První kroky k podnikovému data warehousu

Informační bohatství podniků uchovávané v podobě dat zůstávalo dlouhou dobu stranou zájmů vedení. V počátcích s...


Informační bohatství podniků uchovávané v podobě dat zůstávalo dlouhou dobu
stranou zájmů vedení. V počátcích se zájem soustředil pouze na jednoduché
statistiky či údaje získané z podnikového účetnictví.
V současné době, v období transformace ekonomiky a nové vlny privatizací (např.
bankovní sektor), si manažeři začínají uvědomovat informační bohatství dat, jež
mají uložena ve svých informačních systémech (v řadě podniků lze najít dokonce
více než jeden). Většinou se jedná o informační systémy, které podporují
určitou aktivitu podniku. Tyto jsou navíc od sebe odděleny a jako shromaždiště
dat využívají různé RDBMS jako Oracle, Teradata, Informix, Sybase, DB/2 a další.
Transakční systémy (OLTP) zde tvoří pouze samostatné ostrůvky, ve kterých
bývají často uložena stejná data např. o zákazníkovi, tj. jméno, příjmení,
adresa apod. V mnoha případech jsou data uložena i v různých formátech.
Tlak konkurenčního prostředí nutí podniky a jejich manažery, k tomu, aby svých
dat začaly používat pro rozhodování na jednotlivých úrovních řízení, tj. od
operativní až po strategickou. K tomu, aby se mohli manažeři správně
rozhodnout, potřebují mít snadný přístup k integrovaným a validovaným datům.
Informační zdroje
Informace o tom, co to je data warehouse, k čemu jej použít a podobně, lze
najít relativně snadno, a to nejen na webových stránkách, ale i v odborných
publikacích a informačních materiálech dodavatelských firem. Dodavatelské firmy
také pravidelně pořádají různé semináře, které jsou zaměřeny nejen na propagaci
nástrojů používaných pro budování data warehousu, ale i na prezentaci vlastního
přístupu, tj. metodiky. Tímto způsobem je možné získat kvalifikované informace.
Není potřebné zdůrazňovat, že těchto informací je často až příliš a není snadné
se rozhodnout pro to či ono řešení. Základní otázka tedy zní velice jednoduše:
"Jak na to?"
K tomu, abychom mohli začít s projektem datového skladu, je potřebné, aby
uvnitř podniku sílila potřeba změnit přístup k datům a aby se našla osoba s
určitými znalostmi problematiky DW, která tuto potřebu prosadí. Technologie
datových skladů, které patří mezi fenomény současné doby v IT (svědčí o tom
např. i to, že firmy jako SAP rozšířily funkčnost svého systému o modul pro
data warehousing) jsou totiž na českém trhu stále ještě v počátcích.
V první řadě je nutné si uvědomit, že řešení datového skladu vyžaduje nejenom
značné investiční náklady, ale i dostatek času. Proto je potřebné věnovat
pozornost návratnosti investic, a to i přesto, že podle dostupných informací se
návratnost úspěšné implementace datového skladu pohybuje okolo 400 %.
Zdůvodnění projektu
Pokud má podnik zájem budovat datový sklad, je tedy dobré, aby v první řadě
určil odpovědnou osobu, která bude propagovat DW uvnitř podniku a bude
odpovědná za projekt. Dále je vhodné provést vlastní průzkum trhu a rozhodnout,
zda bude data warehouse budován vlastními silami, nebo pomocí dodavatelské
firmy.
Odpovědná osoba by měla připravit informační materiál zdůvodňující potřebu
budování data warehousu, který obsahuje odpovědi na základní otázky, a dále
vlastní hodnocení výsledků marketingového průzkumu trhu datových skladů. Podnik
může pro inicializaci projektu také použít externí konzultační firmu, která
bude zodpovědná za vytvoření zdůvodňujícího materiálu.
V materiálu zdůvodňujícím potřeby budování DW by měly být zodpovězeny
následující otázky:
Co to je data warehouse?
Jaké jsou přístupy k jeho budování?
Máme seznam strategických aktivit, které chceme pomocí DW řešit?
Kdo jsou klíčoví dodavatelé technologií datových skladů na trhu?
Jak velký data warehouse předpokládáme budovat?
Jsou definováni klíčoví uživatelé a je definována jejich odpovědnost za
úspěšnost implementace?
Je projekt DW podporován vrcholovým managementem?
Má organizace příslušně vzdělané lidi?
Uvedené otázky, jejichž výčet jistě není úplný, nám mají poskytnou obraz
současného stavu a cílový stav, kterého bychom rádi dosáhli vybudováním data
warehousu. Je potřebné si uvědomit, že mnoho projektů data warehousu skončilo
neúspěchem jednoduše proto, že nepodporoval informační potřeby organizace. O
úspěchu, resp. neúspěchu projektu rozhodují uživatelé datového skladu. Proto
musejí být účastníky projektu, ale na druhou stranu musejí mít definovanou
odpovědnost za úspěšnost implementace DW.
Vlastní marketingový průzkum by měl dát odpověď na otázku, kteří dodavatelé se
na trhu pohybují, jak přistupují k budování datového skladu a jaké technologie
při tom používají. Zároveň s tím je dobré znát reference tzn. informace o tom,
kde a jak rozsáhlý datový sklad firma vybudovala, a to nejen na našem trhu, ale
i v zahraničí. Představa o tom, jak velký datový sklad hodláme vybudovat, je
základním zdrojem informací např. pro výběr hardwaru.
Personální obsazení
Projekt data warehousu je odlišný od projektu OLTP (transakčního systému).
Nejenomže prostupuje napříč celou organizací, ale navíc je bezpodmínečně nutné
zjistit, zda projekt bude podporován vrcholovým managementem podniku, neboť
implementace datového skladu může mít dopad do organizační struktury podniku.
Proto podpora projektu výkonným managementem představuje jeden z atributů
ovlivňujících úspěšnost projektu, jakož i vnitřní a vnější komunikace. Podíváme-
li se na potřebné obsazení projektového týmu, je vhodné, aby v něm byli lidé
znalí projektového managementu, databázového designu a návrhu architektury
datových skladů.
Pokud jste odpověděli na všechny otázky, je možné připravit příslušný materiál,
který se předkládá ke schválení podnikovému vedení nebo představenstvu
společnosti. Materiál by měl obsahovat předpokládané investiční náklady, jejich
návratnost a také rozhodnutí o tom, zda se bude budovat vlastními silami, nebo
ve spolupráci s externím dodavatelem.
V případě rozhodnutí vybudovat data warehouse vlastními silami je potřebné mít
k dispozici zaměstnance následujících profesí:
projektový manažer
systémový analytik
datový modelář
databázový administrátor
architekt záchytné oblasti (data staging)
bezpečnostní analytik
programátor ETT procesů
analytik kvality dat a další
Personální obsazení projektu představuje další z faktorů úspěšné implementace.
Budování datového skladu vlastními silami přináší některá úskalí plynoucí např.
z toho, že podnik velmi pravděpodobně nevlastní metodiku budování datových
skladů. Vývoj metodiky je záležitost na několik let, na což podniky nemají
potřebné prostředky ani čas. Většina dodavatelů datových skladů vlastní interní
metodiky, takže se nabízí možnost jejího zakoupení. Ta však není v žádném
případě levnou záležitostí (cena komerčních metodik se pohybuje nad 100 tis.
dolary) a navíc je potřebné vědět, jaký přístup budování datového skladu je
metodikou podporován.
Vraťme se ale k projektovému týmu, který má představovat mužstvo táhnoucí na
jednu bránu. Tento tah bývá často rozmělněn tím, že v rámci projektu nebývá
dodržováno hierarchické postavení členů projektového týmu vyplývající z
organizační struktury podniku. Problém je spíše v tom, že mnozí zaměstnanci až
příliš lpí na svém postavení v rámci podniku, a to se snaží přenést do
organizace projektu. Proto je nutné hned od počátku zdůraznit, že organizační
schéma projektu není totožné s organizační strukturou podniku!
Tento problém se vyřeší, pokud je projekt datového skladu realizován jako celek
dodavatelskou nebo konzultační firmou. Samozřejmě, že je potřeba v obou
případech zajistit participaci definovaných osob ze strany klienta. Výběr
konzultační firmy není snadnou záležitostí, neboť do jejich rukou vkládáte
odpovědnost za úspěšnost projektu a jeho řízení ve prospěch podniku. Proto se
podívejte na několik otázek, na které byste měli získat odpověď během
výběrového řízení konzultanta, příp. konzultační firmy:
ŠĘJe primárním cílem konzultanta transformovat své vědo-mosti o data warehousu
do podniku?
ŠĘDefinoval konzultant jasně předmět dodávky?
ŠĘNabízí celopodnikový datový sklad nebo jednotlivé data marty (Inmon vers.
Kimball)?
ŠĘRozumí problematice integrace dat?
ŠĘJe znalý problematiky vašeho oboru?
Pokud si připravíte seznam podobných otázek, pak máte k dispozici objektivní
nástroj pro hodnocení konzultační firmy, resp. konzultanta.
Co závěrem?
Před zahájením projektu DW by měla v podniku proběhnout diskuze na téma data
warehouse a vytvořen dokument zdůvodňující jeho potřeby, který bude obsahovat
odpovědi na základní otázky a navrhne způsob dodávky datového skladu. V
případě, že se rozhodnete budovat datový sklad pomocí outsourcingu, pak věnujte
značnou pozornost výběru dodavatelské firmy, resp. konzultanta. V dalším článku
budeme věnovat pozornost otázce dodavatelských firem a tomu, proč jsou některé
projekty datových skladů neúspěšné.
9 1951 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.