Překládejte ve velkém

Jak zajistit, aby při překladu 200stránkové knihy byly odborné termíny na stránce 185 přeloženy stejně jako na strá...


Jak zajistit, aby při překladu 200stránkové knihy byly odborné termíny na
stránce 185 přeloženy stejně jako na stránce 18? Možným řešením jsou softwarové
nástroje CAT (Computer Aided Translation, překlad podporovaný počítačem).
Jedním z takových nástrojů je i Transit XV doprovázený slovníkovou aplikací
TermStar, které pražské zastoupení výrobce poskytlo redakci k recenzi.
Podívejme se tedy, co překladateli nabízí.

TermStar XV
TermStar XV je nejen terminologickou bází pro Transit, ale také samostatným
produktem, který obhospodařuje vícejazyčné informace využívané jinými
aplikacemi. Je uspořádána hierarchicky, to znamená, že v jedné bázi lze mít
více slovníků. Při vyhledávání lze definovat podmnožinu slovníků virtuální
slovník, prohledávaný jako celek.
Slovník vedle překladu může obsahovat i množství dalších informací s důležitým
upřesněním:
zdroj (u každého důležitého pole odděleně, lze odlišit zdroj překladu od zdroje
definice)
gramatické ( slovní druh, rod a další)
kontext (v němž se překlad vyskytuje)
plná definice (včetně eventuální grafické prezentace výhodné u speciálních
technických aplikací, prvků blokových schémat)
pole (definovaná uživatelem)
Podle výše uvedených polí lze pro konkrétní zobrazení filtrovat.
TermStar má 5 předem definovaných pohledů na databázi, mezi nimiž se dá snadno
přepínat tlačítkem: od nejjednoduššího, zobrazujícího jen heslo s jeho
překladem, až po nejsložitější, kdy se zobrazují veškerá pole.

Star Transit XV
Rozsah recenze dovoluje zmínit pouze nejdůležitější funkce. Na úvod vysvětlení
několika základních pojmů:
Překladová jednotka (Translation Unit, TU): Část zdrojového textu, samostatně
zpracovávaná v rámci překladu. Podle uživatelského nastavení při importu
zdrojového souboru jí mohou být celé odstavce, věty nebo řetězce vymezené
zadaným omezovačem (např. zpětným lomítkem nebo uvozovkami).
Překladová paměť (Translation Memory, TM) uspořádaná množina již přeložených
TU, sloužící jako pomůcka při dalším překládání.

Základem je projekt
Transit podporuje hierarchické uspořádání práce na projektu, respektive
zákazníky, nebo obojí. Podle tohoto členění vedoucí projektu nebo samostatný
překladatel může na reportech sledovat postup prací. Reporty jsou
parametrizovány, je plně v rukou uživatele, zda bude sledovat plnění ve
slovech, řádcích nebo ve finančním objemu.

Přípravná fáze překladu
Překladatel má k dispozici nástroje, které mu umožňují efektivně využít
překladů zpracovaných v minulosti mimo prostředí Transitu. Jsou to:
1. Funkce ALIGN dovoluje využít všechny předchozí překlady, u nichž jsou jak
zdrojový, tak cílový text k dispozici v elektronickém formátu, který je
přípustný pro import do Transitu (DOC, RTF, XLS, PPT, HTML, XML, SGML,
ANSI/ASCII text Unicode, Quark Xpress; další formáty např. Adobe FrameMaker
jsou k dispozici jako volitelný doplněk). Uživatel touto funkcí vytvoří
uspořádané dvojice překladových jednotek (TU). Při tom má k dispozici nástroje
Join a Split, které pomohou překonat stylistické rozdíly mezi jazyky, kdy jedna
překladová jednotka (nejčastěji věta) je ve druhém jazyce překládána několika
kratšími větami.
2. Standard TMX dovoluje přenášet překladové paměti ze všech systémů, které
jsou schopné v tomto formátu exportovat (úspěšně vyzkoušeno s programem Trados
6.0). TMX je nezávislý na formátu výchozího textu, takže lze využít veškeré
překlady, které byly pořízeny v rámci jiného CAT systému. Počet takto
importovaných TM není omezen.
3. Dělení projektu mezi více překladatelů pokud se jedná o rozsáhlý projekt
dělený na části (mezi více překladatelů), je k dispozici export pouze
relevantní části překladové paměti (TM), která odpovídá konkrétním souborům
odesílaným překladateli ke zpracování. Tím odpadají potíže, kdy se
elektronickou poštou kvůli překladu několika tisíc slov musí odesílat několik
MB překladové paměti, což je u některých jiných CAT nástrojů nutné.

Práce na vlastním překladu
Máme-li založen projekt, přiřazeny TM a terminologické báze, nastoupí import
zdrojových souborů. Při importu se zcela automaticky provede předběžné
přeložení, tj. prohledává se překladová paměť (TM) a v případě shodného
výchozího textu se automaticky dosadí z TM cílový text. K dispozici je zde
report určující, kolik vlastně překladových jednotek (TU)/řádek/slov/znaků/
procent tedy zbývá přeložit. Při vlastním překladu překladatel pracuje s
funkcemi, na které je zvyklý u každého editoru: klávesové zkratky, najít a
nahradit, vyjmout a vložit, zpět, automatické opravy, kontrola pravopisu,
záložky a makra. Formátování zdrojového textu je importem převedeno na řídící
tagy velmi podobné HTML. Tagy je možné volitelně chránit, aby nedošlo k
narušení formátu textu. V případě, že charakter cílového jazyka vyžaduje
odlišné umístění, je ochranu možné dočasně vypnout. Nejsou-li zapotřebí, lze
jejich zobrazení také vypnout.
Důležitým aspektem je rychlé vkládání (rapid entry) nových výrazů do slovníku.
Vedle slovníků sloužících jako zdroj terminologie lze mít jeden, kam ukládáme
překlady víceslovných spojení, dokonce i ve více pádech. Ty pak při dalším
překladu vkládáme horkými klávesami, což neobyčejně urychluje práci. Na rozdíl
od automatického textu ve Wordu si nic nemusíme pamatovat, nabízí se
automaticky dle zdrojového textu.
Funkce Concordance slouží k prohledávání jak referenčního materiálu, tak i již
přeložených souborů. Lze tedy využívat nejen celé již přeložené překladové
jednotky (TU), ale i jejich části. Přitom se využívá fuzzy logiky, která
dovoluje parametricky nastavit míru podobnosti hledaného výrazu.
Pokud na překladu pracuje společně s překladatelem i korektor, mají k dispozici
pro každou překladovou jednotku (TU) okénko pro poznámky, kam překladatel může
umisťovat terminologické problémy k objasnění a korektor pokyny, např. na
opakované odstranění určité nepřesnosti, což mu šetří čas. Každá TU má také
tabulku s atributy, kam se zaznamenává jméno a datum provedených úprav, ať již
korektora nebo překladatele.
V době psaní recenze bylo k dispozici 18 jazykových "korektorů", na dalších se
pracuje. K dispozici je většina evropských jazyků i některé mimoevropské.
Jazyků uživatelského rozhraní je celkem 7, čeština zatím mezi nimi není.
Překladové jednotky (TU) se mohou na pracovní ploše aplikace zobrazovat v 5
různých (nastavitelných) formátech, takže překladatel může volit podle
charakteru právě překládaného odstavce. Nastavit lze i filtry pro výběrové
zobrazování TU. Prostředkem jsou regulární výrazy, takže například lze při
finální kontrole zobrazit pouze TU obsahující "treated" a "paper" a
kontrolovat, zda je správně přeloženo "upravený". Takovýto jazykový jev totiž
slovník není schopen zachytit, protože výrazy jsou od sebe vzdáleny.

Závěr
Důsledná podpora standardu TMX umožňuje majitelům Transitu spolupracovat s
dalšími kolegy vybavenými některou další CAT aplikací.
TermStar je první mezi komponentami CAT produktů, která umožňuje nejen správu
vícejazyčných slovníků pro přímé vkládání do překládaného textu, ale také
společné rozhraní, schopné obhospodařovat celou řadu vysvětlujících
jednojazyčných souborů, které každý překladatel postupně nashromáždil a doposud
musel otevírat v řadě různých aplikací. Patří sem specializované jednojazyčné
glosáře, slovníky zkratek, a dokonce i soubory zachycující grafické informace,
jako jsou třeba značky blokových schémat.

Star Transit XV
+kvalitní překladový nástroj CAT, podrobná dokumentace, lokální podpora
-vyžaduje delší dobu učení
Poskytl: Star Czech, www.star-transit.cz
Cena (bez DPH): 49 400 Kč (recenzovaná verze Professional); 158 865 Kč (verze
Enterprise pro agentury); 12 500 Kč (zlevněná verze Smart pro samostatné
překladatele);
cena volitelných obecných slovníků A-Č, N-Č a F-Č (asi 65 000 hesel, možnost
použít oboustranně) je 1 900 Kč

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.