Rok 2000 ve světě informačních technologií

V prvním dílu našeho seriálu o problematice roku 2000 jsme se zaměřili na aplikace napsané v jednotlivých programovac


V prvním dílu našeho seriálu o problematice roku 2000 jsme se zaměřili na
aplikace napsané v jednotlivých programovacích jazycích a na možný výskyt
problémů v těchto aplikacích. Popsali jsme si proces jejich ošetření a
podrobněji potom fázi stanovení postupů. Dnes budeme pokračovat dalšími fázemi
plánováním a inventarizací.
Plánování
Plánovací fáze zahrnuje každodenní činnosti spojené s opravami pro rok 2000.
Plánování začíná na nejvyšších úrovních podniku s všeobecnějším pohledem, na
jednotlivých částech podniků je již více specifický a detailně je propracován
na jednotlivých odděleních podniku. Plánování a správa všech projektů, které se
týkají roku 2000, je naprosto klíčová.
Nejnáročnější fází celého projektu plánování je dekompozice a segmentace celého
procesu do samostatně spravovatelných jednotek. Toto nezahrnuje pouze alokaci a
implementaci zdrojů, nýbrž segmentaci jednotlivých technických jednotek
systému. Jedním z největších problémů IT systémů je jejich vzájemná integrace a
provázanost. Změna jedné jednotky v mnoha případech koresponduje se změnou
jiné. Např. data v databázi, která jsou sdílena různými aplikacemi v rámci
různých systémů, mohou výrazně komplikovat proces plánování a správy všech
projektů.
Plánování neurčuje pouze segmentaci a opravu, ale také jak a kdy jsou
problematická místa identifikována (analýza dopadu), jak se uskuteční
testování, jak budou opravené systémy nasazovány do provozu, jak budou systémy
udržovány během procesu oprav a po nich.
Plánování tedy stanovuje nástroje, standardy a techniky a jejich použití v
příslušných segmentech podniku od nejvyšších (řídicích) až na jednotlivá dílčí
oddělení podniku.
Inventarizace
V rámci Inventarizace jsou veškeré prostředky IT podniku identifikovány a
zahrnuty do spravovatelných jednotek. Inventarizace se týká produkčních
systémů, jejich jednotek, odpovídajících zdrojových kódů, JCL, databází a
příslušných dokumentací ke zdrojovému kódu. Inventarizace bere v úvahu i verze
a vydání zdrojového kódu a kontroluje, zda odpovídá skutečnému stavu (např. zda
zdrojový kód odpovídá nahranému modulu load module, použitému u produkční
aplikace). Inventarizace se také týká dalších prostředků IT: zdrojových kódů,
kompilátorů a dalších. Pokud je fáze inventarizace ukončena, lze doporučit
provést některá důležitá rozhodnutí, mezi která může patřit:
Je aplikace nezbytně nutná pro chod podniku?
Musí být aplikace na prvním místě v procesu ošetření ve vztahu k jiným
aplikacím?
Není vhodnější aplikaci přepsat? Některé aplikace svým rozsahem a náklady na
úpravu převyšují náklady na vytvoření nové aplikace.
Existují ekvivalentní produkty ošetřené pro rok 2000, kterými lze aplikaci
nahradit?
Je aplikace senzitivní na datum v termínu od 1. 1. 2000? Jinými slovy, může
aplikace zhavarovat ještě před tímto datem? Kdy musí být oprava provedena?
Existují dostatečné kapacity pro opravu (programátorské, hardwarové)?
Je v souvislosti s úpravou aplikace spojen konkrétní problém (zdrojový kód není
dostupný, dodavatel softwaru již neexistuje, příp. konkrétní tech. problémy,
jako jsou datové proměnné v indexech apod.)?
Odpověď na tyto otázky je velmi důležitá a ovlivní jednotlivé fáze projektu
ošetření aplikací pro rok 2000. Lze předpokládat, že bude mít vliv na volbu
opravných technologií pro jednotlivé aplikace, příp. celé skupiny aplikací.
8 1346 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.