Přírůstky v české slovníkové databázi

Přestože dětské botičky neustále zdražují (jako ostatně vše), rodinka České slovníkové databáze se rozrostla o ...


Přestože dětské botičky neustále zdražují (jako ostatně vše), rodinka České
slovníkové databáze se rozrostla o další dvě ratolesti. Připočteme-li k tomu
verzi 2.0 České multimediální encyklopedie, mají uživatelé rozhodující se při
předvánočních nákupech mezi původními českými tituly z čeho vybírat.
Anglicko-český slovník
Tento slovník je protějškem Č-A slovníku, který je ve slovníkové databázi
zařazen již přes rok. Autorem je J. Fronek z University of Glasgow, spoluautoři
J. Dunn, M. Tejerizo a E. Morrison. Lektoroval J. Peprník. Nakladatelství LEDA
tímto dílem reaguje na situaci, kdy její stěžejní titul, Velký A-Č slovník
ČSAV, je pro některé uživatele ať již pro překladatele občasné nebo začínající
příliš rozsáhlý a nákladný. Slovník je středního rozsahu, na pevném disku
zabírá 11 MB.
Slovník byl testován po dobu více jak pěti týdnů při práci na jedné rozsáhlé
překladatelské zakázce. Přístup byl dvojí: Ověřit na praktickém použití, do
jaké míry je slovník schopen poskytnout odpovídající podporu profesionálnímu
překladateli a nabídnout uspokojivou odpověď na jeho terminologické problémy.
Nutno však podotknout, že překlad byl natolik odborný, že paralelně byly
otevřeny další technické slovníky, takže vyhledávání se týkalo obecné
angličtiny. V okamžiku, kdy jsem měl pocit, že nabídnuté řešení je uspokojivé,
avšak z hlediska čistoty překladu lze ještě vylepšit, porovnával jsem s Velkým
A-Č slovníkem ČSAV (dále jen ČSAV).
Mimo tento praktický test jsem ještě zkoušel více méně nahodile nad americkým a
anglickým tiskem najít jazykové oblasti, kde Fronkův slovník nabízí více.
Příkladem může být jeden z významů savage = strhat (zkritizovat). ČSAV tento
význam nezná.
Připomínky
Vlastnost patřící spíše do uživatelské nadstavby: Některé jiné slovníky
nabízejí uživateli volitelný parametr písmo. Odhlédaje od čistě osobního vkusu,
zda raději čtu v písmu s patkou nebo bez ní, při větším počtu oken, která
nejsou na celou obrazovku, bývá pro rozsah textu dostupného bez přetáčení
rozhodující velikost písma. Toto zatím nenabízí ani jediný ze slovníků České
slovníkové databáze. Chci-li mít v okně významů co nejvíce informací,
respektive alespoň 10 hesel pod sebou, je zapotřebí mít okno slovníku roztaženo
přes celou obrazovku a mezi více slovníky přepínat nikoli klepnutím na
vyčnívající roh okna druhého slovníku, ale přes lištu úloh v dolní části
obrazovky.
Indexace slov uvnitř hesla: do indexace jsou zahrnuta nejen záhlaví hesel, ale
též celá dílčí hesla na příklad příslovce utvářené přípony -ly. Nejsou však
zahrnuty výrazy, tučně zobrazené a představující také dílčí heslo, avšak kde
hlavní klíčové slovo záhlaví hesla je zachyceno zkratkovitě. Nejlépe příklad: v
textu narazíme na sent my regret. První hledání zadáme na obě klíčová slova
nenajde se. Zadáme tedy hlavní sloveso, ale i dohledání v tomto hesle na regret
k cíli nevede. Teprve přes heslo regret a dohledání send poskytne potřebné
omluvit se. Nutno však podotknout, že tento způsob indexace má bezchybně zatím
zvládnut pouze Oxford English Dictionary. U jiných slovníků se odehrává přes
plnotextové prohledávání a to při rozsáhlé databázi dokáže dost prodlužovat
hledání.
Hodnocení
Podíváme-li se na výsledky testu zmiňovaného výše, vychází jako hlavní cílová
skupina tohoto slovníku uživatel, který je docela spokojen s menší mohutností
množiny významů v cílovém jazyce. Může jím být:
lprofesionální překladatel technických, či jinak odborných textů, který má
otevřeno několik slovníků, a těžiště jeho práce je v přesném převodu odborné
informace,
lpřekladatelské oddělení velkého podniku, které na každou překladatelskou
stanici pořídí jednu síťovou licenci tohoto slovníku a pro všechny překladatele
jednu licenci ČSAV,
lobčasný překladatel, kterého dokonce velká délka hesel v ČSAV může uvádět do
rozpaků,
lpřekladatel, který je z nějakého důvodu tlačen do velkého spěchu a nemá čas na
vyhledávání skutečně přesného překladu ve velkém slovníku,
lvšichni překladatelé, jejichž klientela (agentury atp.) jim neposkytuje
dostatečné ekonomické zázemí umožňující pořízení špičkových pomůcek.
Lze totiž zkonstatovat, že pro překlad spotřební jakosti je tento slovník
naprosto dostačující. Na straně druhé, pro překladatele beletrie využívající
charakterizování postav lidovým (colloquial), nespisovným nebo vulgárním
jazykem (příkladem mohou být seriály komerčních televizí), je tento slovník
pomůckou nepostradatelnou, neboť uvedenou oblast jazykových jevů podchycuje
lépe nežli ČSAV. Podobné lze říci i o oblasti reklamních a marketingových
textů, které se někdy pohybují na pomezí spisovného jazyka. Z obecných
vlastností bych jen zopakoval možnost těsné vazby na MS OFFICE přes tlačítko na
nástrojové liště nebo položku v nabídce.
Slovník spisovné češtiny
Vydáním Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, autorů J. Filipce, F.
Daneše, J. Machače a V. Mejstříka, v elektronické podobě splácí firma LEDA za
všechny dodavatele elektronických pomůcek dluh, který za všechna léta minulá
měli vůči autorům a všem, co tím či oním způsobem zachází s češtinou na
počítači. Je až s podivem, že trvalo tolik let, než došlo k realizaci. V
anglosaské oblasti byly již v prehistorických dobách DOS k dispozici
vysvětlující slovníky angličtiny. Pro slušnou kulturu písemného projevu
nepostačuje jen pouhý korektor překlepů i když občas při pohledu na některé
tiskoviny nabýváme dojmu, že ani jejich existence některým podnikům "nedošla".
Doufejme, že napomůže autorům zbavit se některých nánosů módnosti nebo jen
prosté lenivosti.
Co nabízí Slovník spisovné češtiny oproti běžnému korektoru? Korektor, ať jej
již používáme ve spřaženém či nespřaženém režimu, léčí neduhy jednotlivých
slov. A to ještě za předpokladu, že naše bohatá mateřština si na autora
nenachystala léčku v podobě slov lišících se v jedné nebo dvou hláskách a
majících mnohdy i značně odlišný význam. (Vzpomeňme, kolikrát jsme se setkali v
manuálech se záměnou slov správa a zpráva.)
Další oblasti, kde může Slovník pomoci:
Odstranění nesmyslných tvarů, které vznikly počeštěním cizojazyčných slov (snad
každý z nás se buď v pseudoodborné, nebo politické stati setkal s hrůzami typu
manažment, manažovat). Sáhnutí do slovníku autora vrací rychle na zem a ke
správnému tvaru (pokud jej však stranická příslušnost nepředurčuje k pocitu
neomylnosti).
Odstranění věcných chyb: na příklad nápisu "Nektarinky", a to nikoli u stánku,
tam by to nepřekvapilo, ale v poměrně velkém obchodním řetězci, jehož vedoucí
by snad česky umět mohl. Ona totiž nektarínka je ovoce podobné broskvi, s
mandarinkami, na jejichž bedně nápis trůnil, nemá nic společného.
Odstranění chybných předložkových vazeb, což zejména ve spojení s jinak
správnými slovesy cizího původu je hřích, který se nevyhýbá ani redakcím
renomovaných periodik, kde čeština má slušnou úroveň (abstrahovat od, abdikovat
z nikoli na, rezignovat na nikoli z jenom krátký výčet denního tisku z přelomu
roku).
Zpestření textu odstraněním opakujících se slov. Prvním přiblížením je lexikon,
který je dnes pro češtinu k dispozici jako součást MS OFFICE, nicméně při
porovnávání bohatosti souznačných slov jej Slovník překonává: např. strojený
lexikon 2 synonyma, Slovník 11.
Obecným obohacením písemného projevu o výstižnější formulace a bohatší slovní
zásobu.
Obsluha
Obsluha, respektive uživatelské rozhraní bylo široce popisováno v recenzích
předchozích dílů. Pro ty, jimž ušly, lze konstatovat naprostou intuitivnost,
bublinkovou nápovědu ke každému tlačítku, textovou nápovědu kontextově citlivou.
Připomínky
Slovník byl testován pod Windows 95 CE (Central Europe). Toto prostředí u
produktů používajících češtiny se systémovými písmy mívá občas zvláštnosti.
Tento slovník má však zvláštnost vyššího druhu (viz obr. 2). Předpokládejme, že
pro popisky oken používá systémového písma, nikoli vlastního. Proč však lišta s
nadpisem hlavního okna má češtinu v pořádku, zatímco v okně dílčím (A = potomek
hlavního okna) jsou národní znaky nesprávně?
Pokud se dotazujeme přímo tlačítkem z psaného dokumentu (viz obr. 1) a
zvýrazněné slovo není v 1. pádě, dostáváme buď zprávu, že se hledaný výraz
nenalezl a pak po úpravě do 1. pádu se vše napraví, nebo dostaneme odkaz na
místo v textu, kde se dané slovo v zadaném tvaru vyskytuje; tento výskyt však
většinou bývá ve zcela odlišném hesle, kde dané slovo je součástí sousloví.
Druhou možností je zapnout funkci pro hledání podobných tvarů. Potom dostaneme
seznam výskytů, někdy značně dlouhý. Logika prohledávacího algoritmu je jasná.
Pro uživatele by však bylo mnohem příznivější, kdyby algoritmu hledání v
databázi byl předřazen algoritmus odvozující základní tvar. V angličtině
označován jako stemmer, v češtině se používá označení lematizátor (což je právě
jeden z příkladů, jak se v oblasti terminologie objevuje nové slovo, jehož
význam zná jen opravdu úzký okruh odborníků). Přiznám se, že nad češtinou jsem
se s uvedenou funkcí setkal poprvé někdy před měsícem u slovníku Lingea
Lexicon. Spolupráci mezi oknem textu a slovníkem opravdu urychluje.
S obsahem takto autoritativní publikace se dá těžko polemizovat. Jedno heslo
mne však poněkud zarazilo: strojový, jemuž byl přiřazeno jako synonymum
strojní. Zejména v oblasti technických aplikací znám řadu spojení, kde použití
jednoho namísto druhého je někdy stylistickou, jindy i věcnou chybou (strojní
inženýr, strojní puška představme si v obou případech strojový).
Hodnocení
První elektronická publikace tohoto žánru, která jak svým potenciálním dosahem
na zlepšení čistoty a sdělnosti jazyka, tak i svojí cenovou dostupností, by
měla nalézt pevné místo na pevném disku každého, kdo je jen trochu dbalý na
úroveň svého písemného projevu. Potenciálním kupcem je tedy každý od gymnazisty
až po velké podniky se síťovými instalacemi kancelářských produktů, kde denně
sítí putují tisíce dokumentů.
8 0561 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.