Realizace IT projektů v českých firmách

Vloni dokončily alespoň jeden IT projekt přibližně čtyři z pěti dotazovaných organizací. V posledních několika ...


Vloni dokončily alespoň jeden IT projekt přibližně čtyři z pěti dotazovaných
organizací.

V posledních několika letech je rozvoj informačních systémů v jednotlivých
organizacích v řadě případů realizován projektovou formou. Ačkoliv nejsou k
dispozici srovnávací data, z průběhu dotazování v jednotlivých letech vyplývá,
že projektový charakter rozvoje informačních systémů nachází uplatnění ve stále
větším počtu organizací. O rozšiřující se "projektovosti" rozvoje IT dále
vypovídá i empiricky ověřená zkušenost, že kompetentní zástupci zkoumaných
subjektů rok od roku častěji nahlížejí na spravovaný informační systém pohledem
jednotlivých konkrétních IT projektů. V neposlední řadě se projektový charakter
promítá i do způsobu přidělování finančních prostředků, které má v podmínkách
projektového řízení rozvoje IT mnohem přehlednější a jasnější strukturu. Pro
účely prováděného výzkumu nebyla v souvislosti se specifikací jednotlivých IT
projektů definována žádná věcná ani finanční omezení. Podmínkou bylo pouze
uplatnění obecných zásad projektového řízení uvedené údaje se vztahují jenom k
projektům, které vybraný vzorek institucionálních předplatitelů časopisu
Computerworld dokončil během roku 2004.
Aktuální údaje pramenící z realizovaného výzkumného šetření dokládají, že v
průběhu roku 2004 realizovaly (tedy dokončily) alespoň jeden IT projekt
přibližně čtyři z pěti dotazovaných organizací.
Z odpovědí dotazovaných zástupců jednotlivých společností rovněž vyplývá, že
polovina všech subjektů realizovala v průběhu roku 2004 od jednoho do čtyř
projektů. Větší počet dokončených IT projektů hlásila přibližně třetina
zkoumaných organizací.

Co projekty ovlivňuje
Z detailního vyhodnocení zaměřeného na zmapování realizace IT projektů v
jednotlivých typech organizací plyne, že projektový způsob rozvoje IT velmi
úzce souvisí s výší IT rozpočtu. Zatímco mezi organizacemi, které ročně
vynakládají na svůj informační systém více než 10 milionů Kč, realizovaly v
loňském roce alespoň jeden IT projekt téměř všechny subjekty, ve skupině
společností s ročním rozpočtem na IT mezi jedním a deseti miliony Kč činil
podíl organizací, které v roce 2004 nerealizovaly žádný IT projekt, 15 %. Z
organizací, jejichž rozpočet na IT je nižší než 1 milion Kč, pak žádný IT
projekt nerealizovala přibližně třetina všech oslovených subjektů.
Další údaje se týkají pouze těch organizací, které v loňském roce realizovaly
alespoň jeden IT projekt. Výsledky výzkumu poukazují v této souvislosti na
skutečnost, že každá z těchto organizací realizovala v průměru celkem šest
projektů. Z vysokého podílu subjektů, které realizovaly nižší než průměrný
počet projektů (tedy přibližně jeden až čtyři projekty), lze usoudit, že
existuje poměrně úzká skupina organizací, které realizovaly vysoký počet
samostatných IT projektů.
Podrobnější vyhodnocení odpovědí dotazovaných zástupců zkoumaných subjektů
naznačuje, že jde zejména o organizace s vysokým počet zaměstnanců (více než
tisíc pracovníků) a o subjekty vynakládající na rozvoj svého informačního
systému více než 50 milionů korun ročně.
Současně lze také vypozorovat, že nejvyšší počet IT projektů realizovaly v
průběhu roku 2004 subjekty, které jsou rozděleny do několika samostatných
pracovišť. V těchto organizacích totiž díky decentralizovanému řízení dochází k
agregaci IT projektů realizovaných jednotlivými pracovišti.

Úspěšnost projektů
Vyhodnocení konkrétních odpovědí dotazovaných zástupců informovaných o průběhu
realizovaných IT projektů přináší závěr, že jedna třetina projektů končí
neúspěchem, zatímco dvě třetiny projektů jsou považovány za úspěšné. Neúspěch
při realizaci projektu je přitom nejčastěji asociován s nedodržením termínu
dokončení, s omezenou funkčností implementovaného řešení, s výskytem
neočekávaných implementačních problémů a v neposlední řadě také s přečerpáním
rozpočtu.
Ukazuje se rovněž, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi zkoumanými
organizacemi, pokud jde o úspěšnost realizovaných IT projektů podíl úspěšných a
neúspěšných projektů je víceméně totožný jak v malých organizacích, tak i ve
velkých, v subjektech ryze českých i v těch se zahraniční majetkovou účastí,
napříč jednotlivými vertikálami, i bez ohledu na celkovou výši IT rozpočtu.


O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.