Projekt ebXML bojuje proti webovým službám

Globální standard pro elektronickou komunikaci v rámci e-businessu slibují společnými silami vytvořit konsorcia výrobc...


Globální standard pro elektronickou komunikaci v rámci e-businessu slibují
společnými silami vytvořit konsorcia výrobců Oasis a UNO (UN/Cefact). Tento
smělý plán však v mnoha směrech koliduje s nabídkou technologií, které další
výrobci podporují v rámci nyní tolik propagovaných webových služeb. Oasis
(Organisation for the Advancement of Structured Information Standards) hodlá
kvůli dosažení vytčeného cíle nasadit veškeré své know-how, UN/Cefact jako
tvůrce ANSI X.12 a Edifactu chce využít veškeré své zkušenosti s obchodními
procesy. Specifikace ebXML se podle nich má stát univerzální platformou, díky
níž bude umožněna automatizace obchodních procesů mezi partnery, kteří nikdy
předtím nebyli v kontaktu, nebo na základě své zeměpisné vzdálenosti nebo
příslušnosti k rozdílným oborům používají pro určité procesy různé technologie.
EbXML nemá ovšem jen nově formulovat sémantiku Edifactu, resp. X.12 používaném
hlavně v USA do syntaxe XML. To již koneckonců učinily iniciativy jako Xedi
nebo XML/EDI. EbXML má navíc překonat úskalí dvoubodové komunikace, obvyklé u
dosavadních EDI standardů, a místo složitých a nákladných Value Added Networks
(VAN) používat pro přenos dat internetové protokoly. Právě tato poslední
vlastnost má ulehčit přístup k elektronickým trhům i menším firmám a firmám v
zemích třetího světa.

Rozsáhlé specifikace
Specifikace vyvinuté v rámci pracovních skupin ebXML pokrývají všechny kroky
elektronických obchodních vztahů, od vyhledávání možných obchodních partnerů a
jejich profilů přes definice pracovních postupů až k přenosu objednávek nebo
faktur. Za jádro ebXML jsou obecně považovány úložiště informací
(repositories), v nichž jsou uchována všechna data, která obchodní partneři
potřebují k realizaci elektronických obchodů. Vedle firemních informací, jakými
jsou například obchodní procesy, které se prezentují pomocí schémat UML
(Unified Modeling Language), se zde nacházejí rovněž různé předdefinované
zprávy, vzory pro obchodní partnerské dohody a další základní komponenty (core
components). Tak mají vzniknout pokud možno abstraktní definice obchodních
organizací přesahující jednotlivé obory a země, čímž se zabrání jejich
opakovanému definování pro všechny možné kontexty. Tak například zákazníci v
různých oborech se nazývají různě. U leteckých společností jsou to pasažéři, v
hotelech hosté a v obchodě kupující. I přes tyto odlišnosti vykazují takto
označené obchodní objekty četné shody, například jméno, příjmení, adresu nebo
číslo kreditní karty. Základní komponenty shrnují takové charakteristické
skupiny pod jednoznačnou identifikační značku. Rozsáhlý slovník umístěný v
repository pak přiřadí tyto abstraktní jednotky přes své ID automaticky určitým
oborovým pojmům nebo označením, která jsou např. specifická pro určitou zemi.
Vedle využití těchto obecných entit, které přesahují hranice oborů a zemí,
existuje samozřejmě také možnost definovat průmyslově specifické komponenty a
ty rovněž ukládat v repositories ebXML.
Při pohledu na úkoly, které se pro tato úložiště dat v rámci ebXML
předpokládají, nelze přehlédnout nápadný překryv se službou UDDI (Universal
Description, Discovery and Integration). Ta pracuje jako adresářová služba pro
webové služby (web services) a obsahuje informace o tom, jaké služby jednotlivé
firmy nabízejí. Zápisy UDDI odkazují na detailní popisy služeb, které prodejce
vytváří na vlastním webu pomocí WSDL (Web Services Description Language). Z
těch například vyplývá, přes které protokoly jsou příslušné služby dostupné
nebo které parametry se jim musejí předat při vyvolání.

Dělba práce
U produktu ebXML zajišťují repositories rovněž proces registrace firem. Navíc
nabízejí možnost vyhledávat prodejce určitých služeb. Technologie UDDI, kterou
probudily k životu firmy Ariba, IBM a Microsoft, však již získala velkou
podporu průmyslu, a proto bude pro ebXML obtížné požadovat od firem novou
registraci základních informací.
Iniciátoři ebXML tedy nyní zjevně usilují o dělbu práce mezi ebXML a UDDI.
Úloha UDDI se v jejich představách redukuje na funkci Zlatých stránek a
rozsáhlejší služby, například správa core components nebo ukládání informací v
UML zůstávají vyhrazeny pro ebXML. Taková koexistence vypadá celkem realisticky
k iniciativě UDDI se připojili i důležité firmy angažující se v ebXML, např.
Sun Microsystems. Příslušná pracovní skupina ebXML již uveřejnila případovou
studii, jak by mohly obě služby konkrétně spolupracovat. I přes tuto součinnost
však zůstávají mezi oběma přístupy zásadní rozdíly. UDDI vychází z koncepce
peer-to--peer podobné Napsteru, kdy k vyhledávání decentralizovaně uložených
informací (v případě UDDI popisů služeb) slouží centrální adresář. Produkt
ebXML si zase bere za vzor značně centralizovaný systém DNS (Domain Name
Service). U ebXML také spíše převládá názor, že by repositories pro obchodní
informace měly být částí veřejně spravované infrastruktury, zatímco v případě
UDDI není jasné, zda tu nejde o specifikaci, jejíž praktické využití zůstane z
velké části vyhrazeno zakládajícím firmám.

Konflikt se SOAP
Kolize, která se zatím jen rýsuje mezi webovými službami a ebXML u
repositories, již skutečně nastala v systémech přenosů obchodních dat. Skončila
tím, že iniciativa ebXML ustoupila a nyní pro přenos obchodních dat využívá
SOAP (Simple Object Access Protocol). Když se původně uvažovalo o jeho
nasazení, byla tato Microsoftem a IBM favorizovaná technologie zaměřena pouze
na optimální využití XML. To se zúčastněným vývojářům zdálo být příliš velkým
nedostatkem, protože tímto přenosovým systémem měla být posílána také binární
data, jako jsou výkresy CAD nebo rentgenové snímky. V rámci ebXML proto vznikl
vlastní protokol, který zasílá využitelný obsah v jedné obálce Multipart-Mime.
Praktické realizace se toto řešení dočkalo v technologii JAXM (Java APIs for
XML Messaging), kterou firma Sun oznámila jako budoucí součást své platformy.
Rychle rostoucí podpora protokolu SOAP a definice tzv. SOAPu s attachmenty
(přílohami), který umí transportovat i binární data, přinutil nakonec ebXML na
začátku loňského března k rozhodnutí pro tento protokol. Problémem však přitom
byla autorská práva na SOAP, protože konsorcium UNO chtělo předložit ebXML jako
standard otevřený a volně přístupný.
Firmy IBM a Microsoft proto poskytly iniciativě příslušnou licenci. Bezpečný a
spolehlivý transport většinou citlivých dat, o který ebXML usiluje, však nemůže
SOAP zaručit. Při výskytu přenosových problémů například neumí zajistit, aby
byla jedna objednávka odeslána přesně jen jednou. Členové příslušné pracovní
skupiny ebXML proto vymysleli způsob, jak SOAP rozšířit o novinky z již
vyvinutého řešení pro odesílání zpráv. A to tak, že se celá SOAP zpráva zabalí
do záhlaví ebXML zprávy. Není ovšem ještě jasné, zda bude ebXML pomocí SOAPu
provádět jen transakce, nebo zda díky němu budou možné také dotazy a registrace
v repository, jako je tomu u UDDI. Vzájemné soupeření těchto technologií v
oblasti ukládání a transportu příkladně demonstruje dva rozdílné koncepty obou
architektur elektronických obchodů. Smělá snaha ebXML vytvořit úplný a
konzistentní rámec pro celosvětový elektronický obchod sleduje primárně postup
směřující shora dolů: Nejprve by měly být schváleny co nejrozsáhlejší a
nejširší specifikace. Úkolem výrobců je pak jejich následná realizace. Naproti
tomu některé webové služby mnoha softwarových firem sázejí na řešení, která
nevznikla na základě nějakých komplikovaných podkladů, a proto se tyto služby
rozšířily poměrně rychle. To platí především pro SOAP. Naopak případ UDDI
ukazuje, že se výrobci mohou dostat pod stálý tlak, když podporují otevřené,
ale zdlouhavé procesy jako ebXML. Tak je tomu zejména v případech, kdy
konkurenti jako Microsoft mezitím přijdou se svým vlastním projektem. Strach z
promeškání vývoje pak zřejmě přiměl již zmiňovanou firmu Sun, jednoho z
největších příznivců ebXML, aby začal podporovat UDDI.

Otevřené varianty
Střední cestu mezi vlastním vývojem a čekáním na rozsáhlý standard zvolil další
člen konsorcia Oasis firma IBM, která přišla s návrhem na způsob definice a
převodu elektronických smluv. Produkt tpaML (Trading Partner Agreement Markup
Language) slouží jako podklad pro činnost příslušné pracovní skupiny. IBM se
jinak chová ve věcech ebXML spíše zdrženlivě a při vývoji produktů, například
aplikačního serveru WebSphere a databáze DB2, sází hlavně na SOAP, UDDI a WSDL.
Celkově vidí někteří pozorovatelé i přes překrývání mezi webovými službami a
ebXML také mnohé funkce, které se doplňují. Jon Bosak, spolupracovník firmy Sun
a spoluautor XML, se přimlouvá za SOAP a UDDI zejména pro jednoduché služby,
ale složitější transakce budou podle jeho názoru využívat spíše ebXML. David
Webber a Anthony Dutton ze společnosti XML Global Technologies vidí hlavní
rozdíl mezi oběma iniciativami především v tom, že je UDDI vzhledem ke své
převážně middlewarové funkcionalitě vhodné zejména pro zapojení firem na
virtuální trhy, zatímco ebXML se pokouší obecně standardizovat B2B integraci.

Další hráči
Překrývání ebXML s webovými službami je velmi významné, protože se v této
oblasti již angažuje značný počet velkých výrobců. Kromě toho však vyvstává
otázka, v jakém vztahu je ebXML k jiným iniciativám v oblasti elektronického
obchodu. Méně třecích ploch má např. s Rosetta Netem, konsorciem více než 400
IT firem a výrobců polovodičů. Toto sdružení chce vytvořit standard pro
e-business pro své průmyslové odvětví, a má proto na rozdíl od ebXML silné
vertikální zaměření. Pro konsorcium Rosetta Net však není problémem dohodnout
pro obchodní data vlastní formáty a pro jejich výměnu využít základní
technologie ebXML. Sdružení výrobců proto koncem loňského jara oznámilo svoji
podporu pro messagingovou specifikaci ebXML. Jako přímá konkurence k ebXML
naopak vystupuje produkt Biztalk firmy Microsoft. Gatesova společnost jím chce
vytvořit co nejšíře akceptovanou platformu pro obchodní procesy. Na základě
svého silného postavení na trhu může tento monopolní producent desktopových
řešení získat pro svůj záměr řadu výrobců. Oproti ebXML může Microsoft prokázat
značný vývojový náskok. Až budoucnost ukáže, zda ho ebXML zvládne díky podpoře
řady dalších firem a organizací dohonit.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.