Role PC při počítačem podporované výrobě (2)

V tomto a minulém čísle CW se věnujeme softwarovým balíkům pro počítačem podporované CAD/CAM, které se dají použ...


V tomto a minulém čísle CW se věnujeme softwarovým balíkům pro počítačem
podporované CAD/CAM, které se dají použít i na výkonnějších PC. Postačí PC s
procesory Pentium Pro či Pentium II a grafické karty podporující standard OPEN
GL. K provozování i v náročných podmínkách však postačí i běžné Pentium s 32 MB
RAM. Minule jsme se zaměřili na software od firmy Baystate Technologies,
tentokrát se budeme věnovat softwaru firmy SURFWARE.
SURFCAM je zaměřen především na CNC technologie
SURFCAM je rovněž 32bitová aplikace pro Windows 95 a Windows NT od firmy
SURFWARE. Jeho silnou stránkou je bezproblémová komunikace s nejrůznějšími
modelovacími CAD systémy a existence řady inteligentních dvou, tří, čtyř až
pětiosých frézovacích funkcí pro obrobení modelu či formy.
V SURFCAMU je také možno model vytvořit pomocí kreslení ve 2D nebo výkonným
povrchovým NURBS modelářem ve 3D. NURBS plochy se rovněž používají pro
zpracování zdigitalizovaných dat. Systém výborně spolupracuje s modeláři CADKEY
a SolidWorks. Kromě frézovacích funkcí SURFCAM podporuje také soustruhy,
drátořezy, lasery a další CNC stroje.
Existuje i program doplňující SURFCAM o možnost simulace obráběcího procesu
přímo na počítači. Bude o něm zmínka na konci tohoto článku.
Modelář pro oblast strojírenství
K programu SURFCAM můžete dokoupit také parametrický objemový modelář pro
strojaře SURFCAMSolids. Vytváření modelu v SURFCAMSolids je blízké myšlení
konstruktéra model se vytváří a upravuje pomocí náčrtů (sketch). Rozměry mohou
být zadány už při vytváření náčrtu nebo kdykoliv později nebo mohou být určeny
matematickým výrazem na základě jiných rozměrů. Na displeji je vždy viditelný
postup vytváření modelu ve formě stromu, který je také možné editovat přidávat
a ubírat prvky (features) nebo měnit jejich vlastnosti.
SURFCAMSolids má tři základní režimy práce (part, assembly, drawing). Na
začátku práce se rozhoduje, bude-li se vytvářet jednotlivý díl, sestava, nebo
výkres a systém se v závislosti na zadané volbě přepne do příslušného režimu.
Při práci v těchto režimech je použito naprosto shodné prostředí, pouze se
zpřístupňují panely nástrojů pro jednotlivé režimy práce.
Režim pro tvorbu dílů
Jedná se o režim PART, který slouží k tvorbě samostatného dílu. Model se
vytváří pomocí prvků (features). Na displeji je vždy viditelný postup vytváření
modelu ve formě stromu (Feature Manager), který je umístěn na levém okraji
pracovního okna. Zobrazují se v něm všechny prvky, které byly použity pro
vytvoření dílu a každý má příslušnou ikonu, která jasně znázorňuje, o jaký
prvek se jedná. Pomocí Feature Manageru můžeme přidávat a ubírat prvky, měnit
jejich pořadí, vlastnosti a rozměry a vkládat nové prvky předtím již vytvořené.
Základním nástrojem pro tvorbu jednotlivých prvků je skicář. Při skicování
jednotlivých entit se zobrazuje jejich typ, geometrické a rozměrové údaje. Při
přejíždění kurzoru přes entitu se u šipky zobrazují informace o jejím typu.
SURFCAMSolids nevyžaduje pro tvorbu objemu plně definovanou skicu, přesto
informuje uživatele o definovanosti, jak graficky, tak textově. Duplicitní a
přebytečné kóty nabídne automaticky k předefinování. Mimo to lze zadávat
geometrické i matematické relace.
Po vytvoření skici následuje tvorba konstrukčního prvku. Tento prvek lze
vytvořit přidáním nebo odebráním objemu. Toto se provádí protažením profilu,
rotací, tažením po trajektorii, spojováním průřezů (možné i řízení křivkou),
ořezáním plochou apod.
Dalším krokem je tvorba přídavných prvků (zaoblení, sražení, žebra, díry,
úkosy, skořepiny i o různé tloušťce stěn).
Je možná i snadná tvorba šroubovic. Lze vytvářet šroubovice válcové i kuželové
s možností následného tažení libovolného profilu po nich.
Další funkce, která není v této cenové kategorii samozřejmostí, je práce s
plechovými součástmi (sheetmetal) včetně tvorby rozvinutých tvarů.
Režim pro vytváření sestavy
V režimu ASSEMBLY se vytváří sestava z již hotových dílů, nebo je možné
vytvářet díly přímo v sestavě. Vkládání komponentu do sestavy probíhá tak, že
vybereme příslušný komponent, vložíme ho do okna sestavy a přidáním
jednotlivých geometrických vazeb jej umístíme k ostatním dílcům.
V režimu ASSEMBLY je samozřejmě tak jako v režimu PART přístupný Feature
Manager s možností editace. Velmi užitečnou možností je sčítání a odčítání
komponentů v sestavě. Při odčítání jednoho komponentu od druhého může uživatel
zadat koeficient zvětšení nebo zmenšení, což je možné použít pro tvorbu
zápustek, forem na plastové výlisky, odlitků apod.
Režim výkresové dokumentace
V režimu výkresové dokumentace DRAWING jsou dostupné všechny standardní funkce
jak ve 2D kreslení (použitím stejné-ho skicáře jako v partu), tak ve 3D
projekci.
Je zde možnost vytváření řezů (rovinných, rozvinutých, částečných), projekce
pohledů, detaily, osové pohledy. Se systémem jsou dodávány symboly
geometrických a tvarových tolerancí, drsností povrchu, svarů apod. U kót se
dají aplikovat různé typy tolerancí nebo dopisovat poznámky. Dále se dodávají
formá-ty výkresů podle norem ISO a ANSI.
Pro tvorbu razítek je vhodné použít aplikaci EXCEL, ze které vložíme do výkresu
objekt pomocí OLE.
Další možností využití spolupráce mezi SURFCAMSolids a MS EXCEL je vytváření
typových řad jednotlivých dílů. SURFCAMSolids je nástroj pro modelování (a
kreslení) dílů a sestav, avšak na jeho základě lze vytvořit skutečně komplexní
pracoviš-tě. SURFCAMSolids může spolupracovat nejen se systémem Working Model
(kinematika a animace), či s CAM systémem pro generování NC programů, ale i se
systémem COSMOS pro výpočty metodou konečných prvků apod. Pro komunikaci s
jinými systémy lze použít formátů IGES, Parasolids, SAT a DSN. Rozšíření o
další funkce je možné pomocí Visual Basicu nebo Visual C++.
Možnosti postprocessingu
Zmiňme se ještě o postprocesorech. Jednoduše řečeno se jedná o překlad INC
souborů (tedy již vygenerovaných drah nástroje) do řeči srozumitelné
příslušnému řídicímu systému obráběcího stroje. Řídicích systémů je ve světě i
u nás na stovky, včetně jejich nejrůznějších variant.
Požadavky na postprocessing tedy vycházejí vždy od konkrétně připojovaného
stroje. Důležitá je možnost postprocesory uživatelsky upravovat, konfigurovat
tak, aby se jejich práce mohla přizpůsobit různým místním mutacím a zvyklostem.
SURFCAM má v základní instalaci přes stovku hotových postprocesorů na
nejrozšířenější řídicí systémy (Heidenheim, Mazak, Maho a další) a umožňuje
jejich snadnou modifikaci a úpravu. K dispozici jsou dokonce dvě uživatelská
prostředí pro jejich tvorbu a editaci.
NC Verify
Je to program doplňující SURFCAM o možnost simulace obráběcího procesu přímo na
počítači. Program načte soubor drah nástroje, odvodí z něho nástrojové a další
údaje. Umožní definovat polotovar, ze kterého se bude obrábět, a to buď zadáním
jednoduchého geometrického tvaru, nebo načtením například modelu odlitku ve
tvaru SLA (STEREOLITOGRAFIE).
Polotovar i nástroj ze zobrazují v třírozměrném prostoru a nástroj vizuálně
simuluje odebírání materiálu z polotovaru. Výsledek může poukázat například na
chybu v programu, jako je zajetí frézy do modelu, program například upozorní i
na najetí rychloposuvem do materiálu při nesprávně definovaném polotovaru, což
jistě oce-ní každý obráběč. Navíc lze na modelu odměřovat, sledovat proces ze
všech stran, průhledně i v řezu.
Modely v praxi
Nejzajímavější částí setkání věnované sofwaru firem Baysta-te Technologies a
SURFWARE bylo předvedení modelů přímo vzniklých aplikací těchto CAD/CAM
programových balíků v praxi. Přece jenom pro neodborníka je pohled na velice
rychle a relativně levně stereolitograficky vyrobený vzorek součástky
přehlednější než pohled na obrazovku sebelepšího monitoru.
8 1303 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.