Prevence ekonomické kriminality jako předpoklad účinného zpravodajství

Prolog Poté, co se z obchodního náměstka společnosti Arkáda vyklubal krtek - špion zahraniční konkurenční firmy, o...


Prolog
Poté, co se z obchodního náměstka společnosti Arkáda vyklubal krtek - špion
zahraniční konkurenční firmy, odhodlal se Petr Mareš k rozhodným krokům. Ve
společnosti byl zřízen bezpečnostní úsek, jehož odborným externím smluvním
poradcem se stal ředitel speciální soukromé bezpečnostní agentury Petr Kos,
který se v osvědčil v předchozím případě. Kromě režimových opatření probíhají
ve společnosti významné personální změny. Neprovádějí se však již podle
subjektivních dojmů, ale významná pozornost je věnována detektivním prověrkám
osob pro potřeby personální práce...
Do výběrového řízení na post asistentky ředitele se přihlásilo devět uchazeček.
Favoritkou ředitele Mareše se jeví Alice Šonková, velice atraktivní asi
pětatřicetiletá dáma. Alice Šonková je ovšem nejen krásná, ale i inteligentní,
ovládá několik světových jazyků, bez problému komunikuje s počítačem a zvládá i
drobné programátorské úkony. Tu nám snad seslalo samo nebe, říká si ředitel
Mareš. Jedno zklamání již ale stačilo. Výběrové řízení s náročnými a to i
bezpečnostními požadavky se uskuteční...
Bezpečnostní poradce Kos dojednal psychologické vyšetření v psychologické
diagnostické laboratoři P-SERVIS u PhDr. Karla Frantíka. Uchazečky ve výběrovém
řízení ovšem nevěděly, že vyšetření je objektivizováno tzv. fyziodetekcí
(laicky řečeno - detektorem lži). "Nemohl jsem provést podrobnější
fyziodetekční vyšetření. Neměl jsem připraveny trsy otázek a ani nevím, k čemu
je zaměřit. Ale u Alice Šonkové mi něco nehraje, je tam něco divného," sděluje
Dr. Frantík Kosovi. Následuje podrobná detektivní prověrka Alice Šonkové. Jsou
soustředěny všechny dostupné informace z tzv. otevřených zdrojů. Za uplynulých
několik let se v tiskových zprávách objevuje jméno Alice Šonkové několikrát. A
vždy v souvislosti s aférou některé firmy. Je zpracována životopisná anamnéza
Šonkové. Zvláštní pozornost je věnována předchozím zaměstnáním. Objevují se
bílá místa mezi obdobími, kdy Alice Šonková působila ve firmách, ve kterých pak
došlo k podivným událostem. Navíc se v životě Šonkové vyskytuje tajemný muž -
cizinec. Ve spolupráci se zahraniční privátní detektivní službou je zjištěno,
že dotyčný muž pracuje u jedné zahraniční poradenské a konzultační společnosti
a konkrétně v jejím referátu zabývajícím se aktivním komerčním zpravodajstvím
(firemní špionáží). Přijetí Alice Šonkové na post asistentky ředitele, kde by
měla přístup nejen k informacím významným pro společnost Arkáda a kde by mohla
přijít nepřímo i do styku s utajovanými skutečnostmi, nebylo doporučeno.
Uplynuly necelé dva roky a jméno JUDr. Alice ŠONKOVÁ se opět vynořilo na povrch
v souvislosti s korupční aférou jisté firmy. Prognóza bezpečnostního úseku
společnosti Arkáda, za přispění poradce Kose se ukázala pravdivá.
Prevence
Proti rizikům, která ohrožují bezpečnost občanů, podniků, organizací a
institucí, se lze bránit v zásadě dvěma způsoby:

Předcházet jim - tedy prevencí

Odstraňovat jejich následky - tedy represivními opatřeními
V každém případě je třeba zachovat uvedené pořadí. To znamená nejprve přijímat
preventivní opatření na základě analýzy možných či skutečných rizik a na
základě toho stanovit postupy a prostředky, jak zabránit jejich vzniku, rozvoji
a působení.
Z hlediska prevence je důležité nejen zajistit prověrky osob ucházejících se o
zaměstnání či periodické detektivní prověrky zaměstnanců. Velice důležitou roli
právě z hlediska prevence sehrává i vyhledávání latentní ekonomické kriminality
v organizaci. Zvláště významná jsou organizační a režimová opatření v oblasti
ochrany informací, dat, informačních technologií, počítačových systémů,
komunikačních systémů apod.
Chceme-li prevencí nežádoucí působení bezpečnostních rizik omezit, ale zejména
rizikům a jejich následkům předcházet, musíme provést bezpečnostní analýzu
příčin jejich vzniku, podmínek, za kterých působí. Bezpečnostní analýza pak
ústí v bezpečnostní prognózu, tj. prognostický odhad dalšího možného působení
rizik v budoucnu. Na bezpečnostní prognózu musí navazovat bezpečnostní projekt.
Při přípravě bezpečnostního projektu je samozřejmě nutné zajistit, aby náklady
spojené s prevencí nebyly vyšší než případné škody.
Pro kvalitní výběr zaměstnanců jsou podstatné:

Detektivní (zpravodajské či bezpečnostně informační) prověrky uchazečů o
zaměstnání, zejména pak vedoucích pracovníků na všech stupních řízení. V
organizacích s vyšším stupněm rizik by prověrka měla být prováděna i u řadových
pracovníků. Informace, které jsou výsledkem detektivního šetření (např. o
fungování rodiny, předchozích zaměstnáních a důvodu odchodu z nich, režimu
trávení volného času, majetkových poměrech a jejich prudkých změnách, pověsti v
místě bydliště apod.), mohou být velmi cenným vodítkem při rozhodování o
přijetí či nepřijetí uchazeče do zaměstnání. V zemích s rozvinutou tržní
ekonomikou se nad těmito bezpečnostními prověrkami uchazečů nikdo nepozastavuje
a detektivní prověrky jsou v širokém rozsahu uplatňovány.

Detektivní preventivní, periodické prověrky vybraného okruhu pracovníků
organizace. V tomto případě je třeba stanovit okruh osob, které budou
podrobovány prověrkám. Z právního hlediska je třeba takovýto okruh
prověřovaných zaměstnanců vymezit v organizačním a pracovním řádu organizace a
je vhodné tento fakt zakotvit i do pracovní smlouvy.

Psychologická vyšetření uchazečů o zaměstnání a preventivní, periodická
psychologická vyšetření zaměstnanců. Hlavní využití psychologie, pedagogiky a
sociologie v praktické činnosti organizace můžeme spatřovat v následujících
třech oblastech:
a) psychologická vyšetření uchazečů o zaměstnání za účelem zjišťování jejich
způsobilosti pro výkon práce;
b) při výcviku pracovníků aktivačně participační metodou, včetně výcviku
zvládání stresových situací;
c) pro snižování bezpečnostních rizik, vyhledávání psychologických aspektů
selhání apod. V tomto směru je vhodné psychologickou diagnostiku doplnit i o
metodu fyziodetekčního vyšetření a další psychofyziologické metody.
V souvislosti se sociální prevencí hovoříme o individuální sociální prevenci
primární, sekundární a terciární.
Individuální sociální prevenci primární znamená cílevědomé působení a ochranu
jednotlivce. Jde zejména o působení pracovníků soukromé bezpečnostní služby
(SBS) na upevňování právního a morálního vědomí. Zejména je důležité získat
pochopení pro úkoly a charakter práce pracovníků soukromých bezpečnostních
služeb, ale také získání důvěry a ochoty pomáhat jim v rizikových situacích,
případně i ochoty poskytnout svědectví o situacích, kdy musel pracovník SBS
zakročit.
Nemalý význam má i individuální sociální prevence sekundární. Jde zejména o
zvýšenou pozornost vůči rizikovým jednotlivcům. Cílem je preventivně reagovat
například na působení rizikových typů temperamentu (flegmatiků, choleriků
atp.), kteří mohou vyvolat nedbalostní nebo násilné trestné činy a tím způsobit
značné škody na zdraví, životech i majetku.
Rovněž tak je třeba věnovat pozornost i viktimním typům osob a procesů, které
na sebe nebezpečí či kriminalitu přitahují nebo přímo vyvolávají. Jde jednak o
zvýšení kontroly jejich chování a jednání a jednak o pozitivní motivaci k
sebeobraně. Jedná se například o kontrolu při různých zvláště důležitých
informačních, obchodních, finančních, ale také technických transakcích. V řadě
případů to znamená i překonání nechuti či odporu jednotlivců se podřídit normám.
Z činnosti SBS nelze ani vyloučit provádění individuální sociální prevence
terciární.
Jde zejména o sledování chování osob již kriminálně narušených nebo
recidivistů. Zvláště vůči těmto lidem je třeba ve zvýšené míře používat
kontrolních nástrojů a prostředků, eliminovat jejich negativní působení na
straně jedné, ale také prostředků pozitivní motivace u těch, kteří svého
jednání litují a chtějí se napravit.
Završením a syntézou všech typů sociální prevence je pak prevence situační. V
první fázi dochází na základě analýzy příčin negativních jevů v chráněném
objektu k hledání a stanovení cest k jejich odstranění, nebo alespoň maximální
eliminaci. Dále je třeba charakterizovat druh a rozsah dosavadních a
předpokládaných škod. Rovněž je třeba stanovit formy kontroly a hodnocení
výsledků preventivní práce. Velice významnou součástí této fáze jsou
organizační a režimová opatření. V této souvislosti je třeba vyřešit:

kteří pracovníci a v které době mají do podniku přístup a kam;

způsob vstupu pracovníků a návštěv do podniku a jejich odchodu;

režim pohybu pracovníků po podniku, jde např. o stanovení okruhu pracovníků
majících přístup do jednotlivých objektů;

režim kontroly vstupu a pohybu návštěv v podniku a to včetně obchodních
partnerů;

způsob ukládání písemností a dalších nosičů informací a dat, způsob
zabezpečení počítačů a komunikačních systémů proti jejich zneužití, poškození
apod.;

systém typových plánů pro případy vzniku různých mimořádných a havarijních
situací a řešení krizových opatření.
Zkušenosti jednoznačně potvrzují, že v této fázi se vyplatí najmout specialisty
na bezpečnostní audity, analýzy, prognózy, projekty a poradenství a zadat jim
vypracování projektu režimových opatření v podniku.
V druhé fázi již probíhá ve smluveném rozsahu a za smluvených podmínek vlastní
ochrana a obrana proti bezpečnostním rizikům. Průběžně jsou při tom přijímána
další opatření na zhoršení podmínek pro vznik bezpečnostních rizik. Proto je
třeba soustavně přehodnocovat účinnost dosavadních aktivit a navrhovat
zdokonalování celého systému.
Třetí fáze znamená pak zejména sledování podmínek a příčin opakování některých
rizik, ale i kontrolu kriminálně orientovaných osob a recidivistů. Nejde tu jen
o kontrolu, ale i o novou analýzu rizik, detektivní prověrky obchodních a
finančních partnerů, dokumentaci případné trestné činnosti, pomoci Policii ČR
při pátrání, pomoc při dokazování v trestním řízení atp.
Zejména v tomto druhu, tj. situační prevenci, je třeba vybudovat a upevňovat
dobré vztahy spolupráce a součinnosti s policií ČR, obecní policií a dalšími
bezpečnostními systémy a to jak ze strany SBS, tak také ze strany zákazníků a
uživatelů bezpečnostní služby.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.