Profesionálně při zálohování a archivaci souborů

Firma ELSAT International CMS, která změní svůj název v nejbližší době na DICOM Data Management CZ Praha, představil...


Firma ELSAT International CMS, která změní svůj název v nejbližší době na DICOM
Data Management CZ Praha, představila na svém lednovém semináři odborné
veřejnosti a novinářům profesionální systém pro zálohování a archivaci souborů,
databází a aplikací Time Navigator (TiNa) od francouzské firmy Quadratec. TiNa
byla poprvé k vidění na loňském Invexu.
TiNa, která prý bude vbrzku certifikována jako zálohovací systém pro SAP R3,
umožňuje zálohovat a archivovat soubory, databáze i aplikace v heterogenním
prostředí. Jedná se o systém s objektově-orientovanou architekturou. Grafické
uživatelské prostředí umožňuje zálohování celé sítě.
Co Time Navigator dovede?
Time Navigator je systém, který zajišťuje centrální a automatizované zálohování
v prostředí s plnou klient/serverovou architekturou. Používá protokolu TCP/IP.
Základní backup server Time Navigatoru pracuje pod Windows NT nebo Unixem,
klienti mohou být na celé řadě platforem (Windows 3.x, Windows 95, VMS,
Open/VMS, Netware, Windows NT, Unix, OS/2).
Zálohovací mechanismus Time Navigatoru využívá maximální výkon sítě a
zálohovacích zařízení. Ve většině konfigurací zvyšuje TiNa rychlost a výkon
zálohování použitím speciálně navržené vyrovnávací paměti. Tato paměť funguje
jako inteligentní buffer. Zálohovaná data z jednotlivých stanic sítě jsou
nejprve uložena do této vyrovnávací paměti a teprve po jejím optimálním
zaplnění pokračují na zálohovací zařízení. Tím je eliminován samostatný přístup
jednotlivých uživatelů sítě k zálohovacím zařízením. Na druhé straně je tak
docíleno vysoké integrity a komplexnosti zálohovaných dat.
Základem je Katalog
Základem všeho je Katalog, objektově-orientovaná databáze, v níž jsou uloženy
všechny informace o datech, která kdy byla backupována. Jsou to informace o
atributech souborů, místě jejich uložení a vlastnostech souborů.
Všechny sledované soubory jsou rozděleny do tříd. Tyto třídy jsou závislé na
adresáři, v němž definujeme výběrová pravidla. TiNa nabízí čtyři strategie
zálohování. Strategií se rozumí informace o tom, kdy se bude provádět
plnohodnotný a přírůstkový backup a jaká bude forma zápisu. Pro každou
strategii a třídu je definován ještě media pool, kde jsou informace o médiu, na
které se budou data ukládat, a o životnosti dat. U každého poolu se zadává
media management.
Obnova dat využívá metody časové navigace
V případě požadavku na obnovu dat pracuje TiNa s metodou časové navigace. Při
tradiční cestě obnovy dat musí program nalézt poslední verzi souboru,
identifikovat správnou backup session a identifikovat, kde je soubor fyzicky
uložen. Často vzniká problém, chceme-li obnovit související skupinu dat, která
nebyla backupována ve stejném čase a na
stejné médium. Metoda časové
navigace nepracuje s konkrétním souborem, ale ukáže nám konfiguraci disku v
čase bez ohledu na fyzické umístění souborů. Potom už lze snadno vybrat a
obnovit požadovaná data do stavu, v jakém byla v libovolném čase v minulosti.
Time Navigator zaznamenává veškeré informace o provedeném zálohování nebo
obnově dat centrálně. Administrátor systému je tedy informován o výsledku
prováděných operací a je schopen zajistit vysokou spolehlivost systému.
Standardní formát uložení zálohovaných dat zaručuje přístup k těmto datům i v
případě totálního výpadku systému. Můžete velice snadno vytvářet další kopie
médií se zálohovanými daty. Pro dosažení maximální bezpečnosti lze zálohovat i
server Time Navigatoru.
V TiNě je implementován systém duplikace, kdy jsou stejná zálohovaná data
simultánně zapisována na různá média. Tento
paralelní backup lze díky buffe-ru Time Navigatoru uskutečnit bez
multiplexingu. Time Navigator tedy přináší všechny možné úrovně bezpečnosti, od
zálohování Katalogu až po duplikaci serveru.
Novinkou je syntetický backup
Novou vlastností Time Manageru je syntetický backup, který umožňuje vytvořit
úplný backup z předchozích celkových a přírůstkových backupů. I v něm jsou
uvedeny informace o tom, jak se soubory měnily v čase. Veškeré potřebné operace
probíhají pouze na médiích serveru Time Navigatoru a neovlivňují průchodnost
sítě. Syntetický backup je jediným řešením pro velké sítě, protože eliminuje
nutnost pravidelných celkových backupů, negativně ovlivňujících výkon
informačního systému.
Možnosti integrace softwaru a dlouhodobé archivace dat
Time Navigator je otevřený software umožňující integraci do stávajících
síťových či administračních systémů. Dokáže přesměrovat příkazy pro hostující
program a přes příkazovou řádku dovoluje ovládat jednotlivé backup operace tak,
aby byly synchronizovány s ostatními potřebami systému. Pro užší integraci je k
dispozici programovací rozhraní (API) programu.
Pro dlouhodobé ukládání dat je Time Navigator vybaven jednoduchým, ale zároveň
vysoce výkonným archivačním managementem. S jeho pomocí lze pro jednotlivé
uživatele nebo skupiny uživatelů vytvářet složky pro ukládání dat. Ke každému z
archivovaných dat lze přiřadit uživatelem definovanou informaci, buď ve formě
textového formuláře, nebo klíčového slova. Tyto údaje lze použít pro snadnější
vyhledávání.
8 0062 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.