Průzkum trhu se podnikům vyplatí

Průzkum trhu reprezentuje jednu z nejvýznamnějších zpětných vazeb situace na trhu. Získané informace poskytují subje...


Průzkum trhu reprezentuje jednu z nejvýznamnějších zpětných vazeb situace na
trhu. Získané informace poskytují subjektům trhu důležité údaje, které jednak
hodnotí jejich dosavadní úspěšnost a jednak slouží jako podklady pro budoucí
strategická rozhodnutí.
Trh IT samozřejmě není výjimkou. I na tomto poli existují firmy, specializované
na získávání a vyhodnocování informací o trhu, nabízející svým klientům posléze
jak analýzy dějů minulých, tak celkové či speciálně zaměřené prognózy chování
sledovaného trhu. Oblast IT je svým způsobem jedinečná, a to zejména díky svému
rychlému rozvoji, relativně nedávné historii a velkému počtu firem,
podnikajících v globálním měřítku. Tyto faktory kladou vysoké nároky na
společnosti zabývající se výzkumem tohoto segmentu trhu. Trh IT specifický
segment ekonomiky
Díky bouřlivému rozvoji v posledních 15 letech se počítačový průmysl stal
nejrychleji rostoucí součástí celosvětové ekonomiky. Během několika let se
objevilo silné konkurenční prostředí, které přineslo vyšší kvalitu produktů a
služeb na jedné straně a podstatné snížení cen nejširší skupině zákazníků na
straně druhé. Vzhledem k silné konkurenci zmizelo z trhu mnoho (dokonce
tradičních) společností, některé z nich byly odkoupeny silnějším partnerem nebo
alespoň ztratily své výlučné postavení.
V České republice začal skutečný počítačový boom počátkem 90. let. V těchto
pionýrských dobách profitovaly české společnosti i pobočky zahraničních firem z
naprosto nedostatečné úrovně rozšíření informačních technologií. Vládní
instituce, státní společnosti, veřejný sektor a rozvíjející se soukromé
společnosti hladověly po moderních počítačových technologiích a nelitovaly
výdajů. Tento trend byl v posledních 2 letech značně zpomalen částečně vinou
vládních restrikcí a částečně neschopností mnoha počítačových společností
reflektovat na nové trendy a změny na trhu.
Jaké jsou hlavní důvody selhání těchto společností? Obecně řečeno, samotnému
počítačovému trhu, málokdo úplně rozumí. Navíc mnoho českých manažerů nemá
dostatek informací pocházejících ze zdrojů, jako jsou nezávislé průzkumy trhu.
Jinými slovy, nemají ke kvalifikovanému rozhodování dostatek nutných podkladů.
Důvodem je pravděpodobně nezvyk českých vedoucích pracovníků kupovat si životně
důležitá data nebo tyto informace integrovat do svých marketingových plánů.
Nezávislá studie trhu
se vyplatí
Nezávislé studie sledovaného trhu se mohou zdát nákladné, avšak pokud o nich
uvažujeme jako o strategických investicích, ve finální fázi zvyšují
konkurenceschopnost a jsou přínosné především z následujících důvodů.
Studie zaměřená na celkový trh poskytuje přehled o situaci na trhu v reálném
čase. Zatímco kterýkoliv přímý účastník trhu je schopen vidět pouze úzkou část
svého trhu, nezávislá studie ukáže celkovou situaci se všemi důsledky a
současnou dynamikou.
Průzkumy trhu orientované na předpovědi jsou velmi důležité pro všechny, kteří
plánují dlouhodobé obchodní aktivity v určitém sektoru trhu. Studie jsou
obvykle založeny na historii a současnosti trhu jakožto výchozích podmínek,
doplněné o budoucí vlivy včetně ekonomických a politických důsledků.
Studie prováděné celosvětovými firmami mají jednu velkou výhodu: mají
zkušenosti ze všech geografických oblastí, což je u informačních technologií
velmi užitečné. Poskytovatelé mohou porovnávat vývoje trhů z celého světa a
proto mohou nabídnout každému zákazníkovi odborné a hlavně prověřené informace.
Jsou navíc schopni shromáždit informace ze všech světových regionů a vyrobit
například evropský nebo celosvětový souhrn o určité komoditě. Takové typy
průzkumů jsou užitečné zejména pro globální firmy.
Vedle základních průzkumů o produktech a výrobcích, jež jsou kriticky důležité
pro výrobní plány jednotlivých výrobců, mohou průzkumy trhu s informačními
technologiemi zahrnout mnoho dalších položek důležitých pro marketingové plány.
Jedná se například o průzkum spokojenosti zákazníků, vnímání určitého produktu,
postoje k novým technologiím, analýzu struktury zákazníků, struktury
relevantních médií apod.
Metodologie počítačového průzkumu
Oblast informačních technologií je jedinečná mezi ostatními průmyslovými
sektory díky komplexnímu systému distribučních kanálů, které zajišťují dodávky
produktu od výrobce ke koncovému uživateli. A tuto unikátní strukturu musí
tvůrce průzkumu vzít v úvahu. Existuje mnoho datových zdrojů, avšak jen několik
málo způsobů, jak "vyrobit" korektní informaci. Jako příklad lze uvést práci
společnosti International Data Corporation. Analytik musí v každé zemi pečlivě
vážit všechny vstupy a posoudit přesnost a spolehlivost různých zdrojů. Váha
každé proměnné se mění v závislosti na produktu, vztahu k dodavateli, detailech
získaných z veřejných zdrojů (např. z médií) a dalších relevantních faktorech.
Tento proces je obtížný a komplexní.
Klíčovým momentem každého výzkumného procesu jsou detailní rozhovory s
dodavateli. IDC rovněž kontaktuje distributory, dealery a jiné sekundární
prodejní kanály v zemi. Velká část informací a údajů o trhu je získávána z
veřejné sféry; například z tisku, prostřednictvím výročních zpráv, produktových
ohlášení nebo průmyslových seminářů. Tento neformální proces představuje často
významnou pomoc v hodnocení a precizování údajů. Výzkumná společnost také během
procesu potvrzování bere v úvahu demografická data, jakými jsou např. celková
populace, velikost podnikového sektoru, nebo celková úroveň kapitálových výdajů.
Co nahradí křišťálovou kouli
Nástroje používané k předpovídání budoucnosti trhu jsou nevyhnutelně méně
precizní než nástroje k měření minulých aktivit. Pro vypracování předpovědi
používá IDC např. kombinaci již hotových přehledů, technologických hodnocení,
demografických údajů, systémových předpovědí a ekonomických údajů. Tento proces
poskytuje důležitý pohled na nejrůznější poptávkové trendy v každé zemi.
Problematická je samozřejmě otázka váhy ekonomických předpokladů pro vývoj trhu
IT, a to zejména ze dvou důvodů: nikdo zatím nebyl schopen demonstrovat přímý a
předvídatelný vztah mezi ekonomickým růstem a výdaji na počítačové technologie.
I kdyby někdo toho schopen byl, nikdo zatím nedokázal konzistentně předpovídat
vývoj ekonomiky.
9 0123 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.