Přístup k Internetu z mobilů

Rozhodování IATF o mobilním Internetu Bezdrátová koncová zařízení, především pak mobilní telefony, dnes stojí v ...


Rozhodování IATF o mobilním Internetu
Bezdrátová koncová zařízení, především pak mobilní telefony, dnes stojí v
centru pozornosti řady odborníků na oblast IT. Je jim věštěna světlá budoucnost
a odhady jejich dominance ve světě Internetu se neliší v otázce zda, ale kdy.
Také na jarním setkání IETF (Internet Engineering Task Force) v Adeilaide
(Austrálie) bylo nosným tématem dokonalejší sladění standardů Internetu podle
požadavků bezdrátových koncových zařízení.
Mobilní telefony, malé přenosné počítače, jejichž pomocí se uživatel připojí do
datové sítě s protokolem IP, nebo PDA (Personal Data Assistant) s bezdrátovým
připojením stavějí standardizační grémia Internetu před nové požadavky. Tak
tomu bylo též na 47. setkání IETF v Austrálii, kde byla nosným tématem otázka:
Jaké změny jsou nutné ve standardech Internetu pro zajištění lepší podpory
zařízení pro bezdrátový přenos? Na plenárním zasedání IETF byla představena
aktuální technologie pro mobilní systémy.
Zaostřeno na WAP
K nejznámějším patří Wireless Access Protocol (WAP). Tento protokol umožňuje
poskytovateli datových služeb pomocí IP nabídnout pro mobilní telefony, malé
přenosné počítače a PDA připojení vhodnými systémy, jakými jsou např. GSM a
CDMA (Code Division Multiple Access). Protokol byl vyvinut WAP fórem
(www.wapforum.org) a konsorciem firem nikoliv IETF.
S ohledem na aplikace stanovuje Wireless Application Protocol mechanismus, na
jehož základě lze zobrazit informace na bezdrátovém zařízení koncového
uživatele. WAP server upraví odpovídajícím způsobem obsah. Dalším prvkem WAPu
je transakční protokol. Blíží se standardizovanému řešení od IETF, které
upravuje pro přenos webové stránky pomocí protokolů TCP/IP a HTTP.
Největším nedostatkem "bezdrátového aplikačního protokolu" je to, že zde není
žádný "de jure" standard. To znamená, že wapová koncová zařízení jsou odkázána
na servery a na připojovací uzly té které službu nabízející firmy a nejsou
automaticky schopna komunikovat se všemi koncovými zařízeními na Internetu.
Mimoto může poskytovatel služby stanovit, na který server a koncové zařízení
smějí mít jeho zákazníci přístup. Toto otevírá operátorovi wapové gatewaye
např. možnost předepsat použití určitých portálů. Na druhou stranu je ovšem
třeba podotknout, že i přes počáteční problémy se standardizací, je dnes
použití WAPu již velmi dobře možné a trochu připomíná situaci, kdy se musely (a
dodnes musejí) internetové stránky tvořit s ohledem na všechny možné
internetové prohlížeče.
Japonský I-Mode
Odlišně vypadá situace v Japonsku. Tam byla v únoru 1999 spuštěna IP datová
služba I-Mode pro mobilní telefony. Tato datová služba se mezitím rozrostla na
5 milionů uživatelů a nadále má silně vzrůstající tendenci. Zatímco WAP je
speciální řešení, které se odlišuje v podstatných bodech od standardů
Internetu, je současná služba I-Mode, jakož i její další generace ve značné
míře založena na normách. Tak se využívá webových technologií a TCP/IP.
Účastníci výše zmíněné schůzky se nakonec po přednáškách shodli na tom, že IETF
by měla zkusit upravit protokoly TCP a HTTP pro požadavky bezdrátových
zařízení. Pak by bylo možno, aby na IP založené telefony a PDA měly přímý
přístup ke všem službám Internetu. Mimoto by se tím pak též zabránilo, aby
firmy vyvíjely nekompatibilní speciální služby.
Seminář IAB
Současně se schůzkou IETF uspořádala IAB (Internet Architecture Board komise
pro koordinaci vývoje protokolů Internetu) seminář na téma Standardy Internetu
a bezdrátová koncová zařízení. Vedle 12 účastníků semináře IAB se jej
zúčastnilo dalších 15 expertů. Diskutovalo se zde o těchto tématech:
Techniky spojení na krátkou vzdálenost, především Bluetooth, a takzvané Body
Area Networks pro komunikaci mezi IP zařízeními, které nosí uživatelé s sebou.
Mobilní IP a především Ipv6 v celulárních mobilních sítích, řešení pro
autentizaci, autorizaci a evidenci (AAA). Jak se mohou projevit práce
jednotlivých pracovních skupin IETF na stávajících a nových protokolech. Tímto
problémem se zabývala též pracovní skupina WEIRD (Web Education of Internet
Related Developments). Důvodem byl nárůst počtu IETF pracovních skupin (v
současnosti je aktivních více než 100 skupin) a s tím spojené množství návrhů a
standardů RFC. Pro experty v grémiu je čím dál těžší sledovat všechny změny,
které vzniknou na základě aktivit druhých skupin.
IAB vypracovala v rámci semináře řadu doporučení, která pokrývají
nejdůležitější oblasti problémů. Jedno z doporučení uvádí, že je třeba se
snažit o intenzivní dialog mezi IETF a těmi organizacemi, které vypracovávají
specifikace pro bezdrátová koncová zařízení a rádiové sítě. Toto je v prvé řadě
WAP fórum a Mobile Wireless Internet Forum (MWIF). K nim přistupuje 3GPP (3rd
Generation Partnership project) a konsorcium 3G.IP. Pracují na specifikacích
pro UMTS systémy na základě internetových protokolů.
Specifika bezdrátových zařízení
Mimo výše zmíněná témata a závěry bylo vyřčeno rovněž to, že se NAT (Network
Address Translation) nehodí pro bezdrátové IP služby. Celulární síť s takovými
službami se reprezentuje přes velkou doménu (oblast). Pokud by byl nasazen
pouze jeden NAT systém (Gateway, Router), stane se z něho rychle úzké hrdlo
celého systému. Pokud by se naproti tomu použilo více NAT boxů, povede tato
situace k dosud neřešeným koordinačním problémům.
Další bod pořadu semináře se týkal TCP kontroly přetížení. Jde v principu o to,
že ztráta paketu je způsobena přetížením v jednom uzlu sítě. Pokud však do hry
vstoupí bezdrátová koncová zařízení, musejí být k dispozici mechanismy, které
rozeznají, zda za ztráty dat zodpovídá přetížení, nebo závada na bezdrátovém
zařízení. Co se týče protokolu IP, zde je podle názoru IAB pro bezdrátová
koncová zařízení IPv6 podstatně atraktivnější než IPv4. Pro zajištění provozu s
uzly Ipv4 by se však neměly pro převod adres z Ipv6 na Ipv4 nasazovat žádné
systémy NAT, nýbrž specializované brány na úrovni správy uživatelů.
Pro zachování možnosti podpory určité kvality služeb (Quality of service, QoS),
se také musí upravit dosavadní IETF řešení, zejména Interserv a Diffserv.
0 1784 / pen

Související zkratky
3GPP 3rd Generation Partnership Project Organizace,
partnerský projekt pro 3. generaci mobilních sítí
AAA Authentication, Authorization, Accounting autentizace, autorizace, evidence
CDMA Code Division Multiple Access technologie bezdrátového přenosu dat
(rozlišuje data z různých zdrojů podle kódu)
Diffserv Differential Service technologie zajištění QoS
IAB Internet architecture Board komise pro koordinaci vývoje protokolů Internetu
IETF Internet Engineering Task Force komise pro řešení technických otázek
souvisejících s Internetem
Intserv Integrated Service technologie zajištění QoS
MWIF Mobile Wireless Internet Forum organizace pro řešení otázek souvisejících
s otázkami přístupu k Internetu z mobilních přístrojů
NAT Network Address Translation překlad adres sítě
PDA Personal Digital Assistant osobní digitální asistent
QoS Quality of Service kvalita služeb, parametr sítě
RFC Request for Comment dokumenty, které lze pokládat za standardy komunikace
na Internetu
UDP User Datagramm Protocol nepotvrzovaný protokol transportní vrstvy pro
přenos zpráv mezi uživatelskými aplikacemi
UMTS Universal Mobile Telecommunication System univerzální mobilní
telekomunikační systém, označení pro technologii 3. generace mobilních sítí

Informace ke schůzce IETF
Vedle témat, o kterých jsme se již zmínili v hlavním textu, diskutovaly
pracovní skupiny na 47. setkání IETF o celé řadě dalších bodů. Detailní seznam
včetně odpovídajících pracovních písemných materiálů naleznete na IETF serveru
(www.ietf.org).

Úkoly IAB
IAB (Internet Architecture Board) byla založena v roce 1983 jako Internet
Activities Board, koordinační komise pro správu Internetu. Jedná se o
třináctičlenné grémium expertů IETF oprávněných hlasovat, kteří dohlížejí nad
rozvojem architektury Internetu a vydávají odpovídající směrodatná doporučení
nových standardů.
Dalšími jejich úkoly jsou jmenování předsedy IETF a sledování standardizačního
procesu. Mimoto je výbor zodpovědný za stížnosti a za spolupráci s ostatními
grémii pro normalizaci. Brian Carpenter (CERN), který vykonával po dobu 5 let
funkci IAB v IETF, v Adelaide oznámil jméno svého nástupce. Stal se jím John
Klensin z MCI. Bližší informace týkající se IAB naleznete na www.iab.org.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.