Protokol IP nabízí přenášenému hlasu větší pohodlí

Zprostředkování hlasového spojení přes IP sítě slibuje do budoucna telefonním společnostem velké cenové výhody. C...


Zprostředkování hlasového spojení přes IP sítě slibuje do budoucna telefonním
společnostem velké cenové výhody. Cílem je vyvinout internetovou telefonii tak
propracovanou, jak ji zná uživatel tradičních telefonních sítí, případně
přinést ještě další služby navíc.
Pokračující cenový pokles u tradičních telefonních sítí nutí provozovatele sítí
k obohacení internetové telefonie o další nadstandardní prvky. Jaké technické
rozšíření je k tomu zapotřebí? Podívejme se pro srovnání na architekturu tzv.
inteligentních sítí.
V současné době je pomocí inteligentních sítí zajišťován zpravidla provoz
zákaznických linek 0800 (příp. v dalších zemích 0130, 0180 a 0190). Toto
telefonní číslo přitom nevyjadřuje fyzickou přítomnost (místní síť) účastníka,
nýbrž jde spíše o logické číslo odpovídající příslušnému tarifnímu modelu.
Volající přitom platí za dodatečnou hodnotu služby, kterou má k dispozici.
Služby inteligentních sítí nabízejí v současnosti všechny větší telefonní
společnosti.
Komunikace u služeb 0800
Příklad služby 0800 nám ukáže způsob fungování systému inteligentní sítě. Firma
X provozuje několik regionálních servisních středisek, do nichž se lze dovolat
přes jednotnou zákaznickou linku 0800. Požadavky zákazníků mají být
přesměrovány podle bydliště zákazníka na nejbližší regionální servisní
středisko. Regionální střediska mají místní telefonní číslo. V dalším textu se
popisuje časový průběh služby inteligentní sítě. Signalizace přitom probíhá ve
zlomcích vteřiny, takže celkový průběh není účastníkovi zřejmý.
Účastník A vytočí číslo s předvolbou 0800, aby se spojil se službou zákazníkům
firmy X.
Service switching point (SSP) rozpozná podle telefonního čísla, že se jedná o
službu inteligentní sítě. Přeruší tedy navazování spojení a adresuje SCP
(service control point) dotaz, jak s žádostí o spojení naložit.
SSP předá SCP řadu parametrů (volané telefonní číslo, tel. číslo volajícího
atd.).
Dotaz SSP se přenáší pomocí "bodů přenosu signálů" ("signalling transfer
points") signalizační sítí k SCP.
SCP obdrží předaná data. Podle volaného čísla pozná požadovanou firmu. Podle
záznamu v databázi lze zjistit, zda se za logickou zákaznickou linkou 0800
nachází více regionálních středisek. Podle místní předvolby volajícího zjistí
SCP nejbližší středisko podpory zákazníků. SCP vrátí číslo nejbližšího
střediska podpory zákazníků zpět na SSP.
Na závěr naváže SSP hlasové spojení mezi zákazníkem a regionálním střediskem.
Zúčastněné komponenty komunikují mezi sebou pomocí protokolu Core-INAP
(Intelligent Network Application Part), který schválil Evropský ústav pro
normalizaci v telekomunikacích (ETSI).
Popsaná zákaznická linka 0800 nabízí zákazníkům tu výhodu, že odpadá nákladné
hledání nejbližšího střediska podpory zákazníků. Také pro poskytovatele
zákaznické linky 0800 to má řadu výhod. Může tak jednoduše zařazovat nebo
vyřazovat zákaznická střediska, aniž to konečný zákazník pozná. Dále lze v
době, kdy mají zákazníci méně požadavků, přepojit hovory na centrální středisko
služeb. Kvalitu služby lze pro poskytovatele čísel typu 0800 dále zvyšovat tím,
že její možnosti nejsou ohraničeny pouze nějakou základní nabídkou, ale je mu
poskytnuta možnost optimalizace podle jeho požadavků.
Přenesení techniky inteligentních sítí na IP sítě
Chceme-li přenést funkce systémů inteligentních sítí na internetovou telefonii,
lze v podstatě zvolit dva různé přístupy:
zapojení uživatelů internetové telefonie do stávajících systémů inteligentních
sítí;
vytvoření signalizace tak, jak funguje v síti ISDN a inteligentní síti, v
internetových službách.
V případě integrování IP telefonie do stávajících systémů inteligentních sítí
jsou koncové přístroje, schopné komunikovat po Internetu, spojeny s telefonní
sítí, aby mohly nabízet služby systémů inteligentních sítí. Počítače
propojující sítě (gateways, brány) přitom přeloží rozdílné přenosové protokoly.
Telefonní společnosti mají možnost připojit brány pro telefonii k telefonní
síti dvěma způsoby.
Při připojení jako provozovatel sítě komunikují tyto počítače přímo pomocí
protokolu SS7 (signalling system 7) s přípojnými místy. Brány tak jsou zcela
integrovány do telefonní sítě.
V případě připojení jako účastník se brána chová vůči telefonní síti jako
obyčejný telefon. Komunikace s přípojnými místy sítě ISDN probíhá
prostřednictvím Q--921/Q-931 pro přenos signalizace a G.711 pro přenos řeči. Na
straně internetové telefonie se použije TCP/IP jako společný přenosový protokol
pro řeč i signalizaci.
Jako další úkol řídí brány přechod mezi paketovým datovým proudem v IP síti a
průběžným datovým tokem v síti ISDN. Brána to provádí pomocí protokolů pro
přenos v reálném čase (realtime transfer protocols, RTP). RTP optimalizuje
protichůdné požadavky na krátkou délku signálu a vysoké využití stávajících
síťových zdrojů v IP sítích. Internetové brány vyvíjejí kromě jiného výrobci
jako IBM, Lucent, Nortel Networks a Siemens.
U druhého přístupu spočívajícího ve vytvoření společné signalizace sítí ISDN a
inteligentních sítí v internetových službách musí telefonní společnosti
vybudovat kompletně nové sítě. Internetové brány mají v tomto scénáři za úkol
spojit stávající koncové přístroje zákazníků, jako jsou telefon nebo fax, s IP
sítí. Za účelem realizace této architektury vyvíjejí firmy, např. Telcordia
Technologies (www.telcordia.com, dříve známá jako Bellcore), centrální řídicí
jednotky srovnatelné s SCP v inteligentních sítích. Tato centrála přebírá
řízení jednotlivých bran. Cílem je vytvořit společnou internetovou normu pro
komunikaci mezi centrálou a bránou. Ta umožní provozovatelům sítí zapojit do
nich brány různých výrobců. Prvním pokusem o tuto normu má být návrh protokolu
MGCP (media gateway control protocol).
Který z obou přístupů zvolí jednotlivé telefonní společnosti, závisí na
konkrétní situaci. V Evropě jsou nabízeny hlasové služby především na základě
tradičních telefonních sítí. Zavedené telefonní společnosti již investovaly
enormní prostředky do inteligentních sítí. Proto se zdá být první řešení
zapojení internetové telefonie do stávajících systémů inteligentních sítí
nejpřirozenější a pragmatickou cestou, jak dosáhnout dobrých výsledků.
Jinak to vypadá v USA. Zde se telefonní společnosti nechtějí omezovat na
nabídku známých služeb inteligentních sítí. Prostřednictvím čisté internetové
infrastruktury (IP) lze zavést nové, dosud neznámé služby. Navíc se tato
technika díky částečnému překonávání velkých zeměpisných vzdáleností ve
srovnání s tarifním modelem konvenčních poskytovatelů vyplatí. Telefonní
společnosti jako Level 3 Communications (www.level3.com) a Qwest
(www.qwest.com) již začaly nabízet veškeré komunikační služby prostřednictvím
společné IP sítě.
SCP Service control point představuje centrální součást v inteligentní síti.
SCP obsahuje logiku řízení veškerých služeb inteligentních sítí.
SSP service switching point reprezentuje přípojné místo s funkcemi
inteligentních sítí. SSP rozpozná a příslušně ošetří příchozí požadavky na
spojení, která využívají služeb inteligentních sítí.
STP signalling transfer point představuje přepínač v signalizační síti. STP
funguje jako směřovač pro komunikaci Core-INAP mezi SSP a SCP v síti.
SMP service management point slouží ke správě stávajících a zřízení nových
služeb inteligentních sítí.
IP inteligentní periferie pomocí inteligentní periferie ("intelligent
peripheral") jsou v inteligentních sítích zajišťovány dodatečné služby, které
vyžadují interakci s volajícím nebo volaným. Typickým příkladem je rozpoznání
řeči nebo sběr signálů DTMF
(dual tone multi frequency).
Použité zkratky
ETSI European Telecommunications Standards Institute = Evropský ústav pro
normalizaci v telekomunikacích
G.711ITU-T Recommendation (11/88) of Voice Frequencies = Doporučení ITU-T
(11/88) pulzně kódová modulace hovorových kmitočtů
IN Intelligent Network = inteligentní síť
INAP Intelligent Network Application Part = aplikační část inteligentních sítí
ISDN Integrated Services Digital Network = digitální síť s integrovanými
službami
IP Internet Protocol = internetový protokol
ITU-T International Telecommunications Union Telecommunication Sector =
Mezinárodní telekomunikační svaz sekce telekomunikace
MGCP Media Gateway Control Protocol
RTP Realtime Transfer Protocol = protokol pro přenos v reálném čase
SCP Service Control Point = řídicí bod služby
SMP Service Managment Point = řídicí bod služby
SS7 Signalling System 7 = signalizační systém 7
SSP Signalling Switching Point = místo přepojování služeb
STP Signalling Transfer Point = bod přenosu signálu
TCP Transmission Control Protocol = protokol pro řízení přenosu
Q.921ITU-Recommendation (9/97) ISDN User-Network Interface, Datalink Layer
Specification = Doporučení ITU (9/97) Rozhraní uživatelské sítě ISDN,
specifikace datové vrstvy
Q.931ITU-Recommendation (2/95) ISDN User-Network Interface, Layer 3
Specification for Basic Call Control = Doporučení ITU (9/97) Rozhraní
uživatelské sítě ISDN, specifikace řízení spojení
0 0202 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.