řízení podniků třetího tisíciletí

Od prvního ledna roku 2000 nás dělí již jen několik měsíců a počátek nového milénia vyvolává v každém z nás ...


Od prvního ledna roku 2000 nás dělí již jen několik měsíců a počátek nového
milénia vyvolává v každém z nás přirozenou potřebu ohlédnout se za předchozí
etapou, stejně jako snahu odhadnout budoucí vývoj. V tak dynamické oblasti,
jakou IT bezesporu jsou, není odhad budoucího vývoje jednoduchý.
To platí především pro jejich technickou stránku. Co však můžeme již dnes
sledovat a předvídat, je nová role IT při řízení podniků a jejich zásadní vliv
na ekonomické přežití v hyperkonkurenčním prostředí počátku příštího
tisíciletí. Během příštích let IT výrazně změní tradiční podnikatelské procesy,
charakter práce a budou hrát novou dominantní roli při řízení a rozvoji
podniků. V předchozím desetiletí jsme mohli sledovat řadu projektů na zvýšení
podnikatelské výkonnosti podniků ze všech kontinentů. Vliv informačních
technologií na každodenní život podniků má mnoho podob, ale jejich výsledek se
projevuje v několika společných trendech. Podívejme se tedy alespoň na ty
nejdůležitější.
Hierarchická pyramida podniku
Vliv IT se na počátku třetího tisíciletí projeví především v zásadní změně
hierarchické pyramidy podniků. Dojde k jejímu zploštění v důsledku odstranění
mnoha úrovní středního managementu. Jeho současná role zaměřená především na
kontrolu a předávání informací mezi vrcholovým managementem a výkonnými
pracovníky již nebude potřebná.
Rozvoj IT umožní vrcholovému managementu i majitelům firem snadné sledování
všech procesů na všech úrovních podniku, komunikaci s výkonnými úrovněmi i
bezproblémové předávání informací směrem zpět. Tím bude výrazně změněn způsob
vedení a řízení lidí na nižších úrovních a povaha jejich práce. Díky IT získají
výkonní pracovníci přístup k informacím, které do dnešní doby představovaly
základ "informačního monopolu" středního managementu, a proto byly často ve
velké míře zadržovány. To samozřejmě platí i pro selektivní informování
vrcholového managementu.
Trend ke zplošťování hierarchických pyramid podniků není ovlivněn jen
možnostmi, které IT poskytnou, ale i nutností, kterou IT vyvolají na straně
poptávky. Ve většině podnikatelských oblastí dojde k přechodu od masové
produkce k masovému uspokojování individuálních potřeb. Sériová výroba a
poskytování standardních služeb se stane brzy historií. Každý zákazník bude
požadovat individuální přístup s vědomím, že IT jej dnes umožňují za cenu
stejnou, jako u masové produkce. V USA je dnes možné v řadě obchodů s obuví
zakoupit boty na míru. Po výběru modelu a "naskenování" rozměrů nohy dojde k
předání informací do výrobního závodu. Jediným rozdílem je, že si zákazník
neodnese boty ihned, ale obdrží je do tří dnů na dobírku. Cena je samozřejmě
stejná, jako u standardních bot na pultě, které byly vyrobeny v masové výrobě.
V řadě odvětví, např. v rychloobrátkovém zboží nebo v automobilovém průmyslu,
tento trend vede k rozrušení hranice mezi podnikem, jeho zákazníky a
dodavateli. IT umožňují takovou spolupráci mezi výkonnými pracovníky zákazníka
a dodavatele, která přítomnost středního managementu vůbec nepotřebuje. To však
vyžaduje přenesení odpovědností a pravomocí na nejnižší úrovně podniku a jejich
přímé napojení na vrcholový management bez účasti středních úrovní řízení.
Strategické řízení podniku trochu jinak
Dalším trendem, který se začíná v posledních letech prosazovat, je nové
postavení IT při strategickém řízení podniků. Tento vývoj je ovlivněn několika
skutečnostmi. První z nich je vliv
IT na konkurenční příležitosti a konkurenční ohrožení. Dnešní konkurence může
přijít odkudkoli, stejně jako nový zákazník. Jediná jistota v tomto prostředí
je, že k těmto procesům bude docházet stále častěji a rychleji. Ceny, za které
dnes IT umožňují informovat o poptávce a nabídce na celosvětové úrovni, jsou
velice nízké. A to platí i pro takový trh, jakým je například trh práce. Pro
řadu světových firem se například Indie stává oblíbenou zemí pro dodávku
účetních služeb. Po takovém rozhodnutí zůstalo u jedné britské společnosti z
původních 60 pracovníků účtárny v Londýně jen 5. V řadě oborů si bude muset
česká pracovní síla brzy uvědomit, že je dražší a výrazně méně kvalifikovaná
než její konkurence v rozvojových zemích. Pro využití podobných podnikatelských
příležitostí se však specialisté v oboru IT musí stát skutečnými partnery
vrcholového managementu, a ne jen útvarem služeb reagujícím na vnitropodnikovou
poptávku.
Další skutečností, která ovlivňuje postavení IT při strategickém řízení
podniků, je dramatický růst nákladů na informační systémy. Ty se v řadě odvětví
staly jednou z hlavních konkurenčních výhod, ale zároveň představují často
dominantní položku nákladů. Reakce majitelů a managementu na tuto skutečnost se
dá rozdělit do dvou kroků. Prvním z nich je požadavek na flexibilní systémy
schopné přizpůsobit se změnám, které v současné době nedokážeme odhadnout, tj.
možnost využití současných investic do oblasti IT i ve změněném konkurenčním
prostředí. Druhou reakcí je zakládání "podnikatelských společností na dobu
určitou". Řada majitelů pochopila, že přizpůsobování podniků včetně jejich
informačních systémů neustále novým požadavkům trhu je náročné, drahé,
zdlouhavé a často v podstatě nemožné. V mnoha oborech začínají ve světě vznikat
"společnosti na dobu určitou". Jsou to firmy, které se zaměřují na využití
jediné podnikatelské příležitosti nebo výhody s vědomím, že bude trvat jen
několik let či dokonce měsíců. Takto vzniklý podnik je speciálně vytvořen jen
pro tuto příležitost a následně zaniká.
Lidské zdroje
Posledním celosvětovým trendem je vliv IT na způsob využití a rozvoj lidských
zdrojů. Tato oblast je důkazem, že předvídání budoucího vývoje není snadnou
úlohou. IT umožnily v minulém desetiletí propojení pracovní síly se
zaměstnavatelem bez nutnosti jejich každodenního kontaktu. To vedlo ke snaze
přesunout stále více pracovníků z kanceláří do jejich domovů a následné úspoře
nákladů na kancelářské plochy. Po slibných začátcích se tento vývoj zastavil.
Problémem v žádném případě nebyly IT podporující tento způsob spolupráce, ale
lidé kteří v tomto systému pracovali. Došlo k pocitu osamocení, ztrátě
sociálních vazeb a následně k výraznému poklesu motivace, loajality a
pracovního výkonu. Dalším problémem tohoto systému je zneužití důvěrných
informací, k nimž mají takto pracující zaměstnanci pomocí IT přístup. Dnes
můžeme konstatovat, že alespoň u současné generace nedojde k masovém prosazení
této formy spolupráce. To svědčí o tom, že ne všechny příležitosti poskytované
IT lze využít okamžitě. Požadavek na výrazné snížení nákladů na kancelářské
plochy však zůstal. Novým řešením nastalé situace je trend, který je možno
vidět u řady světových firem: přesun větších částí firem do menších měst nebo
na okraje metropolí s tím, že v centrech zůstávají jen malá ústředí.
Samozřejmě, že i toto řešení vyžaduje výrazný posun ve využití IT.
Další oblastí, kde dojde k výraznému nárůstu významu IT, je rozvoj znalostí a
dovedností manažerů a pracovníků. Na počátku příštího tisíciletí bude docházet
k "zastarání" znalostí pro výkon
práce každé 3-4 roky. To znamená, že po tomto období bude nutné znovu
investovat do znalostí zaměstnanců. To však nebude masově možné současnými
způsoby, jako jsou trénink a školení. Častá nepřítomnost manažerů a pracovníků
v podniku, náklady na dopravu, ubytování a tréninkové prostory by to
neumožnily. Jediné řešení zde může
přinést trénink s využitím IT. V posledních letech představují náklady na tuto
oblast rozvoje lidských zdrojů v USA nejdynamičtěji rostoucí položku a trénink
pomocí interaktivních CD-ROM, Internetu a dalších technologií představoval v
roce 1997 již 18% všech tréninkových aktivit v běžném americkém podniku.
Výše uvedené skutečnosti jistě nejsou úplným výčtem trendů, které rozvoj IT na
počátku nového tisíciletí vyvolá. Z jejich současného vývoje však lze očekávat,
že se v nejbližších letech stanou rozhodujícím faktorem úspěšnosti každého
podniku.
Autor je výkonným ředitelem české pobočky mezinárodní poradenské firmy v
oblasti lidských zdrojů DYNARGIE.
9 0933 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.