Překladový slovník 98

Uplynulo sotva půl roku od recenze Překladových slovníků firmy Commercial Service, s. r. o., verze 2.0, a už je zde verz...


Uplynulo sotva půl roku od recenze Překladových slovníků firmy Commercial
Service, s. r. o., verze 2.0, a už je zde verze nová, 3.0, přinášející 4
podstatné věci: úplně nové, zcela přepracované uživatelské rozhraní, změněnou
metodiku instalace, další 3 oborové databáze pro angličtinu a nakonec to
nejdůležitější s výjimkou slovníku vojenského jsou veškeré oborové slovníky
vždy jak pro angličtinu, tak i pro němčinu.
Instalace
Základní změnou je nový způsob ochrany abecedně číslicovým klíčem. CD-ROM je
nyní shodný pro všechny, včetně sharewarové varianty, a rozdíl v licencovaných
slovnících podchycuje již zmiňovaný unikátní klíč. Podstatně je tím zjednodušen
i proces dokupování licencí na další slovníky celá transakce se nyní může
odehrát i na dálku po zaplacení lze klíč k rozšíření zaslat i elektronickou
poštou.
Jak celý proces probíhá? Odběratel si přinese domů zakoupený CD-ROM a
nainstaluje sharewarovou verzi. V nápovědě (položka Registrace) přečte
vygenerovaný identifikační řetězec, který sdělí firmě. Ta mu podle zaplacených
licencí k tomuto identifikačnímu řetězci vygeneruje klíčový řetězec. Uživatel z
CD-ROMu na HD zkopíruje celou slovníkovou databázi. Popřípadě může pracovat i
rovnou z cédéčka. Klíčový řetězec pro něho zviditelní pouze ty slovníky, na
které zakoupil licence.
Tento postup má však jeden velmi slabý bod: identifikační řetězec se generuje v
závislosti na počítači uživatele, a to nejen na HW (např. identifikační číslo
procesoru nebo základní desky) ale též SW operačním systému, respektive
nastavení paměti CMOS. V praxi to znamená, že pokud dojde na počítači uživatele
k nějaké mimořádné události, kdy dochází k přeinstalování systému, změnám v
CMOS apod., je nutné znovu telefonovat nebo faxovat firmě o nový klíčový
řetězec.
Uživatelské rozhraní ovládací program
Změny v uživatelském rozhraní jsou rázu vyloženě kvalitativního. Verze 2.0
využívala jádra Microsoft Access, z čehož plynula jak značně dlouhá doba
spouštění, tak i dlouhé vyhledávání. Verze 3.0 nabíhá 4x rychleji a při hledání
je přibližně o 15-25 % rychlejší.
Další inovací je vzhled hlavního okna (viz obr. 1). Prakticky veškeré obslužné
funkce jsou nyní na tlačítku. Základní okno obsahuje okénko (A), kam buď
hledaný výraz zapisujeme z klávesnice, nebo přenášíme (možno i automaticky
ovládá se v nastavení) z clipboardu. Po stisku ENTER nebo zeleného tlačítka se
teprve začíná hledat. Tlačítko spouštějící hledání je současně indikátorem
připravenosti. Dokud svítí červeně, systém dohledává a nelze spouštět nové
zadání. V poli (B) se objeví významy k zadanému výrazu v jazyce cílovém,
nejprve základního slova a pod ním hesla tímto slovem začínající. V poli C jsou
další výskyty v souslovích závisí na nastavení. Malé políčko (D) v rohu udává
počet výrazů v obou oknech.
Pole E indikuje právě zapnutý režim prohledávání začátek pole, celé pole,
kdekoli v rámci pole. Režim velmi podstatně ovlivňuje dobu potřebnou k
prohledávání. Implicitně po instalaci je nastaveno vyhledávání "Začátek pole"
což odpovídá způsobu
hledání ve slovníku tištěném. Velmi příjemnou vlastností, kterou některé jiné
slovníky postrádají, je možnost druhé určující slovo v sousloví napsat pouze
zčásti. Např. "zátaras z os" najde správně "zátaras z ostnatého drátu".
Nastavíme-li vyhledávání na "Celé pole", naleznou se pouze významy k přesně
zadanému tvaru množina se zúží. Třetí možnost "Jakákoliv část pole" představuje
sice nejdokonalejší hledání, avšak zcela právem jsme při jejím použití
varováni, že hledání bude trvat dlouho. Při tomto postupu alespoň dle údajů
dodavatele nelze použít zrychleného hledání a tak není nic neobvyklého, když na
symbol přesýpaček koukáme i několik minut. Prohledává se totiž celých 530 000
slov.
Pole F (nové) indikuje nastavení, zda se hledá základ slova nejčastěji zapnuto.
Pole G (nové) graficky informuje o slovnících momentálně aktivovaných pro
vyhledávání. Nastavení viz obr. 1 vpravo. Další důležitý parametr, jehož
hodnotě se sluší věnovat pozornost, je vpravo dole "Omezit na" což je mezní
počet výskytů nabídnutých k prohlédnutí. Implicitně 1 000, maximálně 10 000;
při prohledávání celého pole se vyplatí snížit, zkrátí se čas. Při práci např.
s frázovými slovesy se však vyplatí jej naopak zvýšit, abychom dostali všechny
možné výskyty. Někdy je však dobré nešetřit: např. v němčině pro zadání
"Papier" obdržíme přes 1 200 výskytů.
Velmi příjemnou změnou oproti verzi 2.0 je možnost funkce historie. Stisknutím
pravého tlačítka myši v poli A rozbalí nabídku
posledních 20 vyhledávaných hesel pro každý směr hledání (viz obr. 3). Z
nabídky lze vybrat a před vyvoláním ještě upravit.
V poli B a C pravé tlačítko nabízí okopírování vybraného hesla, rozvinutí,
resp. svinutí všech nalezených hesel (užitečné zejména v poli C). Nejčastěji
však bude využívána funkce Najít teď!, která je totožná s funkcí Zpětný
překlad, jak ji známe z jiných slovníků, čímž se bráníme nebezpečným vedlejším
významům. Další využití je u zkratek, kde v cílovém jazyce najdeme rozvinutý
tvar a pravým tlačítkem + Najít teď! se dostáváme na překlad rozvinutého tvaru
(např.: ODD -> Operator Distance Dialling ->dálková volba spojovatelek).
Slovníky
U každého slovníku je uváděn počet významových dvojic jazyk výchozí jazyk
cílový a to vždy pro oba jazyky (A/N). Dále je uváděna cena (včetně DPH), neboť
konečná cena produktu je součtem cen jednotlivých licencí. Výjimku tvoří tzv.
multilicence, jejíž ceny jsou za posledním slovníkem.
Při srovnávání byl použit vedle obvyklých slovníků používaných profesionálními
překladateli (nakladatelství SNTL, Viktoria Publishing, LEDA, Avicenum) i
starší Army and Air Force Technical Dictionary nakl. Evans Brothers.
1.Obecný slovník 133 000/
/80 000 dvojic. Rozsahově odpovídá obvyklým jednosvazkovým slovníkům. Uvádí
pouze významy, bez ukázky kontextu či vazeb, pro překlad
beletrie či jiných obecných
textů není dost podrobný. Je více méně doplňkem ke slovníkům specializovaným.
Cena 1 500 Kč.
2.Obchodní a právnický slovník 150 000/85 000 dvojic. Jeden ze slovníků, který
bude nejčastěji používán. Při porovnávání s tištěnými slovníky jak A, tak N
většinu hledaných hesel zodpověděl. Obsahuje i výrazy z oblasti výpočetní
techniky, spíše orientované uživatelsky, programování a HW jsou již slabší.
Cena 2 600 (A), 2 200 (N) Kč.
3.Technický slovník 220 000/ /280 000 dvojic. Podchycuje nejen "klasické"
technické slovníky SNTL, ale též některé další specializované. Nad rozsah
základního SNTL podchycuje papírenský průmysl, mineralogii, velmi dobře
podchyceno hornictví a zemědělské stroje. Cena 3 300 Kč.
4.Lékařský slovník 50 000/
/60 000 dvojic. Cena 2 000 Kč. Dobře drží krok se slovníkem nakladatelství
Avicenum, lékařské přístroje se spíše najdou v technickém slovníku.
5.Chemický slovník 50 000/ /120 000 dvojic. Cena 2 300 Korun. Při porovnávání
se specializovaným SNTL je o cca 30 % menší rozsah, např. v oblasti solí,
kysličníků a dalších základních chemikálií.
6.Vojenský slovník pouze A 33 000 dvojic. Cena 3 000 Kč. Vzhledem k brzkému
vstupu do NATO a předpokládanému nárůstu objemu překladatelských prací, je
věnována tomuto slovníku zvláštní pozornost. Technické termíny jsou podchyceny
dobře součástky zbraní (lehké i obrněná vozidla) a vojenské techniky (spojovací
technika, meteo, ženijní), občas chybějí některé názvy formací z taktiky.
Překvapení se konalo u vojenských hodností. Když slovník neznal některé
specializované funkce u vojenského námořnictva, říkal jsem si, že coby
vnitrozemský stát to tolik potřebovat nebudeme. Horší už je neznalost
poddůstojnických "warrant officer = rotmistr nebo podporučík námořnictva",
"regimental sergeant-major = praporčík". Důstojnické hodnosti, alespoň ty
nespecializované, už byly téměř všechny.
7.Speciální slovník 28 000/
/35 000 dvojic. Cena 2 500 Kč. Firma uvádí, že obsahuje výrazy nezařazené do
jiných slovníků. Angličtina: Velmi silně jsou zastoupeny výrazy z dopravního
inženýrství, týkající se stavby silnic a železnic, silničního, železničního i
leteckého provozu. Jejich převaha je taková, že kdyby se tento slovník jmenoval
"Dopravní technika", nikoho by to ani nezarazilo. Byl to též jediný slovník,
kde by mohly najít zařazení termíny např. z přírodních věd. Fauna i flora,
pokud na CD-ROMu jsou, jsou většinou jen ve slovníku obecném.
8.Němčina nemá samostatný vojenský slovník, tak se do specializovaného slovníku
nastěhovalo poměrně hodně výrazů z vojenské letecké techniky (zaměřovače,
navigace). Vedle dopravní terminologie jako v A, je zde však rovněž zastoupeno
výrazivo z obuvnického, oděvního či nábytkářského průmyslu. Najdou se i termíny
filmařské nebo televizní.
Za slovníky 1 až 5 zaplatíme 7 800 Kč, za 1 až 5 + 7 pak 8 800 Kč.
Uživatelský slovník je tabulka, kde zadáváme dvojici výchozí cílový, tj. A-Č.
Zadává se pouze jednou a automaticky se nabídne i při hledání pro směr opačný.
Pro překladatele je důležitý přenos uživatelských souborů z jiných databází
používaných dříve. Potíže jsou se starými soubory, kde jedna slovníková položka
je na více řádkách (slovníky, které nejsou orientované na dvojice, ale na
hesla). Ale i ty se dají editovat ve Wordu a vyexportovat jako textový soubor.
Jakmile však je starý soubor řádkově orientovaný, převod jde poměrně snadno
(GED). Optimální je situace, kdy lze využít listu Excel. Některé glosáře jsou v
něm přímo napsány, jiné se dají snadno převést. Takto vznikl velice rychle
35řádkový slovníček vytažený z terminologie Windows 3.11 a 95 (obr. 5 a 6). Lze
využít kontroly pravopisu odděleně po sloupcích pro oba jazyky. Další vhodná
vlastnost Excelu je ukládání listu po řádcích s oddělovačem TAB což je přesně
potřebný formát. Tím se můžeme soustředit na vlastní obsah a není zapotřebí se
zdržovat s kontrolováním Tab.
Program má dobře zvládnuto mapování na více slov, zadáme-li "Convenience
Callback = Zpětné volání podle potřeby", dostaneme toto sousloví mezi
nabídnutými frázemi i při dotazu "podle".
Poznatky a připomínky
1.Hledání v N-Č odborných slovnících chce trochu praxe. Delší složená slova
(např. Flankenabfallzeit) je skoro lepší zadat spíše po částech, odzadu.
Abfallzeit se najde, Flanke rovněž. Kdybychom zadali celou složeninu, po chvíli
čekání program "vycouvá" až ke slovu Flanke, které zná. U obzvláště dlouhých
složenin je vhodné začínat od komponent, abychom zbytečně dlouho nečekali na
systém, který z předlouhého slova odkrajuje odzadu písmenko po písmenku až ke
konečnému zjištění, že slovo nezná (příklad: Sendeaufrufidentifizierung nezná
již Sendeaufruf; podobně u Plattenzugriffsmechanismus).
2.Do databáze se vloudily i některé překlepy, což je při takovémto rozsahu
téměř nevyhnutelné. Jednou si však šotek zařádil se smyslem pro humor:
aktualizační páska = updating rape (= znásilnění).
3.Program je napsán a běží výhradně pod operačními systémy Windows 95 nebo
Windows NT, což pro mnohé překladatele, kteří setrvávají u osvědčené 3.11, bude
omezující podmínkou.
Hodnocení
Firma Commercial Service se tímto CD-ROMem dostala na jedno z čelných míst mezi
dodavateli nástrojů pro profesionální překladatele angličtiny a němčiny.
Recenzovaný slovník představuje databázi, která svým rozsahem (přes 200 MB) v
tomto okamžiku těžko hledá konkurenta. Výhodou je, že všechny slovníky lze
prohledávat najednou, šetří se čas přepínání mezi specializovanými slovníky,
což je případ specializovaných slovníků od jiných dodavatelů. Tyto superlativy
neplatí pro všechny obory. Poměrně málo jsou zastoupeny přírodní vědy, včetně
matematiky. Překvapivé je, že počítače a na ně navazující obory jsou zastoupeny
jen v ekonomickém slovníku.
Díky promyšleně koncipovanému Uživatelskému slovníku lze velikost databáze dále
rozšiřovat přidáváním z vlastních zdrojů, což přes Microsoft Excel jde velice
rychle.
8 1155 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.