Překladové slovníky GED 6.0

Autoři D. Hofbauer a S. Vacek kdysi při křtění první verze produktu uspořili "and" a tak se sluší hned na počátku v...


Autoři D. Hofbauer a S. Vacek kdysi při křtění první verze produktu uspořili
"and" a tak se sluší hned na počátku vysvětlit, že pod tímto názvem se skrývá
databáze anglicko-českého a německo-českého slovníku (samozřejmě i pro opačný
směr hledání). Zeleně vylisovaná zkratka na CD-ROMu tedy znamená "German
English Dictionary".
Databáze jsou organizovány ve dvojicích slov. Anglická jich obsahuje 300 000,
německá 250 000. U dvojice už není žádný další údaj, který by význam zatřiďoval
do určitého oboru. Z tohoto důvodu byla databáze porovnávána s následujícími
tištěnými slovníky a tak bylo zjišťováno oborové zastoupení:
lTechnika A-Č a Č-A slovník SNTL [1]; Elektrotechnický slovník z téhož
nakladatelství [2].
lEkonomie Elman a kol.: A-Č ekonomický slovník, Victoria Publishing [3].
lPrávo M. Chromá: A-Č právnický slovník [4].
lVojenství Army and Air Force Technical Dictionary, Evans Brothers [5].
lL. Vodička: Slovník frázových sloves [6]
lJ. Peprník: Slovník amerikanismů Při sporných situacích jako autorita nejvyšší
je používán Velký A-Č slovník ČSAV autorů Haise a Hodka (ČSAV), respektive
Oxford English Dictionary (OED) a Oxford Reference Shelf (ORS).
Instalace
Program je distribuován na CD-ROMu i na disketách recenzována byla CD-ROM
verze, s instalačním programem pro Windows 3.x a Windows 95/NT. V tomto bodu
bych poděkoval autorům, že ponechali i 16bitovou verzi, neb znám řadu
překladatelů, kteří doposud používají Windows 3.11, a dodavatelé "Win95 only"
je již přehlížejí. Instalace byla bezproblémová, trvá něco přes 20 minut (CPU
80 MHz). Celý adresář na HD zabere pro oba jazyky celkem 40,3 MB. Program je
stabilní, při práci se ani jednou "nekousl". Vyhledávací program je relativně
skromný, potřebuje i s nápovědou jen 387 kB. Obslužný program (viz popis níže,
potřebovat jej budou jen ti, co chtějí do slovníku přidávat vlastní hesla z
jiných souborů) zabere 374 kB.
Vyhledávací program
Z hlediska uživatele je velmi jednoduchý na ovládání (viz obr. 1). Důležité
funkce (přenos přes schránku, vkládání nového hesla, přepínání mezi jazyky a
směrem překladu, nápověda) jsou zdvojeny můžete si vybrat mezi tlačítkem a
rozvírací nabídkou. Na rozdíl od jiných elektronických slovníků vyhledává již v
průběhu psaní hledaného slova do zadávacího okénka. Tento přístup značně
zrychluje práci, stačí totiž napsat počátek hledaného slova a jakmile se objeví
ve výběrovém okénku, lze dokončit výběr myší. Příjemné je rychlé přepínání
jediným tlačítkem jak směru překladu, tak i jazyka.
Na počátku používání je možné upravit konfiguraci. Podstatné je zadání počtu
hesel zachycovaných v paměti Historie. Dále lze měnit oddělovač mezi překlady a
poznámkami; změna adresáře datových souborů umožňuje mít více kopií databáze,
nicméně se domnívám, že funkce vzhledem k velkému rozsahu souborů asi příliš
často využita nebude. Pro majitele brýlí, kteří i v editoru používají zvětšení,
je k dispozici nastavení typu a velikosti písma, zvlášť pro výchozí a pro
cílový text.
Hesla zcela nová se vloží velmi jednoduše (viz obr. 2). Lze při tom vkládat
současně i pro opačný směr hledání. Na heslo je vyhrazeno 250 znaků, lze tedy
zadávat i delší slovní spojení. Pokud si přejeme již existující heslo rozšířit,
postup je obdobný a opětně lze přidanou dvojici uložit i pro vyhledávání
opačným směrem.
I na obstarožní 386 pod Win3.11 vyhledával program hesla velice rychle, dá se
říci okamžitě. K dispozici je i plnotextové prohledávání jak výchozího, tak i
cílového jazyka. Zadat se mohou i neúplné části slov. K urychlenému vyhledávání
z Wordu 6.0, 95 a 97 slouží makra, která lze nainstalovat ze šablony GED60.
DOT. Vzhled tlačítek přidaných na lištu Wordu je na obr. 4.
Program je připraven pro 8 dalších jazyků. Je tedy jen na uživateli, aby si
další jazyky skutečně naplnil třeba slovníky "malých" jazyků, nebo si v roli
dalšího jazyka vytvořil vlastní slovník oborových zkratek. Ukázka takovéhoto
slovníku je na obr. 1.
Obslužný program
Slouží k hromadné úpravě a manipulaci se slovní zásobou nejčastěji exportu a
importu do/z textového souboru. Uživatelem přidávaná hesla nebo další významy
již existujících se zatřiďují do hlavní databáze, je tedy export jediným
způsobem, jak se pojistit proti ztrátě vlastních hesel v případě krachu systému.
Poslední funkcí je doplňování slovní zásoby z textového souboru (viz obr. 3).
Program soubor prochází a u slov, která doposud nejsou slovníkem podchycena,
žádá o ekvivalenty. Takto se do databáze zřejmě dostaly některé nadbytečné
tvary (např. podstatná jména v jiném než 1. pádě, slovesa ve tvaru jiném než
infinitivním). Metodika je odzkoušena, lze ji úspěšně aplikovat na vkládání
nových specializovaných pojmů. Víceslovná spojení tímto způsobem vkládat nelze.
Stránka obsahová
Posuzovány jsou převážně odborné termíny, které slovníky obvykle nepodchycují a
je nutné sahat po specializovaných slovnících tištěných, což vede v porovnání s
elektronickým hledáním na delší časy. Většina specialit byla z angličtiny,
pouze málo z němčiny.
Slovník zachycuje poměrně mnoho specializovaných termínů jak z oblasti
ekonomiky [3], tak i práva [4]. V oblasti technické terminologie strojařské a
stavební poněkud zaostával za technickým slovníkem [1, 2], avšak v oblasti
chemického názvosloví jej předčil. Některé termíny bylo nutno ověřovat v ORS.
Pokud se týče terminologie výpočetní techniky, je zastoupena středně. Vojenské
výrazivo [5] (chystáme se do NATO) není příliš početně zastoupeno. Zde je co
dohánět.
Další testovanou oblastí byla frázová slovesa [6]. Porovnávána byla
nejpočetnější slovesa, tj. take, get, put, look. Zde slovník velmi překvapil
náhodně vybraný vzorek podchycoval přes 80 % hesel z tohoto specializovaného
slovníku. Navíc obsahuje velké množství sousloví typu sloveso + podstatné
jméno, např. "take cognisance", která se obvykle překládají do češtiny
slovesem, a v obecných slovnících se pracně dohledávají v rámci idiomatických
významů hlavního slovesa.
Amerikanismy celkem také slušně zvládá [7]. Slova jako "rookie", "drool" i
další se našly, až slangový "hype" z oblasti show-businessu jej nachytal.
Rovněž termíny z mluvené řeči jako "hot-air" nebo "doll-up" nezná.
Na slovníku je vidět, že se na jeho vzniku podílejí profesionální překladatelé.
Obsahuje totiž celou řadu užitečných sousloví, která v běžných tištěných
slovnících většinou nejsou, respektive jsou tam jen jejich části, avšak do
jazyka cílového se nedají přeložit jako suma jednotlivých ekvivalentů; na
příklad: aniž by nutně = without necessarily atp. Uvedený příklad jsem zkusmo
hledal v jiných slovnících. Pouze v ČSAV se najdou komponenty, avšak s celým
obratem se též nesetkáme. Podobných spojení má každý profesionální překladatel
za léta praxe nashromážděno po zásuvkách a kouscích papíru mnoho. Málokdy však
zbude čas na přehledné uložení do uživatelského slovníku. Toto je první
slovník, kde jsem se s tímto typem hesel setkal.
Poznatky a připomínky
lPřekvapení: slovník nezná samostatné heslo "moci".
lĘZ "jablečného" tvarosloví se do ovládání programu dostala mutace OK = Budiž
(viz obr. 2). Nic proti tomu, na to si lze zvyknout. Ale když výstřednost, tak
důsledně. Okno Nastavení fontu použí-vá systémová tlačítka OK a Zrušit.
lĘDalší nepravidelnost, na niž si nutno zvyknout: funkce Vzít zpět (=UNDO) je v
nabídce Soubor.
lĘMezi klasické překlepy patří, např.: "jenž potřebují", "i knelt down", "stood
put = vystoupil".
lĘNěkteré terminologické nepřesnosti: kladina = balancing form; veškeré
dostupné slovníky uvádějí "beam", resp. "balancing beam".
lĘNení jasné, proč se do slovníku dostala některá slova vícekrát, např.: klekl
si a další 3 tvary a navíc i normální heslo "kleknout si". Zřejmě je způsobuje
plnění obsahu slovníku automatizovaným procházením textu a vnášením položek,
které nemají v databázi ekvivalent. Podobná situace se opakuje u jiných sloves
(další tvary kromě infinitivu) a sousloví.
Hodnocení
Oba slovníky jsou za 2 090 Kč vč. DPH, jeden za 1 355 Kč. Domnívám se, že při
spočítání poměru cena za 1 heslo, by tento produkt byl na špičce velkých
slovníků (tj. přesahujících 100 000 dvojic), které jsou t. č. na našem trhu k
dispozici.
8 1750 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.