Překladové slovníky na českém trhu

S neustále pronikající globalizací se rozrůstá i objem cizojazyčných materiálů, které je nutné překládat. Co dř...


S neustále pronikající globalizací se rozrůstá i objem cizojazyčných materiálů,
které je nutné překládat. Co dříve zvládla nepříliš četná obec překladatelů,
začíná se rozlévat i do malých firem. Důvodem je nedostatek financí ve firmách,
někdy i nedostatek odborných překladatelů. Nejčastěji využívaným řešením jsou
překlady prováděné vlastními zaměstnanci, odborníky na produkt, jehož návod se
překládá. Je pochopitelné, že tito pracovníci, kteří jsou v překladatelském
oboru polo nebo dokonce čtvrtprofesionály, potřebují velké množství slovníků.
Další, dnes velmi početnou komunitou jsou uživatelé Internetu, kteří hledají
závažnější informace, než jen pouhé obrázky spoře oděných slečen. Podívejme se,
jak se nabídka za poslední rok rozrostla, po čem mohou překladatelé všech
odstínů spolehlivě sáhnout.
V testu představujeme pouze slovníky vhodné pro překlad odpadly slovníky
studijní a obecné, jejichž rozsah není pro tuto činnost dostačující. Odborné
slovníky jsou uváděny všechny, protože mnohdy i pár set hesel specializovaného
oboru je neocenitelnou pomůckou. Z funkcí se zaměříme hlavně na přímé tedy i
nejrychlejší propojení slovníku se základním nástrojem překladatele textovým
editorem.
aLingea Lexicon 2000
Lexicon 2000 je zdokonalením uživatelského rozhraní a značným rozšířením
databáze slovníku Lingea Lexicon. Navíc byla na CD přidána výslovnost
podmnožiny hesel.
Aplikace Lexicon provádí mnohonásobné vyhledávání. Po zadání hesla se nejprve
hledá ve tvaru tak, jak bylo zadáno. Pokud je zapnuto morfologické hledání,
heslo se lematizuje (převádí se na základní tvar), a to až trojím způsobem.
Např. ke slovu "nesplněného" najde postupně lemmata "nesplněný", "splněný" a
"splnit". Každé z lemmat se opětně hledá ve slovníku. Jakmile jsou všechny
výskyty hesla vyhledány, heslo se zobrazí a dohledají se všechny odkazy:
synonyma, antonyma, frázová slovesa, slovní spojení, odvozená slova nebo
tematické okruhy. Každé takové heslo se opět přenáší ze slovníku.
Funkce
Propojení slovníku s MS Wordem je (vedle možnosti přímého vyvolání slovníku,
která je i u jiných produktů) zatím nejrychlejší ze všech dostupných. Stačí na
hledané slovo v souboru Word nastavit kurzor, stisknout tlačítko, a ihned
naběhne okénko s překladem.
Plnotextové prohledávání probíhá tak, že po přepnutí záložky se prohledává celá
databáze na výskyt v libovolném místě.
V okně náhledu lze jednoduše zobrazit kontrolní zpětný překlad.
Při práci s řetězcem, který není přímo ve výchozí databázi, používá aplikace
Lexicon lematizátoru viz předchozí část. V praxi to znamená, že pokud zadáme
tvar jiný než prvního pádu, automaticky dostaneme překlad pro první pád. U
sloves to platí obdobně. Odzkoušeny byly i dnes exotické tvary jako "odešedši"
a slovník bezchybně nabízel překlad k "odejít". Pokud zadáme nesprávný tvar
slova, vestavěný korektor nabídne několik podobných tvarů stejně jako v editoru.
Program nabízí i automatické rozpoznání jazyka pokud jsme přepnuli hledání do
směru A-Č a zadáme české slovo v angličtině neexistující, např. "přadlena",
slovník se automaticky přepne do správného směru Č-A. Vedle toho funguje i
klasické přepínání tlačítkem nebo z rozbalovací nabídky.
Zrychlený přenos mezi slovníkem a editorem (jiným než Word) probíhá klepnutím
pravým tlačítkem myši na vybraný cílový překlad. To otevře nabídku 3 funkcí
včetně kopírování do schránky.
Slovník lze mít "vždy nahoře" to je vhodné např. pro čtení z Internetu.
Tvarosloví vyvolává všechny tvary podstatného jména, nebo ke slovesu tvary
přítomného času, préterita a perfekta.
Vkládání nových slov se provádí v rámci slovníku. Pro uživatele se nově zadaná
hesla jeví stejně jako normální hesla, ale nová hesla se ukládají do
samostatného textového souboru, který lze jednoduše editovat. Přidávání z
externího souboru není k dispozici.
Databáze
Úplnou novinkou je zařazení anglického vysvětlujícího slovníku WordNet od
Princeton University, který obsahuje 120 000 hesel a 170 000 významů. Tento
slovník přináší nový pohled na slovní zásobu. Vedle vysvětlení vytváří
vzájemným propojováním významů do sítí odtud název hierarchické množiny, které
umožňují uživateli postupným přecházením na nadmnožinu získat např. kompletní
rostlinné schéma.
A-Č slovník obsahuje 100 000 hesel, 150 000 významů a 250 000 překladů. K
heslům se pojí seznamy synonym, antonym a kolokací. Posuzovat mohutnost této
databáze je značně obtížné. Na rozdíl od obvyklých dvojic významů, které jsou
velmi snadno spočitatelné, a od knižních vydání, v nichž lze lehce spočítat
stránky, zde udání počtu hesel jen naznačuje obrys databáze. Mnohavrstvé
propojení položek a algoritmy lematizátoru tento počet umocňují. Např. zadáním
"neodvratitelný" vyvoláme překlad k "odvratitelný". Předponu "un" už si sám
přidá opravdu každý. Jedno heslo tak pokrývá přinejmenším dvě dotazovaná slova.
Na rozdíl od typických překladových slovníků, které dávají množinu možných
překladů, jsou zde u jednotlivých významů k dispozici doplňující informace
blíže zařazující daný překlad. Méně zkušený překladatel tím má značně usnadněný
výběr.
Slovník může sloužit pro celou rodinu. Pro studenty jsou vhodné další dvě
funkce: ozvučení výslovností namluvené rodilými mluvčími a učení + zkoušení.
Zkoušení lze provádět buď automaticky, náhodným výběrem nebo stále dokola.
Uživatel má možnost sestavit vlastní témata, např. ze slovíček vypsaných z
právě čtené knihy.
Hodnocení
Cena tohoto slovníku je 1 990 kč. Lexicon 2000, stejně jako předcházející
verze, pokračuje v tradici dokonale propracovaného rozhraní a všestranného
zpracování uživatelova dotazu. Zabudovaný lematizátor a bezchybně fungující
propojení s MS Wordem z něj činí velmi efektivní pomůcku překladatelů
překládajících z elektronického formátu výchozího textu. Oproti předchozím
verzím došlo k rozšíření databáze. Podstatným zvýšením užitné hodnoty produktu
je přidání vysvětlujícího slovníku WordNet, jehož výhod nejvíce využijí
překladatelé přírodovědných textů.
Hospodářský slovník německo-český a česko-německý
Pod stejným uživatelským rozhraním se nabízí databáze vydaná společně s
nakladatelstvím Fraus, což je elektronická podoba slovníku, který již vyšel i v
knižním vydání.
Databáze
V každém směru překladu je k dispozici cca 45 000 hesel. K heslům se pojí
seznamy synonym, antonym, speciálně v němčině rozklad na kmeny slova, podle
něhož lze hledat slova složená.
Jak bylo již popsáno výše, databáze je organizována odlišně od typického
elektronického slovníku. Místo dvojic je zde propojená síť výrazů, které jsou
pospojovány tak, že umožňují velmi přehledné vyhledávání i ve složeninách, kde
hledaná slova jsou jinde než na začátku řetězce.
Databáze byla testována proti ekonomickým textům, obvykle dostupným z
Internetu, a některým ukázkám textů, které byly již na rozhraní s hospodářským
právem. Teprve v této oblasti se zdařilo slovník nachytat neznal např.
"Vertragsformeln" (= smluvní doložky) a i další. Pro oblast koupě, prodeje a
pracovních vztahů slovník zvládal text bez problémů.
Hodnocení
Slovník nabízí funkce u některých konkurenčních slovníkových produktů zatím
nedostupné např. vyhledání všech kmenů složeného slova, nabídku synonym a
antonym. Jeho cena je 1 490 Kč.
Millennium4
Slovníky firmy Commercial Service nabízejí oborové obousměrné databáze pro
angličtinu, němčinu a francouzštinu.
Funkce
Clipboard automat zrychlený přenos mezi editorem a slovníkem.V editoru stačí
označit řetězec a přenést do schránky, vyvolaný slovník již automaticky zobrazí
hledaný cílový text. Ve směru opačném jen zvýrazníme text; po přechodu se přes
Ctrl+V vkládá do editoru. Funkci lze vypnout.
Základ slova tj. práce s řetězcem, který není ve výchozí databázi. Výraz se
postupně odzadu odřezává, dokud se nenajde řetězec, který ve výchozí databázi
má ekvivalent. Funkci lze vypnout.
Vždy nahoře ponechá okno slovníku nad oknem Wordu či jiného programu.
Komunikace s uživatelem může probíhat česky, anglicky nebo německy. Nápověda je
však pouze česky.
Oborové členění databáze níže uváděné obory lze volitelně zapínat a vypínat, a
tím omezovat počet nabízených cílových výrazů.
Změna směru překladu je okamžitá, na tlačítko.
Způsob prohledávání lze přepínat mezi 3 různými režimy: (a) celé pole najde
pouze přesně zadaný řetězec; (b) začátek pole najde veškeré řetězce začínající
zadáním a ve frázích (pokud jsou zapnuty) najde fráze obsahující první slovo ze
zadaného řetězce;
(c) jakákoliv část pole vyhledá zadaný řetězec nacházející se kdekoli uvnitř
jednotlivých hesel. Před zapnutím tohoto režimu je uživatel varován, že hledání
může trvat dlouho (např. na Pentiu II 400 trvalo 4 202 výskytů 47 sekund).
Vkládání nových slov je velmi dobře propracované. Vkládá se pouze jednou pro
oba směry hledání, vkládat lze buď přes okno, nebo dávkově ze souboru. Lze
vkládat export z Excelu oddělovač, tabelátor. Uživatelských slovníků je možné
založit a udržovat i několik.
Slovník umí i fráze k základnímu slovu se okamžitě připojí všechny výskyty
zadaného slova. K frázím lze definovat i klíčová slova. Např. k frázi
"nepřetržitá havarijní a nouzová služba motoristům" lze přiřadit klíčová slova
nouzový a motorista a pak při každém vyhledání slova motorista či nouzový se
vyhledá i výše uvedená fráze.
Instalace
Vedle obvyklé instalace ze zakoupeného CD lze i stáhnout soubory z Webu a po
zaplacení uživatel od firmy obdrží klíč, který mu zpřístupní pouze zaplacené
slovníky. Celou transakci tak lze realizovat na dálku. Pokud se uživatel
rozhodne k dokoupení dalších modulů, lze doplatit později.
Obory zastoupené v databázi
U každého slovníku je uváděn počet významových dvojic, a to vždy pro oba jazyky
(angličtina/němčina). Dále je v závorce uváděna cena (včetně DPH) konečná cena
produktu je součtem cen jednotlivých licencí. Výjimku tvoří multioborový
slovník (všechny slovníky v jediné aplikaci), jehož cena je uvedena za
posledním slovníkem.
Obecný slovník 137 000/94 000 (700 Kč)
Je víceméně doplňkem ke slovníkům specializovaným.
Obchodní a právnický slovník 130 000/110 000 (2 600 Kč)
Výrazy z oblasti ekonomiky, práva, finančnictví, pojišťovnictví a obchodu.
Výpočetní technika je spíše orientována uživatelsky.
Technický slovník 364 000/
/346 000 (5 300 kč)
Podchycuje nejen "klasické" technické výrazy, ale též další specializované.
Lékařský slovník 38 000/60 000 (2 000 kč)
Chemický slovník 53Ę000/
/160 000 (2 300/3 300 kč)
Při porovnávání se specializovaným SNTL (A) má o cca 10 % menší rozsah, např. v
oblasti solí, kysličníků a dalších základních chemikálií.
Vojenský slovník 47 000/57 000 (3 000/6 000 kč)
Vzhledem k členství v NATO a předpokládanému nárůstu objemu překladatelských
prací byla tomuto slovníku věnována zvláštní pozornost. Technické termíny jsou
podchyceny dobře součástky zbraní (lehké i obrněná vozidla) a vojenské techniky
(spojovací technika, meteo, ženijní), občas chybějí některé názvy formací z
taktiky.
Speciální slovník 72Ę000/
/100 000 (3 500 kč) obsahuje výrazy nezařazené do jiných slovníků. Velmi silně
jsou zastoupeny výrazy z dopravního inženýrství, týkající se stavby silnic a
železnic, silničního, železničního i leteckého provozu.
Kompletní (všechny kromě vojenského) multioborový slovník stojí 10 800 kč.
Upgrade z v. 3.0 stojí 3 000 kč.
Novinkou je francouzština pro obory technické a obchodní s celkovým počtem
dvojic 410 000. Prodává se pouze jako celek za 10 800 kč. K rozdělení podle
specializací dojde až po rozšíření databáze v další verzi.
Hodnocení
Tyto slovníky (A, N) si již třetí rok udržují pozici nejrozsáhlejší databáze
odborné terminologie technické/ekonomické/ /právní/vojenské pro všechny
kategorie překladatelů pohybující se v této oblasti. V blízké době je očekáváno
další rozšíření databáze. V případě angličtiny to bude o cca 200 000 dvojic.
PC Translator 2000
Slovník je součástí aplikace PC Translator pomáhající každému, kdo z jakéhokoli
důvodu musí překládat. Aplikaci budou používat spíše občasní překladatelé.
Samotný slovník, díky dlouholeté tradici (je vyvíjen od roku 1989) tohoto
nakladatelství, nalezneme na řadě překladatelských pracovišť.
S přihlédnutím k zaměření tohoto článku se omezíme pouze na slovník. Aplikace
obsahuje i program pro on-line překlad WWW stránek.
Vlastní slovník A-Č/Č-A, tj. data + indexy, obsahuje 550 000 dvojic, zabírá
díky komprimačním algoritmům na HDD jen cca 40 MB. Program nabízí vlastní
podporu klávesnic pro všechny jazyky včetně ruštiny, vlastní komprimační
algoritmy a zvukové knihovny.
Slovníky
K dispozici jsou obousměrné slovníky uvedené v tabulce. Díky příznivému poměru
cena/rozsah pravděpodobně naleznou upotřebení i v případě uživatelů, kteří
budou používat slovníku jako zdroje terminologie a pracovat budou např. s MS
Office.
Funkce u slovníku
Vždy nahoře (propojení s editorem) při práci v editoru stačí vybrat výchozí
slovo a přenést do schránky, v okně slovníku se (pokud je současně zapnuta
funkce Propojení na schránku) okamžitě objevuje překlad.
Vypínatelná funkce okamžitého hledání hledá se již s psaním počátečních písmen
výchozího slova, a tím jej není většinou nutno psát celé, což urychluje práci.
Automatické otáčení obrací směr hledání podle zadaného slova. Funguje přirozeně
jen tehdy, když se zadané slovo nevyskytuje v obou prohledávaných jazycích
(např. LEST).
Zpětný překlad pro kontrolu vedlejších významů překladu.
Výskyt textu umožňuje plnotextové prohledávání celého slovníku hledá i slova
vyskytující se v sousloví na jiném než prvním místě.
Podobná slova vyhledává slova s podobným významem.
Více o slově... např. pro nepravidelná slovesa uvádí tvary, u frázových sloves
uvádí idiomatické vazby apod.
Rozšiřování slovní zásoby vedle přímého zadání lze při dodržení zadané
struktury vkládat i ze souboru ve formátu TXT nebo DBF.
U svislého posuvníku slovníku je velmi příjemná funkce, kdy při tažení myší se
vedle zobrazují první dvě písmena odpovídající aktuální pozici.
Hodnocení
Daleko největší přínos znamená tento produkt pro uživatele s částečnou znalostí
výchozího jazyka, který překládá jen občas, je však schopen správně vybírat z
nabízeného vyššího počtu významů v cílovém jazyce. Uživatelům tento program
přináší zrychlení, protože oproti klasickému elektronickému slovníku, kde se do
vstupního okna buď ručně vypisují hledaná slova, nebo se přenášejí přes
schránku, PC Translator automaticky nabízí významy podle právě překládané věty.
S pomocí PC Translatoru může i takovýto občasný překladatel v přijatelném čase
napsat již "hotový" překlad.
Uživatelé s nízkou nebo žádnou znalostí výchozího jazyka dostanou překlad spíše
orientační; znají-li v češtině příslušný obor, je překlad celkem praktický.
Profesionální překladatelé budou nejspíše používat samotný slovník, např. ve
spolupráci s MS Office. S úspěchem se využívá funkce Vždy nahoře ve spojení s
Propojením na schránku.
Důležité jsou mutace pro další jazyky. Vedle angličtiny, němčiny a
francouzštiny nabízí i italštinu, ruštinu a španělštinu to je zajímavé pro
celou překladatelskou obec.
Winged 2000
Firma Dan Hofbauer REWIN nabízí uživateli na jednom CD hned 6 slovníků.
Vlastnosti
Databáze jsou organizovány ve dvojicích slov. Pro jednotlivé jazyky jsou k
dispozici následující počty dvojic:
Angličtina 309 000
Němčina 325 000
Ruština 158 000
Francouzština 106 000
Španělština 102 000
Italština 90 000
Architektura slovníku vyhovuje požadavku překladatelů na otevřenou slovní
zásobu jako základ celého slovníku včetně modifikace dodávané slovní zásoby
(opravy a mazání) a přidávání hesel vlastních. Dalšími vlastnostmi slovníku
jsou jednotná slovní zásoba, kdy uživatel dostává vše v jednom a nemusí kupovat
zvlášť jednotlivé moduly, a jednoduchá obsluha, neboť velká většina funkcí je
ztrojena. Lze použít buď rozbalovací nabídky, tlačítka nebo klávesové zkratky.
Každý si tedy může vybrat svůj oblíbený způsob.
Slovník má rychlou odezvu, protože vyhledává již během zápisu dotazu.
Funkčnost na širokém spektru počítačů. Aplikace pracuje i pod operačním
systémem Windows 3.11 s minimálními nároky na konfiguraci hardwaru.
Celý adresář zabere na pevném disku pro všechny jazyky celkem 82,3 MB.
Vyhledávací program je relativně skromný, jen 612 KB. Obslužný program pro
údržbu databáze zabere 600 KB.
Funkce
Slovník nabízí zrychlený přenos mezi editorem a slovníkem. K urychlenému
vyhledávání z Wordu 6.0/95 a z Wordu 97 slouží makra, která lze nainstalovat ze
šablon. Se všemi editory jej spojuje funkce "Aktivace propojení se schránkou".
Po vybrání slova nebo sousloví a stisknutí Ctrl+C se automaticky vyvolá slovník
s překladem. Prohledávání je plnotextové, a to jak výchozího, tak i cílového
jazyka. Zadat lze i neúplné části slov.
Změna směru překladu je okamžitá, na tlačítko.
Komunikace s uživatelem probíhá přepínatelně anglicky, česky, německy, rusky,
francouzsky, italsky, španělsky, pro netypický operační systém "cesky".
Program je vybaven vlastními klávesnicemi pro všechny jazyky. Tím má uživatel
překládající do češtiny ušetřenu nutnost přepínat klávesnici.
Obslužný program pro údržbu databáze
Slouží k hromadné úpravě slovní zásoby, tj. nejčastěji k exportu a importu do/z
textového souboru. Poslední funkcí je doplňování slovní zásoby z textového
souboru. Program jej prochází a u slov, která doposud nejsou slovníkem
podchycena, žádá o ekvivalenty. Metodika je odzkoušena, lze ji úspěšně
aplikovat na vkládání nových specializovaných pojmů. Víceslovná spojení tímto
způsobem vkládat nelze.
Databáze stránka obsahová
Posuzovány byly převážně odborné termíny (v hranatých závorkách uvádíme
srovnávací slovníky). Slovník zachycuje poměrně mnoho specializovaných termínů
jak z oblasti ekonomiky [J. Elman: A-Č ekonomický], tak i práva [M. Chromá: A-Č
právnický]. V oblasti technické terminologie strojařské a stavební poněkud
zaostával za A-Č a Č-A slovník SNTL, Elektrotechnický SNTL], v oblasti
chemického názvosloví jej předčil. Terminologie výpočetní techniky je
zastoupena jen středně. Vojenské výrazivo včetně řady zkratek [Army and Air
Force Technical Dictionary, Evans Brothers] je též zastoupeno.
Pokud jde o frázová slovesa [L. Vodička: Slovník frázových sloves], porovnávána
byla nejpočetnější slovesa take, get, put, look. Slovník překvapil náhodně
vybraný vzorek podchycoval přes 70 % hesel z tohoto specializovaného slovníku.
Navíc obsahuje množství sousloví typu sloveso + podstatné jméno, např. "take
cognisance", která se obvykle překládají do češtiny slovesem, a v obecných
slovnících se pracně dohledávají v rámci idiomatických významů hlavního slovesa.
Hodnocení
Cena je 1 574 Kč. CD-ROM se šesti slovníky má v současné době zřejmě
nejvýhodnější poměr cena/počet dvojic. Je jedním z mála produktů nabízejících
slovníky i pro "malé" jazyky (F, I, Š, R). Rozsahem jsou sice o cca 15 až 20 %
menší v porovnání s konkurencí, ale všech 6 jazyků pořídíme za cenu menší nežli
jediný konkurenční italský slovník.
Pokud se týče A a N, je rozsah pro zkušeného překladatele velmi uspokojivý.
Začátečníka nebo překladatele občasného může často mást velký počet překladů od
jednoho hesla, kde jen občas je k dispozici oborové určení cílového textu.
Lesnický a dřevařský slovník
S identickým programovým vybavením a uživatelským rozhraním WinGED 2000 je
slovník prodáván na CD spolu s knihou stejného názvu. Vydalo jej nakladatelství
Lesnická práce, autorem je Bohuslav Horák. Slovník vznikl na fakultě lesnické a
dřevařské MZLU Brno.
Databáze podchycuje více jak 11 000 hesel. Vedle odborností zachycených v názvu
jsou v něm dále výrazy z oboru myslivosti, ochrany přírody, entomologie, hub a
zvěře. Cena 512 kč.
Česká slovníková databáze
Překladové slovníky byly v plném rozsahu recenzovány v CW 6/99. Jedná se o
následující slovníky:
Velký A-Č slovník (9 600 kč), resp. Velký A-Č/Č-A slovník (14 800 kč) autorů
Haise a Hodka 100 000 hesel, 280Ę000 anglických slov a frází a 450 000 českých
ekvivalentů. Jedná se asi o dnes nejlepší slovník v oboru.
Lékařský slovník anglicko-český (2 910 kč)
Více jak 29 000 hesel, přes 54 000 ekvivalentů.
A-Č/Č-A slovník: zpracování dat, telekomunikace a kancelářské systémy (2 150 kč)
Rozsah 28 000 hesel, 10 000 podrobných vysvětlivek a definic, přes 3 000
zkratek.
A-Č právnický slovník (3 450 kč)
Více než 20 000 hesel a slovních spojení. A-Č ekonomický slovník (4 260 kč)
Autor J. Elman, přibližně 80 000 anglických hesel a 100 000 českých ekvivalentů
a překladů.
Anglicko-český slovník (1 890 kč) Autorem je J. Fronek z University of Glasgow.
Slovník je vhodný pro překladatele odborných textů, kteří nepotřebují tak
hluboký rozsah synonym, jako nabízí slovník ČSAV, ale zato potřebují překlady
nejnovější slovní zásoby. Slovníku se dostalo ocenění Jednoty tlumočníků a
překladatelů "Slovník roku 1999".
Velký slovník cizích slov (840 kč)
Výkladový slovník, který způsobem i rozsahem zpracování překonává všechna dosud
v češtině vydaná slovníková díla tohoto druhu.
Prodict 98
Je souborem 18 slovníků s jednotným ovládáním a velmi rychlou odezvou. Cena za
komplet je 2 980 kč. Ve tvaru v němž je dnes prodáván, byl již recenzován před
rokem. Pro tento přehled jsou důležité následující slovníky (v závorkách
uvedeny počty hesel):
Americká angličtina RNDr. Eva Hrabcová (10 590 A-Č)
Angličtina Odborný slovník z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní
(42 010 A-Č, 43 920 Č-A)
A-Č slovník frázových sloves (11 590 A-Č)
A-Č slovník finančních pojmů (1 200 výkladových hesel)
A-Č Lékařský slovník (27 220 A-Č, 17 820 Č-A)
A-Č Zemědělský slovník (20 470 A-Č, 21 180 Č-A)
Č-A právní a obchodní termíny (14 470 Č-A)
A-Č počítačový slovník (6 000 A-Č)
Němčina Ekonomický slovník (16350 N-Č, 10910 Č-N).
Přehled slovníkových produktů by měl dát odpověď budoucím uživatelům na otázky,
které si nutně musejí položit před pořízením, zejména tu základní najít
kompromis mezi potřebným rozsahem a finanční náročností.
Slovníky v PC Translatoru Jazyk Počet dvojic Cena
Angličtina 550 000 3 950 kč
Němčina 550 000 3 950 kč
Ruština 300 000 3 450 kč
Francouzština 170 000 3 450 kč
Italština 150 0002 950 kč
Švédština 150 000 3 250 kč
0 0607 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.