Přirozená segmentace trhu ekonomických aplikací

Porovnáme-li požadavky uživatelů na ekonomické systémy v reálném světě, je možné po menší analýze sestavit rozd...


Porovnáme-li požadavky uživatelů na ekonomické systémy v reálném světě, je
možné po menší analýze sestavit rozdělení trhu na tři základní segmenty.
Jedním z nejdůležitějších znaků tohoto rozdělení je velikost firmy, se kterou
jdou ruku v ruce další znaky, jako jsou např. požadavky na funkcionalitu a
stabilitu dodaného řešení, a v neposlední řadě také cena dodávaného řešení.
Pokusme se nyní jednotlivé segmenty popsat podrobněji.
Ekonomická řešení pro živnostníky a velmi malé firmy (1-3 PC, 1-8 pracovníků)
Tento segment trhu je charakteristický tím, že klienty jsou subjekty s velmi
malým rozpočtem, určeným na příslušnou infrastrukturu (počítač, operační
systém, aplikace). Proto je zde nejcitlivějším faktorem cena. Druhou výraznou
vlastností je požadavek na maximální jednoduchost ovládání. Osoby, které
obsluhují ekonomické systémy tohoto druhu, nejsou zpravidla odborníky ani na
účetnictví, ani na počítačovou technologii. Jejich cílem je co nejrychleji
zadat do programu potřebná data a co nejjednodušeji provést potřebné ekonomické
akce (např. zaplacení faktury, či zaevidování DPH). Takřka výhradně se jedná o
instalace pro jeden počítač, a také účtování je téměř vždy vedeno v systému
jednoduchého účetnictví. Vlastní účetní aplikace je často doplněna ještě knihou
jízd, a u těch větších subjektů i mzdovou a skladovou evidencí.
Pro dodavatele je důležité, že v tomto segmentu trhu se skrývá velké množství
potenciálních zákazníků. Pokud je klient jednou osloven nabídkou ekonomické
aplikace a vyhovuje mu filosofie řešení konkrétní firmy, velmi snadno po čase
přistoupí i na další řešení stejné firmy, ať již se jedná o novou verzi
původního systému, nebo o aplikaci řešící nějakou návaznou problematiku.
Technická řešení jednotlivých agend většinou nejsou složitá, a díky tomu se
zpravidla vyznačují nenáročným servisem. To platí i přes to, že pro podporu
stability aplikace většinou nejsou použity žádné zvláštní technologického
nástroje či techniky.
(Ceny aplikací pro živnostníky a velmi malé firmy se pohybují v oblasti cca do
10 tisíc Kč.)
Ekonomické systémy pro střední firmy (do 50 PC, do 100 pracovníků)
Segment trhu aplikací pro střední firmy je charakteristický mnohem většími
požadavky na komplexnost celého řešení. Je to logické, protože střední firma
již může těžit ze synergického efektu vznikajícího provázaností a komplexností
celého řešení, a tyto firmy to také často požadují. Z tohoto konstatování plyne
velká důležitost kladená na bezchybný chod systému, což většinou doplňují
vhodné servisní služby.
Další významným prvkem této třídy aplikací jsou požadavky na rozdělení práce s
jednotlivými agendami. Tyto systémy totiž oproti předchozí skupině zaměstnávají
odborníky, kteří mají mezi sebou rozděleny jednotlivé ekonomické činnosti v
organizaci. Navzdory relativní komplikovanosti však vývojáři středních systémů
zpravidla nepoužívají žádné technologické nástroje pro podporu robustnosti a
stability aplikace, jako je například technologie ukládání dat prostřednictvím
tzv. "databázového stroje". Důvodem je výsledná cena systému, protože při
komplexnosti a množství agend, které systém v běžné firmě řeší, by použití této
technologie znamenalo pro mnoho firem finanční nedostupnost podobných aplikací.
Ale na druhé straně se tyto nástroje rychle zlevňují, takže v tomto ohledu lze
očekávat vylepšování technického provedení ekonomických systémů. Druhým důvodem
nenasazení pokročilých technologií může být i to, že program je na podobnou
modernizaci morálně příliš zastaralý, a jeho celkové přepsání z mnoha důvodů
nemusí být reálné.
Podvojné účetnictví, sklad a mzdy
Pro klienty ekonomických aplikací v tomto segmentu trhu je charakteristické
účtování v systému podvojného účetnictví, používání skladového hospodářství a
řešení mnohdy velmi variabilní mzdové problematiky. Některé střední systémy pak
nabízejí i méně časté agendy, jako například evidenci došlé a odeslané pošty,
plánování (TPV) a řízení výroby, podporu přímého marketingu nebo i
specializované aplikace, jako je řešení problematiky spedičních firem nebo
servisních organizací. Dnešní systémy umožňují nabízet jednotlivé části
aplikace zvlášť, a je na zákazníkovi, co si pro potřeby svého podnikání zvolí.
Další významnou položkou, ovlivňující výběr konkrétní ekonomické aplikace, je
kromě funkčnosti a ceny také poskytované servisní zázemí. Právě ono je často
jedinou garancí, že problémy, které se mohou vyskytnout kdekoliv mezi HW,
operačním systémem a vlastní aplikací, někdo vyřeší a zajistí tak chod systému.
Servisní podpora je s výjimkou telefonické horké linky téměř vždy regionální
záležitostí a vyžaduje buď rozsáhlou servisní síť mateřské firmy, nebo
propracované partnerství více subjektů na smluvní bázi. Obecně lze říci, že
obchodní teritorium daného produktu je právě tak velké, jak velká je jeho
servisní podpora.
(Aplikace pro střední firmy se cenově pohybují od 6-8 tisíc Kč do 40-50 tisíc
Kč pro jedno PC podle dané konfigurace agend. Celkové ceny za síťovou instalaci
bývají pro firmu střední velikosti v řádu do 300 tis Kč. Tyto ceny se mohou
značně se lišit podle výrobce.)
Systémy pro větší a velké firmy (desítky až stovky PC, stovky až tisíce
pracovníků)
Na ekonomicko-manažerské systémy pro velké firmy jsou kladeny největší nároky
na spolehlivost celé aplikace současně s velikými objemy zpracovávaných dat a
také s velkou propracovaností agend. Tyto aplikace se již delší čas opírají o
řešení s databázovým strojem, s nímž aplikační část systému komunikuje
zvláštním jazykem (nejčastěji to bývá tzv. Structured Query Language SQL).
Protože SQL server je instalován na nezávislém, zpravidla technicky velmi
"nadupaném" počítači, je takové řešení schopné velikého datového výkonu a také
odolnosti vůči chybovým stavům dat. Další výhoda databázových strojů rovněž
spočívá ve snadné administraci, jako je například zálohování za chodu aplikace.
Technicky nejdokonalejším řešením v tomto oboru jsou tzv. třívrstvé aplikace, v
nichž je oddělena část klientská, aplikační a databázová. Klientská část běží
na počítači uživatele, aplikační část pak na jednom či více aplikačních
serverech a databázová na jednom či více databázových serverech. Největší
výhodou takového řešení je jeho variabilnost a přizpůsobitelnost konkrétním
podmínkám klienta od jednotek PC až po několik stovek počítačů, od jedné sítě
LAN až po extrémně členitou organizační jednotku.
Velmi častým požadavkem v tomto segmentu bývá schopnost komunikace s
geograficky vzdálenými místy, jako jsou různé pobočky nebo dceřiné podniky.
Tato komunikace bývá většinou řešena jako dávková a probíhá pomocí odesílání
přírůstků dat. Jen speciálně řešené systémy poskytují i tzv. "on-line" řešení,
kdy pomocí technických prostředků (datových spojů atd.) může být dosaženo
jednotného stavu dat ve všech vzdálených místech v jednom čase. To může být
užitečné pro velké obchodní firmy, které potřebují řešit např. rezervace zboží
v centrálním skladu ze všech prodejních míst.
(Tuto třídu aplikací nabízí kromě několika málo tuzemských softwarových domů
také početná skupina zahraničních výrobců, a tomu odpovídá i cenová hladina.
Ekonomický systém této kategorie pro 10-20 stanic můžete koupit za 0,5-3mil Kč,
nejdražší pak až za 6 mil. Kč v této ceně je zahrnut i hardware.)
Internet tvoří zvláštní skupinu
Kromě ekonomických aplikací výše uvedeného rozdělení se v poslední době
etabluje ještě jedna skupina softwaru, kterou využívají firmy všech třech
kategorií. Jedná se o systémy pro nabídku a podporu prodeje přes Internet (tzv.
e-commerce). Systémy jsou většinou koncipovány tak, aby běžely na velkých
internetových serverech, tzn. v zásadě odděleně od ekonomické agendy mateřské
firmy. Rozhraní mezi těmito systémy pak tvoří jen výměna dat. Zde ovšem vývoj
nekončí. Naopak, jde o jednu z progresivně se rozvíjejících oblastí, takže lze
očekávat další nová řešení.
9 1169 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.