RFID nástroje nové generace

Webové stránky jsou navrženy tak, aby je mohli číst lidé, nikoliv počítače, a proto smyslu obsahu jednotlivých strá...


Webové stránky jsou navrženy tak, aby je mohli číst lidé, nikoliv počítače, a
proto smyslu obsahu jednotlivých stránek stroje porozumějí jen málokdy. Tim
Berners-Lee však navrhl principy webu, které by tento stav měly radikálně
změnit. Strana 29 Rychlá rozhodnutí o nákupech
Dny, kdy nemohl být nikdo vyhozen kvůli tomu, že se rozhodnul nakoupit produkty
IBM, jsou dávno pryč. Dnes se výběr IT produktů stává mnohem komplexnějším,
neboť řady výrobců i jejich nabídky se prudce rozrůstají. Strana 30
Budoucnost e-mailů
Jak dnes vidí budoucnost elektronické pošty experti? Na to se pokusíme
odpovědět v rámci tohoto článku na názory ohledně elektronické pošty zítřka se
ptáme výzkumníků, futuristů i IT správců. Strana 32
V nasazování technologie RFID do praxe byl v loňském roce učiněn jen velmi malý
krok vpřed. Na vině jsou nejen nově přicházející standardy a zatím příliš
vysoké náklady, ale také nedostatek obchodních aplikací, které dokážou data
přicházející z RFID tagů zpracovávat na vyšší úrovni. Kvůli všem těmto
negativům většina firem zůstala vůči této velmi propagované technologii chladná.
Větší společnosti, které RFID už zavedly, tak učinily především v rámci
experimentálních nasazení, jež měla prokázat životaschopnost tohoto nového
konceptu. Pionýři však rychle zjistili, že zprovoznit v podniku technologii
RFID obnáší víc než jen pouhé značky (tagy) a jim odpovídající čtečky. Odvození
skutečné obchodní hodnoty ale vyžaduje přestat vnímat šum vyplývající z diskusí
ohledně RFID a umožnit proniknutí této přicházející technologie do logiky
obchodního procesu fungující v celém podniku.
Naděje tu však je. Nové verze middlewaru klíčových výrobců a relativně nedávno
zprostředkovaná dostupnost levného hardwaru založeného na novém RFID standardu
Gen2 vrátily RFID znovu do zorného pole mnoha firem. Tato nová generace
produktů totiž firmám dovoluje posunout se za hranici správy majetku a
sledování skladu a nechat znovu nalezený tok událostí splynout se skutečnými
obchodními procesy.
Chytání rádiové vlny
RFID síť může být rozdělena do tří primárních složek, jimiž jsou: hardware
(zahrnující čtečky, značky a komponenty souvisejících s rádiovou komunikací),
middlewarové propojení a enginy pro zpracování dat a konečně API, přes něž se
podnikové aplikace dostanou k příslušným datům. Jestliže pomineme komplikace s
hardwarem, je RFID nejkomplexnější ve vrstvě middlewaru.
Aby se snížila síťová latence, měly by být enginy pro zpracování dat
lokalizovány tak blízko ke čtečkám RFID, jak to jen bude možné raději například
ve skladu než v back-officu v datovém centru to znamená, že každý sklad by měl
mít svůj vlastní nezávislý engine. Enginy musejí být škálovatelné, robustní a
schopné interpretovat širokou paletu čteček a přitom zároveň analyzovat a řídit
záplavu dat proudících vysokou rychlostí od terminálů. Následně pak podřízený
engine určený pro řízení událostí vyčistí data od šumu. Poskytováním základních
pravidel a porovnáváním vzorů, s jehož pomocí jsou agregována a filtrována
data, může být minimalizován jejich objem ještě před tím, než se dostanou do
firemní sítě. A konečně rozhraní API umožňuje přesouvat RFID data mezi úložnými
systémy, podnikovými aplikacemi, zařízeními s programovatelnou logikou a
automatizačními kontroléry a směsí jiných I/O systémů a kontrolérů, jež
využívají produkční systémy.
Primárním prostředkem pro propojení s těmito zařízeními je specifikace ALE
(Application Level Events). Ta, původně vyvinutá jako součást aplikace Savant v
rámci centra Massachusetts Institute of Technology Auto-ID, se stala de facto
standardem, jehož prostřednictvím může většina výrobců přizpůsobit aplikace pro
RFID. Dnes ALE spadá pod křídla EPCglobal, konsorcia standardizačních skupin a
dodavatelů RFID, a je součástí plánu EPCglobal Network týkajícího se vzájemného
propojení nízkoúrovňových EPC (Electronic Product Code) dat prostřednictvím
podnikových systémů vyšší úrovně.
Ve svém jádru je ALE založena na architektuře SOA. Abstrahuje rozhraní služeb
podobně jako například SQL abstrahuje interních procesy relačních databází.
Aplikace se mohou prostřednictvím ALE enginu dotazovat, aniž by se staraly o
konkrétní síťové protokoly nebo specifika zařízení.
Kromě konsolidace více čtecích zdrojů pro EPC tato funkcionalita přináší
několik výhod. ALE například zjednodušuje možnost odstranit značky určitého
výrobce nebo dokonce "zneviditelnit" vybrané oblasti ve skladu. Kritéria
založená na čase či změně takzvané delty jsou také užitečná při zpracování
výjimek, jako je třeba izolace značky, která už jednou prošla daným bodem a
později je jí znova věnována pozornost. Co je však nejdůležitější, ALE vás
zcela odstíní od hardwaru a komplikací spojenými se změnami jeho výrobců,
zahladí problémy se škálovatelností a rovněž vyřeší komplexní programovou
synchronizaci, která by jinak byla pro sdílení několika čtecích zdrojů mezi
back-endovými aplikacemi nezbytná.
Toky událostí
ALE však není jediným nástrojem potřebným pro zprovoznění a optimalizaci RFID
infrastruktury. Dát vyšší smysl záplavě nízkoúrovňových RFID dat není snadná
úloha a není to nic, co můžete svěřit latenci vlastní tradičnímu BAM (Business
Activity Monitoring) softwaru.
Řešení lze ovšem nalézt v ESP (Event Stream Processing) a CEP (Complex Event
Processing) softwaru. Ačkoliv řešení založená na CEP jsou k dispozici už
nějakou dobu, primárně ve vládních či armádních aplikacích, v posledních letech
se začala objevovat i jejich životaschopná komerční nasazení.
Zpracování komplexních toků událostí, je-li bráno jako jediná kategorie, doluje
nízkoúrovňová data, díky čemuž je následně možné odvodit vysokoúrovňové vzory a
trendy vyvíjející se v reálném čase napříč více systémy a zdroji. Tyto aplikace
jsou prostřednictvím sběru dat událostí a jejich doplňováním o další rozměr
jako například detaily o lokalitě, stavu, příčinné souvislosti či o časových
referencích schopny obrovské množství událostí vyhodnotit i napříč sadami
komplexních pravidel, dokáží izolovat výjimky a odkrýt zdánlivě nesouvisející
vztahy příčin a následků v reálném čase.
Jednou věcí je izolovat chybu, avšak mnohem důležitější je vidět celý příčinný
vztah vedoucí k této chybě. To je ale s využitím CEP/ESP snadno dosažitelné a
příslušný software potom může varování či jiná hlášení směrovat zpět do
podnikových systémů například do ERP, systémů MES (Manufacturing Execution
System) nebo aplikací pro řízení skladů.
Sofistikované ESP produkty, jako jsou třeba Progress for RFID od společnosti
Progress Software nebo platforma Stream Processing Engine od firmy StreamBase
Systems, jsou schopny propojit RFID a další podnikové systémy tak, že je
vytvořen mnohem důkladnější profil událostí. Tato řešení například umějí snadno
korelovat historická data, jako jsou třeba problémy týkající se úrovně služeb,
s pohledem založeným na RFID v reálném čase řekněme nákupní objednávkou, která
byla vyskladněna, ale zůstala v maloobchodní prodejně. Varování z ESP systémů
mohou upozornit manažery, že například důležitá objednávka by nemusela být
znovu plně uspokojena, a poté zobrazit zásoby, které jsou dostupné v jiném
skladu to umožňuje, aby jí byla přiřazena vyšší priorita pro odbavení, než
aktuálně má.
Tradiční metody analýzy dat s vyžádaným a plánovaným reportingem způsobují
příliš velkou latenci na to, aby mohly odolat značnému přísunu RFID dat v
reálném čase. Díky umístění vzorů v operační paměti, což systémy ESP podporují,
a také takzvaných dočasných služeb je příslušný správce varován před událostmi
zásadního významu hned poté, co se objeví. Ať už jde o netrvanlivé ovoce
hnijící v uzavřeném překladišti nebo detekování nákupních zvyklostí v
maloobchodní prodejně, ESP nabízí možnost přizpůsobit obchodní pravidla
pružnosti dané podporou zpracování událostí v reálném čase.
Snad nejlákavější předností ESP je to, že jeho nasazení nevyžadují změny již
existujících systémů. ESP typicky běží vedle systémů pro zpracování transakcí a
komunikuje se zbytkem podniku prostřednictvím messagingové služby nebo
zákaznicky vytvořeného komunikačního adaptéru.
Specifické pro RFID je také to, že ESP může zlepšit validitu dat tím, že
eliminuje nevyhnutné špatné, kolizní nebo částečné čtecí operace. ESP je rovněž
schopno vyřešit mnohé anomálie známé z počátků RFID.
S tím, jak náklady na implementaci RFID klesají a data poskytovaná tagy se
stávají mnohem inteligentnějšími, bude stoupat i propracovanost příslušných
aplikací. Reakce na budoucí nezbytná rozšíření RFID například enviromentální
data nebo aktualizace značek v závislosti na dodavatelském řetězci si vynutí
efektivní korelaci a analýzu. Takže ačkoliv zpracování komplexních toků
událostí dnes pro RFID ještě nemusí být důležitým požadavkem, je to chytrý
přístup, jak si udržet otevřené dveře do vysoce distribuovaných realtimových
sítí zítřka.
Uvnitř broadcastu
Vybudování RFID infrastruktury znamená naprogramovat nejen zákaznický software
s využitím ALE, ale také rozhraní RFID čteček. To pro všechna nasazení kromě
těch nejmenších nepředstavuje nijak lehkou úlohu. Mnohem lepší volbou pro
zjednodušení integrace a zajištění integrity dat je použít některé ze široké
škály middlewarových nástrojů a platforem, jež jsou nyní dostupné od řady
výrobců.
V popředí správy RFID sítí stojí společnost Sun Microsystems, která v únoru
tohoto roku uvedla na trh významnou aktualizaci: Sun Java System RFID Software
3.0. Tento balík se skládá ze systémů Sun Java System RFID Event Manager, Sun
Java System RFID Information Server, vývojového kitu a modulu správní konzole.
Information Server poskytuje podporu čteček a rovněž služby týkající se
dotazování aplikací. Event Manager se stará o zpracování událostí, přičemž
filtruje a "vyhlazuje" datový vstup co je však nejdůležitější, balík dovoluje
na vysoké úrovni realizovat provoz v režimu fail-over, což je rozhodující pro
odolnost RFID vůči výpadku.
Nová verze uvedeného softwaru zahrnuje API, která se zaměřují na funkcionalitu
čteček a tiskáren. Dalším význačným rysem je přidání podpory Java ME (dříve
J2ME), což řeší inteligentního zpracování dat přímo do zařízení to je výtečný
posun směrem k vytváření chytrých čteček nové generace a také zařízení
propojitelných s automatizačními systémy skrz celý sklad, a to bez
centralizovaného serverového řízení. Kromě toho Sun do uvedeného programového
balíku zahrnul rovněž podporu jak pro technologii ALE, tak pro rozhraní EPC-IS
(EPCglobal Information Services) určené pro výměnu RFID dat mezi obchodními
partnery. Obsažena je i podpora pro AII (Auto-ID Infrastructure) od společnosti
SAP.
AII coby komponenta aplikace SAP NetWeaver nabízí zákazníkům využívajícím sadu
mySAP Business Suite bezprostřední integraci RFID dat, což je užitečné u
aplikací pro správu dodavatelských řetězců, skladu a inventáře. AII obsahuje
také slušně propracované funkce pro správu událostí a podporu široké škály
starších i moderních zařízení čteček čárového kódu, PLC (Programmable Logic
Controllers) nebo Bluetooth produktů. Další nástroje, jako je Auto-ID Cockpit,
zase manažerům skladů pomáhají nahlédnout do aktivních procesů, díky čemuž je
možné monitorovat stav a lokalitu objednávek.
Podpora pro SAP Auto-ID Infrastructure je dostupná také v nedávno
aktualizovaném balíku RFID Anywhere 2.0 od iAnywhere, dceřiné firmy Sybase.
Tento balík poskytuje middlewarovou platformu podobnou té od Sunu, a to včetně
modulů Site Manager a Component Manager, ačkoliv jí chybí schopnost nasazení v
zařízení.
Tento základní produkt bude nicméně nedostatečný pro projekty podnikové třídy.
Zákazníci budou muset upgradovat na plný balík Sybase RFID Enterprise 2.0,
který spojuje software RFID Anywhere s nástroji pro správu událostí, analýzu
dat a úplnou integraci obchodních procesů. Tato sestava přináší dobrou
vývojářskou výzbroj, jako jsou rozšíření pro Microsoft Visual Studio ohledně
generování shell kódu, nástroje pro simulaci RFID sítě či schopnost propojení
se širokou škálou rozhraní čteček, kontrolérů nebo starších technologií.
Ve snaze rozšířit instalační bázi svých řešení firma SAP nedávno oznámila
partnerství s firmou Intermec, výrobcem RFID zařízení. Cílem SAPu je
prostřednictvím cenově dostupných RFID řešení se zaměřit na malé a střední
zákazníky. Na trhu je také bezpočet dalších klíčových middlewarových hráčů jako
jsou ConnecTerra (nedávno koupený společností BEA) nebo IBM (to mimo jiné
nabízí řešení WebSphere RFID Premises Server).
Smíšené signály
Navzdory rostoucímu seznamu hardwarových a softwarových nástrojů se nenechejte
mýlit: RFID je stále do značné míry teprve nastupující technologií. Nedejte se
přesvědčit marketingovými triky jakéhokoliv výrobce jestliže plánujete nasadit
RFID už dnes, připravte se, že budete čelit problémům s kompatibilitou zařízení
nebo softwaru, firmwaru plnému chyb, globálním standardům značkování, jež
musejí být ještě doladěny, či bezpečnostním hrozbám, které je potřeba napravit.
Co se týče middlewaru, většina z první generace byla celkem hloupá. S tím, jak
čtečky a tiskárny nové generace začínají přidávat funkcionalitu pro okrajové
typy zpracování dat, se bude pevná middlewarová vrstva stávat méně kritickou.
Ohnisko zájmu se zcela přesune k přemostění RFID infrastruktury s BI (business
intelligence) a ke kreativnímu využití dat z této infrastruktury obchodními
procesy například zpracováním komplexního toku událostí.
Dokud nebude technologie RFID stejně všudypřítomná jako čárový kód, prověřte
si, zda váš RFID systém je navržen s ohledem na možnosti budoucího rozšiřování
namísto toho, abyste jen jednoduše vyhověli nařízeným směrnicím. Investováním
do škálovatelných, rozšiřitelných platforem, které je možné využít pro adopci
budoucích modely použití, zajistíte, že si vaše dnešní investice udrží svoji
hodnotu také v příští vlně nasazování RFID, a dokonce i po ní.(pal) 6 1081

Dlouhá cesta k interoperabilitě RFIDNový software není jediným faktorem, který
vede k širší adopci RFID. Snad největším aspektem byl vznik Gen2 oficiálně
označeného jako EPCglobal Class-1 Generation-2 UHF RFID Protocol for
Communications, který je standardním protokolem pro přenosy EPC (Electronic
Product Code) značek.
Ačkoliv byl standard Gen2 ratifikován už na konci roku 2004, až do poloviny
roku 2005 trvalo, než se začaly objevovat prototypy hardwaru. Jen o několik
měsíců později začalo na trh pronikat vybavení produkční úrovně, tedy dlouho
poté, co první vlna takzvaných ranných zákazníků RFID začala s pilotními
programy s využitím dřívějšího hardwaru třídy Class 0 a Class 1.
Teoreticky přináší Gen2 mnoho výhod. Kromě toho, že poskytuje společný
standard, nabízí i vyšší rychlosti čtení více než čtyřnásobné oproti standardům
Class 1 a lepší rozsah, který pomáhá zajistit úplnější dotazování, dokonce i v
náročnějších prostředích. Gen2 rovněž využívá k tomu, aby zlepšil přesnost
čtení a spolehlivost dat, nové antikolizní algoritmy.
Gen2 tagy mohou také obsahovat více dat. Jejich flexibilní velikost paměti,
uživatelsky definované prostory, zabezpečení hesly a funkce "kill", které mohou
odstranit značky z oběhu na čtečce, nabízejí ohromné možnosti pro budoucí RFID
aplikace. Podporují také mezinárodní předpisy týkající se napájení a šířky
pásma, takže umožňují mezinárodní interoperabilitu a pomáhají vyhovět
regulatorním požadavkům a splnit ratifikaci ISO.
Vzhledem k tomu, že je nové vybavení už nyní k dispozici, tak jestliže jste
ještě nezačali s pilotním RFID programem nebo s ním právě začínáte, měli byste
počítat s využitím Gen2. Prvotní uživatelé předešlých standardů se zastaralým
vybavením, u nějž v některých případech nelze aktualizovat firmware, se ocitli
v situaci, kdy jsou nuceni svá řešení složitě upgradovat. Noví zákazníci by se
měli z tohoto omylu poučit a nakupovat pouze vybavení podnikové třídy, u
kterých je možné firmware modernizovat, a to třeba od ostřílených profesionálů,
jako jsou firmy Intermec a Zebra Technologies.
Když se Gen2 stal jediným standardem, kolem něhož se všichni shromáždili,
získal také širokou podporu od výrobců. Pro zákazníky to bude, doufejme,
znamenat vyšší konkurenci dodavatelů, která se následně odrazí i v nižších
cenách hardwaru.
Přesto je nepravděpodobné, že by Gen2 představoval poslední slovo vyřčené
ohledně EPC standardů. Americká armáda už si například vyžádala jiné značky
nové generace. Kromě toho se mezi výrobci setkáme s různými úrovněmi dodržování
standardů. Specifikace, jako je ALE (Application Level Events) organizace
EPCglobal, budou muset být také aktualizovány, a to kvůli tomu, aby mohly
využít výhod nových možností dostupných v Gen2, takže dokonce i noví zákazníci
by se měli připravit na budoucí aktualizace. Nicméně vzestup podpory pro Gen2
by tak měl napomoci firmám, které chtějí RFID spustit ještě v letošním roce.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.