Rozložení IT investic v ČR

Více než polovina organizací své největší investice do IT realizuje během posledního čtvrtletí roku. Z detailní...


Více než polovina organizací své největší investice do IT realizuje během
posledního čtvrtletí roku.

Z detailního vyhodnocení očekávaného průběhu čerpání IT rozpočtu jednotlivými
organizacemi v průběhu roku 2006 je patrná poměrně vysoká vyrovnanost. Tato
skutečnost jednoznačně souvisí s tím, že naprostá většina organizací své
investice vynakládané na oblast IT plánuje předem, a to nejen pokud jde o
jejich výši a předmětné určení, ale také jedná-li se o jejich konkrétní
načasování. Na základě odpovědí získaných od vybraného souboru
institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld lze vypozorovat
relativní vyrovnanost v očekávaném čerpání IT rozpočtů během roku 2006, kdy
rozdíly od rovnoměrného rozložení činí nejvýše 2-3 procentní body.

První tři čtvrtletí...
Na první pohled je patrné, že nejmenší část z celkových prostředků na rozvoj
informačního systému jednotlivé organizace plánovaly v průběhu roku 2006
organizace vynakládat v prvním čtvrtletí v průměru prvního kvartálu bylo
vynaloženo 22 % z plánovaných ročních investic. Uvedený údaj představuje
průměrnou hodnotu celého dotazovaného souboru organizací. Z podrobnějšího
pohledu jsou však patrné významné rozdíly mezi jednotlivými subjekty. Ukazuje
se totiž, že 12 % organizací plánovalo během prvního čtvrtletí investovat méně
než 10 % ze svého ročního rozpočtu, vedle toho celkem 56 % plánovalo investovat
takový podíl svých prostředků, který přibližně odpovídá celkovému průměru, a
dalších 12 % organizací plánovalo investovat větší podíl svých celkových
prostředků, než odpovídá celkovému průměru. Za pozornost stálo očekávání 16 %
subjektů, v nichž tyto organizace nepředpokládaly během prvního čtvrtletí 2006
žádné investice.
Druhé a třetí čtvrtletí mají z hlediska přístupu zkoumaných organizací velmi
podobné rysy, které dokumentuje téměř identický podíl na celkových investicích,
který na každý z těchto kvartálů připadá v průměru 25 %, respektive 26 %. Z
podrobnějšího vyhodnocení investičních očekávání jednotlivých organizací je
dále patrná značná podobnost v přístupu k investicím v tomto období, neboť
přibližně tři čtvrtiny všech subjektů plánují investovat v těchto čtvrtletích
podíl, který odpovídá celkovému průměru. Dále platí, že pouze 5 % ze zkoumaných
subjektů plánuje investovat ve druhém a třetím čtvrtletí významně podprůměrnou
část svých prostředků, a naopak pouze 5 % organizací předpokládá, že investuje
v tomto období více než polovinu svého IT rozpočtu.

... a konec roku
Poslední čtvrtletí je dlouhodobě charakteristické vyšším podílem čerpání
jednotlivých IT rozpočtů tomu odpovídá také vyšší průměrná hodnota (27 %). O
specifičnosti posledního kvartálu dále vypovídá zjištění, že pouze 3 %
zkoumaných organizací investují v tomto období významně menší než průměrný
podíl finančních prostředků, zatímco 54 % organizací realizuje v tomto období
své největší investice.
Z navazujících analýz vyplynulo rozpoznání zásadních rozdílů mezi veřejnými
organizacemi a podnikatelským sektorem. Ukazuje se, že jednotlivé instituce
veřejné správy plánují realizovat v posledním čtvrtroce 2006 významně vyšší
průměrný podíl svých investic než podnikatelské subjekty ve veřejné správě
totiž na poslední čtvrtletí připadne podle očekávání kompetentních zástupců
jednotlivých organizací celkem téměř třetina celkových ročních investic (31 %).
Naopak absolutně nejmenší průměrný objem prostředků bude v rámci veřejné správy
během roku 2006 investován v prvním čtvrtroce 19 %. Jednotlivé organizace
podnikatelského sektoru plánují vyrovnanější čerpání investičních prostředků
věnovaných na rozvoj informačních systémů, nicméně i v rámci těchto subjektů
lze identifikovat významné rozdíly dané typem vlastnictví. Ze získaných údajů
je patrné, že organizace se zahraniční majetkovou účastí plánují během roku
2006 investovat největší část svých finančních prostředků ve druhém čtvrtletí
(28 %), zatímco v ostatních kvartálech zůstane čerpání rovnoměrné. Tato
skutečnost je do značné míry způsobena posunutým fiskálním rokem, který u mnoha
zahraničních organizací končí druhým čtvrtletím kalendářního roku. Subjekty s
ryze českým kapitálem plánují realizovat největší část svých investic v
posledním půlroce roku 2006 na obě tyto čtvrtletí přitom připadne shodně 27 %.O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl podroben detailnímu zkoumání
podroben korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli
týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.