Rychlé procesory zvyšují ve firmách zájem o nákup nových PC

Česká firemní klientela plánuje v tomto roce upgrade osobních počítačů. Firemní oddělení IT pokládají za priorit...


Česká firemní klientela plánuje v tomto roce upgrade osobních počítačů. Firemní
oddělení IT pokládají za prioritu investice do řešení systémové architektury,
značné náklady si vyžádají systémy ERP a plošně bude nasazován také software
pro řízení vztahu se zákazníky (CRM). Naopak téměř nikdo neplánuje nákup nových
kapesních počítačů a CRT monitorů.
Společnost Markent podnikla ve spolupráci s týdeníkem Computerworld průzkum
letošních nákupních záměrů, které mají firmy působící na českém trhu.
Soustředili jsme se přirozeně na investice do IT. V rámci šetření, které se
provádělo mezi našimi předplatiteli, byly v řadě firem osloveni pracovníci
zodpovědní za oblast IT. Kromě na projektu spolupracovala také IBM.
Respondenti průzkumu se rekrutovali z firem a organizací řady typů: finanční
sektor, utility, telekomunikace, veřejná správa, školství, zdravotnictví,
průmyslové podniky (především z oblasti strojírenství a potravinářství). Do
průzkumu byly zahrnuty organizace lišící se velikostí (ať už posuzováno podle
obratu či počtem zaměstnanců) stejně jako typem vlastnictví. Z důvodu šíře
tohoto pokrytí můžeme výsledky pokládat za reprezentativní pro celý český IT
trh samozřejmě především z hlediska trendů, meziročních a mezioborových
srovnání, která nás budou v této Cover Story zajímat podstatně více než
absolutní čísla.

Osobní počítače
Dnešní Cover Story jsme na titulní straně tohoto CW uvedli prognózou, podle
které dojde ke zotavení světového trhu osobních počítačů. Jak to bude vypadat v
českých firmách?
PC jasně dominuje nad svými konkurenty. NetPC, NC a jiní tencí klienti jsou
prakticky mrtvými technologiemi, respondenti průzkumu je nepoužívají a ani si
je nehodlají pořizovat. Na pracovištích prozatím převládají PC pod 2 GHz, nově
se už ale tyto typy příliš nenakupují. Předplatitelé CW chtějí letos investovat
především do PC střední třídy (v rámci průzkumu definováno jako procesory 2-2,8
GHz). Kromě klientských stanic se dostáváme v rámci cyklu upgradů i do fáze
obměny serverů; zde převládají a dále se budou nakupovat především
jednoprocesorové stroje.
V této souvislosti snad malá odbočka. Pokud jsou ve firmách PC používána
především pro práci s běžnými kancelářskými aplikacemi, pak neexistuje příliš
důvodů pro koupi špičkových strojů. Analytici proto předpokládali, že hlavním
tahounem růstu na poli osobních počítačů budou domácí uživatelé, kteří lepší
parametry využijí především v souvislosti s digitální zábavou (počítačové hry,
vypalování DVD, přehrávání videa, zpracování digitální fotografie, propojení se
spotřební elektronikou...). Výsledky našeho průzkumu však ukazují, že ve výše
uvedené logice je někde chyba a vyšší výkon procesorů (nebo obecněji lepší
hardwarové parametry) najdou uplatnění i ve firemní sféře.
Nakupované palmtopy a PDA budou již téměř výlučně vybavené komunikačním modulem
GSM. Služební mobilní telefon má v oslovených firmách přibližně 25 %
zaměstnanců. (Podíl závisí na velikosti dotazovaného subjektu, služební mobilní
telefony byly relativně nejrozšířenější ve firmách pod 250 a nad 1 000
zaměstnanců.) Další nákupy mobilních klientů souvisejí především s rozšiřováním
podnikových aplikací o možnost přístupu touto cestou tenkým klientem číslo 1 se
tak již dnes tává mobilní telefon.
Monitory nakupované v tomto roce budou již téměř výlučně LCD (především 15").
Prodej klasických monitorů oproti loňskému roku poklesne, strmý pád zažijí
především obrazovky do 17 " včetně. Zajímavé je, že předplatitelé CW ještě
letos nakoupili 282 000 kusů klasických monitorů (především 17 ") a v porovnání
s rokem 2002 zde došlo k výraznému nárůstu. Křivka však loni kulminovala a
letos má mít toto číslo hodnotu již jen kolem 31 000.
Z celkového meziročního srovnání nákupů hardwaru vychází, že v roce 2004 v
porovnání s loňskem mizí zájem především o kapesní počítače a o subnotebooky.
PDA jako samostatná kategorie v podstatě přestává existovat a splývá s
pokročilejšími přístroji GSM. Rostou prodeje notebooků (ve světě hlavní tahoun
růstu celého trhu PC, v tuzemských firmách není nárůst tak významný), zájem je
o tablet PC, osobní počítače střední třídy, high-end PC (v našem průzkumu
definováno jako stroje s procesorem nad 2,8 GHz) a o servery.

IT projekty
Kromě zajištění běžného provozu firmy se v letošním roce v IT odděleních
samozřejmě odehraje celá řada speciálních projektů. Pokud vybereme pouze ty,
které hodlá realizovat nadpoloviční počet respondentů, dostaneme tři
následující kategorie: Řešení systémové architektury (plánuje 78 % dotázaných),
bezpečnost a PKI (65 %) a nástroje pro řízení a tvorbu systémů (57 %).
Následuje tvorba intranetů a portálů (ať už intranetových či internetových), tu
však plánuje už pouze menšina respondentů. Pokud se naopak zaměříme na podíl,
který jednotlivé IT projekty zaujmou v celkových nákladech, pak se na první
místo dostanou vcelku očekávaně řešení ERP.
Konkrétní čísla jsou následující (vypovídací hodnotu má však samozřejmě spíše
porovnání těchto hodnot mezi sebou než jejich absolutní výše). Za řešení
systémové architektury hodlají firmy zahrnuté do našeho průzkumu utratit celkem
10 600 milionů Kč, za vlastní vývoj aplikací 9 700 milionů Kč, za ERP 4 700, za
intranet 4 600 milionů a za nástroje pro řízení a správu systému 4 500. V této
souvislosti stojí za pozornost výrazný nárůst kategorie softwaru pro řízení
vztahů se zákazníky. Kategorie CRM systémů byla dlouho pokládána spíše za něco
na okraji ERP, jakýsi její doplněk nyní do této oblasti poplynou 3 000 milionů
Kč, tedy jen o polovinu méně než do vlastního ERP.
Jak už bylo naznačeno výše v souvislosti s tenkými klienty, firmy jsou dnes
ochotné ve velké míře investovat do přístupu k datům pomocí mobilních zařízení.

Windows a ti druzí
Jakýsi evergreen softwarového světa představuje souboj Microsoft versus
ostatní. Naše šetření přitom vyznělo spíše ve prospěch Microsoftu.
Z výzkumu vyplynulo, že mezi firemními předplatiteli Computerworldu de facto
neexistují organizace, které by se dokázaly zcela vyhnout používání Windows na
klientských počítačích. Naproti tomu Linux na straně klienta v roce 2003
používalo 45 % organizací; v roce 2001 to bylo 37 % nárůst na desktopu tedy
není nijak strmý. Na jedné straně je faktem, že své první krůčky (nejspíš právě
v odděleních odpovědných za správu IT) na firemním desktopu udělal Linux už
před několika lety, ovšem kompletní přechod na tuto platformu nakonec prakticky
nikde podniknut nebyl.
Microsoftu se naopak zdaleka ne všechny uživatele daří přesvědčit o nutnosti
upgradů, řada klientů stále zůstává u Windows 98 a často používaná jsou dokonce
i Windows 95 (v souvislosti se specializovanými aplikacemi pak někde i MS-DOS).
Nicméně, jak se dá čekat ve firemním sektoru, mezi klientskými Windows převládá
už řada stojící na NT (NT/2000/XP Professional).
Na serverové straně pak Windows používá 88 % respondentů, Linux 50 %. Zde jsou
upgrady rychlejší 18 % respondentů už přešla na Windows 2003 Server.
Zajímavá situace nastala na poli kancelářského softwaru, kdy se jako velmi málo
používaný ukázal OpenOffice.org/Star Office a na druhém místě za různými
verzemi MS Office se umístil kancelářský balík od společnosti Software602.
Osobně jsem se předpokládal, že o OpenOffice.org/StarOffice provozovaný na
Windows bude větší zájem, jako alternativa k Microsoftu je nicméně vnímána
především česká firma Software602 tento stav má mj. historické příčiny.
Celkovou dominanci Microsoftu pak podtrhl fakt, že MS SQL Server vyšel z našeho
průzkumu také jako nejpoužívanější databázový server. Co se týče vývojářských
nástrojů, zde bylo pořadí MS SQL Server, MS Visual Studio a Delphi. Používaná
vývojová prostředí svědčí o určité konzervativnosti sledovaných firem (např.
nutnost zpětné kompatibility u aplikací používaných v průmyslových podnicích).
Poněkud překvapivě působilo v našem průzkumu velmi malé zastoupení vývojových
nástrojů pracujících s Javou.

Sítě
Metalická kabeláž má už svá nejlepší léta dávnou za sebou. Co se týče investic,
v letošním roce do ní účastníci našeho průzkumu hodlají investovat jen 196
milionů Kč; optické kabely vyjdou na 1 513 milionů, rychle také roste segment
WLAN (922 milionů). V 55 % oslovených firem ovšem žádná bezdrátová LAN
neexistuje a ani v letošním roce není její instalace plánována.
WLAN podle standardu 802.11b funguje v roli přenosové vrstvy u 19 % oslovených
firem. Fast Ethernet je nasazen v 67 % případů, gigabitový Ethernet pak ve 47 %.

Celkové prostředky
Jak ukazují grafy, celkové investice do IT budou pro letošní rok rozděleny
zhruba následujícím způsobem: hardware 39 %, software 32 % (54 % nákup nového
softwaru, 46 % upgrady), služby 29 %. Vývoj aplikací vlastními silami je
zajímavý především pro průmyslové podniky.
Dvě třetiny z celkových investičních prostředků budou v jednotlivých
organizacích směřovány do řešení systémové architektury, do vlastního vývoje
aplikací, ERP řešení, na budování intranetů a intranetových portálů a do
nástrojů pro řízení a správu systémů. Podobně jako v předcházejících letech
budou i letos investice realizovány především v posledním čtvrtletí.
O významu, který vedení většiny našich firem přikládá sektoru IT, svědčí fakt,
že stále stoupá podíl subjektů, v nichž je ředitel IT součástí vedení
společnosti. Zatímco před pěti lety bylo toto číslo pouhých 18 %, v roce 2003
tomu tak bylo již v 37 % případů.
Celkové investiční prostředky do IT v roce 2003 činily u respondentů našeho
průzkumu 49 700 milionů Kč, v letošním roce se tato částka vyšplhá na 51 400
milionů Kč.
Ještě důležitější než absolutní čísla jsou opět meziroční srovnání. "Na základě
výsledků aktuální vlny výzkumu předpokládám, že se celkový objem investic,
které bude podniková sféra v ČR věnovat na informační systémy, zvýší ve
srovnání s rokem 2003 přibližně o 3%," uzavírá Jiří Remr ze společnosti
Markent, která celý průzkum realizovala.

Co se očekává od CRM systémů
Zajímavým výsledkem našeho průzkumu se ukázala vysoká ochota k investicím do
softwaru pro řízení vztahů se zákazníky. V této souvislosti stojí za pozornost
závěry, k nimž dospěla analytická skupina spadající pod časopis The Economist.
Časopis zjišťoval, co společnosti od nasazení CRM systémů primárně požadují.
Tři čtvrtiny čekají zvýšení loajality zákazníků a získání stálých klientů, 58 %
by rádo zvýšilo hodnotu, kterou získává ze stávajících zákazníků (zhruba ve
smyslu, jaké další služby a zboží by se klientům ještě daly nabídnout). Třetina
odpovídajících se pak domnívá, že CRM systém je prostě nutností, aby byla
zajištěna potřebná úroveň služeb, především jejich konzistence. Podobně jako
firma musí mít svoji webovou stránku nebo telefonní linku, dostává se alespoň
na Západě na stejnou úroveň i CRM. Zajímavé mimochodem je, že primárním
přínosem systému často nebývá přímo zlepšená komunikace se zákazníky, ale spíše
optimalizace vnitrofiremních procesů. Oblast CRM se tak překrývá např. s
kategorií softwaru pro řízení workflow.

Bohuslav Cempírek
Managing Director NextiraOne Czech
Můj pohled na vývoj investic do IT na českém trhu se v hlavních rysech shoduje
se studií společnosti Gartner. Tato studie obsahovala výhled globálního rozvoje
segmentu kontaktních center (CC) a CRM systémů do roku 2007, který v daném
období předpokládal prakticky lineární meziroční nárůsty nepatrně pod 20 %.
Pokud bych toto své přesvědčení aplikoval na konkrétní podmínky našeho trhu,
musel bych ještě zakalkulovat vliv tří významnějších specifik, která zde
spatřuji. Podle mých údajů o našem zájmovém segmentu z okolních zemích je český
trh se systémy CRM a s kontaktními centry určitě nad hladinou průměru. Jako
negativní vliv je třeba vzít v úvahu obecně špatný stav naší ekonomiky, naproti
tomu kladně působí náš vstup do EU. Podtrženo a sečteno český trh CC a CRM by
podle mého názoru mohl v roce 2004 udržet nárůst okolo 25 %.

Monika Pavlíčková
Ředitelka marketingu a komunikací IBM ČR
Společnost IBM spolupracuje na tomto projektu již několik let a letos poprvé
jsme do průzkumu zakomponovali i několik otázek, týkajících se zastoupení žen v
oboru IT. Přiznám se, že některé výstupy mne opravdu zaujaly, především přínos
oboru spojovaný s oběma pohlavími. V případě žen 35 % respondentů uvedlo
pečlivost, 27 % procent jiný pohled na věc a 11 % procent kreativitu a nápady.
Objevovaly se ale i odpovědi jako racionálnost, dobré školitelské schopnosti,
intuici, smysl pro detail či větší trpělivost při podpoře uživatelů. U mužů
jako největší přínos pro obor vidí nejvíce procent (18) nové nápady a
kreativitu, 15 % udává technické schopnosti a 10 % rychlejší vývoj produktů.
Objevují se i faktory jako rozhodnost, razance, dynamika, koncepce. Zkrátka
vhodnou kombinací dostaneme přesně takový přínos, jaký svět informačních
technologií potřebuje...

Jiří Remr
Ředitel společnosti Markent
O pokračující konsolidaci koncového trhu svědčí zjištění, že přibližně 7
organizací z 10 své investice bude realizovat na základě přijatého investičního
plánu, zatímco zbytek organizací bude nakupovat podle ad hoc požadavků, které
se objeví až v průběhu roku. Tato skutečnost může na jedné straně svědčit o
vyzrálosti či vyvinutosti koncového trhu, na druhé straně však zmenšuje prostor
pro obchodní aktivity jednotlivých výrobců, dodavatelů či poskytovatelů služeb.
Významná část investic je totiž vyčleněna na již započaté projekty.
(Poznámka redakce: S diskutovanou otázkou souvisí také poměr vázaných a
disponibilních investic cca 60:40. Disponibilní investice a ad hoc požadavky
jsou samozřejmě více zastoupeny u firem s menším počtem zaměstnanců a s menším
obratem.)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.