Řízení provozu v plynárenských firmách

Plynárenské společnosti jsou z pohledu informačních technologií velmi zajímavým segmentem trhu. Přestože se jedná o...


Plynárenské společnosti jsou z pohledu informačních technologií velmi zajímavým
segmentem trhu. Přestože se jedná o oblast, která v současné době čeká na další
kroky regulačních orgánů a připravuje se na situaci po uvolnění trhu a
privatizaci jednotlivých distributorů, jsou zde významné investice do
informačních technologií na pořadu dne. Zatím se však tuzemské společnosti
pohybují v silně regulovaném prostředí, jehož mantinely jsou rozšiřovány jen
velmi pozvolně.
Jak vyplývá ze studie analytické společnosti EISF provedené mezi českými
plynárenskými firmami, je pro tento segment charakteristická poměrně rozvinutá
hardwarová infrastruktura, která je i přes vysoký podíl neznačkových PC velmi
moderní, což je patrné zejména z vysokého podílu klientských počítačů s
operačním systémem Windows NT (45 %). Provozované PC servery s procesory Intel
jsou zde využívány především pro podpůrné úlohy, avšak kritické aplikace jsou
provozovány na systémech unixových. Jako dodavatelé serverů zde dominují
společnosti Compaq a IBM. Hlavním dodavatelem databázových systémů je
společnost Oracle, jejíž produkty využívají všechny dotazované subjekty.
Používané aplikace
Vlnu implementací podnikových aplikací v plynárnách zahájily zákaznické systémy
následované ERP aplikacemi (téměř výhradně SAP R/3). Tuto první fázi mají dnes
už plynárenské společnosti prakticky za sebou. Mezi hlavní oblasti jejich
současného zájmu patří aplikace pro podporu rozhodování a provozní a údržbové
systémy. Velmi dobrým příkladem nasazení provozního systému je společnost
Severočeská plynárenská (SČP), která využívá systém Smallworld GIS od britské
společnosti Smallworldwide, dodaný českou firmou Sykora CZ.
Provozně-technický informační systém (PTIS), jak jej v SČP nazývají, slouží pro
evidenci rozvodných plynárenských zařízení a podporu jejich správy a údržby.
Tato aplikace přímo spolupracuje se zákaznickým systémem Open SGC od firmy
Union Fenosa a připravuje se obdobná komunikace se systémem SAP R/3. Jako
hardwarovou platformu využívá servery a pracovní stanice Compaq (které jsou
primární platformou u všech systémů v SČP).
Hlavním úkolem provozního systému je v tomto případě vytvoření jednotné datové
základny, která nabídne uživatelům přístup ke grafickým a textovým datům o
plynárenských zařízeních, jejich rozmístění v terénu a dalších provozních
údajích (kapacita přenosových cest apod.). To umožní SČP zajistit efektivní
rozšiřování a modernizaci infrastruktury plynovodů na základě reálných
provozních údajů.
Původní stav
Plynárenský sektor v současnosti s napětím očekává další kroky deregulačních
orgánů vedoucí k otevření tohoto segmentu trhu. Každý z hráčů na trhu, a tedy i
Severočeská plynárenská, se snaží připravit se co nejlépe na vznikající
konkurenční prostředí. Velmi podstatnou součástí těchto příprav je i
modernizace přenosové infrastruktury a zlepšení její evidence.
Ještě v nedávné minulosti byla infrastruktura v SČP řízena prostřednictvím
několika těžkopádných a často i neefektivních systémů. Shromážděné informace o
její výkonnosti a provozním zatížení byly vyhodnocovány hlavně na papíře, což
značně zpomalovalo lokalizaci a opravy kritických komponent distribuční
soustavy. Pokud bylo např. potřeba najít přesné umístění vadného zařízení,
trvalo to i několik dní, kdy se hledaly potřebné informace v papírových
archivech. Tímto způsobem byly i rutinní opravy řešeny často se značným
zpožděním.
Protože si vedení společnosti uvědomilo budoucí dopad těchto problémů, rozhodlo
se vyřešit ho nasazením softwarového řešení pro správu a evidenci plynárenských
zařízení. V následném výběrovém řízení zvítězilo řešení Smallworld GIS
nabízející kombinaci geografického informačního systému s možností analýzy dat
o plynárenské infrastruktuře získaných z různých aplikací.
Realizace projektu
Implementace PTISu byla zahájena provedením komplexní analýzy a vytvořením
datového modelu systému. Následně začali konzultanti společnosti Sykora
pracovat na vývoji specifických aplikací podle požadavků SČP a na návrhu
pilotního projektu. Po otestování a následném plošném rozšíření byl systém v
říjnu 1999 uveden do plného provozu.
V současné době probíhá naplňování databáze údaji o jednotlivých plynárenských
zařízeních. Pro jejich lokalizaci jsou využívány podkladové mapy v měřítku 1 :
5 000, do kterých jsou zadávány dostupné údaje o přesné poloze těchto zařízení
v terénu.
Cílový počet uživatelů Smallworldu bude okolo 70-80. Bezproblémový provoz
celého systému řídí Compaq AlphaServer umístěný v centrále společnosti, který
komunikuje se servery Compaq ProLiant na jednotlivých lokalitách. Jako
klientské počítače jsou využívány pracovní stanice Compaq AP 400.
První přínosy
Nasazení provozně-technického informačního systému přináší společnosti
Severočeská plynárenská zefektivnění evidence plynárenských zařízení a z toho
vyplývající urychlení oprav jednotlivých prvků infrastruktury. Z technického
pohledu zjednodušuje údržbu plynárenské rozvodné sítě, zvláště u vysokotlakých
rozvodů, které jsou kritické pro zajištění požadovaných dodávek plynu. To v
konečném důsledku vede ke zlepšení služeb zákazníkům a vytvoření dobré výchozí
pozice firmy ve vznikajícím konkurenčním prostředí.
Další vývoj
V současné době začíná v SČP projekt propojení PTISu a SAP R/3. Do budoucna se
uvažuje také o zpřístupnění části systému přes webové rozhraní. Jednotlivé
obchodní kanceláře, které v současnosti využívají pouze zákaznický systém,
dostanou prostřednictvím intranetu k dispozici přesné údaje o plynofikaci
jednotlivých lokalit. Pokud to umožní legislativa, uvažuje se i o zveřejnění
části těchto údajů prostřednictvím Internetu.
Zákazník: Severočeská plynárenská, a.s.
projekt: nasazení provozně-technického informačního systému Smallworld GIS
systémový integrátor: SYKORA CZ
hardwarové vybavení: centrální server Compaq AlphaServer 4100
pobočkové servery Compaq ProLiant 1850R
pracovní stanice Compaq AP 400
0 0474 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.