Problém roku 2000 v České republice

Rok 2000 je za dveřmi a stále není úplně jasné, jak jsou na jeho příchod připraveny informační technologie. Proto d...


Rok 2000 je za dveřmi a stále není úplně jasné, jak jsou na jeho příchod
připraveny informační technologie. Proto dnes přinášíme článek, který obsahuje
výsledky průzkumu provedeného v podmínkách České republiky.
Průzkum realizovaný na katedře systémové analýzy VŠE v Praze se pokouší
zmapovat stav informačních systémů malých a středních firem. Zároveň je ve
spolupráci s univerzitou v Mariboru, která provedla obdobný průzkum v
podmínkách Slovinska, porovnávána připravenost obou zemí.
Při šetření o připravenosti informačních systémů malých a středních firem na
rok 2000 bylo použito anonymního dotazníku, který se skládal ze dvou částí byly
to jednak obecné otázky o firmách a jejich systémech a jednak konkrétní otázky
zaměřené na řešení problému roku 2000. Dotazníky byly rozeslány vybraným firmám
z celé ČR (s využitím České obchodní databáze) a bylo získáno celkem 56
odpovědí.
Výsledky průzkumu
Z hodnocení respondentů podle jejich pozice vyplývá, že nejvíce odpovědí (45 %)
přišlo od ředitelů firem. Na druhém místě jsou vedoucí IS (21%) a potom
následuje pozice účetní a obchodní manažer (shodně s 10 %). Pokud se podíváme
na vybavenost počítači, 93 % z těchto firem používá PC. Nejobvyklejší počet
vlastních počítačů se pohybuje mezi 1 a 10 kusy. Nejstarší dosud používané PC
je z roku 1988 a průměrný rok nákupu je 1993. Průměrné stáří dále vypovídá o
tom, že tyto počítače jsou vybaveny základními deskami 80286, 80287 nebo 80386,
které nejsou určitě kompatibilní s rokem 2000. Lze tedy předpokládat, že ani
software běžící na těchto počítačích není připraven na rok 2000.
Firmy, které odpověděly na průzkum, mají v průměru 50 zaměstnanců. Hlavním
oborem jejich působení jsou služby (54 %) a výroba (39 %).
Velká část oslovených firem používá více než jeden operační systém. Většina z
nich (75 %) používá Windows 95, následuje DOS (64 %), Windows 3.x (25 %),
Windows 98 (18 %) a Windows NT (18 %). V několika případech bylo zaznamenáno i
využití UNIXu jako základního operačního systému. Jako další software se
nejčastěji vyskytují zakoupené aplikační balíky, samozřejmě textové editory a
tabulkové kalkulátory. Přibližně pětina firem používá nějaké vývojové prostředí
pro tvorbu vlastních aplikací.
Rok 2000
Nyní se však dostáváme do zajímavější části průzkumu. Na otázku: Nakolik jste
seznámeni s počítačovým problémem roku 2000? odpovědělo pouze 40 % dotázaných
"dobře". Většina respondentů je s touto problematikou seznámena jen okrajově,
případně o ní nic neví. Na druhou stranu "informovanější" část ví o přechodu IT
na rok 2000 už od roku 1996. Nicméně z výsledků odpovědí je zřejmé, že zástup-
ci českých firem se o problému roku 2000 dozvěděli později, než jejich kolegové
ze Slovinska. Musíme dodat, že průzkum v České republice byl proveden přibližně
o 3/4 roku později než ve Slovinsku.
Hlavním zdrojem informací o roku 2000 je televize, časopisy a noviny. Většina
firem doposud neprováděla žádnou analýzu, týkající se problémů souvisejících s
přechodem IT na rok 2000, avšak dle jejich názoru se jich tento problém (v 75
%) nedotkne. Převážná většina firem zastává názor, že má problém roku 2000
vyřešen, a zbývající firmy jej začaly řešit v roce 1998. Tento názor, stejně
jako odpověď na předchozí otázku, je zřejmě dosti subjektivní a nemusí odrážet
skutečný stav. Z pohledu předpokládaných nákladů si 68 % myslí, že budou
nulové, případně nízké. Pouze 12 % dotázaných předpokládá vysoké náklady. Více
než polovina firem spoléhá při řeše-ní problému roku 2000 na po-moc
konzultantských či poradenských firem. V případě aplikačního softwaru
odpověděla asi polovina dotázaných, že dle jejich názoru je připraven na rok
2000. Přibližně čtvrtina si problémy s aplikacemi bude řešit sama a 20 % se
obrátí na dodavatele a provede výměnu tohoto softwaru. V případě hardwaru se
firmy téměř výhradně spoléhají na své dodavatele, ale pouze necelá pětina má
dle svého mínění HW v pořádku.
Na otázku: Byl jste někdy informován o problému roku 2000 Obchodní komorou,
Svazem podnikatelů nebo některou vládní institucí? odpověděla většina
respondentů záporně (97 %). Je tedy vidět nečinnost těchto institucí, které
neučinily potřebné kroky k informovanosti malých a středních firem.
Zhodnocení
Problém roku 2000 vznikl jako následek interpretace data pro rok pouze ve 2
cifrách. Tato zdánlivá drobnost se ukazuje jako velký problém, jehož řešení se
věnují vlády, státní instituce, vysoké školy i počítačové firmy. Česká
republika v tomto směru trochu zaspala a vláda až v únoru 1999 přijala usnesení
k problematice tzv. počítačového roku 2000. Na základě tohoto usnesení byl
pověřen Úřad pro státní informační systém funkcí Národního koordinačního
střediska. Jeho úkolem je řešení tohoto problému v oblasti samosprávy,
veřejnoprávních subjektů, soukromoprávních subjektů i koordinace se zahraničím.
V dotazníkovém šetření odpovědělo 56 dotázaných. Větší část respondentů byli
ředitelé nebo obchodní manažeři firem. Jen 20 % dotázaných byli vedoucí
informačních systémů v daných firmách. Z toho lze usuzovat, že ne všechny
odpovědi mají vysokou odbornou úroveň.
Z dotázaných respondentů pouze 7 % odpovědělo, že není informováno o problému
roku 2000, zatímco 40 % je informováno dobře. Hlavním zdrojem informací o tomto
problému jsou média. I přes velké procento informovanosti 58 % dotázaných firem
ještě neprovedlo žádnou analýzu týkající se připravenosti jejich informačních
systémů na rok 2000. Většina firem se domnívá, že rok 2000 jejich firmu zasáhne
pouze v malém měřítku jak po stránce finanční, tak po stránce postihu firmy.
Výsledky šetření ve Slovinsku jsou ve většině otázek překvapivě velmi shodné.
Jejich výsledky byly převzaty z článku "Problém roku 2000 v malých firmách ve
Slovinsku". Většinou si zástupci firem myslí, že jejich informační systémy jsou
připraveny na rok 2000 a že přechod pro jejich firmy nebude mít žádný větší
dopad. Tyto odpovědi však mohou být ovlivněny tím, že respondenti většinou
nejsou správci informačních systémů.
Obecně lze říci, že problém přechodu informačních systémů na rok 2000 je velký
a závažný, proto je nutné se jím zabývat a urychleně ho řešit, aby se předešlo
velkým nákladům a ztrátám. Přestože je tomuto problému v poslední době věnováno
mnoho úsilí, je zřejmé, že v některých odvětvích našeho hospodářství se projeví
a až čas ukáže, jaké bude mít následky.

9 1804 / ramn

Problémy s rokem 2000
Změna letopočtu a příchod roku 2000 představuje pro mnohá elektronická zařízení
poměrně závažný problém počítače nevyjímaje. Základem těchto problémů je práce
s datem uloženým v paměti elektronických zařízení. Problém má počátky přibližně
v 60. letech a je výsledkem rozšířeného programovacího standardu. Tvůrci
algoritmů brali v úvahu pro zobrazení roku do datových souborů a do vnitřní
paměti pouze poslední dvě číslice označující rok. To znamená, že např. rok 1998
zobrazovali jako 98, rok 1999 jako 99.
S nástupem roku 2000 nastane situace, kdy poslední dvojčíslí roku bude 00, a
tudíž všechny výpočetní algoritmy postavené na předpokladu, že rok zobrazený
posledními dvěma číslicemi následujícího roku je o jednu větší než rok
předchozí (99 je větší než 98 apod.) přestanou platit. S nástupem nového
letopočtu musí být proto systémy schopny "číst" a zpracovávat všechny čtyři
číslice nutné pro označení roku. Absence dvou podstatných číslic určujících
století by mohla způsobit problémy ve všech systémech používajících kalendáře.
Protože moderní výpočetní technika používá uložených dat jednotlivých dnů k
celé škále výpočtů a postupů (například při porovnávání, řazení a třídění
informací), nepřesná, resp. neurčitě uvedená data by mohla způsobit okamžitý
kolaps počítačových systémů nebo dlouhodobější škody v podobě nekorektních
výpočtů a nesprávných výsledků. Primárně se tento problém dotýká všech
elektronických zařízení. Jednoduše řečeno je ohroženo všechno, co obsahuje
procesor pracující s datem. Problém systémového softwaru spočívá zejména v
identifikaci času operačních systémů a v předávání časových informací pro
automaticky plánované akce (distribuce elektronické pošty, automatické
zálohovací mechanismy, platnost systémových informací apod.). Vedle těchto
přímých důsledků lze nalézt problémy též ve struktuře systémových souborů, v
nichž se objevuje datum s dvojmístným rokem (zálohovací soubory, log soubory
apod.), případně v evidenci času vytvoření nebo modifikace souborů.Tento
problém se může objevit i u technologií, které používají vestavěné procesory.
Jednou částí problému je vlastní softwarové vybavení, které by mělo být v
souladu s rokem 2000 formát roku ve formě 4 číslic, to znamená pro celé datum
10 znaků. Druhou částí je přebírání dat od spolupracujících firem ať už pomocí
disket, modemu, nebo jiným způsobem. U některých softwarových produktů existuje
i problém s přestupným rokem, který bude v roce 2000. Rok je totiž přestupný,
jestliže je dělitelný čtyřmi. Pokud je navíc dělitelný stem, přestupný není,
ale pokud je dělitelný čtyřmi sty, přestupný je. V tomto případě dojde k posunu
pracovních a nepracovních dní a první problémy jsou na světě.
Problém roku 2000 se však nemusí projevit až 1. ledna 2000. Aplikační systémy,
které mohou mít problémy již před tímto datem, jsou například rezervační
systémy nebo systémy kontrolující splátky. V případě nemožnosti zadat
čtyřmístné číslo roku nelze zadat správné datum rezervace, případně vyplnit
celý splátkový kalendář a násled-ně vypočítat úroková procenta. Jak naznačují
světové prognózy a analýzy, jedná se o fenomén, který v žádném případě nelze
podceňovat. V případě, že tento problém nebude řešen, mohou být následky pro
mnohá odvětví fatální.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.