Přenosové pásmo pro každého

Se stále rostoucí důležitostí firemních Intranetů a s jejich stále častějším připojováním k Internetu vzrůstá...


Se stále rostoucí důležitostí firemních Intranetů a s jejich stále častějším
připojováním k Internetu vzrůstá potřeba efektivní správy dostupné šířky
přenosového pásma. Jde o to, přidělovat jednotlivým uživatelům nebo aplikacím
používajícím počítačovou síť takovou kapacitu linky, aby jim postačovala a
přitom výrazněji neomezovala aplikace ostatní. A když už se nějaké aplikace
omezí, nesmí to být ty, které jsou životně důležité pro chod firmy. Jedním z
produktů, které si výše uvedený cíl berou za svůj, je i řešení nesoucí jméno
WiseWan, které na letošním washingtonském ComNetu představila společnost
NetReality.
WiseWan se skládá z několika součástí, které při vzájemné spolupráci dokážou
monitorovat aktuální stav spoje WAN (Wide Area Network) a přizpůsobovat
kapacitu přidělenou jednotlivým aplikacím nebo uživatelům tak, aby si některé z
nich neuzurpovaly všechno jenom pro sebe. Jednotlivými součástmi jsou: vlastní
hardwarová platforma WiseWan 200, moduly WanShaper a WanSentry a softwarová
aplikace WanXplore pracující na principu klient/server.
WiseWan 200
Jak už bylo uvedeno, WiseWan je vlastní hardwarová platforma společnosti
NetReality. Podporuje 16-64 MB DRAM a 4 MB paměti flash, pokud jde o připojení
k lince WAN, dostupné jsou 2 rozhraní s volitelnou rychlostí od 56 Kb/s do 2
048 Kb/s, např. linky T1. K dispozici jsou dále rozhraní RS-232, V.35, X.21,
RS--449 a RS-530 a 10Mb ethernetový port. Mezi podporované protokoly patří
Frame Relay, síťové a transportní protokoly IP, IPX, SNA, NetBios, AppleTalk,
TCP, UDP, ICMP, OSPF, RIP, SAP a NetBios.
WiseWan 200 se typicky připojuje na spoje WAN mezi firemní router a digitální
linku propojující lokální síť s okolním světem. Tyto systémy lze samozřejmě
nasadit i na stranu poskytovatele služeb, např. ISP (Internet Service
Provider), což jim umožňuje rozdělovat přenosové pásmo mezi jednotlivé
zákazníky, případně jim poskytovat další služby, např. přidělování přenosového
pásma jejich jednotlivým aplikacím. Podle výrobce lze systém WiseWan 200
nasadit i na páteřní internetové spoje a zajišťovat i tam přenosy paketů podle
stanovených priorit.
WanSentry
Pro monitorování stavu a provádění analýzy v reálném čase slouží modul
WanSentry, který předává informace dalším modulům prostřednictvím protokolu
SNMP. WanSentry podporuje jak standardní MIB (Management Information Base), tak
i MIB pro Frame Relay a vlastní MIB společnosti NetReality. Podporována je též
MIB2. Pokud jde o RMON, tady jsou také podporovány oba standardy, tedy jak
RMON1, tak i RMON2.
WanShaper
K vlastní inteligentní správě šířky přenosového pásma slouží modul WanShaper.
Ten podle aktuální hustoty provozu na lince např. řadí data do front, které
posléze zpracovává podle jim přidělených priorit, přičemž ty lze nastavovat
přímo pro jednotlivé uživatele nebo jejich skupiny nebo pro aplikační servery a
to navíc vždy s ohledem na aktuální denní čas.
Protože je WanShaper fyzicky umístěn přímo na linkové vrstvě sítě, může po
bezprostřední analýze velice rychle reagovat na případné datové zácpy,
přidělovat dostupné pásmo a v případě nutnosti omezovat ty aplikace, které
nejsou pro běh firmy nezbytně nutné. Pokud jsou splněny některé další podmínky
(např. není zásadním způsobem poddimenzována kapacita přenosové linky), nemělo
by se stát, že se zastaví nebo bude příliš omezena kritická součást síťového
provozu. Vlastní algoritmus, který jeho autoři nazvali Adaptive Circuit-based
Shaping (ACS), by měl za všech okolností zajistit optimální využití přenosového
pásma.
Při své práci tento modul neustále monitoruje také vlastní výkon a podle něj
dodatečně optimalizuje pracovní postupy. Jeho kladem je též schopnost
poskytovat všechny podstatné informace potřebné k následnému auditu SLA
(Service Level Agreement smlouva o úrovni služeb).
WanXplorer
To, s čím se tváří v tvář setkávají správci sítě při své každodenní práci, je
vlastní softwarová
aplikace s názvem WanXplorer. Ta komunikuje se zmíněnými moduly, získaná data
dále vyhodnocuje a prostřednictvím grafického rozhraní předává uživateli.
WanXplorer se skládá ze dvou částí. První z nich je SQL server, který provádí
vlastní shromažďování a analýzu údajů. Prostřednictvím standardního rozhraní
pak poskytuje svá data nejen vlastním klientům, ale v případě potřeby také
jakémukoli jinému softwarovému nástroji, který je může dále zpracovávat. Server
může být spuštěn na platformách Solaris 2.5 nebo HP-UX 10.
Druhou částí WanXploreru je klient tím může být, jak je ostatně poslední dobou
zvykem u většiny podobně zaměřených aplikací, libovolný webový prohlížeč
podporující Javu. Mezi nabízené přehledy patří např. hierarchická
prezentace sítě ve tvaru stromu, zobrazení automaticky detekovaných stavů linky
i případných privátních virtuálních okruhů, výstupy uživatelsky definovaných
skupin sond apod. K dispozici jsou i historické údaje a samozřejmě i on-line
help.
Závěr
Autorský tým se při vývoji tohoto produktu zaměřil podle zástupců společnosti
NetReality především na odbourání rutinních činností vyžadovaných po správcích
rozlehlých sítí a souvisejících se správou dostupného přenosového pásma. Dále
byla jejich pozornost zaměřena na intuitivní ovládání a komplexnost dostupných
funkcí.
Mezi vlastnosti zde představeného systému patří nejen možnost centrální správy,
monitorování stavu sítě v reálném čase nebo standardizovaná databáze s možností
definice vlastních přehledů, tedy vlastnosti, které jsou dnes již běžné u
většiny produktů této třídy, ale také podpora přehledného seskupování různých
prvků, což umožňuje zaujmout k nim jednotný postoj a usnadňuje to správu,
účetnictví nákladů pro zákazníky poskytovatelů komunikačních služeb nebo
automatické předpovědi budoucího chování umožňující zareagovat dříve, než dojde
k problému.
8 0832 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.