pro praktické lékaře.
Kurz věnovaný problematice výběru a provozování NIS je od roku 1988 pořádán
každoročně, vždy jako několikadenní akce. Kurzy bývají třídenní, většinou na ně
navazuje jiný jednodenní kurz. Letos byl zaměřen na problematiku ochrany dat.
První den kurzu bývá probírána teorie, další dny jsou orientovány prakticky
jsou předváděny a hodnoceny přední a zajímavé nemocniční informační systémy,
probíhá diskuze s uživateli i s tvůrci NIS, je probírána problematika
každodenní praxe.
Zajímavou součástí kurzu je velmi podrobné hodnocení jednotlivých NIS
posluchači, kteří hodnotí nejen úroveň jednotlivých přednášek o NIS, ale
zejména kvalitu prezentovaných systémů, jejich propracování a také
akceptovatelnost NIS pro zdravotnická zařízení, z kterých posluchači
přicházejí. Tato subjektivní anketa je vždy realizována pouze pro potřebu
posluchačů kurzu, není publikována.
(Data uveřejněná v tabulce jsou převzata z materiálů IPVZ.)
9 1564 / darn

Název firmyAMISAPP Systems*HiComp Systems CZHIPPO
Jméno NISAMIS*H MedicalcHiComp Systems CZISpP-IS pro Psychiatrii
Původ NISVlastní vývojVlastní vývoj Vlastní vývojVlastní vývoj
Architektura systémuKlient/server, host/terminálKlient/server, centrální správa
datModulární vícevrstvá strukturaKlient/server
(tlustý i tenký klient)
Koncové staniceTerminály, PC Konfigurace pro Win 95/Win NTTerminály, PCPC
Pentium
DatabázeInformixOracle ServerDatabázový systém CTreeProgress
Typ sítěStrukturovaná kabeláž, TCP IPLokální síť 10 Base TNejrůznější typy
sítí,Novell, Server
včetně bezdrátovýchWindows NT
Uživatelské prostředíAlfa, numerické a grafickéWin 95/Win NTUživatelské
prostředí Windows 95
uživatelské rozhraní (GUI)je textové s možností
zobrazení grafické informace
Zdravotnická zařízení, pro kteráSystém je vhodný pro lůžková zařízeníVelké a
střední nemocnice,NIS společnosti HiComp Systems CZPsychiatrické léčebny,
kliniky, je systém velmi vhodnývšech typů, včetně specializovanýchnemocnice se
vzdálenými pracovištinení omezen velikostí ani rozsahem odd. nemocnic,
ambulantní zařízení,
ústavů a poliklinika potřebou centrální správy datinstalacekrizová centra apod.
Zdravotnická zařízení, pro kteráŘešení není omezeno na určitý typOmezením může
být zastaralá Není pro svou velikost vhodnýVšechna
lze systém použít s omezenímzdravotnických zařízenítechnická infrastruktura
ISpro lékaře se samostatnou praxí
Umožňuje NIS komunikaciS každým LIS, kterýAno, např. s LIS Stapro,Komunikace s
LIS INFOLAB,Komunikuje s každým LIS,
s laboratorním informačnímvyužívá datový standardale i jiné systémys LIS ing.
Mikysky, s LIS(standard MZ ČR verze 01.01),
systémem (LIS) jiné formy? Jaké?MZ ČR verze 01.01firmy STAPROv praxi PROSOFT
Kroměříž
Je součástí NIS také laboratorníVlastní subsystémy např. pro biochemii,Není,
ovšem APP může zajistit integraciSoučástí NIS je vlastní LIS:Ne
informační systém (LIS)? Jaký?hematologii, mikrobiologii a patologiinebo
komplexní dodávkuhematologie
biochemie
nukleární medicína
Řeší NIS také problematiku typuVlastní ekonomické agendy,APP dodává a integruje
ekonomickéPropojením na ekonomickýDávky vyúčtování péče
"ekonomické agendy"? Jak?plně integrované s napojeníma provozní systémy podle
potřebsystém firmy VEMA,pro zdravotní pojišťovny
na zdravotnické moduly nemocnicpřípadně na jiné systémy Řeší NIS také
problematiku typuAno, vlastní systémAPP dodává manažerské informačníVlastní
subsystém, který umí zpracovávatStatistické sestavy, "manažerské agendy"?
Jak?systémy, včetně datových skladůdata nejen z NIS, ale i z dalších
systémůpodle požadavků zákazníka
od externích dodavatelů
Řeší NIS také problematiku typuVlastní systém, který plně řeší danouKomunikuje
se specializovanýmiVlastní subsystém řešící stravovacíNe
"stravovací provoz"? Jak?problematikustravovacími modulyprovoz, funguje i
samostatně
Řeší NIS také problematiku typuVlastní systém, který plně řešíKomunikuje se
specializovanýmiŘešeno propojením se systémemPouze žádanky
"lékárna"? Jak?problematiku lékárnymoduly lékárePentenium firmy SCO UNIX
Hradec Králové
Počet všech instalací NIS v ČR13410, vybrané moduly ve 110 org.2
Počet již rutinně provozovaných124101
instalací NIS v ČR

Referenční pracoviště v ČR,Nemocnice Břeclav, Uherské Hradiště,Fakultní
nemocnice v Plzni, Nemocnice ProstějovNemocnice Kroměříž
kde je NIS provozováHavlíčkův BrodMěstská nemocnice Plzeň,
Plicní léčebna Janov
* údaje z roku 1998
INEQMedicoPCS SystemsPROSOFTSA a S
AKORDGreyFoxt V8PCS*CARETREESAMED
Vlastní vývojVlastní vývojVlastní vývoj Vlastní vývojVlastní vývoj
Klient/serverModulární koncepce klient/serverKlient/serverModulární
systémKlient/server (UNIX nebo Win NT)
PC 486 a vyšší, min. 32 MB RAMPC 486DX2 a vyššíPC, jsou možné i terminályPC, OS
Windows PC nebo terminály
MS SQLProgressOracle 7CACHÉ ver. 3 od InterSystems Corp.SQL databáze INFORMIX
IDS
Windows NTLAN, WAN, OSZ hardwarového hlediska není omezeTCP/IP pro GUI, SPX,
NETBIOSStrukturovaná síť, vyhovuje s podporou TCP/IPi 10Mbit technologie
Windows 95, NT WorkstatioWindows 95, 98, NTGrafické prostředíAplikace
komunikuje ve znakovém režimu,Windows GUI s emulátorem terminálu
ovládané pomocíve vývoji je GUI nadstavba(Reflection), nebo znakové prostředí
myši a klávesnice
Běžná zdravotnická zařízení s ambulantnímVšechna, především střední a velká
ZZVe zdravotnických zařízeních různých typů,Ve zdravotnických zařízeních
různých typů,Všechny velké, střední i malé nemocnice,
i lůžkovým provozemstruktury a velikostistruktury a velikostipolikliniky


Lázeňská zařízeníNejsouPro samostatné ambulance je řešeníVýrobci si nejsou
vědomi takovéhotoLázeňská zařízení
příliš rozsáhléomezení.
Turbolis NH, LIS Stapro,Komunikuje s LIS StaproMožnost připojení LIS dle
výběruIng. Mikyska, Ing. Paclt, StaproPlnohodnotně komunikuje se systémem
obecně s každým (datovýzákazníkaINFOLAB, na úrovni přenosu výsledků
standard MZ ČR verze 01.10)se systémem LIS Stapro
Ano, Turbolis NH,Vlastní LIS GreyFoxVlastní AnoAno, systém INFOLAB
vyvíjí se LIS Akord


Spoluprací se systémyJe dodáván komplexní balík ekonomickýchNe, lze ale zapojit
systém dle výběruNevlastní ekonomický systém SUMO
NORISr a HELIOSprogramů od firmy BD Softzákazníka
a Klient
Formou statistik pro managementVlastní modul "Manažer"Určité typy agend řeší
vlastní NIS,Anovlastním systémem typu
a využitím MIS Global manažerskéhodalší systém Care Analyzer firmy IRMData Ware
House
informačního systému

NeNe Částečně to řeší vlastní modul,Ne, pouze vytváří podkladyKomunikací s
externím
lze napojit externí systémystravovacím systémem
Spolupracuje seNeNIS řeší činnost nemocniční (centrální)Modul ústavní
lékárnyVlastní systém
systémem Medicolékárny (skladu materiálu) formou firmy FILL Frýdek-
Místekskladového hospodářství
12212 **47
918247

Nemocnice Frýdek-MístekMasarykův onkologický ústav Brno,Nemocnice Blansko, FN
Bulovka PrahaNemocnice v KyjověMěstská nemocnice Valašské Meziříčí,
Endokrinologický ústav PrahaIKEM Praha

** + 1 Omán + 2 Lotyšsko
Název firmySMSSMSSMSStaproSteiner
Jméno NISCLINICOMProgres-LaGalileo 2MEDEAUNIS
Původ NISSRNVlastní vývojVlastní vývoj (Ostrasoft)Vlastní vývojVlastní vývoj
Architektura systémuŘešení s centrální databázíKlient/
serverKlient/server,Klient/serverKlient/server,
distribuovaná databázedistribuovaný systém
Koncové staniceTerminály, PC s emulací termináluPC (MS DOS)PC, pevný disk není
nutnýPC (Windows)PC
DatabázeOpen M, SQLOpen MBtrieve, částečně i ParadoxProgress v. 7InterBase, SQL
server
(ve fázi testů), Oracle
Typ sítěEthernet, FDDI, ATM...EthernetNovell NetwareEthernet UNIX, Novell
Intranetprotokol IPX/SPX nebo
Ware, WindowsTCP/IP nebo NetBUI
Uživatelské prostředíDle volby standardníMS-DOSMS-DOSWindows 3.xx, 95,
98Windows 3.11, 95,
nebo grafickéNT
Zdravotnická zařízení,Pro všechny nemocniceMalé až střední nemocnice,Menší a
středníNemocnice libovolného rozsahu,Lůžková zařízení,
pro která je systém velmi vhodnýzaměření na dokumentacizdravotnická
zařízeníLDN, odborné léčebné ústavyambulance, polikliniky
pacientů
Zdravotnická zařízení, pro kteráV ambulantní praxiVelká zdravotnická
zařízeníSoukromí lékaři, Lázeňská zařízeníSpecializovaná zařízení,
lze systém použít s omezenímbez společných složeknemocnice po klinikáchkterá
požadují kódování
není plně využitýsvých spec. položek
Umožňuje NIS komunikaciObecně s každým LIS,Ano, StaproS každým LIS, kterýS
každým LIS, kterýLze implementovat
s laboratorním informačním sy-prakticky zrealizováno využívá standardvyužívá
standardstandard MZ ČR,
stémem (LIS) jiné formy? Jaké?s LIS Stapro a PacltMZ ČR verze 01.01MZ ČR verze
01.01komunikace s vlastním LIS
Je součástí NIS také laboratorníAno, Progres-Lan AnoAno, subsystém Turbolis
NHVlastní systém + systém MLAB odAno
informační systém (LIS)? Jaký?firmy FIRST Ostrava
Řeší NIS také problematiku typuAno NeNeSubsystémy firmyNe, používají se
"ekonomické agendy"? Jak?LCS International Praharozhraní na export dat
(Helios, Noris) upravené pro zdrav.
Řeší NIS také problematiku typuAnoČástečně, standardníNe, částečně je
řešenoVlastní systém MIMAno, kooperace se
"manažerské agendy"? Jak?předdefinované výstupygenerátorem
sestavspecializovanou firmou
subsystému Pojišťovna
Řeší NIS také problematiku typuAno, program pro diety a skladyAnoNeAnoNe
"stravovací provoz"? Jak?

Řeší NIS také problematiku typuAnoAnoNeExterní dodavatelAno, ve spolupráci s
kooperující "lékárna"? Jak?firmou
Počet všech instalací NIS v ČR61441 (většinou dílčí řešení)20 kompletních, 10
dílčích12 lůžkových zařízení,
4 transf. stanice
Počet již rutinně provozovaných5144120 kompletních, 10 dílčích12 lůžkových
zařízení,
instalací NIS v ČR4 transf. stanice

Referenční pracoviště v ČR,NsP Ivančice, FNsP OstravaNsP PísekNsP Bohumín,
FN-porodnice Brno,NsP Vyškov, FNKV Praha 10,
kde je NIS provozováJesenická nemocniceVFN III. interní klinika Prahanemocnice
Benešov

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.