Řízení údržby s MP5

V dnešní době je jedním z hlavních cílů každého podniku zvyšování konkurenceschopnosti svých produktů. Rozhoduj


V dnešní době je jedním z hlavních cílů každého podniku zvyšování
konkurenceschopnosti svých produktů. Rozhodujícími parametry jsou přitom
kvalita a cena. Z tohoto důvodu je nutné snižovat náklady, přičemž velmi
významnou položkou, u které se dá dosáhnout výrazných úspor, jsou právě náklady
na údržbu.
Jak získat přehled o nákladech na údržbu zařízení?
Pokud se jedná o údržbu několika tisíc zařízení, není jednoduché tento údaj
získat. A jestliže navíc potřebujeme získat údaje za několik roků zpět, je to
téměř neřešitelný problém. Samozřejmě, že dnes už existují softwarové produkty,
které tyto činnosti podporují. Jedním z nich je systém MP5 (dříve R5 CAMMS)
americké firmy Datastream, který u nás distribuuje firma Inseko. Data-stream má
celosvětově téměř 40 000 instalací různých systémů pro údržbu.
MP5 je modulární automatizovaný systém řízení údržby majetku, určený pro velké
a střední firmy. Je schopen nejenom řídit údržbu, ale i posuzovat její
efektivnost a navíc splňuje požadavky na zabezpečování údržby podle norem ISO
9000.
Jeho základními moduly jsou Majetek a Údržba. V modulu Majetek se zaznamenávají
všechny údaje o strojích, zařízeních, budovách apod. a modul Údržba podporuje
celý cyklus trvání údržbářského zásahu. Zajišťuje všechny podklady potřebné pro
vytvoření zakázky na údržbu, plánování jejich kapacit, vytvoření harmonogramu
práce a jejich monitorování. Další moduly, Sklady a Nákup, poskytují nástroje
pro řízení logistiky v údržbě a v případě potřeby i celé organizace.
K dispozici jsou i doplňkové moduly:
lmodul Prohlídka slouží k plánování a vykonávání běžných prohlídek a
preventivní údržby,
lmodul Plánování umožňuje vytvářet harmonogramy údržbářských zásahů s ohledem
na výrobní úkoly a dostupné zdroje,
lmodul Projekty podporuje plánování, monitorování a řízení práce v průběhu
rozsáhlých projektů,
lmodul Rozpočet automatizuje proces sestavení rozpočtu, jeho schválení,
sledování, řízení a analýzy nákladů spojených s údržbou,
lmodul Grafy poskytuje nástroje pro vytvoření a zobrazení ukazatelů výkonu
údržby v různé grafické podobě,
lmodul Integrace nabízí několik aplikačních rozhraní pro integraci systému s
aplikacemi ERP (jako např. Oracle Financials, SAP R/3 nebo BAAN IV).
Druhou oblastí, kterou MP5 podporuje, je zavádění nových metod v řízení údržby
a výroby, jako jsou údržba zaměřená na spolehlivost RCM (Reliability Centered
Maintanence), údržba zaměřená na maximální výkon TPM (Total Productive
Maintanance) nebo metodika řízení podnikových činností TQM (Total Quality
Management).
Efektivita řízení údržby
Na základě praktických zkušeností je ověřené, že při nasazení systému MP5 se
díky získanému přehledu o skutečném stavu údržby dosáhne úspora nákladů na
údržbu ve výši minimálně 20 % ročně. Následné úspory z minimalizace výpadků
výroby z důvodů vyšší dostupnosti výrobních zařízení, ovšem mohou být daleko
vyšší.
Pokud má podnik i starší zařízení, bylo by neefektivní věnovat značné úsilí
získání údajů o minulé údržbě. Smysl má začít sbírat údaje o novějších
zařízeních, která jsou náročná nejenom investičně, ale i z hlediska údržby, a
postupně si tak vytvářet databázi těchto údajů.
Systém MP5 zjednodušuje proces shromažďování těchto informací počínaje údajem o
názvu zařízení a konče analýzou poruchovosti či přehledem nákladů na údržbu
zařízení. Nezbytnou vlastností takovéhoto systému je i jeho napojení na
podnikový informační systém. Jen tak je možné získat údaje o údržbě, které
sledují její efektivnost nejenom z pohledu zabezpečení provozuschopnosti
zařízení, ale i z pohledu vlivu na celkovou ekonomiku podniku (např. sledováním
nákladů na údržbu zařízení v porovnání s časem, kdy je zařízení k dispozici).
Aby se zabezpečila maximál-ní disponibilita zařízení, je potřeba je udržovat v
rámci periodické preventivní údržby. Preventivní údržba je tím nákladnější, čím
složitější jsou daná zařízení. Při poruše zařízení je možné vyhodnotit, jak
dlouho výpadek trval a s využitím podnikového IS stanovit jeho ekonomický vliv
na celkovou produkci.
8 1672 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.