Přeprogramování digitálních kamer v praxi

Díky současné nabídce a nízké ceně PCI DV karet určených pro střih digitálního záznamu na klasickém PC systému ...


Díky současné nabídce a nízké ceně PCI DV karet určených pro střih digitálního
záznamu na klasickém PC systému lze z hlediska kvality bezeztrátově zpracovávat
a upravovat videonahrávky, ale v závěrečné fázi se střetnete se zcela fatálním
problémem: Upravený pořad totiž nelze nahrát zpět do kamery na její pásku!
Podíváme se tedy blíže na způsoby rozšíření záznamových funkcí digitálních
kamer.
Tímto článkem navazuji na příspěvek uveřejněný v CW 46/99. Úvodem by bylo dobré
říci, že většina u nás prodávaných digitálních kamer systémů DV, DVCAM a
Digital 8 používá DV OUT konektor (standard IEEE 1394) pouze jako výstupní.
Tzn. digitální data lze přenášet z kamery do dalšího digitálního zařízení nebo
PC systému, ale nelze je nahrát zpět na pásku kamery.
Zablokování záznamových funkcí je povětšinou prováděno pomocí firmwaru
jednotlivých kamer. Cestou, kterou se nejčastěji přeprogramování kamer provádí,
je softwarová emulace servisního dálkového ovladače digitální kamery, přesněji
řečeno počítačovým programem umožňujícím editovat výpis datových hodnot
firmware, a provádět změny těchto hodnot tak, aby kamera umožňovala i rozšířené
záznamové funkce. Takto lze nyní přeprogramovat kamery Sony a Panasonic, kde
není třeba jakkoli zasahovat (rozebírat) do konstrukce kamery nebo dálkového
ovladače. Jinak je tomu u některých kamer firmy Canon (např. typ MV20), kde je
třeba povolením několika šroubků rozebrat dodávané dálkové ovládaní, přepnout
jej do servisního módu skrytým tlačítkem a kombinací některých tlačítek na
dálkovém ovladači povolit DV vstup tedy bez nutnosti propojení s PC. U
dálkových ovladačů Sony a Panasonic to možné není k tomu by byl zapotřebí tzv.
servisní dálkový ovladač (pro kamery Sony typ RM-95).
Co budete potřebovat?
Téměř všechny digitální videokamery firmy Sony lze přeprogramovat poměrně
jednoduše. V případě DV a DVCAM kamer lze na digitální kameře povolit záznam po
DV OUT konektoru zpět na pásku videokamery, u kamer systému Digital 8 lze navíc
povolit i analogové vstupy audio/video signálu pro nahrávání na pásku
videokamery.
Co všechno k přeprogramování kamery potřebujete? Předně kabel a konektory,
kterými kameru propojíte s PC. Toto propojení se provádí v případě kamer Sony
pomocí LANC konektoru na kameře (LANC konektor je vlastně stereokonektor
MiniJack o průměru 2,5 mm, který lze zakoupit v prodejnách Elektro) a LPT Canon
konektoru 25 pinů na straně počítače. Schéma zapojení tohoto kabelu přibližuje
obrázek, používaný tranzistor je nejlépe typu FET.
Propojení mezi digitálními videokamerami Panasonic a počítačem pro potřeby
přeprogramování je zde trochu odlišné a pro tento účel se používá konektor pro
přenos statických obrázků (viz obrázek). Na straně počítače se používá sériové
rozhraní COM (9 nebo 25 pinů).
Dále budete potřebovat program pro výpis a změnu dat kamery. Ten lze zakoupit
např. u některých autorizovaných prodejců Sony či Panasonic včetně
propojovacího kabelu, celý kit lze získat i u některých specializovaných
prodejců digitalizačních videokaret a multimediálních aplikací. Často je
používán např. softwarový emulátor dálkového ovladače RM 95 (pro kamery Sony).
Pro ty, kteří rádi testují a laborují sami, lze doporučit Internet, protože
tyto programové utility lze stáhnout bezplatně. Dále musíte znát tzv. DVin
kódy, tedy takové programové hodnoty firmwaru kamery, které se váží k zákazu
nebo povolení těchto záznamových funkcí. Podrobný výpis nejen DVin kódů, ale i
kódů pro další zablokované nebo zatajené funkce kamer naleznete též na
Internetu.
Přeprogramování kamer Jak se přeprogramování kamer Sony a Panasonic provádí?
Protože v případě videokamer obou výrobců je postup téměř totožný, uvádíme zde
popis pro videokamery Sony s tím, že případné odlišnosti si čtenář odvodí na
uvedených ilustračních obrázcích, nebo jsou tyto odlišnosti uvedeny v závorce.
Doporučuji pro účely přeprogramování kameru raději napájet ze síťového napáječe
než z baterie nebo mít tuto baterii čerstvě nabitou. Je-li kamera (v modu
kamery PLAYER) správně propojena s počítačem, pak po spuštění softwarového
emulátoru dálkového ovladače (tento emulátor můžete v budoucnu použít i pro
spuštění rozšířených záznamových funkcí) naběhne program s vyobrazenými
tlačítky pro ovládání kamery (převíjení, stop, záznam a pauza). Přejděte na
manuální nastavení (manual settings).
Nejdříve musíte povolit zápis do NVRAM paměti kamery. Toto povolení zápisu se
provádí jako první a ve výpisu vašich DVin kódů, který si na Internetu
opatříte, by mělo být rovněž pro vaši aktuální digitální kameru uvedeno, neboť
jinak nelze kameru přeprogramovat. Takže po povolení zápisu do paměti kamery
můžete listováním jednotlivých datových položek firmwaru kamery (v sektoru
PAGE, ADRESS a DATA) přistoupit k přeprogramování videokamery. Je třeba jen
upozornit, že každou změnu dat videokamery je nejprve nutno uložit před
přechodem na další adresu, jinak videokamera nebude odblokované funkce
vykonávat!
Zde mám jednu velmi důležitou radu. Pakliže se aktuální data vaší kamery liší
od dat, která jsou uvedena jako data neodblokované kamery v DVin výpisu, který
jste si opatřili pro odblokování kamery (např. jestliže je na PAGE D, v sektoru
ADRESS a v hodnotě DATA jiná hodnota, než jakou uvádí výpis), raději
přeprogramování přerušte a neměňte data podle hodnot, které by měly vést k
odblokování rozšířených záznamových funkcí! Mohlo by se totiž stát, že kódy,
které máte k dispozici, nejsou správné nebo jsou určeny pro jiný typ kamery.
Jestliže ale vše sedí a data, která jsou uvedena jako původní, odpovídají tomu,
co je ve výpisu vaší kamery, můžete přistoupit k přeprogramování tak, jak již
bylo uvedeno. Nakonec je ještě nutno zakázat zápis do NVRAM kamery obdobným
způsobem tak, jak tomu bylo v opačném případě, kdy jste naopak tento zápis
povolovali.
Na závěr bych vám ještě doporučil se samotnou procedurou přeprogramování
vyčkat. V navazujícím článku budou probrány některé problémy, s nimiž se můžete
setkat, což znamená, že se můžete vyhnout zbytečným nepříjemnostem.
0 0374 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.