Řešení optimalizace řízení výroby

Oblast dílenského řízení nebývá silnou stránkou softwarových balíků známých pod zkratkami MRP nebo ERP. Možnoste...


Oblast dílenského řízení nebývá silnou stránkou softwarových balíků známých pod
zkratkami MRP nebo ERP. Možnostem metody MRP II, která je jinak velmi
univerzální, přichází na pomoc přístup obsažený v tzv. teorii omezení TOC
(podrobněji viz článek v minulém čísle).
Ve srovnání s klasickými přístupy řízení výroby, jakými jsou již zmíněné MRP II
anebo velmi známé japonské přístupy reprezentované filozofií JIT (Just in
Time), je pro TOC charakteristické, že podobně jako MRP II se při plánování
soustředí na otázku "kdy". To znamená, že původní požadavek zákazníka se
rozpadá na určení správných termínů dodání surovin a komponent od dodavatelů a
správných termínů zahájení výroby a montáže u vlastní produkce. Cílem je včasné
dodání požadovaného produktu.
Nicméně TOC, podobně jako JIT, bere v úvahu výrazně i "jak" je produkt vyráběn.
Zabývá se změnou výrobního procesu a proměnnou velikosti dávky. Zejména však
zdůrazňuje úzká místa ve výrobě.
Z hlediska uplatnění je TOC (podobně jako MRP II) nasaditelná v dávkové výrobě
s relativně velkým množstvím výrobků. Jestliže MRP II pro její možnosti
přirovnáme k otevřené knize, tak v tomto srovnání TOC představuje dosud
nevyslovený příběh.
Teorie omezení našla své uplatnění nejprve v oblasti realizace softwaru pro
optimalizaci dílenského řízení. Známy jsou především aplikace OPT (Optimised
Production Technology) firmy Scheduling Technology Group (STG) a DBR (Drum
Buffer Rope) obsažené v řešení firmy Thru-Put Technologies (www.thru-put.com).
Charakteristika OPT
Podívejme se nyní podrobněji na poněkud známější aplikaci OPT, která v sobě
skrývá nejen softwarové řešení, ale i velmi zajímavou filozofii. Úvodem je
nutné říci, že se nejedná o klasickou optimalizaci v exaktním slova smyslu. OPT
říká, že finitní plánování je praktickým řešením plánování výrobního systému.
Zvýrazňuje potenciál, který spočívá v rozpoznání úzkých a neúzkých míst a
řízení toku materiálu výrobní dílnou. V úvahu bere dále časy pro nastavení a
seřízení stroje, velikost dávek, priority a rozložení jevů dle průběhu jejich
nahodilosti. Při tomto svém přístupu dále zdůrazňuje i nákladové důsledky.
Základní pravidla
Filozofie OPT je založena na 10 pravidlech pomáhajících firmě při dosažení
jejího cíle, který spočívá v generování finančních prostředků. Osm z těchto
pravidel se vztahuje ke správnému plánování a zbylé dvě jsou nutné k ochraně
před tradičními postupy měření výkonnosti.
Jak již bylo uvedeno, rozlišuje OPT dva druhy zdrojů úzkoprofilové a
neúzkoprofilové. Úzkoprofilové zdroje limitují množství výrobků, které může
firma produkovat mohou to být stroje, ale i speciální nářadí nebo specialista.
Pravidla pro dosažení firemních cílů podle OPT:
využití (vytíženost) neúzkého místa není určeno jeho kapacitou (potenciálem),
ale jiným omezením v systému
vytíženost a aktivace zdroje nejsou totéž
hodina ztracená na úzkém místě je ztrátou celého systému
hodina ušetřená na neúzkém místě nemá smysl, je pouhým přeludem
úzká místa určují propustnost a výši zásob v systému
dopravní dávka nesmí být (a v mnoha případech by neměla být) rovna výrobní dávce
výrobní dávka by neměla být fixní, ale proměnná
kapacity a priority by měly být uvažovány souběžně, a ne sekvenčně
je potřebné vyrovnávat tok materiálu, a ne kapacity
suma lokálních optim není rovna optimu celku
Každé z výše uvedených pravidel by si určitě zasloužilo podrobnější objasnění.
Vzhledem k důležitosti zde však rozvedeme především pravidlo č. 10. To lze
obrazně přirovnat k řetězu, u něhož nezjišťujeme hmotnost (u té by totiž
platilo, že celková hmotnost je rovna součtu hmotnosti jednotlivých článků),
ale celkovou pevnost, která je dána pevností nejslabšího článku.
Základní pravidla DBR
Druhá důležitá oblast aplikace myšlenek TOC pro dílenské řízení je označovaná
jako DBR a je obsažena v řešení firmy Thru-Put Technologies. Její základní
principy charakterizují jednotlivá klíčová slova:
Buben (drum) se vztahuje ke kapacitě zdroje, který představuje omezení a
nastavuje takt pro celou výrobu.
Zásobník (buffer) je časový zásobník, který chrání průtok od každodenních
nahodilostí a zajišťuje, že buben nebude nikdy stát nevyužit.
Lano (rope) svazuje vstup materiálu do dílny s bubnem a velikostí zásobníku.
Toto synchronizuje všechny operace vzhledem k taktu bubnu k dosažení hladkého a
rychlého toku materiálu sítí výrobních operací.
Plánovací metoda DBR může vést k podstatným přínosům v dodavatelském řetězci
tím, že u výrobního systému je zajištěn maximální průtok při současné minimální
úrovni zásob.
Závěrem
Přístup zahrnutý ve filozofii TOC podstatným způsobem mění a přizpůsobuje
podnik vzhledem ke dnes požadovanému podnikovému paradigmatu. Je jen škoda, že
současně existující nabídku na softwarovém trhu naše firmy dosud zcela
nedoceňují.
9 2151 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.