Rovné podmínky pro všechny

Společnost Aliatel vznikla v květnu 1996 a jejími zakladateli byly české rozvodné energetické akciové společnosti. Ne...


Společnost Aliatel vznikla v květnu 1996 a jejími zakladateli byly české
rozvodné energetické akciové společnosti. Nejen v podmínkách České republiky,
ale i celosvětově jsou energetické společnosti hlavními konkurenty státních
telekomunikačních organizací, protože mají nezbytné předpoklady k budování
výkonné telekomunikační infrastruktury a tedy i k úspěšnému vstupu na
telekomunikační trh.
V ČR měly energetické společnosti již v minulosti právo na základě výjimky ze
zákona stavět vlastní telekomunikační infrastrukturu a pokládat trasy optických
kabelů bez ohledu na monopolní postavení SPT TELECOM. Tato infrastruktura však
doposud sloužila výhradně pro potřeby řízení a distrubuce elektrické energie. V
oblasti veřejných datových služeb měla exkluzivní práva na provoz sítě divize
datové komunikace společnosti EuroTel Praha, která byla v červnu 1995 odprodána
SPT TELECOM a stal se z ní její odštěpný závod Nextel. Tím byla úředně ukončena
exkluzivní práva k provozování veřejné datové sítě. Teprve v říjnu 1996 však
ČTÚ udělil licenci na provozování veřejné datové sítě dalšímu žadateli
společnosti Aliatel. K dnešnímu dni je v ČR přibližně 10 držitelů tohoto
povolení. Žádný z operátorů, kteří získali souhlas k provozování VDS, však
dosud neposkytuje standardní služby.
Marketingovým ředitelem spo-lečnosti Aliatel je ing. Václav Mach, jeden ze
signatářů iniciativního prohlášení Skupiny 98 za liberalizaci telekomunikačního
trhu v České republice, kterému jsme položili několik otázek.
Jaká je podle vás role státu ve vztahu k telekomunikacím?
Role státu je nezastupitelná v tom, že telekomunikační prostředí nevystačí s
pouhými principy volného trhu, ale potřebuje pomocnou ruku regulátora. Přístup
státu k regulaci telekomunikací by však měl vždy vycházet z principu volné
soutěže a měl by jej respektovat.
Je zřejmé, že pokud jde o telekomunikačního operátora, představuje případný
neúspěch jeho podnikatelského záměru pro uživatele jeho služeb velikou
komplikaci, ale obdobně jako v oblasti bankovnictví i zde platí, že si zákazník
musí dobře zvolit svého partnera. Záměrně neříkám poskytovatele
telekomunikačních služeb, ale spíše důvěryhodného obchodního partnera, protože
většina klientů telekomunikačních operátorů je na jejich službách životně
závislá. Stát by v tomto ohledu měl zákazníkům i telekomunikačním operátorům
poskytnout přiměřenou ochranu.
S poskytováním telekomunikačních služeb souvisejí obrovské investice do
telekomunikační infrastruktury a případná nutnost převzetí zákazníků po
zkrachovalém operátorovi není z pohledu již realizovaných investic jednoduše
řešitelnou situací. Celá věc je ještě komplikovanější o to, že stát by měl
zaručit občanům dostupnost minimální nabídky telekomunikačních služeb pro
veřejnost, se stanovenou kvalitou na celém svém území, bez ohledu na
atraktivitu daného regionu. Tento veřejný zájem řeší nově zaváděný pojem
univerzální služby.
Co tedy očekáváte od legislativy? Jaký by měl být podle vás regulační orgán?
Nový zákon o telekomunikacích by měl především formulovat základní principy pro
podnikání v telekomunikačním odvětví, měl by definovat jasné a nediskriminační
podmínky pro vstup na trh bez zbytečných administrativních zábran, regulaci by
měl směrovat pouze do těch oblastí, kde je nezbytná (jako je využívání kmitočtů
nebo plánování číslovacích kapacit). Zákon by měl dále vymezit působnost
nezávislého dohledového orgánu, který bude dohlížet na hospodaření s omezenými
zdroji a na splnění kvalifikačních předpokladů jednotlivých telekomunikačních
operátorů.
V každém případě by měl být nezávislý na úloze státu při správě majetkových
podílů v těch telekomunikačních společnostech, kde se stát rozhodne i nadále
podržet rozhodující vlastnický podíl. K tomu by měla sloužit jasná pravidla hry
tak, aby měl každý operátor na trhu předem stanovené mantinely, ve kterých se
může pohybovat, a aby tato pravidla hry platila pro všechny rovnou měrou.
Regulátor by měl současně vytvořit bezpečné podmínky pro podporu nových
investic do telekomunikačního odvětví. Zároveň vytvoří podmínky pro vyrovnání
tarifů a postupně tak, jak se bude vytvářet konkurenční prostředí, tuto
regulaci zcela opustí. V současné době totiž stále ještě dochází ke křížovému
financování mezi mezinárodními, meziměstskými a místními tarify...
Akciovou společnost Aliatel založily české rozvodné energetické společnosti,
které již nyní disponují vlastní telekomunikační infrastrukturou. Co tedy brání
rychlejší liberalizaci v České republice, když největším problémem není
skutečnost, že "vedení", tedy každý kus kabelu, patří SPT TELECOM?
Podle mého názoru problém liberalizace není v technické oblasti, daleko více
souvisí s podmínkami, které byly jako zásady státní telekomunikační politiky
pro regulaci telekomunikací definovány v roce 1994 a s jejich naplňováním.
Vláda svým usnesením stanovila termín úplné liberalizace na 1. leden 2001, ale
ačkoliv nám toto datum může připadat zdánlivě blízké, ve skutečnosti
představuje zbytečné prodlení, které přinese ekonomické i politické ztráty. Od
doby tohoto rozhodnutí uplynuly 4 roky a současná situace na telekomunikačním
trhu je natolik jiná, že naše úsilí o změnu termínu liberalizace je naprosto
logické. Pokud mohu zhodnotit plnění vládního usnesení, ta část zásad týkající
se vstupu konkurence do místních sítí naplněna nebyla a až na okrajové výjimky
k její realizaci nedošlo. Úspěšně se podařilo vytvořit pouze konkurenční
prostředí v oblasti mobilních služeb a dopady na zákazníka může každý posoudit
sám.
A co tedy chystá v současných omezených podmínkách konkurenceschopnosti
společnost Aliatel?
Od května 1998 probíhá testovací provoz naší sítě v Praze a v Plzni a v
polovině roku bude zahájen komerční provoz v 8 bývalých krajských městech.
Služby, které nabízíme našim zákazníkům, jsou v současné době pronájem
digitálních okruhů a služba frame relay. Postupně předpokládáme další
rozšiřování portfolia služeb i pokrytí sítě tak, aby všechny služby byly
dostupné do konce roku 2000 v 55 městech ČR.
Ve svých plánech uvádíte rok 2000 jako rok, kdy předpokládáte zahájení provozu
veřejné telefonní sítě. Je toto datum reálné?
Naše síť je budována tak, aby umožnila poskytovat úplné portfolio
telekomunikačních služeb včetně veřejných telefonních služeb. V současné době
jednáme o podmínkách, za kterých budeme moci poskytovat hlasové služby pro
uzavřené uživatelské skupiny, které by měly umožnit našim zákazníkům pokrýt
jejich vnitřní potřeby propojení pobočkových ústředen a to jak v rámci
podnikových sítí, tak v rámci zmíněných uzavřených uživatelských skupin, tj.
skupin subjektů, které mají mezi sebou navzájem definované komerční vazby.
Tento okruh služeb není zákonem omezen a nejedná se proto o porušení
exkluzivních práv SPT TELECOM, ale přesto se ČTÚ brání učinit jednoznačné
rozhodnutí. Z naší strany se nejedná pouze o legislativní překonání určité
první bariéry k prolomení monopolu SPT TELECOM. Pro nás je poskytování
hlasových služeb uzavřeným uživatelským skupinám předstupněm k poskytování
veřejných telefonních služeb. Naše technologie je připravena poskytovat tyto
služby okamžitě poté, co bude v této oblasti rozhodnuto o liberalizaci. Problém
vidím v současné době totiž také v tom, že se tu neustále hovoří o termínu do
konce roku 2000, kdy dojde k liberalizaci telekomunikačního prostředí, ale
nikdo již nemluví o tom, že je zapotřebí nejméně 2 let na to, aby operátoři,
kteří chtějí tyto služby poskytovat, mohli zahájit své investice do budování
vlastní infrastruktury a připravit se na konkurenci v tržním prostředí. V
současnosti však nejsou vyvíjeny žádné kroky, které by to umožnily. Proto
Aliatel i další operátoři vyvíjejí aktivity k tomu, aby byl co nejdříve přijat
nový telekomunikační zákon, který by vytvořil opravdu rovné podmínky.
Co chystáte k veletrhu ComNet Prague98?
Pro 6. ročník veletrhu připravujeme ve spolupráci s organizátorem veletrhu IDG
World Expo a časopisem Československý šach zajímavou akci, která se uskuteční v
neděli 7. 6. 1998 od 14.00 v sídle naší společnosti šachovou simultánku
telekomunikačních firem účastnících se veletrhu ComNet proti vícenásobné
olympijské vítězce a mistryni světa Naně Ioseliani. Naše společnost se také
podílí ve spolupráci s IDG CZECHOSLOVAKIA na přípravě doprovodné odborné
konference "Business na Internetu" k veletrhu ComNet, konané v hotelu PARKHOTEL
od 8. do 9. června. Zároveň připravujeme na 10. a 11. června cyklus odborných
seminářů "Projekt alternativního národního telekomunikačního operátora v ČR".
Děkuji vám za rozhovor.
8 1142 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.