Rok 2000 ve světě informačních technologií

Rok 2000 je za dveřmi a většina z nás jej očekává jako příchod nového tisíciletí. V řadě odborných publikací j...


Rok 2000 je za dveřmi a většina z nás jej očekává jako příchod nového
tisíciletí. V řadě odborných publikací jsou s tímto rokem spojovány reálné i
fantastické události. Ve světě IT je pro řadu společností skutečným nebezpečím,
neboť může ohrozit funkčnost programů, které do konce roku 1999 pracovaly bez
problémů. Velká část programů využívá totiž dvouciferné označení roku pro
porovnávání, třídění a kalendářní výpočty. Cílem tohoto příspěvku je představit
možnosti ošetření roku 2000 ve stávajících aplikacích, technologie a postupy s
tím související, popsat jejich výhody a nevýhody a určit vliv na celkový proces
opravy aplikací pro rok 2000.
Nejprve se podívejme na typy aplikací napsaných v konkrétním programovacím
jazyce a jejich výskyt. Mezi nejvíce postižené patří jednoznačné aplikace
vytvořené v programovacím jazyce COBOL. S velkým odstupem následují aplikace
(lépe řečeno makroaplikace) napsané v tabulkových kalkulátorech následované
programy v C, BASICu a další-mi. Odhadovaný počet aplikací v USA, které je
nutné ošetřit pro rok 2000 uvádí graf.
Příprava pro efektivní přechod roku 2000 zahrnuje mnohem více práce a netýká se
pouze korekce problému v programu, zaznamenávající dvouciferné označení roku.
Ve skutečnosti proces změny zdrojového kódu tak, aby vyhovoval pro rok 2000,
představuje pouze zlomek procesů plánování a správy projektů pro rok 2000,
testování opravených aplikací a dalších procesů s nimi souvisejících. Veškeré
techniky používané v souvislosti s aplikacemi, které nejsou připraveny pro rok
2000, mají vliv nejen na komplexnost, náklady a kvalitu programového úsilí, ale
také na ostatní procesy v IT.
Různé technologie využívané pro opravy kódu expanze, technologie oken,
komprese, zapouzdření (podrobněji si o nich povíme později), jsou využívány v
různých nástrojích na opravy postižených programů a aplikací. Každá z těchto
technologií přináší své výhody i nevýhody. Zjednodušeně lze říci, že neexistuje
žádná naprosto univerzální technologie, která by bezproblémově řešila
problematiku roku 2000.
Proces ošetření aplikace
pro rok 2000
Jak již bylo výše uvedeno, výběr nástroje a techniky pro ošetření programů pro
rok 2000 představuje pouze zlomek činnosti pokrývající problematiku roku 2000 a
jeho řešení. Součástí tohoto seriálu bude popis celého procesu, který bychom
mohli nazvat "Proces ošetření aplikací pro rok 2000". Tento proces můžeme
rozdělit do 7 fází:
lStanovení postupů
lPlánování
lInventarizace
lVyhledávání/analýza
lOprava
lTestování
lÚdržba
Tyto fáze nejsou ve většině případů sekvenční. Řada z nich se periodicky
opakuje (např. analýza oprava testování).
Stanovení postupů
V rámci této fáze je stanoven seznam prací a činností, které musí být vykonány
v konkrétním segmentu Procesu ošetření aplikace pro rok 2000 nebo segmentu
podniku, kterého se uvedená činnost týká. Většina podniků deleguje osobu
zodpovědnou za řešení problematiky roku 2000, jejímž cílem je vést a řídit
jednotlivé fáze procesu. Tato osoba (případně tým) zodpovídá za stanovení
celkového dopadu roku 2000 na podnik (nejenom na jeho IT organizaci), vytváří
inicializační strategie a konkrétně je adresuje, stanovuje pravidla, procedury,
standardy a určuje nákladnost řešení pro podnik.
Fáze Stanovení postupů nezahrnuje pouze vlastní softwarové vybavení jako jsou
programy, aplikace a data, ale také programy získané od dodavatelů, prodejců
softwaru nebo programy spravované externí společností (outsourcing). Nesmíme
zapomenout ani na vybavení, které přímo nesouvisí s informačními systémy
podniku, jako jsou vytápěcí systémy, bezpečnostní zařízení, která patří k
výrobnímu příp. nevýrobnímu řetězci a která mohou být napojena na prostředky IT
(např. vytápění podniků je v řadě případů řízeno prostředky IT).
Fáze Stanovení postupů je zřídka jednorázový proces. Ve většině případů je
stanoven dílčí postup, který je vykonán a příslušný tým pracuje na dalších
postupech, které vyplývají z postupů dílčích. V těchto procesech je
bezpodmínečně nutná koordinace vedoucí osoby zodpovědné za řešení problematiky
roku 2000 a příslušného týmu podílejícího se na řešení konkrétních problémů,
souvisejících s rokem 2000.
Pokračování příště.
8 1298 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.