Přístup zaměstnanců k internetu

Z aktuálních výsledků našeho výzkumu zaměřeného na analýzu vybavenosti a využívání internetu institucionálními...


Z aktuálních výsledků našeho výzkumu zaměřeného na analýzu vybavenosti a
využívání internetu institucionálními předplatiteli časopisu Computerworld je
patrné, že každý z analyzovaných subjektů disponuje v současné době připojením
k internetu, a dále platí, že jednotliví pracovníci ve všech zkoumaných
subjektech s internetem aktivně pracují.
E-mail úplně všude
V této souvislosti byly sledovány dvě základní skutečnosti jednak možnost
používat vlastní e-mailovou schránku zřízenou na serveru dané organizace a
jednak přístup k webovým stránkám. Ze získaných informací jednoznačně vyplývá,
že v rámci sledovaného vzorku organizací se nevyskytl ani jeden subjekt, který
by nezřídil e-mailové schránky alespoň pro část svých zaměstnanců.
Dokonce v případě přibližně dvou pětin organizací mají vlastní firemní
e-mailovou schránku všichni zaměstnanci. Na straně druhé však v 6 procentech z
dotazovaných subjektů má vlastní e-mailovou schránku jen poměrně nízké procento
zaměstnanců (méně než jedna pětina). Skutečností však zůstává, že průměrný
podíl zaměstnanců
ve zkoumané skupině organizací, jimž jejich zaměstnavatel zřídil e-mailovou
schránku, dosahuje přibližně 70 %. Finance vedou
Podrobnější výsledky dále poukazují na skutečnost, že s nejvyšším podílem
zaměstnanců s vlastním e-mailem se lze setkat v institucích
finančního sektoru. V rámci této vertikály má vlastní e-mail v průměru 97 %
zaměstnanců, přičemž ve čtyřech pětinách finančních institucí mají vlastní
e-mail všichni zaměstnanci a ve zbývající jedné pětině se pak podíl zaměstnanců
s vlastním e-mailem pohybuje mezi 80 a 99 procenty. Další vertikálou s velmi
vysokým podílem pracovníků disponujících vlastní e-mailovou schránkou jsou
orgány veřejné správy, zdravotnická zařízení a vzdělávací instituce. V těchto
organizacích činí podíl zaměstnanců, kterým byla zřízena vlastní e-mailová
schránka, v průměru 87 %.
Naopak nejnižší podíl zaměstnanců s vlastním e-mailem je patrný u průmyslových
podniků; v jejich případě nedosahuje průměrný podíl zaměstnanců vybavených
e-mailovou schránkou ani jedné poloviny činí 48 % s tím, že v největší části
subjektů má e-mailovou schránku 20-34 % pracovníků. Zdatné malé firmy
Dále platí, že s vyšším podílem pracovníků disponujících vlastní e-mailovou
schránkou se lze setkat mezi nejmenšími subjekty. Zatímco ve skupině organizací
zaměstnávajících méně než 100 pracovníků dosahuje průměrný podíl zaměstnanců
vybavených vlastní schránkou téměř devadesáti procent (87 %), v ostatních
subjektech se pohybuje okolo jedné poloviny.
Přístup k webu
Výzkum možnosti přístupu zaměstnanců sledovaných organizací k službám WWW
ukazuje, že v přibližně dvou pětinách organizací mohou s webem pracovat všichni
zaměstnanci, přičemž pro sledovaný vzorek organizací platí, že každý z
analyzovaných subjektů umožňuje přístup k WWW alespoň některým svým
zaměstnancům.
Z podrobné analýzy dále vyplývá, že s nejvyšším průměrným podílem pracovníků,
kteří mají přístup k webu, se lze setkat mezi orgány veřejné správy,
zdravotnickými zařízeními a vzdělávacími institucemi zde tento podíl dosahuje
88 %. Současně je u posledně jmenované vertikály patrné, že v přibližně
polovině organizací mají přístup k webu všichni zaměstnanci a v dalších dvou
pětinách může s WWW pracovat 80-99 % zaměstnanců. V neposlední řadě stojí za
zmínku skutečnost, že v každé z těchto organizací má přístup k webu vždy více
než pětina zaměstnanců. Specifickou vertikálou jsou rovněž instituce finančního
sektoru, v nichž přibližně 70 procent organizací zpřístupňuje WWW všem svým
zaměstnancům. Průměrný podíl pracovníků, kteří mají v těchto institucích
přístup k webu, přitom činí 86 %. Na druhé straně nejnižší podíl pracovníků s
přístupem k webu je viditelný v segmentu průmyslových podniků, kde s webem může
pracovat v průměru 45 % zaměstnanců, když nejčastěji se podíl takových
pracovníků pohybuje mezi 20 a 34 %.
V souvislosti s přístupem zaměstnanců k webu ještě platí, že s vyšším podílem
takových pracovníků je možné se setkat u organizací, které jsou k internetu
připojeny pevnou linkou.(pal) 6 1397
O výzkumuPodkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl detailnímu zkoumání podroben
korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli týdeníku
Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých letech)
zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým způsobem, aby
přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.