Příležitosti pro malé dodavatele IS

Velikost poskytovatele IS není sama o sobě významným kritériem pro asi polovinu organizací. Naše série informací v...


Velikost poskytovatele IS není sama o sobě významným kritériem pro asi polovinu
organizací.

Naše série informací vztahujících se k rozhodovacímu procesu při pořizování
informačního systému, k jeho průběhu a ke klíčovým hodnotám nyní pokračuje
analýzou významu charakteristiky popisující velikost samotných dodavatelů
informačních systémů. V souvislosti s hodnocením tohoto parametru dotazovanými
zástupci jednotlivých organizací je vhodné připomenout, že velikost byla
sledována nikoliv jako úzce pojatá míra sledující například počet zaměstnanců
či dosažený obrat, ale jako subjektivně vnímaná vlastnost odrážející celý
komplex charakteristik zahrnujících především pozici dodavatele na trhu, jeho
zázemí (a to jak technologické, materiální, tak také personální) a rovněž image.

Na velikosti nezáleží...
Z odpovědí dotazovaných zástupců jednotlivých organizací, kteří se účastní
rozhodovacího procesu při pořizování nového informačního systému a aktivně se
podílejí na vlastním rozhodnutí, je patrné, že velikost dodavatele považuje za
důležitou necelá polovina 48 %. Z konkrétních odpovědí je přitom zřejmé, že
velmi vysoký význam přisuzuje této charakteristice přibližně jeden respondent z
pětadvaceti. Zbývající dotazovaní (52 %) pak považují velikost dodavatele za
spíše nedůležitou, či dokonce zcela nepodstatnou vlastnost.
Podrobnější vyhodnocení poukazuje na skutečnost, že zástupci větších organizací
věnují velikosti dodavatelů informačních systémů větší pozornost a přikládají
této charakteristice větší význam než zástupci menších subjektů. Svědčí o tom
zjištění, že dva z pěti představitelů organizací s méně než stem zaměstnanců
považují velikost dodavatele za spíše důležitou, přičemž v rámci dotazované
skupiny institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld nebyl
identifikován žádný jednotlivec, který by velikost dodavatelské firmy považoval
za velmi důležitou. Současně také platí, že zástupci větších organizací
považují velikost svých dodavatelů za důležité výběrové kritérium ve větší míře
než zástupci menších organizací ze získaných odpovědí konkrétně vyplývá, že za
důležitou považují velikost svých potenciálních dodavatelů tři pětiny
reprezentantů velkých subjektů.
V souvislosti s významem velikostního ukazatele dodavatelů je rovněž patrný
užší vztah větších organizací k větším dodavatelům. Tyto organizace přikládají
velikosti dodavatele vyšší váhu a zároveň preferují i dodavatele s robustnějším
zázemím, s větším počtem pracovníků atd. Naopak menší organizace (s méně než
stem zaměstnanců) upřednostňují dodavatele, kteří sídlí nebo mají pobočku v
blízkém okolí a nelpějí tolik na mezinárodním zázemí svých potenciálních
dodavatelů.
Detailní rozbor dále přináší informace týkající se rozdílného významu velikosti
dodavatele v organizacích seskupených podle objemu finančních prostředků
věnovaných na informační technologie. Z odpovědí kompetentních zástupců
jednotlivých organizací se potvrzuje již zmíněný závěr vypovídající o tom, že
subjekty s vyššími IT rozpočty přikládají velikosti svých dodavatelů větší
význam než organizace s menšími rozpočty. Pokud jde o rozdíly založené na
předmětu činnosti jednotlivých organizací, nejsou zjištěné odlišnosti v
posouzení významu velikosti dodavatelů statisticky významné. Rovněž rozdíly
mezi českými subjekty a zahraničními společnosti jsou na hranici statistické
rozlišitelnosti.

Kritériem i značka
Celkový obraz významu velikostního parametru při posuzování dodavatelů
informačních systémů z hlediska vhodnosti k budoucí spolupráci dokresluje velmi
významná korelace mezi velikostí a značkou dodavatele. Z odpovědí je totiž
patrné, že velikost je častokrát spojována nejen s počtem pracovníků, obratem
či jinak definovaným zázemím dodavatele, ale také se známostí a s image značky.
Z uvedeného přehledu je tedy patrné, že velikost sama o sobě není pro přibližně
polovinu organizací koncového trhu významným kritériem, což je nepochybně
způsobeno vysokým významem přikládaným jiným kritériím popisujícím spíše výkon
dodavatele (poskytovaný servis, reference). Ve svém důsledku to však znamená
srovnatelné příležitosti i pro "malé" dodavatele, kteří dokáží plně respektovat
ty požadavky, na něž kladou koncoví zákazníci vyšší důraz.


O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.