Role IT oddělení při nákupu IT/IS

Ve více než čtvrtině organizací o nákupu IT rozhoduje její ředitel či generální ředitel. Významnou roli při k...


Ve více než čtvrtině organizací o nákupu IT rozhoduje její ředitel či generální
ředitel.

Významnou roli při koncipování IT rozpočtu jednotlivých organizací hrají podle
výsledků šetření Computerworldu kromě ředitelů IT oddělení také další
pracovníci IT oddělení, a dokonce i zaměstnanci v jiných pozicích.
Z odpovědí dotazovaných zástupců institucionálních předplatitelů časopisu
Computerworld je patrné, že největší část z nich (81 %) se účastní
rozhodovacího procesu formou stanovení naléhavosti pořízení konkrétních
produktů či služeb, tedy vlastně definováním nákupních priorit. V některých
organizacích nákupní proces tímto krokem začíná (a pokračuje definováním
rozpočtu, výběrem dodavatele a dalšími kroky), zatímco v jiných subjektech
stanovují dotazovaní pracovníci konkrétní nákupní priority již v rámci předem
daného rozpočtu. Z podrobnější analýzy přitom nevyplývají žádné podstatné
rozdíly mezi konkrétními pracovními pozicemi v rámci IT oddělení nákupní
priority tedy stejnou měrou definují jak ředitelé úseků IT, tak IT manažeři či
správci sítí (obvykle však mají různé pracovní pozice definované různě vysoké
nákupní limity).
Více než tři čtvrtiny dotazovaných se účastní nákupního procesu tím, že
vyhodnocují jednotlivé produkty či služby a na základě toho poskytují
doporučení konkrétních výrobců či značek. Podobně jako v případě definice
nákupních priorit se také této činnosti účastní jednotliví pracovníci IT
oddělení přibližně stejnou měrou.
Specifickou úlohou v rozhodovacím procesu je autorizace nákupu. Z dostupných
údajů vyplývá, že tato role přísluší celkem 35 % dotazovaných a z podrobnějších
analýz vyplývá, že se jedná zejména o CIO, ředitele IT (z dotazovaných
pracovníků na této pozici povolují nákup přibližně tři pětiny) a dále také o IT
manažery (v rámci této podskupiny respondentů povoluje nákup necelá polovina 46
%). Obecně platí, že nákup IT autorizuje buď nejvýše postavený pracovník IT
oddělení (tedy CIO, ředitel IT apod.), nebo pracovník zodpovědný za příslušný
IT projekt, pro jehož realizaci je daný nákup nutný (IT manažer), či osoba
stojící mimo IT oddělení (v tomto případě jde nejčastěji o ředitele společnosti
nebo o představenstvo).

Pozice ředitele IT
Z konkrétních odpovědí jednotlivých pracovníků v dotazovaných organizacích je
dále patrné, že sám ředitel oddělení (či úseku) IT sehrává v celém nákupním
procesu roli navrhovatele výše investic v přibližně jedné pětině organizací.
Současně platí, že v jedné třetině zkoumaných subjektů je primárním
navrhovatelem rozpočtu jiný z pracovníků IT oddělení.
V této souvislosti je rovněž patrné, že CIO (ředitel IT) je primárním
navrhovatelem výše finančních prostředků především v institucích finančního
sektoru a v průmyslových podnicích.
Současně lze pozorovat, že účast samotného ředitele IT na rozhodovacím procesu
v roli navrhovatele celkové výše rozpočtu se zvyšuje spolu s velikostí
jednotlivých organizací. Mezi subjekty s méně než stem zaměstnanců navrhuje
ředitel IT výši investic v přibližně jedné organizaci z pěti, zatímco mezi
největšími subjekty, s více než tisícem zaměstnanců, se nákupu IT touto formou
účastní ve třech organizacích z pěti.

Kdo rozhoduje
Celkový obrázek o podobě nákupního procesu v jednotlivých organizacích
dokresluje identifikace takzvaného hlavního rozhodovatele, tedy subjektu, který
v rámci jednotlivých organizací ovlivňuje celý proces největší měrou. Z
odpovědí dotazovaných je zřejmé, že tímto subjektem je v největší části
zkoumaných organizací oddělení, úsek či útvar IT. Ve více než čtvrtině
organizací je ale hlavním rozhodovatelem ředitel či generální ředitel a v
přibližně jedné organizaci ze šesti má hlavní slovo management (16 %),
respektive představenstvo (17 %).
Z detailnějšího vyhodnocení získaných výsledků v této souvislosti vyplývá, že
oddělení IT vystupuje v roli hlavního rozhodovatele zejména v případě větších
organizací (tedy v subjektech s více než pěti sty zaměstnanci). Naproti tomu v
organizacích s méně než stovkou zaměstnanců připadá role hlavního rozhodovatele
nejčastěji na ředitele či generálního ředitele, a to v téměř polovině případů
48 %.
Zajímavý je rovněž vyšší podíl managementu v roli hlavního rozhodovatele ve
větších organizacích: 8 % mezi subjekty s méně než 100 zaměstnanci oproti 33 %
v největších organizacích.


O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.