Rámcová struktura IT rozpočtů v ČR

Na IT služby plánují v roce 2006 vyčlenit nejvíce prostředků firmy z oblasti utilit a telekomunikací. Nezbytnou sou...


Na IT služby plánují v roce 2006 vyčlenit nejvíce prostředků firmy z oblasti
utilit a telekomunikací.

Nezbytnou součástí výzkumu investičních záměrů organizací v ČR je věcně
rozdělená struktura finančních prostředků vyčleněných na rozvoj informačního
systému. Sledované údaje v této souvislosti vypovídají o průměrném rozdělení
finančních prostředků přidělených na oblast IT pro rok 2006.
Z aktuálních údajů je patrné, že největší část finančních prostředků připadne,
tak jako v minulých letech, na hardware. Předpoklady kompetentních zástupců
zkoumaného vzorku organizací dokumentují, že na tuto oblast bude vynaloženo
přibližně 38 % z celkového objemu plánovaných finančních prostředků. Je sice
pravdou, že hardware představuje stále nejvyšší část IT rozpočtů jednotlivých
organizací, nicméně z dlouhodobého hlediska jeho podíl na celkových výdajích
postupně klesá. Dopad tohoto poklesu na absolutní výši investovaných prostředků
je v některých organizacích navíc dále umocněn snižováním celkového objemu
finančních prostředků věnovaných na IT. V souvislosti s podílem hardwaru na
celkových výdajích na IT je rovněž zajímavé, že v polovině zkoumaných
organizací, které nejsou v tomto ohledu žádným způsobem atypické, se podíl
investic do hardwaru pohybuje od 25 % do 50 %, přičemž střední hodnota činí 40
%.

Software a služby
Druhou oblast investic tvoří software zahrnující zejména náklady na pořízení
softwarových licencí. Tento typ výdajů se podílí na celkových IT rozpočtech
přibližně jednou třetinou (32 %). Z podrobnějšího vyhodnocení je dále patrné,
že typická polovina všech sledovaných organizací vynaloží na software od 20 %
do 50 % ze svého celkového IT rozpočtu, přičemž střední hodnota v tomto případě
činí 30 %. Ze srovnání časové řady, která má svůj počátek už v roce 2003, je
patrné, že výdaje na software se v průběhu celého sledovaného období téměř
nezměnily vychýlení v jednotlivých letech činí pouze jeden procentní bod.
Zbývajících 30 % z IT rozpočtů v jednotlivých organizacích připadá na oblast IT
služeb. Skutečností je, že tento podíl se u typické poloviny organizací
pohybuje mezi 20 % a 40 % s tím, že střední hodnota činí v případě výdajů na IT
služby 25 %. Z dlouhodobější časové perspektivy je zřejmé, že IT služby jsou de
facto jedinou oblastí, na kterou zkoumané organizace vyčleňují stále vyšší
objem finančních prostředků. Tento zvolna rostoucí podíl služeb na celkových IT
rozpočtech (nárůst z 27 % v roce 2003 na současných 30 %) sice evokuje
představu vyšších absolutních výdajů na oblast IT služeb, nicméně skutečný
nárůst je redukován celkovým snížením IT rozpočtů v části organizací.

Panující rozdíly
Z podrobnějšího vyhodnocení jsou patrné významné rozdíly ve struktuře výdajů
mezi jednotlivými vertikálami. Na první pohled je zřejmé, že instituce
finančního sektoru investují menší podíl svých finančních prostředků na
hardware (30 % oproti celkovým 38 %) a současně vynakládají významně vyšší
podíl na IT služby (36 % oproti celkovým 30 %).
Dále je z výsledků vidět, že na IT služby plánují v roce 2006 vyčlenit nejvíce
prostředků společnosti z oblasti utilit a telekomunikací (44 % z celkových
investic v této vertikále oproti celkovým 30 %). Tyto subjekty současně plánují
investovat 30 % svých finančních prostředků do hardwaru, což je stejně nízký
podíl jako v případě institucí finančního sektoru.
Absolutně největší podíl investic do hardwaru plánují vynaložit organizace
veřejné správy, školství a zdravotnická zařízení celkem 51 % svých prostředků.
IT rozpočty těchto organizací se současně vyznačují velmi nízkým podílem služeb
(ten činí přibližně jednu pětinu plánovaných výdajů 21 %) a podprůměrným
podílem výdajů na software (28 % oproti celkovým 32 %).
¨

O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl podroben detailnímu zkoumání
podroben korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli
týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.